CześĆ III – Specyfikacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia na: Wykonanie integracji systemu podatkowego I elektronicznego obiegu dokumentów(eod)Pobieranie 79,17 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar79,17 Kb.CZEŚĆ III – Specyfikacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia na:

Wykonanie integracji systemu podatkowego

i elektronicznego obiegu dokumentów(EOD)

w ramach projektu: „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka – stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża” na podstawie zawartej umowy nr WPW.I.3043-4-13-493/2010
Obecnie Urząd Gminy Chełmża posiada program do naliczania podatków oraz program do elektronicznego obiegu dokumentów. Programy te działają niezależnie. Pracownik obsługujący program podatki w pierwszym kwartale każdego roku wykonując naliczenie podatku musi zaadresować i przekazać do wysyłki około 2000 decyzji wymiarowych. Każdą decyzję należy wydrukować, zapakować do koperty, kopertę zaadresować następnie wpisać ręcznie wysyłkę do rejestru pism wychodzących w elektronicznym obiegu dokumentów. Wynikiem tej integracji ma być możliwość przekazywania z programu podatkowego do elektronicznego obiegu dokumentów informacji o wystawianych decyzjach podatkowych celem importowania danych teleadresowych w elektronicznym obiegu dokumentów. Oprócz tego rozbudowany elektroniczny obieg dokumentów musi umożliwić nadruk na koperty i zwrotki danych adresowych wybranych przesyłek wprowadzonych do rejestru pism wychodzących oraz odszukiwanie tych przesyłek poprzez odczytanie kodu kreskowego.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonana integrację systemów celem automatycznego eksportowania danych adresowych, formy i typu doręczenia przesyłki z programu podatki do programu elektronicznego obiegu dokumentów oraz udzieli 12-miesięcznego wsparcia technicznego na wdrożone oprogramowania. W tym celu wykonawca opracuje schemat XML i przy pomocy pliku XML umożliwi przekazywanie danych z programu podatki do programu elektronicznego obiegu dokumentów.

 1. Program Podatki należy rozbudować o moduł zawierający elementy:

 1. podczas pracy użytkownika w programie podatki, program musi zapisywać do pliku informację o opracowywanych decyzjach (danych adresowych, nr decyzji, sposób doręczenia listu, gabarycie listu, dacie utworzenia pliku XML) – zapis ten ma odbywać się w tle pracy użytkownika,

 2. dane zapisywane w pliku muszą oprócz głównych adresatów decyzji również obejmować te osoby, które dostają kopię decyzji (współadresaci decyzji),

 3. dane adresowe oraz nr decyzji mają być pobierane z drukowanej decyzji, zaś nazwa pliku wynikowego, referat, sposób doręczenia listu oraz gabaryt listu musi być określany na stałe poprzez ustawienia programu lub dodatkowy plik konfiguracyjny „.ini”,

 4. pole „Data wysłania” ma pozostać puste,

 5. plik wynikowy nie ma być nadpisywany tylko uzupełniany o kolejne wpisy w trakcie pracy w programie podatki,

 6. jeżeli plik wynikowy nie istnieje, musi zostać utworzony podczas wykonywania pierwszego zapisu,

 7. format kodowania znaków pliku wynikowego to UTF-8.
 1. Program elektronicznego obiegu dokumentów SIDAS EZD należy rozbudować o elementy:

 1. import pliku XML zawierającego dane adresowe:

  • wygenerowanie i wyświetlenie wpisu w rejestrze pism wychodzących listu wychodzącego dla danych adresowych zawartych w importowanym pliku XML,

  • moduł importu analizuje i wczytuje całą zawartość pliku XML. Jeżeli pojawi się błąd podczas importu, operacja zostaje przerwana z informacją czego błąd dotyczył, po poprawnym zaczytaniu pliku, użytkownikowi prezentowany jest spis wszystkich wpisów z możliwością odznaczenia wpisów przy pomocy „checkbox’ow”. Domyślna wartość „checkboxa” powinna być – „zaznaczone”,

  • jeżeli dane adresowe w bazie już istnieją, to program ich nie dopisuje w bazie adresowej, a tylko tworzy list wychodzący dla tych danych,

  • jeżeli dane adresowe w bazie jeszcze nie istnieją, to program te dane importuje z pliku XML do bazy interesantów elektronicznego obiegu dokumentów oraz tworzy list wychodzący dla tych danych,

  • znak sprawy danego listu wypełniany jest numerem decyzji(z pliku XML),

  • pole data wysyłki zawsze pozostaje puste,

  • sposób doręczenia listu określany jest na podstawie danych z pliku XML,

  • gabaryt listu określany jest na podstawie danych z pliku XML,

 1. możliwość wydruku kopert i potwierdzeń odbioru korespondencji bezpośrednio z systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Szablon nadruku na koperty oraz potwierdzenia odbioru tj. wielkość kopert, określanie pozycji znaczników oraz wielkość czcionki musi być określana przez administratora obiegu dokumentów (pracownika Zamawiającego).

Na wydruku kopert muszą być dostępne co najmniej takie znaczniki:

  • dane adresowe adresata,

  • nr przesyłki z rejestru pism wychodzących w postaci cyfr arabskich,

  • nr przesyłki z rejestru pism wychodzących w postaci kodu kreskowego

Na wydruku potwierdzeń odbioru muszą być dostępne co najmniej takie znaczniki:

  • dane adresowe adresata,

  • nr przesyłki z rejestru pism wychodzących w postaci cyfr arabskich,

  • znak sprawy,

  • data pisma tożsama z datą wykonania importu pliku XML do systemu,

Możliwość wydruku kopert oraz potwierdzeń odbioru korespondencji musi być dostępna dla wszystkich pozycji znajdujących się w rejestrze pism wychodzących(nie tylko tych zaimportowanych z XML), musi być możliwość zaznaczenia hurtowego nadruku kopert i potwierdzeń odbioru poprzez zaznaczenie „checkboxami” elementów do druku – w takim wypadku każda koperta czy potwierdzenie odbioru to osobna strona wytworzonego dokumentu do druku. System powinien „zapytać” czy w danej serii chcemy drukować kopertę czy potwierdzenie odbioru oraz przy pomocy jakiego szablonu(wcześniej zdefiniowanego przez administratora obiegu dokumentów.

 1. funkcję szybkiego odszukiwania i wyświetlania korespondencji wychodzącej na podstawie kodu kreskowego skanowanej przesyłki(przy pomocy czytnika kodów kreskowych). Przez wyszukanie przesyłki należy rozumieć okno, w którym zostanie wyświetlona wyszukiwana przesyłka i przy której będzie widoczna ikonka edycji oraz ikona domyślnego wypełnienia danymi. Wymieniony ekran wraz z ikonami jest obecnie dostępny w systemie EOD, należy w nim wyświetlić przesyłkę na podstawie kodu kreskowego odczytanego z listu. Kod kreskowy musi być zgodny z kodem wymienionym w pkt. 2 b.
 1. SPOSOBY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizację integracji oprogramowania Podatki autorstwa Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31/240 oraz elektronicznego obiegu dokumentów SIDAS EZD autorstwa Madkom S.A. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia należy dokonać poprzez dostarczenie do siedziby Zamawiającego aktualizacji wymienionego oprogramowania posiadającego rozbudowane funkcje opisane w punkcie I.1. i I.2 oraz jego uruchomienie. Nowo dostarczone oprogramowanie musi posiadać wszystkie funkcje, jakie posiadało przed aktualizacją wraz z rozbudowanymi funkcjami opisanymi w punkcie I.1. i I.2.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna