Część pierwsza obrad II wzdPobieranie 0,85 Mb.
Strona3/19
Data22.11.2017
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Proszę państwa, moja propozycja jest taka, żebyśmy przy­jęli te pięć osób po prostu jak to mówią en bloc, czyli razem. Czy państwo taką propozycje przyjmujecie? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Jedna osoba tylko jest przeciw. Kto się wstrzymał? Kilka­naście głosów. Rozumiem, że propozycja została przyjęta. W takim razie kto jest za przyjęciem tych osób, które wymieniłem przed głosowa­niem do komisji mandatowej? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Kilkanaście głosów się wstrzymało. Proszę państwa, w takim razie mamy wybraną komisję mandatową. Bardzo proszę komisję man­datową o zebranie się, ukonstytuowanie i przystawienie do pracy, to znaczy rozliczenie komisji wyborczej z wyborów uzupełniających, jak i też stwierdzenie quorum na sali. Komisja mandatowa zbiera się w sa­li 134A. Jeszcze raz powtarzam, komisja mandatowa zbiera się w sali 134A, natomiast regionalną komisję wyborczą do wyborów uzupełniają­cych proszę o przygotowanie się do sprawozdania. Proszę bardzo, komu­nikat.

Głos nierozpoznany:

Ja odczytam państwu kolegów i koleżanki, którzy będą liczyć głosy. Sektor A: Jacek Wójcik, kolega Martyniuk, kolega Sobieniak, kolega Kalaj. Sektor B: kolega Żak, kolega Skorik, kolega Minkowski, kolega Grochowski. Sektor C: koleżanka Brzezińska, kolega Flaszyński, kolega Bąk, kolega Walewski. Sektor D: kolega Milewski, kolega Gałązka, kolega Polkowski, kolega Rutkowski. Sektor E: kolega Gralak, kolega Piegat, kolega Sejdak, kolega Mowtak. Sektor F: kolega Romaszewski, kolega Dymus, kolega Kicki, kolega Łukszo. Prośba jest do kolegów, jeżeli będziecie opuszczali swoje sektory, udawali się na papieroski, żeby zastępstwo było, żeby nie było później komplikacji z odszukiwaniem. Dziękuję.Przewodniczący (Antoni Fijałkowski):

Kolega Rusinek proszony jest o porozumie­nie się.Prowadzący:

Proszę państwa, bardzo proszę delegatów o wyciągnię­cie zaproponowanego porządku obrad, dlatego, że teraz musimy uchwalić ten porządek obrad. Bardzo proszę o wyjęcie... Chwileczkę. Zapoznanie się i za chwilę przystąpimy do zatwierdzania porządku obrad. Rozumiem, że wszyscy już wyciągnęli proponowany porządek obrad, ja go przeczytam, żebyśmy mieli jasność, jeżeli ktoś nie ma i będziemy tutaj przy­jmowali poprawki.

Więc o godzinie 9.00 było otwarcie obrad i te formalne sprawy żeśmy załatwili. Godzina 11.00 – sprawozdanie komisji rewizyjnej, godzina 11.30 – sprawozdanie finansowe skarbnika, referuje Maciej [Mirosław] Odorowski, godzina 12.00 – analiza pracy Biura Zarządu, referuje Piotr Kuczyński, godzina 12.30 – analiza pracy Zarządu, Zbigniew Bujak, godzina 13.10 – infor­macja o działalności Regionalnego Zespołu Delegatów Krajowego Zebra­nia Delegatów, godzina 13.30 – przerwa obiadowa. Po przerwie o godzinie 16.00 wznawiamy obrady i jest zaproponowane, żeby po obiedzie była dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami. Godzina zamknięcia dyskusji w za­leżności od decyzji delegatów. To jest pierwszy dzień porządku obrad.

I dzień jutrzejszy, jest taka propozycja: godzina 9.00 – msza polowa, rozumiem, że msza polowa na miejscu, chyba... Tak to rozumiem, bo w kościele to nie nazywa się polowa, wydaje mi się, że tak trzeba to rozumieć. Godzina 10.00 – przerwa, 10.30 – zmiany w Statucie dokonane przez Krajowy Zjazd Delegatów, referent Stanisław Krukowski, 11.00 – przedstawienie Programu Związku uchwalonego przez KZD – referuje Bro­nisław Geremek, 12.00 – polityka związku w aktualnej sytuacji kraju – referuje Zbigniew Bujak, godzina 13.00 – przerwa obiadowa. Po przerwie o 15.30 dyskusja nad wygłoszonymi referatami, 17.30 – przerwa, 17.45 – czytanie uchwał i wniosków, 18.10 – dyskusja nad uchwałami i wnioskami oraz głosowanie nad nimi, 20.00 – przerwa 10 minut, 20.10 – wolne wnioski, 22.00 – zakończenie obrad. Bardzo proszę teraz o zgła­szanie ewentualnych poprawek lub zastrzeżeń do regulaminu... Do przed­stawionego regulaminu obrad. Przepraszam, porządku obrad.Głos nierozpoznany:

Ja chciałam zaproponować...Prowadzący:

Przepraszam bardzo panią, pan Zieliński się zgłosił jako pierwszy. I bardzo proszę może do mównicy, jeżeli państwo... Będzie mi łatwiej tutaj...Jerzy Zieliński:

Jerzy Zieliński, mandat 137. Zgłaszam wniosek o uzupełnienie porządku obrad punktem lub punktami dotyczącymi progra­mu pracy Regionu na okres najbliższego półrocza, do trzeciego WZD, powiedzmy. Uzasadnienie: prace programowe są jedną z najbardziej zaniedbanych form pracy Zarządu, wynika to zarówno z analizy pracy Za­rządu dokonanej przez przewodniczącego jak i z faktu, że materiały programowe na drugie WZD są, no, wyjątkowo skąpe bym powiedział.

Dalej: propozycja, żeby zadania programowe były opracowane przez zespoły ro­bocze delegatów, moim zdaniem jest fikcją, bo, jak wykazuje dotychcza­sowa praktyka, tylko bardzo nieliczny procent delegatów bierze udział w sposób systematyczny w pracy tych zespołów. Poza tym stwierdzam, że materiały do co najmniej dwóch spośród trzech proponowanych naczel­nych zadań pracy Regionu są gotowe i mogą być zreferowane i podaję propozycję realizacji. Zrealizowanie tego punktu bezpośrednio po re­feracie pana Geremka jutro przed południem w postaci: referent zadania „Organizacja zimowej samopomocy społecznej” – kolega Szymanderski, uzgodnione z nim, koreferenci – przedstawiciele TKW. Drugie zadanie: „Za­bezpieczenie warunków bytowych pracownikom wobec grożącej drożyzny i groźby bezrobocia” – tutaj referent nie jest ustalony jeszcze, nie zdążyłem ustalić, powinien być chyba ustalony między „Siecią”4 a współ­autorami załącznika trzeciego, do Programu Związku, czyli grupą kolegi Bujaka. Punkt trzeci to jest zadanie „Przygotowanie do wyborów do rad narodowych”, referent – kolega Krukowski, uzgodnione, koreferenci – przedstawiciele TKW. I proponuję wprowadzenie czwartego zadania, któ­rego nie było w tych propozycjach, mianowicie zadanie: „Przygotowania regionu na wypadek zagrożenia Związku, a zwłaszcza kroki przygotowaw­cze do strajku czynnego”, główny referent – Zbigniew Bujak, przy czym to mogłoby być połączone z punktem przewidzianym dla niego, mia­nowicie punkt, który się nazywa „Polityka Związku w aktualnej sytuacji kraju”. Uwagę końcową mam do tego wniosku: proponowany dotychczas porządek obrad jest przepełniony tematyką sprawozdawczo-rozliczeniową, która, jak wynika z doświadczeń obrad Zarządu, może być źródłem nie­ograniczonej w czasie, a jałowej w skutkach dyskusji, uniemożliwiającej opracowanie i podjecie bardziej twórczych uchwał o przyszłości Regionu i jego zadaniach. Apeluję do wszystkich delegatów, żeby z naszych obrad, żebyśmy wyszli z uchwałami nowymi, a nie z wy­nikiem rozliczeń. Dziękuję. [oklaski]

Prowadzący:

Proszę państwa... Bardzo proszę, żeby kolega Zieliński powiedział, w którym punkcie chce zmienić porządek obrad, dlatego że to musi być gdzieś wstawione.Jerzy Zieliński:

Powiedziałem, po referacie profesora Geremka o 11.00 jest... Chodzi o to, żeby to się przed południem zmieściło jutro.Prowadzący:

Rozumiem. Ponieważ delegaci nie mają tekstów przed­stawianych, musimy każdą propozycję po kolei przegłosować, dlatego że później trzeba by było oddzielnie referować. Czy są jakieś głosy za lub przeciw? Potraktujemy to jako wniosek formalny do regulaminu obrad. Jest poprawka... Przepraszam, do porządku obrad. Może być. Za i przeciw głosy. Przeciw czy za? Proszę bardzo – przeciw.Henryk Wujec:

Henryk Wujec. Teraz trudno byłoby głosować, bo następna osoba może zgłosić poprawkę z kolei znoszącą tę poprawkę, tak że trzeba by wysłuchać wszystkie poprawki, potem prezydium powinno prze­dstawić jakieś propozycje i to głosować. [oklaski]Prowadzący:

Tak. Dobrze. Rozumiem, że... Po tych... Części oklasków, że sala aprobuje nowy tryb. W związku z tym proponuję zgłoszenie wszy­stkich poprawek, a prezydium tutaj na dole proszę o przygotowanie no­wego regulaminu z poprawkami. Bardzo proszę, pan Seweryn Jaworski.Seweryn Jaworski:

Proponuję przyjęcie zmiany do porządku obrad na dzień dzisiejszy. O godzinie 12.50 proponuję, żeby studenci WOSP mogli zabrać głos, aby naświetlić sprawę WOSP. Potrzebne to jest dlatego, aby podjąć tą uchwałę w drugim czytaniu w godzinach poobiednich. Bez tego sądzę, że nie będą niektórzy z delegatów mogli wnieść poprawek jakie będą konieczne i w ich rozumieniu najlepsze, więc dlatego pro­ponuję taką zmianę.Prowadzący:

Dobrze. Czyli to jest druga zgłoszona poprawka do dnia dzisiejszego: po analizie pracy Zarządu, którą wygłosi Zbigniew Bujak – wpuszczenie na obrady przedstawicieli WOSP. Proszę bardzo, następne ewentualne poprawki.Głos nierozpoznany:

Mój mandat 250. Proponuję wnieść poprawkę jedną, z dwóch częś­ci składająca się, mianowicie zblokować sprawozdanie komisji rewizyjnej i sprawozdanie finansowe skarbnika i przeprowadzić dyskusję, i drugie – analiza pracy Biura Zarządu i analiza pracy Zarządu – także po tym fakcie przeprowadzić dyskusję. Uzasadniam to tym, że te dwa ciała, to znaczy się komisja rewizyjna, no i Zarząd, są ciałami niezależnie od siebie pracującymi. Mogą co najwyżej nam tu przedsta­wić, delegatom, swoją pracę i myślę sobie, że korzystniej by było, jakoś klarowniej, gdyby prace poszczególnych tych ciał były przedsta­wiane indywidualnie. Bo jeżeli mamy dyskutować na ten temat po całym... Kompleksowo po obiedzie, to myślę sobie, że po prostu wprowadzimy tutaj bałagan i będzie znacznie więcej dyskusji, bo raz trzeba o tym, a raz o czymś innym. Proponuję wprowadzić porządek i za tym będziemy chyba krócej te obrady nasze tutaj przeprowadzać. Dziękuję.Prowadzący:

Dziękuję. Rozumiem, że kolega zgłosił taką poprawkę, żeby oddzielnie była dyskusja po sprawozdaniu komisji rewizyjnej i po sprawozdaniu finansowym skarbnika, jako jeden blok, jako oddzielne ciało Walnego Zebrania Delegatów i druga dyskusja żeby była po analizie pracy Zarządu, zarówno przedstawioną przez Kuczyńskiego, Bujaka jak i tam, działalność KZD, jako żeby nie mieszać tych dwóch spraw razem, gdyż nie będzie wiadomo, czy delegaci chcą dyskutować nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej, czy nad sprawozdaniem Zarządu. Rozumiem , że jest w tym celu poprawka, złożona została do prezydium. Czy są... Chwileczkę, poprawki jak będziemy dyskutować, to wtedy będą głosy za i przeciw. Proszę bardzo, następne zgłoszenia.Waldemar Szostak:

Moje nazwisko Szostak, 649 numer mandatu. Stawiam wniosek o wyłączenie z dzisiejszego porządku obrad dyskusji nad częścią czwartą sprawozdania komisji rewizyjnej, dotyczącą rozbieżności wewnątrz komisji rewizyjnej i przełożenia dyskusji na dzień jutrzejszy. Uzasadniam: po pierwsze przygotowałem projekt uchwały w sprawie komisji rewizyjnej i dyskusja nad projektem powinna wyjaśnić przyczyny rozbieżności. Jednocześnie wnoszę o powielenie tej uchwały i dostarczenie delegatom. Po drugie, łącząc w sprawozdaniu moje nazwisko z mającymi miejsce w ostatnich tygodniach prowokacjami SB, należy rozumieć, że państwo z komisji rewizyjnej zobowiązują się wystąpić z wnioskiem o wykluczenie mnie ze Związku w myśl paragrafu 15 rozdział 3 Statutu, nie przytaczam, proszę przeczytać i zobowiążą się przedstawić delegatom ma­teriał obciążający mnie, jest to druga możliwość dyskusji w dniu ju­trzejszym. Trzecia możliwość dyskusji powstanie jutro, ponieważ składam wniosek o uznanie przez Walne Zebranie Delegatów treści rozdzia­łu czwartego sprawozdania komisji rewizyjnej za oszczerstwo i próbę wykorzys­tania możliwości technicznych, jakie daje praca w komisji rewizyjnej w celu zniesławienia mojego nazwiska. Dziękuję.Prowadzący:

Ja mam... Przepraszam, jako przewodniczący mam takie pytanie: czy kolega nie mógłby wystąpić w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej, a nie oddzielać tego punktu jakoś na jutro i tak dalej, co nam trochę dezorganizuje porządek obrad.Waldemar Szostak:

Przedstawiłem uzasadnienie. Ponieważ nie mam żadnej możliwości wypowiedzenia się prosiłem o powielenie projektu uchwały, ponieważ ona powinna wyjaśnić przyczyny rozbieżności.Prowadzący:

Rozumiem. Kolega motywuje wniosek tym, że projekt uchwały, którą chce przedstawić nie będzie mogła być dzisiaj rozpropagowana. Tak to należy rozumieć.Zbigniew Napiórkowski:

Zbigniew Napiórkowski, numer mandatu...Prowadzący:

Chwileczkę, proszę państwa, chwileczkę. Bardzo bym prosił organizatorów, żeby się zorientowali jak szybko ewentualnie można, po zaaprobowaniu przez prezydium, ten materiał rozpropagować. Jeżeli możli­we by było to dzisiaj, to moglibyśmy dzisiaj sprawę załatwić. Kolega przewodniczący jest tam na dole? Czy będziemy mogli być zorientowani? Bardzo proszę, następne poprawki.Zbigniew Napiórkowski:

Zbigniew Napiórkowski, numer mandatu 610, okręg wyborczy 164. Proszę państwa, jestem przeciwko poprawkom do proponowanego porządku obrad.Prowadzący:

Proszę pana, teraz przyjmujemy tylko poprawki. W trakcie głosowania poprawek będą głosy za i przeciw.Zbigniew Napiórkowski:

Ja właśnie jestem przeciw wszystkim poprawkom, zaraz to uzasadnię. Są poprawki natury technicznej, dla mnie zupełnie zrozumiałe, na przykład dojście do mikrofonu kolegi Rusinka albo wnio­sek pana Jaworskiego – to jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast mając podejrzenia, że wielu znajdujących się poza naszą salą zależałoby na zakłóceniu toku naszych obrad, [oklaski] uważam, że powinniśmy się skonsolido­wać, proszę państwa i zająć się sprawami, które do nas należą. Teraz, dlaczego to mówię? Dlatego, że w treści uchwały okręgu wyborczego numer 164 pod punktem pierwszym, a więc punktem najważniejszym, jest króciutka, bardzo istotna treść, którą chciałbym odczytać: „Apelujemy o nie do­puszczanie do konfliktów w Zarządzie Regionu Mazowsze, nie chodzi nam o niwelowanie pluralizmu poglądów, czy ukrywanie zapatrywań ideowo-politycznych poszczególnych członków Zarządu, a jedynie o to, by w kwestiach spornych dobro Związku jako całości stało zawsze na pierw­szym miejscu. Uważamy też, że codzienna praca Zarządu nie może być utrudniana nadmiernym eksponowaniem ambicji własnych jego członków”. Od siebie dodam, [oklaski] że wolą elektorów tego okręgu wyborczego jest, aby żadne zasadnicze zmiany w Zarządzie nie były wprowadzone. Dziękuję. [oklaski]Prowadzący:

Dziękuję panu, trochę pan nadużył, że tak powiem, mojego zaufania, dlatego że miały być zgłoszone poprawki, a później będziemy dyskutować. Dziękuję panu.Zbigniew Napiórkowski:

Nie ja pierwszy.Barbara Biczyńska:

Mandat 736, Barbara Biczyńska. Najpierw taki drobiazg: Chciałam zaproponować skrócenie przerwy obiadowej o pół go­dziny w każdym dniu. Uważam, że to jest stanowczo za długo. I dalej, żeby w pierwszym dniu pod koniec wprowadzić wolne wnioski, dlatego że jest tyle problemów, które tu nie są poruszone, w poszczególnych okręgach, że powinny być dzisiaj te wolne wnioski, mogą być bardzo ważne. I jeszcze taki drobiazg jeden, żeby ograniczyć wypowiedzi do pięciu minut, tak jak było poprzednio.Prowadzący:

Ten regulamin obowiązuje. Rozumiem, że... Proszę panią, gdybym się miał ustosunkować... Przerwy obiadowe... Ja nie mogę zadecydować, ani sala, bo to jest sprawa techniczna i musimy się zorientować co kuchnia na to powie, nie co my. Dlatego tego nie bardzo możemy przyjąć. Natomiast rozumiem, że pani zgłasza, żeby jeszcze w dniu dzisiejszym, po dyskusji, wstawić na koniec dzisiejszego zjazdu wolne wnioski, tak jest, po jutrzejszym dniu, rozumiem.Wiktor Kulerski:

Wnoszę o jedną poprawkę do regulaminu, mianowicie o postawienie sprawy WOSP przed wszystkimi pozostałymi sprawami porządku dziennego. Uzasadniam: wypadki biegną bardzo szybko, lada chwila może się stać aktualna sprawa powołania podchorążych do wojska, poza tym nasza decyzja może stanowić podstawę do drugiej de­cyzji, która jest konieczna, mianowicie do decyzji kolegium rektorów albo senatu Politechniki Warszawskiej. Jeśliby się miało stać w ten sposób, że my byśmy uchwalili danie podstaw materialnych do bytu wy­działu czy instytutu pożarnictwa, wówczas decyzję jeszcze musi podjąć Politechnika bądź inna uczelnia. I dlatego też sprawę tą należy jak najszybciej i przede wszystkim rozważyć, i dlatego ten wniosek skła­dam. Dziękuję bardzo.Prowadzący:

Dziękuję. Czy ja mógłbym Wiktor cię prosić, żebyś uzgodnił tę sprawę z Sewerynem [Jaworskim], dlatego że zgłosiliście we dwóch tę sprawę, uzgodnijcie kiedy to ma stanąć, żebyśmy oddzielnie nie musie­li tego załatwiać. Bardzo proszę o załatwienie tego uzgodnienia. Pro­szę bardzo.Andrzej Żółkowski:

Mandat 392, Andrzej Żółkowski. Proszę państwa, tutaj są w tym programie zawarte sprawozdania przedstawicieli Zarządu, natomiast ja przypominam, że na Pierwszym Walnym [Zebraniu Delegatów] powołaliśmy komisje, które, tematyczne i problemowe, które miały zajmować się różnymi sprawami, miały niejako pomagać, nadzorować prace Zarządu. Upłynęło pół roku, wygląda na to, że te komisje powinny zdać sprawozdanie jak oce­niają swoją działalność i jak oceniają działalność Zarządu w poszcze­gólnych tematach. Proponuję tą dyskusję nad założeniami... Złożonymi sprawozdaniami, uściślić o sprawozdania poszczególnych komisji Pierwszego Walne­go Zjazdu Delegatów.Prowadzący:

Ile tych komisji było? Mam takie pytanie.Andrzej Żółkowski:

No, około dziesięciu. Ja pracuję w jednej, tak że... W komisji bhp, w związku z tym mam nadzieję, że przedstawiciele innych komisji znają sytuację jaka panuje w ich aktualnych komisjach. To jest parę słów na temat każdej działalności, ocena Zarządu przez pryzmat działania tychże komisji.Prowadzący:

Czyli wnosisz, żeby w punkcie „Informacja o dzia­łalności Regionalnego Zespołu Delegatów...” Nie, przepraszam...Andrzej Żółkowski:

Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami była uściślo­na przez sprawozdania poszczególnych komisji delegatów.Prowadzący:

Rozumiem. Proszę złożyć wniosek na piśmie w takim razie. Proszę bardzo.Głos nierozpoznany:

Ja zostałem zobowiązany do zgłoszenia takiego wniosku, aby uzupełnić porządek obrad o dyskusję nad działalnością socjalną Związ­ku. Uzasadnienie teraz: ta działalność, proszę państwa, praktycznie nie istnieje na szczeblu Regionu. Nie ma komisji spraw socjalnych, która powinna być najważniejszą komisją, zajmuje się tym jedna osoba, która nie jest ani członkiem Zarządu, ani nawet delegatem, jest to po prostu pracownik etatowy, a jest to bardzo ważna część działalności związkowej. Proponuję to na samym końcu dnia jutrzejszego, przed wolnymi wnioskami. Dziękuję.Prowadzący:

Przepraszam, mam takie pytanie: czy koledze nie wys­tarczy czas przeznaczony na dyskusję nad pracą Zarządu i wtedy wniesienie tej sprawy? Niż wstawianie oddzielnego punktu, bo każdy nam zgłosi teraz szereg innych problemów, po prostu czy nie wystarczy czas na dyskusję i wtedy zgłoszenie tej sprawy?Głos nierozpoznany:

Mnie się wydaje, że to jest troszeczkę więcej, no, pięć minut to tak ważna sprawa nie bardzo się zmieści.Prowadzący:

Proszę o zgłoszenie wniosku na piśmie.Głos nierozpoznany:

Zgłosiłem.Prowadzący:

Czy są jeszcze jakieś...? Jeszcze są poprawki, tak?Andrzej Urbański:

Mandat 74, Andrzej Urbański. Proponuję przeło­żenie referatu Zbigniewa Bujaka „Polityka związku w aktualnej sytuacji kraju” na godzinę 11.40 dzisiaj, a odłożenie wszystkich spraw formalnych do następnego dnia, ewentualnie do kolejnego dnia. Uzasadnienie: uważam, że dzisiejsze cztery sprawozdania, chcąc nie chcąc, skończą się rozliczeniami personalnymi, nie mamy czasu na to i nie stać nas na to. Sprawy zasadnicze jak WOSP, sprawa prowizorium, sprawa strajku czynnego – są sprawami, które powinny nas głównie obchodzić. Dziękuję. [oklaski]Prowadzący:

Dziękuję. Proszę o zgłoszenie wniosku na piśmie. Proszę bardzo.Eugeniusz Mikrut:

Eugeniusz Mikrut, mandat 148, okręg wyborczy 280. Stawiam wniosek, ażeby pewne punkty naszego porządku obrad były zamienione. Mianowicie dotyczy to takich spraw: w pierwszym rządzie sprawozdanie finansowe skarbnika, godzina 11.30, powinno być na 11.00, następnie analiza pracy Zarządu, kolega Bujak, 12.30, zaraz po sprawozdaniu finansowym skarbnika. Następna sprawa: „Analiza pracy Biura Zarządu” i dopiero na samym końcu komisja rewizyjna jako organ, który kontroluje całość zagadnień związanych z[e] Związkiem naszym. Ponadto, tutaj jeden z kolegów stwierdził, że w pierwszej kolejności musimy się zająć, proszę państwa, Oficerską Szkołą Pożarnictwa. Jestem bardzo zaangażowany w te sprawy, ale nie tylko w te, jestem również zaanga­żowany w sprawy naszych studentów, jestem zaangażowany również w inne sprawy dotyczące tego kraju i tego Związku. Dlatego uważam, że te sprawy należy załatwić w ostatniej kolejności, najpierw załatwmy nasze wszystkie sprawy związkowe, a później będziemy załatwiać sprawy studen­tów, Oficerskiej Szkoły i wiele innych – co wyniknie z naszych obrad. Dziękuję bardzo.Prowadzący:

Proszę o zgłoszenie tej dużej ilości poprawek do pre­zydium. Proszę państwa... Jeszcze poprawka, tak? Proszę bardzo.Głos nierozpoznany:

Proszę państwa, w związku z historią z Francuzami chciałem zgłosić poza procedurą, w trybie nagłym, projekt uchwały. Na czym to ma polegać: podjąć błyskawicznie uchwałę w sprawie wpuszczenia delegacji francuskiej...Prowadzący:

Dobrze, przepraszam pana, bardzo przepraszam. Niech pan zaczeka. Czy są jeszcze jakieś poprawki do regulaminu? Nie ma. Proszę państwa, w związku z tym, że wpłynęło sporo poprawek musimy się trochę zastanowić i to uporządkować. Ja oddam głos koledze, który przedstawi problem uchwały, a później kolega ma też jakieś dwie sprawy, a my w tym czasie załatwimy ten porządek i przedstawimy go do głosowania, bo w tej chwili mi trudno jest od razu przystąpić, z marszu, że tak powiem, do tej sprawy. Bardzo proszę, żeby kolega może zajął moje miejsce.Głos nierozpoznany:

Ponieważ sprawa jest pilna, Francuzi czekają, proponuję podjąć błyskawicznie uchwałę o wpuszczeniu delegacji francuskiej. To pierwsze – i drugie: szybko wybrać delegację i wysłać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z tą uchwałą już, żeby tam nacisk od naszego zjazdu zrobić, żeby w końcu ich wpuścili. W końcu tradycyjna przyjaźń polsko-francuska, w końcu Wałęsa był ich gościem5, a tu ze strony widzimisię władz takie faux pas, że oni chcą, a nie mogą do nas przyjechać. Dziękuję.Prowadzący:

Ja myślę, że ta sprawa została załatwiona pozytywnie, tylko w tej chwili poprosimy komisję uchwał i wniosków, względnie parę osób, o przygotowanie już gotowej uchwały, a my ją przegłosujemy. Z propozycją, zgłaszamy się do komisji uchwał i wniosków, może nawet z propozycją osób, które byłyby najbardziej kompetentne do wysłania do MSZ.Przewodniczący (Antoni Fijałkowski):

Zanim, koleżanki i koledzy, powstanie problem, przyjrzyjcie się ostatniej wersji porządku obrad, on jest w tej chwili porządkowany, te kolejne znoszące się ewentualnie wnioski, otóż w imieniu prezydium naszego Zebrania i grupy delegatów chcielibyśmy zaprosić Lecha Wałęsę na nasze Zebranie. [oklaski] Ja rozumiem, że te oklaski świadczą o jednoznacznym określeniu. Dziękuję bardzo. Wysyłamy zaproszenie.Głos nierozpoznany:

Jeszcze jest maleńki komunikat do państwa: na sali jest obecny wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Rolników „Solidarność Wiejska”, kolega Stanisław Adamczyk, który zaszczycił nas swoją obecnością. Witamy kolegę. [oklaski]


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna