CzęŚĆ opisowa usługi I dostawy związane z modernizacją wystawyPobieranie 0,5 Mb.
Strona1/5
Data25.05.2018
Rozmiar0,5 Mb.
  1   2   3   4   5

Nr sprawy ZP 2/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Usługi i dostawy związane z modernizacją wystawy

1000 lat Wrocławia”Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Muzeum Miejskiego Wrocławia wraz z aranżacją i doposażeniem istniejących pomieszczeń.

Spis treści1.Wstęp 3

2.Podstawowe założenia 3

3.System Multimedialny 3

3.1.Urządzenia 4

3.2.Aplikacje, kontent 4

3.3.System zarządzania ekspozycją 4

4.Aranżacja i wyposażenie 5

5.Instalacja elektryczna i sygnałowa 5

6.Inne wymagania 6

7.Zakres dostaw i prac podstawowych elementów wystawy wraz z określeniem minimalnych parametrów 8

8.Pozwolenia i projekty 19

9.Szkolenia 20

10.ZAŁACZNIK 20


Legenda

Podstawowe zwroty wykorzystywane w dokumentacji przetargowej.Projekt Wykonawczy - dokumentacja projektowa przedstawiająca w sposób szczegółowy rozwiązania techniczne, konstrukcyjne i materiałowe umożliwiające realizację robót. Powinna zawierać rysunki, schematy, opisy i zestawienia w sposób czytelny i jednoznaczny.

Projekt Powykonawczy/Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja stwierdzająca aktualny, powykonawczy stan systemów i instalacji. Naniesione są w niej wszelkie zmiany wprowadzane w toku wykonywania robót w stosunku do Projektu Wykonawczego.

System Multimedialny - całość wyposażenia dostarczanego i zainstalowanego przez Wykonawcę zawierająca m.in systemy i urządzenia projekcyjne i wyświetlające, systemy i urządzenia dźwiękowe, systemy i urządzenia interaktywne, oświetlenie ekspozycyjne oraz wszelkie inne wyposażenie dodatkowe niezbędne do wykonania kompletnego i działającego systemu.

System Zarządzania EkspozycjąPrace Adaptacyjne – wszelkie roboty o charakterze budowlanym, które mają na celu przystosowanie istniejących obiektów w celu zapewnienia optymalnych warunków do uruchomienia w pełni funkcjonalnej Multimedialnej Ekspozycji Muzealnej, jak również zapewnienia pełnego komfortu zwiedzających.

System Zarządzania Ekspozycją – system umożliwiający centralne i automatyczne kontrolowanie pracy Systemu Multimedialnego.

Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające zapoznawanie się z treścią merytoryczną (kontentem) w sposób interaktywny.

Kontent – zawartość merytoryczna: teksty, opisy, zdjęcia, filmy, animacje

Multimedialna Ekspozycja Muzealna/Ekspozycja – całość wyposażenia dostarczanego i wykonanego przez Wykonawcę zawierająca System Multimedialny, Kontent i Aplikacje, System Zarządzania Ekspozycją, aranżację i zabudowy, wykonanie wszelkich Prac Adaptacyjnych i inne wyposażenie dodatkowe niezbędne do wykonania kompletnej wystawy muzealnej.
 1. Wstęp


Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sal ekspozycyjnych Muzeum Miejskiego Wrocławia w kompletny System Multimedialny wraz z aranżacją i doposażeniem istniejących pomieszczeń w niezbędne do uruchomienia w pełni funkcjonalnej Multimedialnej Ekspozycji Muzealnej.
W ramach zamówienia Wykonawca:
       1. Ogólnym założeniem jest, że Wykonawca, biorąc pod uwagę bieżący stan pomieszczeń i instalacji, ma dostarczyć całość niezbędnego wyposażenia, wszystkie programy i Aplikacje komputerowe oraz wykonać wszelkie Prace Adaptacyjne i aranżacyjne niezbędne do uruchomienia w pełni funkcjonalnej Multimedialnej Ekspozycji Muzealnej, odpowiadającej obecnym najwyższym światowym standardom oraz spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym dokumencie oraz załącznikach. Załącznik nr 1 tj.: wizualizacje, rozwinięcia ścian, specyfikacja techniczna detali, identyfikacja graficzna wystawy, jest materiałem poglądowym, który należy traktować jako materiał pomocniczy. 1. Podstawowe założenia


Ze względu na charakter ciągłej i wielogodzinnej pracy w ramach Ekspozycji muzealnej, urządzenia użyte do stworzenia infrastruktury technicznej wystawy, systemu oświetlenia ekspozycyjnego i efektowego oraz instalacji multimedialnych, powinny być urządzeniami profesjonalnymi lub półprofesjonalnymi, cechującymi się wysoką niezawodnością i stabilnością działania. Dodatkowo w przypadku urządzeń multimedialnych powinny one cechować się wysoką jakością obrazu i dźwięku, opisaną niezmiennymi w czasie parametrami technicznymi. Jednocześnie urządzenia te powinny charakteryzować się możliwie niskim poborem mocy elektrycznej i co się z tym wiąże możliwie małą emisją energii cieplnej (np. wzmacniacze mocy audio klasy D, urządzenia z funkcją ECO, wyświetlacze z podświetlaniem LED, itp.).

Ze względu na rozległość systemu multimediów oraz ilość urządzeń multimedialnych, należy zastosować system centralnego sterowania i zarządzania umożliwiającym nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania poszczególnych podsystemów oraz systemu jako całości. 1. System Multimedialny


Wykonawca wykona kompleksowo System Multimedialny funkcjonujący w ramach ekspozycji a w szczególności:

 • wykona Projekt Wykonawczy Systemu Multimedialnego uwzględniający obecny stan instalacji technicznych i wyposażenia pomieszczeń.

 • wykona instalację sygnałową służącą do doprowadzenia sygnałów do zainstalowanych przez siebie urządzeń

 • dostarczy i zainstaluje urządzenia multimedialne

 • dokona konfiguracji, kalibracji i uruchomienia urządzeń i poszczególnych stanowisk funkcjonujących w ramach Systemu Multimedialnego.

System Multimedialny ma być w pełni spójny z projektem aranżacji. Niedopuszczalne jest projektowanie systemu multimedialnego w oderwaniu od projektu aranżacji i zabudowy.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna