CzęŚĆ III opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 0,85 Mb.
Strona1/5
Data13.11.2017
Rozmiar0,85 Mb.
  1   2   3   4   5

Część III – Opis przedmiotu zamówienia Strona z


CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIACzęść III - Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści:
1. INFORMACJE OGÓLNE. 4

2. ZAKRES KONTRAKTU 13

3. ZAKRES USŁUG INŻYNIERA. 25

4. PRZEWIDYWANY CZAS REALIZACJI. 32

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU. 33

6. BIURO INŻYNIERA. 35

7. RAPORTY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ. 36

8. MONITORING I OCENA. 39

9. LOGISTYKA i ROZKŁAD W CZASIE. 41

10. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z INŻYNIEREM. 42

PROGRAM ROZWOJU SZPITALA ZDUNOWO 44CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. INFORMACJE OGÓLNE.
 1. Kraj Zamawiającego.

Rzeczpospolita Polska


  1. Zamawiający.

Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 1170-891 Szczecin
  1. Definicje.


   1. Inżynier - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną wybraną przez Zamawiającego w drodze przetargu, pełniącą funkcje Inżyniera dla potrzeb Kontraktu podpisanego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Funkcja Inżyniera obejmuje funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego" oraz "Inwestora zastępczego". a także wykonująca czynności związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie finansowania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne oraz rozliczenia finansowego inwestycji w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   2. Wykonawca - oznacza w szczególności podmiot wykonujący Roboty budowlane w ramach Kontraktów nadzorowanych przez Inżyniera.

   3. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118).

   4. Przedstawiciel Zamawiającego (Jednostka Realizująca Projekt Inwestycyjny) – osoba lub zespół osób wyznaczona przez Zamawiającego, współpracująca w jego imieniu z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami Robót.

   5. Kontrakt - oznacza umowę na roboty budowlane podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót dla realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego oraz termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie – Zdunowie”.

   6. Czerwona Książka FIDIC - oznacza publikację WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostępne pod adresem:

SIDIR, ul. Trębacka 4, lok.427-429IV p., budynek KIG00-074 Warszawa, tel/fax.: +48 022 826 16 72, tel/fax.: +48 022 826 56 49e-mail: biuro@sidir.pl

   1. Klauzula - odnosi się do klauzul zawartych w Warunkach Ogólnych Kontraktu i Warunkach Szczególnych Kontraktu.

   2. Prawo budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

   3. Data Rozpoczęcia, Świadectwo Przejęcia, Świadectwo Wykonania, Końcowe Świadectwo Płatności, Roboty, Okres Zgłaszania Wad - nomenklatura FIDIC według publikacji Czerwona Książka FIDIC, wymieniona w p.1.3.6.

   4. u.p.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

   5. Okres zgłaszania wad - okres obejmujący rękojmie i gwarancję jakości w rozumieniu u.p.z.p

  1. Strategia i realizacja założonych celów.

Szpital aktualnie realizuje dwa zamierzenia budowlane:

- „Rozbudowa części środkowej budynku głównego szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych”. Inwestycja ta jest realizowana, jako jeden z kluczowych projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.

- „ Kompleksowa modernizacja systemu elektroenergetycznego Szpitala Zdunowo”.

Oba zadania są realizowane w oparciu o kontrakty oparte na Żółtej Księdze FIDIC - WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA l BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione 2006 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria),


Celem działania Inżyniera w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia będzie realizacja kolejnego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego oraz termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie – Zdunowie”. Zadanie to będzie realizowane w oparciu o Czerwoną Księgę FIDIC - WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostępne pod adresem: SIDIR, ul. Trębacka 4, lok.427-429IV p., budynek KIG00-074 Warszawa, tel/fax.: +48 022 826 16 72, tel/fax.: +48 022 826 56 49e-mail: biuro@sidir.pl

Inwestycja ta ma na celu zabezpieczenie nowych potrzeb energetycznych związanych

z rozbudową szpitala i wyeliminowanie destabilizacji funkcjonowania jednostki w przypadku awarii jakiegokolwiek urządzenia a także likwidację wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery związanej ze spaleniem paliwa stałego i zmniejszenie wysokiego kosztu produkcji ciepła wynikającego z niskich sprawności istniejących urządzeń kotłowni oraz niskiej izolacyjności budynków. Obecne źródło ciepła używane jest od roku 1985. W ramach inwestycji wykonana zostanie w szczególności wymiana źródła ciepła z kotłowni parowo-wodnej, produkującej parę wodną wysokoprężną oraz wodę o wysokich parametrach tj. 150/70 °C (kotłowni opalanej miałem węglowym) na źródło ciepła i chłodu oparte o pompy ciepła i kotły gazowe, wymiana węzłów i sieci cieplnych na system niskotemperaturowy, termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i stropodachu oraz założenie zaworów termostatycznych z głowicami na istniejących grzejnikach.

Technologia nowego źródła ciepła i chłodu rozwiązana zostanie w oparciu o kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły kondensacyjne gazowo-olejowe, szczytowe. Dolne źródło ciepła stanowić mają pionowe kolektory gruntowe na potrzeby grzewcze i chłodnicze.

Łączny bilans potrzeb cieplnych dla doboru źródła ciepła wynosi 4,4 MW,

Łączny bilans chłodna cele klimatyzacji wynosi 0,975 MW.


Działania Inżyniera Kontraktu w ramach niniejszego przedmiotu Zamówienia w ramach niniejszego przetargu mają zagwarantować wykonanie zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego oraz termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie – Zdunowie” w nieprzekraczalnym terminie do sierpnia 2011 roku w części zapewniającej właściwe prowadzenie i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego dotyczącego realizacji Projektu RPO „Rozbudowa części środkowej budynku głównego szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych”. W szczególności działania Inżyniera na etapie przygotowania inwestycji muszą kompleksowo obejmować możliwości realizacyjne całego „Programu Rozwoju Szpitala Zdunowo w latach 2007-2013” oraz możliwości maksymalnego uzyskania finansowania ze środków pomocowych. Inżynier może optymalizować za zgodą Zamawiającego przyjęte w dokumentach programowych rozwiązania z uwzględnieniem zasady zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym i wymienionymi w SIWZ dokumentami. Ponadto finansowanie inwestycji musi być zgodne z kierunkami określonymi przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycji na lata 2008 -2012. Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostało zgłoszone jako Projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO; PRIORYTET: IX. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA; DZIAŁANIE: 9.3 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

Opis projektu oparty o wyciąg w wniosku wg opracowania na dzień składania wniosku aplikacyjnego do POIiŚ tj. 3 marca 2009r. podano w pkt. 2 niniejszego opracowania. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym korygowania wniosku odpowiednio do wymogów Instytucji Zarządzających i Finansujących Projekty realizowane przez Zamawiającego, w szczególności z udziałem środków pomocowych oraz właściwie do potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną z uwzględnieniem najnowszych technologii. Proponowane przez Inżyniera rozwiązania winny nawiązywać do standardów unijnych, być zgodne z dyrektywami UE i obowiązującym porządkiem prawnym, być możliwe do realizacji w warunkach lokalnych Zamawiającego, umożliwić wykonanie projektów budowlanych z pozwoleniem na budowę dla całości zadań inwestycyjnych określonych w „Programie Rozwoju Szpitala Zdunowo na lata 2007-2013”.
Zamierzenia budowlane są i będę prowadzone w historycznym obiekcie, w którym występują unikalne z ub. wieku rozwiązania techniczne.

Ponadto zakres działania Inżyniera kontraktu obejmować musi również wszystkie aspekty w granicach działki szpitala związane z wyłączeniem starej kotłowni i przejściem na nowe źródło ciepła ich chłodu a w szczególności: 1. dostosowaniem dotychczasowych odbiorów technologicznych szpitala do charakterystyki nowego źródła ciepła

 2. zapewnieniem niezależnych układów grzewczych budynków mieszkalnych przy ul. Sokołowskiego 9,11a, 13a, 13-17, jeżeli w czasie realizacji kontraktu budynki mieszkalne będą pozostawały w administrowaniu szpitala.

 3. Zapewnieniem niezależnych układów zasilania dla obiektów na terenie szpitala nie objętych zasilaniem nowego źródła ciepła tj: starych warsztatów, budynku po byłej spalarni odpadów, obiektów oczyszczalni ścieków.

Zarówno Kontrakt jak i usługa Inżyniera Kontraktu będą realizowane zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym z uwzględnieniem wymagań zasadniczych i norm prawnych obowiązujących kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Cele niemierzalne planowanego zamierzenia inwestycyjnego to:

- Zapewnienie ciągłości bezpiecznej pracy szpitala o ponadregionalnym znaczeniu przez poprawę pewności zasilania energetycznego jednostki .

- Poprawa standardów obiektu szpitalnego, poprzez polepszenie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci Szpitala jak również poprawa warunków pracy pracowników Szpitala.

- Poprawa estetyki obiektów Szpitalnych.

- Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowo-technicznego jednostki.
Wyznaczone cele mierzalne to:

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

- Obniżenie kosztu jednostkowego produkcji energii cieplnej i chłodu

- zmniejszenie ilości zużycia energii cieplnej, a tym samym mimo planowanej rozbudowy szpitala obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektów


Położenie nieruchomości szpitalnej jest unikalne i zostało ukształtowane historycznie.

Istniejący budynek główny szpitala zbudowany został na przełomie XIX i XX wieku, jego historia rozpoczyna się przekazaniem miastu Szczecin w 1896r. dotacji przez bogatego kupca szczecińskiego Ludwiga Karkutscha na wybudowanie zakładu leczniczego. Zakład ten stanowił podwaliny obecnego szpitala. Był projektowany i zrealizowany jako sanatorium dla chorych na choroby dróg układu oddechowego ze względu na specyficzny prozdrowotny mikroklimat (przyjazne środowisko leśne). Jednostka w bardzo krótkim okresie czasu zmieniła się z „półsanatorium” w wysokospecjalistyczny szpital, który w obecnym kształcie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej o II/III stopniu referencyjności, wykonującym unikalne w regionie procedury medyczne.W otoczeniu szpitala miasto Szczecin nie posiada infrastruktury technicznej zapewniającej zasilanie szpitala w energię cieplną z niezależnego źródła ciepła.

Obiekty szpitala zawsze były zasilane z lokalnego źródła ciepła usytuowanego na terenie szpitala. Pierwsze źródło ciepła stanowiła kotłownia wybudowana przez Niemców w 1914-1917r.. celem zasilania budowanego równolegle zakładu leczniczego. Drugie źródło oddane do eksploatacji w 1985r. pracuje do dzisiaj, jednak ze względu na duży stopień dekapitalizacji oraz przestarzałe z lat 70-tych energochłonne oraz nieekologiczne technologie wymaga wymiany

Budynek główny szpitala leży swoją całą długością wzdłuż osi wschód - zachód. Położenie zasadniczych pracowni diagnostycznych (RTG i TK) oraz bloków operacyjnych na krańcach skrzydeł budynku skutkuje przechodniością oddziałów łóżkowych. Architektura obiektu budowanego w latach 1912- 1915/1945/1970 uniemożliwia prawidłowe zaprojektowanie bloków operacyjnych oraz pozostałych pomieszczeń technologii medycznych służących wszystkim oddziałom szpitalnym w istniejącej kubaturze. Dlatego też w ramach dostosowania szpitala do wymogów fachowo-sanitarnych wszczęto działania zmierzające do przygotowania inwestycji, w tym również dotyczących modernizacji systemu energetycznego szpitala. Szpital posiada dokumentację opracowaną wg stanu na grudzień 2006r. dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych określonych w „Programie rozwoju Szpitala Zdunowo w latach 2007 – 2013” zawierającą m.in:


 • Projekty wstępne rozbudowy i modernizacji bazy leczniczej i infrastruktury technicznej Szpitala Zdunowo z 2006r.,

 • Programy Funkcjonalno – Użytkowe dla w/w zadań inwestycyjnych z 2006r.

W trakcie opracowywania jest Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze przedmiotowego zamierzenia budowlanego pn. : „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego oraz termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie – Zdunowie”.

W między czasie uzyskano szereg opracowań i decyzji administracyjnych:

1. „Program dostosowania Szpitala Zdunowo do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r. (Dz. U. Nr 116, poz. 985) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” – program uzyskał pozytywną opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (Postanowienie WS-N.NZ-4028-1991/05 z dnia 14 grudnia 2005r.).

2. „Program Rozwoju Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Zdunowie w latach 2007-2013”. Program ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr 958/06 z dnia 19 października 2006r..

3. Na wniosek Szpitala Zdunowo z dnia 2.11.2006r. (pismo l.dz. SSSZ/KZ/12399/2006) Rada Miasta Szczecina podjęła Uchwałę XVI/421/07 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Szpital Zdunowo”. Wniosek Szpitala dotyczył uwzględnienia zmian wynikających m.in. z rozbudowy budynku głównego szpitala oraz modernizacji systemu energetycznego szpitala w zakresie objętym w szczególności niniejszym zadaniem inwestycyjnym. Zmiany zostały w całości uwzględnione. Uzasadnienie do uchwały zawiera zapis cyt: „Zmiana ma na celu umożliwienie rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych w większym zakresie niż planowano wcześniej, co wynika z przyjętego w październiku 2006r. „Programu Rozwoju Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Zdunowie w latach 2007-2013” i możliwości finansowania inwestycji z funduszy UE.

Załącznik nr 4 (stanowiący integralną część Uchwały XVI/421/07) –Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo” w Szczecinie zawiera zapis cyt.: „Rada Miasta rozstrzyga co następuję: do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych.”.

Uchwała Nr XVI/421/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007r. publikowana była w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 17 z dnia 8 lutego 2008r..

Uchwała w Rozdziale 2 określa ustalenia dla terenu elementarnego D.W.2001.UZ,TSB wskazując m.in.,iż przeznaczeniem terenu jest: zabudowa usługowa zdrowia i opieki społecznej – Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda sokołowskiego w Szczecinie -Zdunowie; na terenie dopuszcza się:

a)lokalizację nowych obiektów na potrzeby szpitala: laboratoria, obiekty lecznictwa, obiekty administracyjno- socjalne, obiekty gospodarcze, portiernie oraz obiekty techniczne.

b) rozbudowę budynku głównego szpitala na potrzeby podstawowych działów i funkcji szpitala,

c) budowę podziemnych łączników komunikacyjno-technicznych łączących budynek główny szpitala z innymi obiektami technicznymi i gospodarczymi szpitala,

d) lokalizację placu ewakuacyjnego na wypadek zagrożenia pożarowego,

e) lokalizację lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z niezbędnymi urządzeniami,

f) lokalizację parkingu dla samochodów osobowych,

g) lokalizację terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

h) lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej i stacji radiowych wraz z wolno stojącymi masztami antenowymi.

4. Opracowano dokumentację projektową obejmującą projekty wstępne uwzględniające technologię, na bazie architektury przebudowy wszystkich obiektów na terenie szpitala w sposób zgodny z w/w programami i Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/421/07.

5. Opracowano Programy Funkcjonalno – Użytkowe w rozumieniu art. 31 u. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (z póź. zm.) m.in. dla inwestycji pn.: „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie” oraz „Modernizacja sytemu cieplno – energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie – Zdunowie.”.

6 .Opracowano w 2007r. wg obowiązujących wówczas wymogów Raport o oddziaływaniu na środowisko wszystkich zamierzeń inwestycyjnych przez firmę Stebos Pracownia Ocen Projektów Ochrony Środowiska w Szczecinie..

7. Uzyskano Decyzję Środowiskową wydaną przez PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA WGKiOŚ.II.JS.7632/I/114-22/08; UNP: 65531/WGKiOŚ/-XLV/08 z dnia 2009 – 10 – 19 dla Projektu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych” realizowanego jako jeden z kluczowych projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.

8. W związku z planowanymi inwestycjami mającymi na celu: rozbudowę budynku głównego, usytuowanie głównej izby przyjęć w centralnej jego części, usytuowanie drugiego wjazdu do Szpitala przy ul. Sokołowskiego przez teren zadrzewiony, lokalizację parkingu dla pojazdów, lokalizację lądowiska dla śmigłowców ratunkowych; w dniu 16.11.2004r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie wydał decyzję (DZ-4200/36/O/2004) umarzającą postępowanie administracyjne prowadzone z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu budynków szpitala wraz z otoczeniem przy ul. Sokołowskiego 9,11,11a,11b,11c,11d,11e,13a w mieście Szczecin (Zdunowo). W decyzji tej zrezygnowano z wpisania Szpitala do rejestru zabytków.

9. Wykonano Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę dla w/w Projektu RPO.

10. Uzyskano Decyzję Środowiskową wydaną przez PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA dla Projektu złożonego w ramach wniosku do POIiŚ „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego oraz termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie – Zdunowie”.

11. W trakcie opracowywania jest Projekt Budowlany dla przedmiotowej inwestycji „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego oraz termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie – Zdunowie”.


Inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11, na działce nr 2/5 o powierzchni 22.0327 [ha], w obrębie ewidencyjnym nr 4015 (Dąbie 4015), dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 105761. Nieruchomość jest użytkowana przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego (zw. również Szpitalem Zdunowo). Nieruchomość stanowi mienie Województwa Zachodniopomorskiego. W imieniu właściciela Dyrektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wydał Zaświadczenie WGiN-I/AW/0726/19/07 z dnia 04.07.2007r. w sprawie dysponowania przez Szpital Zdunowo przedmiotową nieruchomością na cele budowlane dla potrzeb rozbudowy budynku głównego szpitala oraz „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie- Zdunowie”- Zaświadczenie z dnia 04.07.2007r.

Ponieważ organem założycielskim Szpitala jest Zarząd Województwa, a nieruchomość objęta inwestycją jest własnością województwa zachodniopomorskiego wszelkie działania szpitala były prowadzone w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego. W sprawach właściwych dla kompetencji Zarządu Województwa organ ten podejmował uchwały związane z procesem przygotowania projektu do realizacji.


Szpital Zdunowo pełni bardzo ważne zadania publiczne w publicznym systemie ochrony zdrowia. Zakres udzielanych wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tut. jednostce jest spójny z priorytetowymi celami strategicznymi Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie ochrony zdrowia oraz z kierunkami Narodowego Planu Zdrowia na lata 2004-2013 przyjętymi do realizacji przez Radę Ministrów.


Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital obejmuje m.in.:

Zabiegi torakochirurgiczne – resekcja tkanki płucnej, inne zabiegi w klatce piersiowej, drenaże opłucnej, biopsje Danielsa i innych węzłów, biopsje transtorakalne.

Zabiegi ortopedyczne – traumatologia/ ortopedia – zabiegi na kręgosłupie, endoprotezy, zabiegi kostne, zabiegi na tkankach miękkich.

Zabiegi diagnostyczne – traumatologia/ ortopedia – punkcje stawów, punkcje kości, artroskopie.

Pełną diagnostykę i leczenie pulmunologiczne oraz internistyczne, w tym pełne badania przewodu pokarmowego – gastroskopii, kolonoskopie, sigmoidoskopie, ph-metrie i manometrie wraz z oceną histopatologiczną.
Oprócz leczenia szpitalnego pacjenci mają zapewnione również leczenie rehabilitacyjne.

Przy szpitalu działają specjalistyczne poradnie:

gruźlicy i chorób płuc

kardiologiczna

gastroenterologiczna

chirurgii urazowo - ortopedycznej

chirurgii klatki piersiowej

chirurgii ogólnej

chirurgii naczyniowej

chirurgii onkologicznej


Społeczne zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne realizowane przez szpital znacznie przekracza ilości świadczeń zakontraktowanych przez NFZ.

Zadania publiczne Szpitala Zdunowo określone w §6 „Statutu Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie” obejmują: • udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego, narządu ruchu i chorób wewnętrznych u dorosłych,

 • działania diagnostyczne i analityki medycznej,

 • prowadzenie poradni specjalistycznych,

 • prowadzenie rehabilitacji leczniczej,

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 • szkolenie i dokształcanie pracowników medycznych, kształcenie osób przygotowujących się do - wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych,

 • prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej,

 • realizacja programów zdrowotnych,

 • realizacja zadań obronnych.

Szpital posiada zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu wysokospecjalistycznego leczenia stacjonarnego ambulatoryjnego oraz wysokospecjalistycznych procedur medycznych m.in. wszczepiania implantów kręgosłupowych, endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, skojarzonego leczenia drobnokomórkowego raka, leczenia gruźlicy wielolekoopornej.


Jak wyżej wykazano realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się cele społeczno –gospodarcze określone w drodze uchwał przez organy samorządowe na szczeblu województwa zachodniopomorskiego oraz gminy Miasta Szczecin na prawach powiatu.

Kompleksowa realizacja Programu Inwestycyjnego Szpitala Zdunowo pozwoli na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu zachodniopomorskiego w standardach zgodnych z dyrektywami unijnymi w zakresie specjalności medycznych realizowanych przez Szpital Zdunowo. Wysokospecjalistyczny charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych torakochirurgicznych, pulmonologicznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej i chirurgii ogólnej predestynuje jednostkę do wykorzystania potencjału medycznego szczególnie w zakresie transplantologii. Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej szpitala, połączona z dostawą nowoczesnego sprzętu medycznego, przeprowadzona w drodze realizacji kompleksowych działań dostosowawczych Szpitala Zdunowo do wymagań fachowo-sanitarnych znacząco wpłynie na poprawę jakości i optymalizację kosztów udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie istniejących dotychczas w tut. jednostce wszystkich specjalności medycznych.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna