Część pierwsza obrad II wzdPobieranie 0,85 Mb.
Strona4/19
Data22.11.2017
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Prowadzący:

Korzystając z chwili przerwy, pozwólcie państwo, że przeczytam teleks jaki dostaliśmy, zatytułowany „Do społeczeństwa pols­kiego”:

„My, niżej podpisani zwracamy się z apelem do całego społeczeństwa polskiego, a w szczególności do środowiska akademickiego, o poparcie idei powołania Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa, będącej pod społecz­ną kontrolą i niedopuszczenie do represjonowania strajkujących studen­tów i pracowników WOSP.

Służba pożarnicza zawsze była i powinna pozos­tać służbą wyższej użyteczności publicznej. W związku z tym postulujemy utworzenie społecznej szkoły pożarnictwa, która w pierwszym eta­pie będzie miała postać instytutu pożarnictwa przy Politechnice War­szawskiej. Protest studentów i pracowników WOSP był słuszny. Do dnia dzisiejszego realnym skutkiem decyzji sądu jest relegowanie studen­tów i pracowników ze Szkoły. Ponieważ wielu studentów kwalifikuje się do służby wojskowej istnieje niebezpieczeństwo represjonowania ich podczas jej odbywania. Zwracamy się do studentów polskich aby poparli nasz apel przy pomocy wszystkich dostępnych środków. Jedyną gwarancją bezpieczeństwa strajkujących studentów i pracowników WOSP jest zdecy­dowana postawa całego społeczeństwa”.

Teleks podpisała grupa studentów SGPiS strajkujących. Za zgodność – Monika Adach. Ja myśl, że ten teleks możemy przekazać Sewerynowi Jaworskiemu i to dołączyć do gotowej, ostatecznej uchwały w tej sprawie.

I jeszcze jeden list, do Drugiego Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Mazowsze:

„Uchwała Zakładowego Zebrania Delegatów, koła numer 311 NSZZ „Solidarność” przy Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu:

1. Apelujemy do Drugiego Walnego Zebrania Delegatów o zjednoczenie wszystkich działań w imię nadrzędnego celu jakim jest dobro naszej Ojczyzny i dobro Związku. Popieramy pluralizm polityczny będący wyrazem demokratyzacji społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że konkurencja jest motorem postępu. Niech istnienie odmiennych poglądów politycznych i programów pozwoli wybrać optymalne rozwiązanie, lecz niech nie dzieli lu­dzi, a tym bardziej Związku.

2. Apelujemy do Drugiego Walnego Zebrania Delegatów o udzielenie poparcia dla działalności Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, stanowią­cego od dnia 1 października 1981 roku agendę „Solidarności”. Dotychczasowa działalność te­go Komitetu napotyka na rozliczne trudności wynikające ze złej woli i niezrozumienia rangi praworządności w naszym kraju. Jednocześnie domagamy się, by tygodnik Komitetu, „Sumienie”, mógł ukazywać się bez przeszkód, udostępnienia redakcji „Sumienia” poligrafii związkowej, przydzielenia lokalu dla potrzeb redakcji tego tygodnika.

3. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec oburzającej decyzji władz stołecznych, delegalizujących działalność Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Obywatelski Komitet działa z upo­ważnienia rodzin ofiar tej okrutnej zbrodni dokonanej na polskich jeńcach w 1940 roku. Pomnik, który zastanie wybudowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach nie jest pomnikiem nienawiści, czy też szowi­nizmu, ale stanowi wyraz zbiorowej pamięci Polaków o pomordowanych braciach. Jesteśmy przekonani, że nie mogą istnieć przeszkody, które uniemożliwiłyby Polakom w ich własnym kraju czcić pamięć pomordowa­nych rodaków. Apelujemy do Drugiego Walnego Zebrania Delegatów o podjęcie uchwały wyrażającej poparcie dla działalności Komitetu i udzielenie pomocy w realizacji podjętego zamierzenia.

4. Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom zmierzającym do odebrania nam osiągnięć Sierpnia, a szczególnie prawa do strajku. Ape­lujemy do Drugiego Walnego Zebrania Delegatów, do klubów poselskich i do Sejmu PRL o zdecydowane przeciwstawienie się uchwale Komitetu Central­nego PZPR wnoszącą o nadanie rządowi specjalnych uprawnień. Spowodu­je to jedynie dalszy wzrost napięcia w kraju i uniemożliwi dojście do jakiegokolwiek porozumienia.

5. Domagamy się radykalnej poprawy przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej, utworzenia – oprócz codziennej gazety cenzurowanej – biuletynu związkowego o charakterze publicystycznym. Domagamy się przyjęcia zasady, że[by] jakiekolwiek zmiany wysokości nakładu i ilości zespołów redakcyj­nych były zmianami w kierunku ich zwiększenia, a nie – ograniczenia. Stwierdzamy, że nadal przepływ informacji jest jedną z najsłabszych stron Związku, a wszelkie ważne akcje propagandowe, informacyjne, [są] po­dejmowane zbyt późno. Uważamy, że budynek Regionu powinien mieć nag­łośnienie zewnętrzne, aby w ważnych momentach ludzie zgromadzeni przed budynkiem mogli mieć stały dopływ wiarygodnych informacji.

6. Domagamy się większego zainteresowania i radykalniejszego działa­nia zarówno Zarządu Regionu jak i Komisji Krajowej sprawami służby zdrowia, stanem lecznictwa otwartego i zamkniętego, zaopatrzeniem w leki, warunkami pracy personelu medycznego. Czujemy się zaniepokojeni z powodu zarzucenia sprawy koszar ZOMO, które mogłyby być zaadoptowa­ne na potrzeby służby zdrowia”.

Był to list do Drugiego Walnego Zebrania Delegatów podpisany przez NSZZ

„Solidarność”, koło numer 311 przy Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu. Ja myślę, że również ten list oddamy do komisji uch­wał i wniosków, żeby to uwzględniła w swoich pracach. [oklaski]

Głos nierozpoznany:

Proszę bardzo, kolega komunikat ma.Głos nierozpoznany:

Bardzo proszę o zgłoszenie się członków komisji mandatowej, pana Romana Jerzego i pana Supronowicza oraz pan Maciek Jankowski do sali numer 134A.Głos nierozpoznany:

Odczytam państwu następny dokument, apel do delega­tów na Drugi Walny Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze:

„Zespół do spraw problemów ogólnozwiązkowych w trosce o konstruktywny przebieg obrad apeluje o maksymalne ograniczenie dyskusji na temat nieporozumień jakie zaistniały pomiędzy członkami Zarządu Regionu. Sądzimy, że wystarczającym wyjaśnieniem tych spraw staną się informa­cje udzielone przez przewodniczącego i jego zastępców. W istniejącej sytuacji, gdy VI Plenum KC domaga się wyposażenia rządu w spe­cjalne pełnomocnictwa, niezbędna jest jedność w działaniu, skoncentrowanie się na określeniu taktyki i sposobów realizacji programu Związku oraz obronie zdobyczy posierpniowych. Liczymy, że waga wymienionych problemów spowoduje, iż apel nasz spotka się z należytym zro­zumieniem delegatów i członków Zarządu Regionu”. Za zespół delegatów – podpisy delegatów uczestniczących w pracach tego zespołu.

W osobistym odczuciu chciałem podpisać się pod tym apelem, z uwagi na to, że sytuacja w tej chwili odnośnie zagrożenia Związku naszego jest jednoznaczna. Apeluję też do państwa o pozostawienie tych wszelkich spraw do następnego spotkania, natomiast skupienie się nad wypracowaniem taktyki naszego Związku przed bardzo poważnym zagrożeniem, żeby wreszcie to do wszystkich delegatów dotarło, bo po prostu wielu z nas nie zdaje sobie sprawy przed jakim zagrożeniem aktualnie stoimy. Dziękuję bardzo. [oklaski]Prowadzący:

Wniosek formalny jeszcze kolega. Proszę bardzo.Głos nierozpoznany:

Prośba, żeby wiceprzewodniczący nie interpretował czytanych postulatów, więc prośba, proszę o zgłoszenie jako głosu, dlatego też uważam, żeby przewodniczący zwrócił uwagę całego prezydium Zebrania. Dziękuję. [oklaski]Prowadzący:

Dziękuję, przepraszamy, przyjmujemy. Proszę komisję uchwał i wniosków, koleżankę, o zabranie głosu.Magdalena Petryńska:

Komisja liczy dość dużo osób, ukonstytuowała się w następujący sposób: przewodniczącym został Wojciech Madejski, wiceprzewodniczącym[i] – Marek Janas, Janusz Grzelak, sekretarzem jestem ja, Magdalena Petryńska. Podzieliliśmy się na następujące podkomisje: podkomisja programowa – przewodniczący Janusz Grzelak, członkowie – Mirosław Sawicki, Anna Tymowska, Zbigniew Bondarczuk, Witold Chodakiewicz, Andrzej Wiejak, Piotr Stomma. Struktura organizacyjna... To będą wnioski dotyczące oceny działalności Zarządu Regionu, Biura Regionu, informacji, prasy związkowej, regulaminów działania i spraw podob­nych: przewodniczący – Marek Janas, członkowie – Jacek Bukowski, Wiktor Nagórski, Zbigniew Bondarczuk, Andrzej Jordan, Zbigniew Salamon, Re­migiusz Woźniak, Ireneusz Kosmal, Bogdan Trąbiński. Wolne wnioski: przewodniczący – Piotr Stomma, członkowie – Piotr Gąsiorowski, Hanna Zbrzeźna, Marek Łabanowski, Wiktor Nagórski, Maria Prasińska, Magdalena Petryńska, Bogdan Trąbiński. Finanse: przewodniczący – Jerzy Moskwa, członkowie – Anna Król, Anna Makarewicz. Oprócz tego wyłoniliśmy spomiędzy siebie zespół redakcyjny, którego przewodniczącą jest Ma­ria Prasińska, a członkami – Andrzej Lipka, Tadeusz Narkun i Wiesława Kocot.Prowadzący:

Dziękuję bardzo koleżance. Ja mam komunikat: czy profesor Geremek jest na sali? Do profesora Geremka...Głos nierozpoznany:

To ja podam osobiście.Głos nierozpoznany:

Kolega Rusinek proszony do komisji uchwał i wniosków.Prowadzący:

Korzystając jeszcze z chwili przerwy przeczytam państwu rezolucję podjętą przez NSZZ „Solidarność” przy Walcowni Metali [Huty] „Warszawa”, numer koła 891:

„Pracownicy Walcowni Metali [Huty] „Warszawa” zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” podjęli w dniu 4 grudnia [19]81 roku następującą rezolucję:

1. Stanowczo potępiamy użycie siły przez służby bezpieczeństwa wobec słuchaczy-podchorą­żych WOSP w dniu 2 grudnia [19]81 roku.

2. Popieramy postulaty wysunięte przez podchorążych WOSP i domagamy się ich natychmiastowej realizacji przez rząd.

3. Nie dojdziemy do porozumienia z władzą, w skład której wcho­dzą ekstremiści szafujący losem narodu, a publicznie popierający linię porozumienia”.

Tekst rezolucji podpisała Komisja Zakładowa i otrzymują: premier PRL, Sejm PRL, minister spraw wewnętrznych, Komisja Krajowa „Solidarności”, „Telewizyjny Kurier Warszawski” i Drugie Walne Zebranie Delegatów Re­gionu Mazowsze.

Prowadzący:

Czy kolega Szostak mógłby się do mnie zgłosić, tu do tablicy. Czy, koledzy z prezydium, jesteście już gotowi?Głos nierozpoznany:

Proszę państwa, zostało zgłoszonych kilka róż­nych propozycji, myśmy próbowali to połączyć. Pierwsza sprawa, sprawa włączenia na początku naszych obrad dyskusji nad sprawą WOSP, po uprzednim przedstawieniu tego przez przedstawicieli WOSP. Proponuję może następujący tryb teraz postępowania: ponieważ to zostało już uporządkowane, były głosy za poszczególnymi wnioskami, propozycja jest, żebyśmy od razu głosowali poszczególne punkty. Chyba, że ja przeczytam całość najpierw, a potem może dopiero bodziemy głosowali, są dwa rozwiązania. Czy możemy przystąpić do głosowania bez przeczytania całości?Prowadzący:

Ja myślę, ja myślę, żeby[ś] jeszcze wziął i podsumował to...Głos nierozpoznany:

Dobrze, proszę państwa, ja przeczytam może szybciutko całość, bo zastanawianie się będzie trwało dłużej. Pierwsza sprawa... Ja krótko to zreferuję. Pierwsza sprawa to jest sprawa WOSP – włączyć, nie włączyć dzisiaj. Druga sprawa: jest wniosek, żeby do tego dołączyć wystąpienie przewodniczącego Regionu, to znaczy „Polityka Związku w aktualnej sytuacji kraju”. To jest drugie rozwiązanie. Trzecia sprawa dotyczy kolejności poszczególnych sprawozdań i dyskusji w dniu dzisiejszym. Poszczególne warianty rozwiązań tego są wypisane tam na tablicy. Przy czym jako wariant „A” przyjęliśmy bez zmiany, wariant „B” to jest przenie­sienie dyskusji i sprawozdania komisji rewizyjnej na dzień jutrzejszy, wariant „C” – prze[d]stawienie zblokowane: sprawozdanie finansowe, analiza pracy Zarządu, analiza pracy biura i sprawozdanie komisji rewizyjnej i wariant „C” [„D”]: najpierw Zarząd i Biuro – dyskusja, a następnie spra­wozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej – dyskusja. Są ta­kie cztery warianty rozwiązania tych poszczególnych punktów.

Kolejne zgłoszone rzeczy: wolne wnioski – w dniu dzisiejszym, następnie dyskusja nad działalnością socjalną Związku – w dniu jutrzejszym. I piąta rzecz: program pracy Związku na okres najbliższego półrocza. To są wszystkie zmiany, które tam usystematyzowaliśmy, dotyczące porządku obrad. Proponuję, żebyśmy teraz od początku ruszyli i poszczególne punkty przegłosowali.

Po pierwsze sprawa WOSP na początku naszych obrad w dniu dzisiejszym: kto z państwa jest za włączeniem tego punktu w tym miejscu? Dziękuję bardzo. Rozumiem, że zostało to włączone. W związku z tym następna modyfikacja: w dniu jutrzejszym miał być referat Bujaka „Polityka Związku w aktualnej sytuacji kraju”. Jest propozycja umieszczenia tego również... Połączenia ze sprawą WOSP, to znaczy wystąpienie przedstawicieli WOSP, referat kolegi Bujaka i łączna dyskusja nad sytuacją w Regionie, włącznie z dyskusją na temat sprawy WOSP. Jest głos przeciw temu.Głos nierozpoznany:

Mandat 361. Ja uważam, że dosyć ważną sprawą jest sprawa WOSP, ale Region obejmuje szereg równie ważnych spraw i uważam, że nie powinno się ich tutaj w tym miejscu łączyć. Proponuję, żeby prezy­dium, komisja wnioskowa przygotowała wszystkie sprawy, łącznie z uch­wałą, przedstawiła nam i my się do tego ustosunkujemy. Ja bym nie łą­czył spraw Regionu ze sprawą WOSP, bo to jest dużo szersza sprawa. Dziękuję bardzo.Wiktor Kulerski:

Głos za: proszę państwa, wydaje mi się, że sprawa WOSP jest sprawą tak poważną, że ona w jakiś sposób... My mu­simy tu podjąć tak daleko idące środki, że wydaje mi się, że nie da się to oderwać od ogólnej polityki Związku i polityki Regionu. Popieram wniosek zgłoszony poprzednio. [oklaski]Andrzej Urbański:

Przepraszam bardzo, ja chciałem sprostować, moja propozycja była zupełnie inna. Główną sprawą jest referat Zbyszka Bujaka, łączący się ze strajkiem czynnym, prowizorium i wszystkimi sprawami, z których jednym z elementów jest sprawa WOSP, sprawa straj­ku studentów. Zostało to odwrócone i zupełnie nie wiem w co zrobione. To referat Zbyszka Bujaka jako główny punkt dzisiejszego dnia, a pozostałe cztery analizy i sprawozdania na dzień jutrzejszy, taka była moja propozycja. Dziękuję. [oklaski]Prowadzący:

Może ja wyjaśnię, oczywiście, gdyby ten referat wszedł w dniu dzisiejszym, to pozostałe rzeczy my musimy przenieść na dzień jutrzejszy, bo inaczej się nie zmieścimy. My w tej chwili chcieliśmy przygotować kolejność, a następnie usiedlibyśmy z boku i rozpisalibyśmy to czasowo. Dlatego tak w skrócie postawiłem tę sprawę. Rozumiem, że były głosy za, przeciw, proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania. To znaczy, czy włączamy w dniu dzisiejszym referat kolegi Bujaka, co oczywiście za sobą pociągnie wszelkie zmiany czasowe pozostałych punktów? Kto z państwa jest za przyjęciem takiego rozwiąza­nia? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Przepraszam, poprzednio nie pytałem. Dziękuję bardzo. Czyli w dniu dzisiejszym został włączony referat kolegi Bujaka „Polityka Związku w aktualnej sytuacji w kraju”. Obydwa te pierwsze wnioski przeszły.

Teraz sprawy rozwiązania kolejności punktów: sprawozdanie komisji rewizyjnej, sprawozdanie finansowe skarbnika, analiza pracy Biura i analiza pracy Zarządu. Kolega zgłaszający wniosek zwrócił nam uwagę, że punkt „C” źle zreferowaliśmy, przepraszam, wariant „B” źle zreferowaliśmy, koledze chodziło wyłącznie o dodanie punktu: „dyskusja nad punktem czwartym sprawozdania komisji rewizyjnej”, to jest punkt czwarty – dotyczy spraw rozbieżności wewnątrz komisji rewizyjnej. W tym momencie mamy trzy warianty do głosowania, a mianowicie: pozostawiamy bez zmiany kolejność lub kolejność zgodną z „C”, lub kolejność zgodną z „D”, trzy tego rodzaju rozwiązania. Prośba o wypowiedzenie się na ten temat. Ja mogę przeczytać tę kolejność. Kolejność oryginalna: sprawozdanie komisji rewizyjnej, sprawozdanie finansowe, analiza pracy Biura Zarządu, analiza pracy Zarządu. Jest propozycja, żeby to było w innej kolejności: sprawozdanie finansowe, analiza pracy Zarządu, analiza pracy Biura, a sprawozdanie komisji rewizyjnej na zakończenie, jako podsumowujące to wszystko i trzecia propozycja: najpierw praca Zarządu, praca Biura – dyskusja, następnie sprawy finansowe i komisja rewizyjna – dyskusja. Takie trzy warianty są.

Prowadzący:

Proszę, głos, pan Małachowski.Aleksander Małachowski:

Ja chcę w związku ze sprawą komisji rewizyjnej wyjaśnić państwu pewną sprawę. Kolega Szostak prosił o wyłączenie rozdziału czwartego sprawozdania komisji rewizyjnej i przeniesienie na inny dzień. Jestem przeciwny temu wnioskowi. Dlaczego? Komisja rewizyjna lojalnie przedstawiła państwu, w dość surowym raporcie dotyczącym pracy Zarządu, wszystkie sprawy, wszystkie cienie i blaski naszego ży­cia w ostatnim czasie. Ponieważ tak się niestety zdarzyło, że kolega Szostak wystąpił niejako przeciw komisji rewizyjnej na oficjalnym, na otwartym zebraniu tej komisji z atakiem, który niczym swoimi dotych­czasowymi stosunkami z resztą członków komisji nie był uzasadniony, wydawało się nam konieczne przedstawienie tej sprawy kolegom delega­tom. Ponieważ zostało zapowiedziane przez niego poruszenie tej sprawy. Komisja rewizyjna nie tylko nie zamierza stawiać wniosku o usunię­cie kolegi Szostaka ze Związku...Prowadzący:

Ja przepraszam, ja bardzo przepraszam pana Małachowskiego, że tak nieładnie mu przerywam, ale ja rozumiem, że pan Małachowski jest przeciwko wersji „C”, to znaczy, żeby wyłączać punkt czwarty ze sprawozdania komisji rewizyjnej, z tego...Aleksander Małachowski:

Tak, ale ja bym chciał może dokończyć. Ja mam jeszcze jedno zdanie do powiedzenia...Głos nierozpoznany:

Kolego Małachowski, to nie jest czas i pora na personalne... Tak żeśmy się umówili na początku.Aleksander Małachowski:

Nie, to jest tylko jedno zdanie do dokończenia. Ja chcę powiedzieć, że komisja rewizyjna ufa, iż nie tylko że nie chce go usunąć z szeregów komisji i ufamy, że on powróci do pracy w naszym zespole i będzie wykonywał obowiązki powierzone mu przez zjazd, tak jak my wszyscy.Prowadzący:

Dziękuję bardzo.Głos nierozpoznany:

Numer mandatu 812. Ja jestem przeciwko wersji, która by zakładała rozbicie dyskusji na oddzielną dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu i oddzielną dyskusję nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej. Sprawozdanie komisji rewizyjnej ocenia Zarząd, no, więc nie można nie brać go pod uwagę. [gwar]Prowadzący:

Ja przepraszam państwa bardzo, kolega ma prawo zgłosić swój wniosek, jeżeli uważacie, że jest to nieprawdą, to po prostu ten wniosek upadnie, no i nie ma dyskusji.Głos nierozpoznany:

Komisja rewizyjna, o ile wiem, oceniła pracę Zarządu, w związku z tym nie można dyskutując nad pracą Zarządu, nie wysłuchać wcześniej sprawozdania komisji rewizyjnej. Dziękuję.Prowadzący:

Dziękuję bardzo.Prowadzący:

Przepraszam bardzo, ja mam następującą propozy­cję: mamy w tej chwili trzy warianty. Wariant, który jest napisany w porządku obrad, wariant pierwszy i wariant drugi. Następujący tryb głosowania proponuję: kto jest za wariantem pierwszym, kto jest za wariantem drugim, kto jest [za wersją] bez zmiany i na zakończenie kto się wstrzymał. Taki tryb głosowania proponuję, ja nie proponuję rozwiązania. Podobno połowa sali nie widzi, co tam jest napisane. Proszę państwa, spróbujemy szybciutko przestawić to z tyłu.Prowadzący:

Może ja przeczytam. Wariant pierwszy: analiza pracy Zarządu, analiza pracy Biura, później jest dyskusja, następnie sprawozdanie finansowe skarbnika i sprawozdanie komisji rewizyjnej, i dys­kusja. Wariant drugi: sprawozdanie finansowe, analiza pracy Zarządu, analiza pracy Biura i sprawozdanie komisji rewizyjnej. I wariant trzeci – bez zmian, czyli tak jak proponowany porządek obrad. Czyli ja poproszę kolegę, żeby to przegłosował.Prowadzący:

Czy wszyscy już są zorientowani jakie są kolejne warianty? Głosujemy w takim razie za wariantem pierwszym, który powtórzę jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości: analiza pracy Zarządu, analiza pracy Biura – dyskusja, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej – dyskusja. To jest wariant pierwszy. Kto z państwa jest za takim wariantem? Proszę kolegów z komisji skrutacyjnej o głosowań jawnych o przeliczenie głosów, tutaj bez przeliczenia się nie obejdzie. Powtarzam jeszcze raz wariant pierwszy: analiza pracy Zarzą­du, analiza pracy Biura – dyskusja, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej – dyskusja. Czy koledzy liczący [głosy] są już gotowi? Uprzejma prośba o podawanie tego sektorami. [gwar] Proszę państwa, wyjaśniam jeszcze raz, głosujemy w tej chwili kolejność tego, bo jest wątpliwość, czy to ma być dzisiaj, czy ma być jutro. My teraz, po przegłosowaniu tych wniosków wszystkich o kolejności, sporządzimy na nowo harmonogram i dopiero wtedy okaże się, czy to się zmieści dzisiaj, przypuszczam, że się nie zmieści. [gwar] Czy głosowanie... Już wyniki są znane pierwszego wariantu? Prosimy kolegów z sektorów A i D o podanie wyników.Głos nierozpoznany:

Sektor D – 19 głosów za.Prowadzący:

W międzyczasie przeczytam w takim razie wariant drugi. Wariant drugi, podkreślam – tylko kolejność, a nie to czy dzisiaj, czy jutro: sprawozdanie finansowe, analiza pracy Zarządu, analiza pracy Biura, sprawozdanie komisji rewizyjnej. Tutaj nie ma mowy o dyskusji. [brak nagrania]Prowadzący:

Prosimy o podawanie wyników.Głos nierozpoznany:

Sektor D – 43 głosy za. Sektor D.Prowadzący:

Proszę państwa i wariant ostatni: kto z państwa jest za utrzymaniem dotychczas podanej kolejności, znaczy pierwotnej, przepraszam, pierwotnej kolejności. Sektor A nie podał poprzedniego głosowania.Głos nierozpoznany:

Sektor D – 8 głosów za.Głos nierozpoznany:

Proszę państwa o składanie materiałów na piśmie do komisji uchwał i wniosków, bo nam się nudzą i spać zaczynają.Prowadzący:

Czy są podane już wszystkie wyniki? Czy możemy kolegów prosić o podanie ostatecznych wyników? Jeszcze sektor E nie podał. Sektory E i D!Głos nierozpoznany:

Sektor D – 8 głosów za. Już podawałem.Prowadzący:

Czy można prosić kolegów o podanie wyników? Proszę państwa, za pierwszym wariantem głosowało 100 osób, za drugim 181, za trzecim 96. Ja nie pytałem kto się wstrzymał, rozumiem, że pozostałe osoby wstrzymały się, w związku z tym przeszedł wariant drugi, to znaczy kolejność będzie następująca: sprawozdanie finanso­we, analiza pracy Zarządu, analiza pracy Biura Zarządu oraz sprawoz­danie komisji rewizyjnej i ten wariant uzyskał najwięcej głosów. Pozostaje jeszcze jeden wniosek, a mianowicie wniosek o wyłączenie z dyskusji i przeniesienie na dzień jutrzejszy dyskusji nad punktem czwartym sprawozdania komisji rewizyjnej. Kolega Szostak referował tę sprawę. Czy są głosy w tej sprawie? Znaczy był jeden głos zgłaszający i rozumiem, że głos pana Małachowskiego...Głos nierozpoznany:

Przeciw był głos pana Małachowskiego.Prowadzący:

Dobrze, kto w takim razie z państwa za wyłączeniem dyskusji nad punktem czwartym sprawozdania komisji rewizyjnej z ogólnej dyskusji nad tymi sprawozdaniami?Głos nierozpoznany:

[niezrozumiałe]

Prowadzący:

Proszę państwa, może przestaniemy zgłaszać wnioski w ten sposób z sali, jeżeli ma pan tego rodzaju... Proszę państwa, jesteśmy w trakcie głosowania. Kto z państwa jest za wyłączeniem z dyskusji dyskusji nad pun­ktem czwartym? Proszę o podniesienie mandatów... Dziękuję bardzo. Kto z pań­stwa jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejne sprawy: włączenie punktu wolne wnioski w dniu dzisiejszym. Głosy na ten temat.Głos nierozpoznany:

Ja chciałem przedstawić po prostu swój pogląd za. Uważam, że należy wprowadzić te wolne wnioski, dlaczego: w tej chwili sytuacja powstała taka, że możemy się na przykład spodziewać, że zostaniemy zaatakowani przez siły bezpieczeństwa ZOMO w tej chwili, tak samo jak studenci, którzy tu są i nas po prostu wyciągną stąd. Może zajść taka sytuacja. A w takiej napiętej sytuacji musimy stworzyć jakąś taką po prostu samoobronę, czy jakąś obronę, żeby nie powtarzały się historie na przykład ze Szkołą Pożarnictwa i dlatego trzeba wprowadzać jakieś wolne wnioski.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna