Łączna, sierpień 2009 rPobieranie 78,2 Kb.
Data30.03.2018
Rozmiar78,2 Kb.

FN/FL/342/5/2010 Połaniec, dn. 19.08.2010 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pod nazwą:

Udzielenie kredytu w wysokości 6 900 000 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto i Gminę Połaniec, wydatków bieżących oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
 1. Zamawiający i przedmiot zamówienia

Miasto i Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

woj. świętokrzyskie

telefon: 15 865 03 05, fax:, 15 865 03 28

Strona : www.polaniec.pl Biuletyn Informacji Publicznej


II. Tryb udzielenia zamówienia

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia


29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655

z późn. zm.)

3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

3/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796)III. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równoważności kwoty 193 000 euro.


III. Przedmiot i zakres zamówienia:

Główny przedmiot zamówienia – CPV 66.11.30.00-5.

Udzielenie kredytu w wysokości 6 900 000 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto i Gminę Połaniec, wydatków bieżących oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1. Kwota kredytu w wysokości 6 900 000 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy 00/100 złotych )

2. Okres kredytowania: 6 lat

3.Wypłata kredytu następnego dnia po dniu podpisania umowy, nie wcześniej niż po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ( weksel in blanco).


Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował.

Spłata kredytu nastąpi w 24 ratach kwartalnych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. Pierwsza rata płatna do 31.12.2010 roku, a ostatnia 30.09.2016 roku. Odsetki płatne do 10 następnego miesiąca po upływie kwartału. Wraz ze spłatą ostatniej raty kredytu płatne będą odsetki za ostatni kwartał. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco.
IV. Termin realizacji.

Wymagany termin realizacji zamówienia – kredyt zostanie uruchomiony następnego dnia po dniu podpisania umowy, nie wcześniej niż po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ( weksel in blanco).

Okres kredytowania – 6 lat

UWAGA :

Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w każdym czasie bez dodatkowych opłat.
V. Informacja o możliwościach składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których

mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy.
VII. Informacja o możliwościach składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących

odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Opis warunków


 1. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami prawnymi,
  a także wykonawcy ci występujący wspólnie (konsorcjum), spełniający warunki określone w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


 1. wykonawcy, o których mowa w pkt.1 mogą się ubiegać o udzielenie zamówienia,

jeżeli:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W szczególności:

 • posiadają niezbędną wiedzę bankową oraz wiedzę potrzebną do realizacji zamówienia w zakresie opisanym
  w przedmiocie zamówienia,

 • co najmniej 1 raz, w okresie ostatnich trzech lat, poprzedzających termin składania ofert, pełnili, lub aktualnie pełnią rolę banku udzielającego kredytu na kwotę 3 000 000 zł.

 • zatrudniali w ostatnich trzech latach poprzedzających termin składania ofert, przeciętnie co najmniej 5 pracowników merytorycznych i 1 personelu kierowniczego na podstawie umowy o pracę,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków

Spełnianie wymaganych warunków, opisanych w pkt.1, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. IX, na zasadzie “spełnia” lub “nie spełnia” wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


 1. W celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP w zakresie, o którym mowa w pkt XI zobowiązany jest złożyć :
 1. koncesję, licencję lub licencję – jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty wykonania i odbiorców – druk UMiG Połanie KTI-2010-10,

 3. oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 4. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - druk UMiG Połaniec KTI-2010-07,

 5. sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,


2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 PZP wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 PZP - druk UMiG Połaniec KTI-2010-06A,

b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia oraz przedłoży dokumenty wymienione w pkt XII ust. 2 a, b, c, d, e, f niniejszej SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.
Pozostałe dokumenty lub oświadczenia
3. Formularz oferty wraz z oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP – podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy - (druk UMiG Połaniec KTI-2010-06 ),

4. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia.

6. Dowód wniesienia wadium.dokumenty wykonawców występujących wspólnie:

Każdy z wykonawców występujących wspólnie składa oddzielnie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XII ppkt 1a, c, d, e, f, g, h, ppkt 2 a, b, c, d, e, f SIWZ.

Wykonawcy występujący wspólnie składają łącznie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt XII ppkt 1b, 3,5,6 SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: • w punkcie 2 lit. b, c, d, f , składa:

a) dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem tego kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). • w punkcie 2 lit. e składa:

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się wyżej wymaganych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie

zamówienia.

W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich


w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach: 1 i 2 muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres Zamawiającego. Zapytania mogą być składane faksem, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłanie własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Wyjaśnienia zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:Małgorzata ŻugajSkarbnik – tel. 15 865 03 05
XII. Wadium

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 13 000 zł ( słownie : trzynaście tysięcy 00/100 złotych )

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm)

4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres

związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec NR 80942500080000234920060008.Potwierdzenie przelewu ( oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty ) należy dołączyć do oferty.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je dołączyć w oryginale do oferty, w sposób umożliwiający swobodne odłączenie od pozostałych dokumentów oferty w celu zwrotu gwarantowi, po upływie terminu związania ofertą.


Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, podpisanego za zgodność
z oryginałem dołączyć do oferty.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono

wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.


XI. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty: • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Koszty związane
  z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 • Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 • Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

 • Oferta powinna zawierać nazwę oferenta, określenie przedmiotu oferty, cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

 • Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie poprzez skreślenie poprawianej pozycji oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

 • Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość niekompletnej zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: • Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 • Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela.

 • Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego / wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

 • Przedstawiciel / wiodący partner / winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.

 • Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.


XII. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec pokój 206 nie później niż do dnia 29.09.2010 r. do godz. 10:00. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

„ Oferta na udzielenie kredytu bankowego”

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.


XIII. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2010 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec pokój 226

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.
XIV. Kryteria oceny oferty.

1.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium ceny (100%) tj.: koszt obsługi kredytu za realizację całego zamówienia .

2. Zasada oceny oferty:

Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru:


an x 100

----------- = ilość punktówab
gdzie:

an - najniższa cena ofertowa,

ab - cena oferty badanej,
100% - procentowe znaczenie kryterium.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę

punktów.

3. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć całkowite wykorzystanie kredytu w dniu następnym po dniu podpisania umowy.


XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane.


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówień publicznych na takich warunkach
Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie później niż przed upływem terminu związania ofertą .

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym - druk UMiG Połaniec KTI-2010-11.

W umowie stosuje się nazwy:

1) Zamawiający zwany jest Kredytobiorcą

2) Wykonawca zwany jest Bankiem.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Środki ochrony prawnej przewidziane w PZP przysługują: • wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP,

 • organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
   1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

   2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

   3. odrzucenie oferty odwołującego.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane pocztą.

 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

 5. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

 7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 8. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

 9. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

 10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

XVIII. Załączniki

 1. druk UMiG Połanie KTI-2010-10,

 2. druk UMiG Połaniec KTI-2010-07,

 3. druk UMiG Połaniec KTI-2010-06A,

 4. druk UMiG Połaniec KTI-2010-06,

 5. druk UMiG Połaniec KTI-2010-11.


Sporządziła :Katarzyna Tarnowska- inspektor ds. zam. publ. Tel.15 856 01 28


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna