Część I w trakcie udzielania odpowiedzi na poniższe pytania nie należy korzystać z jakichkolwiek źródeł. Test wielokrotnego wyboruPobieranie 143,31 Kb.
Strona1/3
Data20.01.2018
Rozmiar143,31 Kb.
  1   2   3

Część I

W trakcie udzielania odpowiedzi na poniższe pytania nie należy korzystać z jakichkolwiek źródeł. Test wielokrotnego wyboru.
1. Wykroczenie skarbowe musi być m. in.: a) czynem zabronionym, b) czynem karygodnym,
c) czynem zawinionym, d) żadne z powyższych.
2. Nadzwyczajnie obostrzona kara pozbawienia wolności orzeczona za przestępstwo
skarbowe nie może przekroczyć: a) 5 lat, b) 7 lat i 6 miesięcy, c) 10 lat, d) żadne z
powyższych.
3. Kodeks karny skarbowy nie przewiduje odpowiedzialności karnej za: a) współsprawstwo,
b) sprawstwo kierownicze, c) sprawstwo polecające, d) przewiduje odpowiedzialność karną
za każdą z tych form współdziałania.
4. Przygotowanie do przestępstwa skarbowego jest w Kodeksie karnym skarbowym:
a) karalne jedynie w odniesieniu do umyślnych przestępstw skarbowych, b) karalne jedynie
wówczas, gdy ustawa tak stanowi, c) bezkarne, d) żadne z powyższych.
5. Karą przewidzianą za przestępstwo skarbowe jest m. in.: a) kara ograniczenia wolności, b)
kara aresztu wojskowego, c) pozbawienie praw publicznych, d) żadne z powyższych.
6. Nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kto dopuszcza się
czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego: a) bezprawności,
b) karygodności, c) karalności, d) żadne z powyższych.

7. Przepadek przedmiotów obejmuje m. in.: a) przedmiot pochodzący bezpośrednio z

przestępstwa skarbowego, b) przedmiot uzyskany w zamian za przedmiot pochodzący

bezpośrednio z przestępstwa skarbowego, c) narzędzie przeznaczone do popełnienia

przestępstwa skarbowego, d) żadne z powyższych.8. Karalność przestępstwa skarbowego zagrożonego wyłącznie grzywną ustaje, jeśli od czasu

jego popełnienia upłynęło: a) 3 lata, b) 5 lat, c) 10 lat, d) żadne z powyższych.


9. Najniższa liczba stawek dziennych grzywny, jaką można wymierzyć za wykroczenie

skarbowe, wynosi: a) 5, b) 10, c) 20, d) żadne z powyższych.

10. Dolna granica wymiaru tzw. terminowych środków karnych (pozbawienie praw

publicznych, zakazy) wynosi w Kodeksie karnym skarbowym: a) 5 dni, b) jeden miesiąc,

c) jeden rok, d) żadne z powyższych.

11. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie: a) w którym nastąpiło zachowanie
sprawcy, b) w którym nastąpił skutek stanowiący znamię czynu zabronionego, c) w którym
skutek stanowiący znamię czynu zabronionego miał nastąpić według zamiaru sprawcy, d)
żadne z powyższych.
12. Do Kodeksu karnego skarbowego recypowano z Kodeksu karnego m. in.: przepisy
dotyczące: a) obrony koniecznej, b) stanu wyższej konieczności, c) kolizji obowiązków,
d) żadne z powyższych.

13. Tożsamość kwalifikacji prawnych poszczególnych zachowań jest koniecznym wymogiem

przyjęcia konstrukcji: a) kary łącznej, b) czynu ciągłego, c) ciągu przestępstw skarbowych,


d) żadne z powyższych.
14. Karę aresztu wojskowego za przestępstwo skarbowe wymierza się: a) w latach, b) w
miesiącach i latach, c) w dniach, miesiącach i latach, d) żadne z powyższych.
15. Środkiem karnym przewidzianym za przestępstwo skarbowe jest m. in.: a) pozbawienie
praw publicznych, b) podanie wyroku do publicznej wiadomości, c) wydalenie z
zawodowej służby wojskowej, d) żadne z powyższych.

16. Obligatoryjne zarządzenie zniszczenia przedmiotów objętych przepadkiem dotyczy:

a) napojów alkoholowych, b) produktów leczniczych, c) wyrobów tytoniowych, d) żadne z

powyższych.

17. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej orzeka się obligatoryjnie: a) gdy

wartość uszczuplenia lub przedmiotu czynu zabronionego jest duża, b) gdy wartość

uszczuplenia lub przedmiotu czynu zabronionego jest wielka, c) w nielicznych wypadkach,

gdy ustawa wyraźnie tak stanowi, d) żadne z powyższych.18. Kara grzywny orzeczona jako kara łączna za zbiegające się przestępstwa skarbowe nie

może przekroczyć kwoty: a) 540 stawek dziennych, b) 720 stawek dziennych, c) 1080

stawek dziennych, d) żadne z powyższych.

19. Konstrukcja odpowiedzialności karnej za usiłowanie w prawie karnym skarbowym:

a) została w całości recypowana z Kodeksu karnego, b) oparta została w całości na

regulacji własnej k.k.s., c) stanowi kompilację uregulowań własnych i recypowanych z

Kodeksu karnego, d) żadne z powyższych.20. Kodeks karny skarbowy przewiduje instytucję nadzwyczajnego obostrzenia kary m. in.

wobec: a) prowokatora, b) tzw. sprawcy zawodowego, c) sprawcy kierowniczego, d) żadnez powyższych.

21. Środków wychowawczych, poprawczych lub leczniczych przewidzianych dla nieletnich nie stosuje się nigdy do sprawcy czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, który w chwili popełnienia czynu ukończył lat: a) 15, b) 17, c) 18, d) żadne z powyższych

22. Tzw. kontratyp dozwolonego eksperymentu w prawie karnym skarbowym nie dotyczy eksperymentu o charakterze: a) medycznym, b) ekonomicznym, c) technicznym, d) dotyczy każdego z nich.

23. Ustawowa górna granica kary aresztu wojskowego przewidzianej za przestępstwo skarbowe to: a) 12 miesięcy, b) 18 miesięcy, c) 2 lata, d) żadne z powyższych.

24. Przepadku przedmiotów nie orzeka się, jeżeli są własnością osoby trzeciej, a sprawca uzyskał je w drodze czynu zabronionego jako: a) przestępstwo, b) wykroczenie, c) przestępstwo skarbowe, d) żadne z powyższych.

25. Przepisów o czynnym żalu skarbowym nie stosuje się m. in. wobec: a) sprawcy kierowniczego, b) sprawcy polecającego, c) prowokatora, d) stosuje się wobec każdego z powyższych.

26. Orzeczenie przepadku przedmiotów ma charakter obligatoryjny, gdy: a) zachodzą przesłanki do nadzwyczajnego obostrzenia kary, b) kodeks wyraźnie tak stanowi, c) sąd orzeka jednocześnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, d) żadne z powyższych.

27. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w sposób przez siebie określony: a) tak za przestępstwo skarbowe, jak i wykroczenie skarbowe, b) tylko gdy nie orzeka innego środka karnego, c) w uzasadnionych wypadkach, d) żadne z powyższych.

28. Środkami karnymi przewidzianymi wobec sprawcy wykroczenia skarbowego są m. in.: a) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, b) przepadek przedmiotów, c) zakaz wykonywania określonego zawodu, d) żadne z powyższych.

29. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego to m. in.: a) prokurator, b) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, c) minister właściwy do spraw finansów publicznych, d) żaden z powyższych.

30. Interwenient w ramach tego samego postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe może występować jako: a) oskarżony, b) obrońca oskarżonego, c) świadek, d) żadne z powyższych.

31. Sprawca, który wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie poleca jej wykonanie czynu zabronionego, to tzw.: a) prowokator, b) sprawca kierowniczy, c) sprawca polecający, d) żadne z powyższych.

32. Tzw. usprawiedliwiony błąd co do kontratypu w prawie karnym skarbowym: a) wyłącza bezprawność czynu, b) wyłącza winę sprawcy, c) nie jest znany ustawie, d) żadne z powyższych.

33. Ten sam czyn może stanowić: a) tylko jedno przestępstwo skarbowe, b) wiele przestępstw skarbowych, c) tylko jeden czyn zabroniony, d) żadne z powyższych.

34. Wymogiem przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za nieumyślne przestępstwo skarbowe jest m. in.: a) szczególna, wyróżniająca sprawcę cecha podmiotowa, b) brak zamiaru, c) naruszenie wymaganych reguł ostrożności, d) żadne z powyższych.

35. Przepisy k.k.s. pozwalają na wymierzenie sprawcy przestępstwa skarbowego kary pozbawienia wolności w wysokości: a) 8 dni, b) 8 miesięcy, c) 8 lat, d) żadne z powyższych.

36. Tzw. zasada terytorialna rozciąga zastosowanie k.k.s. m. in. na: a) polski statek powietrzny, b) zarejestrowaną w Polsce ciężarówkę, c) polską platform wiertniczą na szelfie kontynentalnym, d) żadne z powyższych.

37. Okoliczności wyłączające zawinienie to w k.k.s. m. in.: a) niepoczytalność, b) poczytalność ograniczona w stopniu znacznym, c) nieletniość, d) żadne z powyższych.

38. Przepadek przedmiotów można orzec wobec sprawcy przestępstwa skarbowego tytułem: a) kary, b) środka karnego, c) środka zabezpieczającego, d) żadne z powyższych.

39. Niefinansowym organem postępowania przygotowawczego nie jest: a) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, b) prokurator, c) Centralne Biuro Antykorupcyjne, d) jest nim każdy z wymienionych organów.

40. Organem nadrzędnym nad Żandarmerią Wojskową w postępowaniach o przestępstwa skarbowe jest: a) prokurator wojskowy, b) minister właściwy do spraw finansów publicznych, c) minister właściwy do spraw obrony narodowej, d) żaden z powyższych.

41. Przestępstwem skarbowym jest czyn: a) społecznie szkodliwy, b) zabroniony przez ustawę, c) zabroniony pod groźbą kary albo środka karnego, d) żadne z powyższych.

42. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego: a) należy stosować z zasady ustawę nową, b) należy stosować z zasady ustawę obowiązującą poprzednio, c) należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, chyba że ustawa nowa jest względniejsza dla sprawcy, d) żadne z powyższych.

43. Przestępstwo skarbowe można popełnić nieumyślnie jedynie wtedy: a) gdy jest ono zagrożone karą nie niższą niż trzy lata pozbawienia wolności, b) gdy jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności, c) gdy kodeks wyraźnie tak stanowi, d) żadne z powyższych.

44. Jeżeli w trakcie popełnienia czynu zabronionego po stronie sprawcy zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym, sąd: a) może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, b) może odstąpić od wymierzenia kary, c) może wymierzyć karę do górnej granicy zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo skarbowe, d) żadne z powyższych.

45. Przepadek przedmiotów obejmuje m.in.: a) przedmiot pochodzący pośrednio z przestępstwa skarbowego, b) narzędzie przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego, nawet jeśli sprawca nie zdążył go użyć, c) przedmiot, którego wytwarzanie jest zabronione jako przestępstwo skarbowe, d) żadne z powyższych.

46. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej można orzec: a) zarówno za przestępstwo, jak i wykroczenie skarbowe, b) tylko za przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności, c) tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi, d) żadne z powyższych.

47. Sąd wymierzając karę łączną grzywny nie może przekroczyć: a) 540 stawek dziennych grzywny, b) 720 stawek dziennych grzywny, c) 1080 stawek dziennych grzywny, d) żadne z powyższych.

48. Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły

a) dwa lata, b) trzy lata, c) pięć lat, d) żadne z powyższych.

49. W postępowaniu w przedmiocie wykroczenia skarbowego nigdy nie bierze udziału:

a) prokurator, b) interwenient, c) podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, d) może wziąć udział każdy z nich.50. Organem postępowania przygotowawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe nie jest:a) Żandarmeria Wojskowa, b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, c) Centralne Biuro Antykorupcyjne, d) może być każde z powyższych.

51. Do wymogów przyjęcia konstrukcji czynu ciągłego zalicza się m.in.: a) krótkie odstępy czasu pomiędzy poszczególnymi zachowaniami, b) umyślność poszczególnych zachowań, c) wykorzystanie przez sprawcę takiej samej sposobności, d) żadne z powyższych.

52. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe zawsze: a) wyłącza umyślność zachowania sprawcy, b) wyłącza bezprawność zachowania sprawcy, c) wyłącza winę sprawcy d) żadne z powyższych.

53. Środkiem karnym przewidzianym za przestępstwo skarbowe jest m.in.: a) nawiązka, b) podanie wyroku do publicznej wiadomości, c) warunkowe zawieszenie wykonania kary, d) żadne z powyższych.

54. Odpowiedzialność posiłkowa a) wygasa w razie śmierci skazanego sprawcy po uprawomocnieniu się orzeczenia, b) nie obciąża spadku, c) stanowi jeden ze środków karnych przewidzianych za przestępstwo skarbowe, d) żadne z powyższych.

55. Kara ograniczenia wolności przewidziana za przestępstwo skarbowe trwa najkrócej:

a) pięć dni, b) dziesięć dni, c) jeden miesiąc, d) żadne z powyższych.56. Przepadek przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego można orzec m.in.:

a) umarzając postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego, b) umarzając postępowanie wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu, c) umarzając postępowanie wobec niewykrycia sprawcy, d) żadne z powyższych.

57. Usiłowanie nieudolne przestępstwa skarbowego: a) zagrożone jest karą w wysokości nieprzekraczającej dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa skarbowego, b) jest samoistną podstawą nadzwyczajnego złagodzenia kary, c) jest samoistną podstawą odstąpienia od wymierzenia kary, d) żadne z powyższych.

58. Kwestia przedawnienia wykonania kar i środków karnych przewidzianych za przestępstwo skarbowe: a) uregulowana została w całości we własnych przepisach k.k.s., b) została w całości recypowana z kodeksu karnego, c) stanowi kompilację własnej regulacji i przepisów recypowanych z kodeksu karnego, d) żadne z powyższych.

59. Organem nadrzędnym nad niefinansowym organem dochodzenia jest m.in.: a) Minister Obrony Narodowej, b) prokurator, c) prokurator wojskowy, d) żaden z powyższych.

60. Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sprawca może zgłosić: a) przed postawieniem zarzutów, b) przed wniesieniem aktu oskarżenia,

c) przed wyznaczeniem terminu rozprawy, d) żadne z powyższych.

61. Jeżeli według nowej ustawy czyn zabroniony objęty orzeczeniem nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności, wymierzona karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu: a) zostaje zatarta z mocy prawa, b) zostaje zamieniona na karę ograniczenia wolności, c) zostaje zamieniona na karę grzywny, d) żadne z powyższych.

62. Kara pozbawienia wolności za przestępstwo skarbowe trwa najkrócej: a) 5 dni, b) 10 dni, c) jeden miesiąc, d) żadne z powyższych.

63. Środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo skarbowe orzec można w wymiarze: a) do lat 3, b) do lat 5, c) do lat 10, d) żadne z powyższych.

64. Wykroczenie skarbowe popełnić można: a) jedynie umyślnie, b) zawsze tak umyślnie, jak i nieumyślnie, c) umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks karny skarbowy tak stanowi, d) żadne z powyższych.

65. Recypowane przepisy kodeksu karnego stosuje się do przestępstw skarbowych: a) zawsze wprost, b) zawsze odpowiednio, c) niekiedy wprost, niekiedy zaś odpowiednio, d) żadne z powyższych.

66. Kodeks karny skarbowy nie przewiduje: a) nadzwyczajnego złagodzenia kary za wykroczenie skarbowe, b) nadzwyczajnego obostrzenia kary za wykroczenie skarbowe, c) odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenie skarbowe, d) przewiduje każdą z wymienionych instytucji.

67. Kary przewidziane wobec sprawcy wykroczenia skarbowego to: a) kara pozbawienia wolności, b) kara ograniczenia wolności, c) kara grzywny, d) żadne z powyższych.

68. Nie stanowi przestępstwa skarbowego czyn, którego społeczna szkodliwość: a) nie jest znaczna, b) jest nieznaczna, c) jest znikoma, d) żadne z powyższych.

69. Niefinansowym organem postępowania przygotowawczego nie jest: a) Agencja Wywiadu, b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, c) Centralne Biuro Antykorupcyjne, d) jest nim każdy z wymienionych organów.

70. Interwenient: a) może być stroną postępowania o przestępstwo skarbowe, b) może być stroną postępowania o wykroczenie skarbowe, c) może być jednocześnie oskarżonym w tej samej sprawie, d) żadne z powyższych.

71. Jeżeli według nowej ustawy czyn zabroniony objęty orzeczeniem nie jest już zabroniony pod groźbą kary: a) skazanie ulega zatarciu z mocy prawa, b) skazanie ulega zatarciu na wniosek skazanego lub prokuratora, c) ukaranie uważa się za niebyłe, d) żadne z powyższych.

72. Jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach kodeksu karnego skarbowego, stosuje się konstrukcję tzw.: a) kumulatywnego zbiegu przepisów, b) eliminacyjnego zbiegu przepisów, c) idealnego zbiegu czynów karalnych, d) żadne z powyższych.

73. Jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia skarbowego zdolność rozpoznania przez sprawcę znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może m.in.: a) orzec karę w wysokości nieprzekraczającej dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy wykroczenie skarbowe, b) zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, c) odstąpić od wymierzenia kary, d) żadne z powyższych.

74. Najniższa wysokość stawki dziennej grzywny, przewidziana w przepisach kodeksu karnego skarbowego, to: a) jedna trzydziesta część minimalnego wynagrodzenia, b) jedna dziesiąta część minimalnego wynagrodzenia, c) dziesięć złotych, d) żadne z powyższych.

75. Przepadku przedmiotów nie orzeka się m.in.: a) gdy jego orzeczenie byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa skarbowego, b) gdy jego orzeczenie byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego wykroczenia skarbowego, c) wobec młodocianego, d) żadne z powyższych.

76. Przesłanką nadzwyczajnego obostrzenia kary wobec sprawcy przestępstwa skarbowego jest m.in.: a) uczynienie sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałego źródła dochodu, b) popełnienie przestępstwa skarbowego w warunkach tzw. recydywy skarbowej, c) popełnienie przestępstwa skarbowego w formie sprawstwa kierowniczego, d) żadne z powyższych.

77. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach: a) od jednej dziesiątej części do dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, b) od jednej trzydziestej części do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, c) od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia do jej czterystukrotności, d) żadne z powyższych.

78. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza: a) dwustukrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, b) pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, c) tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, d) żadne z powyższych.

79. W kwestii udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sąd orzeka: a) zawsze jednoosobowo, b) zawsze w składzie ławniczym, c) zawsze w składzie trzech sędziów zawodowych, d) żadne z powyższych.

80. Stroną postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe nie jest: a) interwenient, b) podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, c) pokrzywdzony, d) każdy z wymienionych może występować w takich postępowaniach w charakterze strony.

81. Przestępstwem skarbowym jest czyn: a) społecznie szkodliwy, b) zabroniony przez ustawę, c) zabroniony pod groźbą kary albo środka karnego, d) żadne z powyższych.

82. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego: a) należy stosować z zasady ustawę nową, b) należy stosować z zasady ustawę obowiązującą poprzednio, c) należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, chyba że ustawa nowa jest względniejsza dla sprawcy, d) żadne z powyższych.

83. Przestępstwo skarbowe można popełnić nieumyślnie jedynie wtedy: a) gdy jest ono zagrożone karą nie niższą niż trzy lata pozbawienia wolności, b) gdy jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności, c) gdy kodeks wyraźnie tak stanowi, d) żadne z powyższych.

84. Jeżeli w trakcie popełnienia czynu zabronionego po stronie sprawcy zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym, sąd: a) może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, b) może odstąpić od wymierzenia kary, c) może wymierzyć karę do górnej granicy zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo skarbowe, d) żadne z powyższych.

85. Przepadek przedmiotów obejmuje m.in.: a) przedmiot pochodzący pośrednio z przestępstwa skarbowego, b) narzędzie przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego, nawet jeśli sprawca nie zdążył go użyć, c) przedmiot, którego wytwarzanie jest zabronione jako przestępstwo skarbowe, d) żadne z powyższych.

86. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej można orzec: a) zarówno za przestępstwo, jak i wykroczenie skarbowe, b) tylko za przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności, c) tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi, d) żadne z powyższych.

87. Sąd wymierzając karę łączną grzywny nie może przekroczyć: a) 540 stawek dziennych grzywny, b) 720 stawek dziennych grzywny, c) 1080 stawek dziennych grzywny, d) żadne z powyższych.

88. Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły:

a) dwa lata, b) trzy lata, c) pięć lat, d) żadne z powyższych.

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna