Cykl życia branżyPobieranie 76,23 Kb.
Data13.05.2018
Rozmiar76,23 Kb.


Cykl życia branży
Model cyklu życia branży (sektora) jest niemalże wiernym odzwierciedleniem cyklu życia produktu (na większą skalę) i służy do zidentyfikowania głównych przesłanek tworzenia strategii – uwaga, sama informacja o tym, w jakiej fazie rozwoju znajduje się branża nie oznacza, że firma może zastosować jedną i tylko jedną strategię. Informacja o sytuacji sektora daje podstawy do planowania dalszych działań, jest to doskonałe źródło informacji o pozycji nie tylko badanej firmy ale i prawdopodobnej kondycji konkurentów.
Sektor rozproszony – (piekarnie, produkty rolnicze, sadownictwo, usługi szewskie, kartki pocztowe) duża liczba małych i średnich podmiotów, z których żaden nie posiada widocznej przewagi ani dużego znaczenia na rynku, nie może silnie oddziaływać na wyniki sektora. Zwykle firmy z tego sektora posiadają słabą pozycję przetargową wobec nabywców i dostawców oraz niską rentowność. Przyczyny rozproszenia:

 • historyczne – bez przyczyn ekonomicznych, ze względu na umiejętności i zasoby firm od dawna nań istniejących

 • niskie ogólne bariery wejścia

 • brak ekonomii skali lub krzywej doświadczenia (bo to firmy małe)

 • wysokie koszty transportu i magazynowania – uniemożliwiają skorzystanie z możliwości ekonomii skali

 • wahania sprzedaży – konieczna jest zmiana i dopasowanie wielkości produkcji

 • niska siła przetargowa w kontaktach z dostawcami i klientami – ze względu na wielkość firm i ich liczbę

 • dysfunkcjonalność skali w wyniku np. szybkich zmian mody, stylów, wymogu ścisłego lokalnego nadzoru (bezpośrednie kierowanie – lepiej działa w małych firmach) lub osobistej obsługi klienta, gdy znaczenie mają niskie koszty ogólne (niższe są w niewielkich podmiotach)

 • różnorodne potrzeby rynku – zmienne gusta nabywców → brak możliwości produkowania na zasadach ekonomii skali

 • znaczne zróżnicowanie wyrobu, oparte głównie na dobrej marce – duże firmy nie dają konsumentowi poczucia, że ich produkt jest ekskluzywny

 • bariery wyjścia – skłaniają małe firmy do pozostania w sektorze, uniemożliwiając jego konsolidację

 • miejscowe przepisy – podporządkowanie się firm do warunków, norm lokalnych, sił politycznych

 • państwowe zakazy koncentracji

 • nowość sektora – żadna firma jeszcze nie zdążyła go zdominować


Sposoby konsolidacji – przezwyciężanie rozproszenia daje duże korzyści gdyż koszty wejścia do sektora są niskie, konkurenci z reguły słabi (niewielkie zagrożenie działaniami odwetowymi):

  • uzyskanie ekonomii skali lub krzywej doświadczenia i uczenia się – poprzez zmianę techniczną, innowacje w marketingu, obsłudze, dystrybucji itp.

  • Standaryzacja różnych potrzeb rynku, modularyzacja (produkcja komponentów w skali masowej – gdy te same wykorzystywane są do różnych produktów) – zbliżenie upodobań nabywców poprzez stworzenie nowego wyrobu,

  • Neutralizacja lub oddzielenie czynników odgrywających największą rolę w rozproszeniu

  • Wykupywanie firm dla osiągnięcia masy krytycznej – pod warunkiem, że można je zintegrować i pokierować nimi

  • Wczesne rozpoznanie tendencji występujących w danym sektorze – przewidywanie zmian gustów nabywców,

Sektory, które „ugrzęzły” – ich rozproszenie nie wynika z przyczyn ekonomicznych ale jest wynikiem:

   • Brak zasobów lub umiejętności – wiedzy, kapitału na niezbędne strategiczne inwestycje

   • Działalność krótkowzroczna i zadowolenie z siebie – nie dostrzegają okazji do zmian lub są przywiązane do obecnej sytuacji

   • Brak uwagi ze strony firm spoza sektora – gdy sektor jest peryferyjny, mało wyszukany lub zbyt mały i nie budzi zainteresowania innych podmiotów jako warty zainwestowania

Jak sobie radzić z rozproszeniem – metody działania w sektorach rozproszonych:

    • Decentralizacja pod ścisłym nadzorem – sektory rozproszone często wymagają ogromnej koordynacji, kierowania na miejscu. Jest to strategia dostrzegania przyczyn rozproszenia i podporządkowanie się im, celowe utrzymanie możliwie małej skali, autonomii podmiotów aby zachować unikalność ich działania na lokalnych rynkach

    • Wzorcowe zakłady – zaprojektowanie znormalizowanego zakładu i doprowadzenie do perfekcji procesu jego budowy i rozruchu przy min. Koszcie

    • Zwiększona wartość dodana - poprzez zapewnienie dodatkowych usług przy sprzedaży np. wywiercenie w szafie dziur na życzenie klienta → uzyskuje się zróżnicowanie wyrobów

    • Specjalizacja wg Typu lub segmentu wyrobów – umożliwia zdobycie siły przetargowej wobec dostawców, zwiększenie zróżnicowania wyrobu (ale możliwe tez ograniczenie możliwości rozwojowych)

    • Specjalizacja wg rodzaju klientów – indywidualni / instytucjonalni itp.

    • Koncentracja na obszarze geograficznym

    • To co niezbędne bez upiększeń – wytwarzanie produktów zaspokajających podstawową potrzebę

    • Integracja wstecz


Potencjalne pułapki strategiczne w sektorze rozproszonym (czego unikać):

     • Dążenie do dominacji – bezcelowe, powoduje zbytnie narażenie na działanie sił konkurencyjnych, może powodować zmniejszenie sprawności działania

     • Brak strategicznego zdyscyplinowania – konieczność koncentracji lub specjalizacji w jednej koncepcji strategicznej

     • Nadmierna centralizacja – przeszkadza efektywności, wydłuża czas reakcji, obniża motywację

     • Założenie, że konkurenci mają taką samą nadbudowę i identyczne cele

     • Nadmierne reagowanie na nowe wyroby – wynika z dużej siły przetargowej nabywcy żądającego zmian w wyrobach


Formułowanie strategii – etapy:

 1. Pełna analiza sektora i konkurentów – poznanie struktury sektora, potencjalnych sił oraz liczących się konkurentów

 2. zidentyfikowanie przyczyn rozproszenia

 3. analiza każdej z przyczyn

 4. analiza możliwości przezwyciężenia rozproszenia oraz możliwości uzyskania po tej operacji atrakcyjniejszych zysków → opracowanie prognozy równowagi strukturalnej oraz ponowna analiza

 5. gdy brak jest możliwości ograniczenia rozproszenia to wybór najlepszego z możliwych wariantów działania i akceptacja istnienia rozproszenia


Sektor pojawiający się – (usługi internetowe) nowopowstały lub uległy przekształceniu w wyniku innowacji technicznych, zmian w kosztach, nowych potrzeb konsumentów lub innych zmian socjologicznych czy też ekonomicznych. Do cech tego sektora zaliczamy:

  • brak ustalonych reguł konkurencji, reguł gry

  • niepewność techniczna – istnieją wariantowe technologie (płynność technologii) ale żadna najczęściej nie została wypróbowana na dużą skalę

  • niepewność strategiczna – nie wyróżniono żadnej właściwej strategii, zwykle powodem tego jest brak dostatecznej informacji o konkurentach, cechach klientów, warunkach w sektorze

  • wysokie koszty początkowe i szybki ich spadek – wysokie koszty są spowodowane małym początkowym (próbnym) wolumenem produkcji ale metody produkcji są szybko udoskonalane, rośnie wydajność pracy (pracownicy uczą się jak wykonywać szybciej, sprawniej), rośnie sprzedaż

  • przedsiębiorstwa embrionalne – duży udział przedsiębiorstw nowo utworzonych z powodu braku odstraszających mechanizmów typu reguły gry lub wysokie bariery wejścia

  • firmy odpryskowe – tworzone przez pracowników opuszczających przedsiębiorstwa działające w danym sektorze

  • pierwszorazowi nabywcy – sektor jest nowy, produkty nowe i dlatego nie wykrystalizowali się jeszcze stali klienci. Konsument jest pierwszorazowy tzw. Innowator

  • krótki horyzont czasu - nie planuje się długookresowo bo brakuje na to czasu – trzeba szybko walczyć o klienta i rozwiązywać bieżące problemy

  • dotacje – takie sektory często wspomagane są działaniami państwa co wbrew pozorom może wprowadzić do sektora znaczny stopień niestabilności (uzależnienie od decyzji politycznych)

  • bariery mobilności – dot. głównie techniki, dostępu do kanałów dystrybucji, surowców i innych nakładów, ryzyka i przewagi kosztowej. Typowe bariery początkowe wyrastają w większym stopniu z ryzyka, umiejętności podejmowania decyzji i technicznej innowacji (szybko dokonujące się zmiany) niż z konieczności dysponowania dużym zapasem zasobów (bo nie ma ekonomii skali, produkcja jest jeszcze na niskim poziomie)


Czynniki ograniczające rozwój sektora – wynikają w dużej mierze z jego nowości, uzależnienia jego wzrostu od innych jednostek gosp. I zewnętrznych czynników rozwoju (konieczność przekonania nabywców do nowych wyrobów):

   • ograniczony dostęp do surowców i komponentów – ostre deficyty (dostawcy nie są przygotowani na wzmożony popyt) i towarzyszące im gwałtowne zmiany ceny komponentów i surowców

   • brak infrastruktury – m.in. kanałów dystrybucji, zakładów serwisowych, mechaników, ekspertów

   • brak norm wyrobów lub technologii – wynikający z dużej niepewności

   • postrzegane prawdopodobieństwo przestarzałości – np. procesory Intel Pentium – szybki rozwój techniki i obawy nabywców, że zakupiony produkt dość szybko stanie się przestarzały (kanibalizacja produktów)

   • rozterki klientów – wynikające z istnienia różnych koncepcji wyrobów, wariantów technicznych, zwiększone poczucie ryzyka u nabywców

   • nierówna jakość wyrobów – wynika z braku norm i niepewności technicznej to z kolei oddziałuje na wiarygodność całego sektora

   • opinia i wiarygodność w środowisku finansowym – zwykle nieufność instytucji finansowych, która wiąże się z trudnościami w pozyskaniu kapitału obcego

   • zezwolenia władz – ich uzyskanie wiąże się z opieszałością i biurokracją agencji

   • wysokie koszty

   • reakcja zagrożonych jednostek – np. producenci substytutów, związki zawodowe, kanały dystrybucji (jaka będzie reakcja rafinerii na pojawienie się samochodu zasilanego innymi źródłami energii?

   • mała podatność rynków, segmentów, poszczególnych nabywców na wyrób

Co decyduje o podatności nabywców na produkt?

    • Oczekiwane korzyści – najważniejsza na tym etapie jest korzyść funkcjonalna (a nie kosztowa) taka, która jest nieosiągalna za pomocą innych środków

    • Sprawność techniczna

    • Koszt przestarzałości i postrzeganie zmian technicznych

    • Koszt wprowadzenia lub zmiany i ewentualnej zawodności wyrobu

    • Służby pomocnicze

    • Asymetryczne bariery państwowe, prawne lub związkowe

    • Osobiste ryzyko podejmującego decyzję

Decyzje strategiczne:

     • Kształtowanie struktury sektora – możliwość stanowienia reguł, dążyć do uzyskania najsilniejszej pozycji

     • Czynniki zewnętrzne – przeciwdziałanie niskiej jakości, substytucji, układy z otoczeniem (dostawcami, władzami), unikanie dyskredytowania konkurentów

     • Zmieniające się role dostawców i kanałów dystrybucji – dostawcy będą zmieniali się w miarę wzrostu popytu, konieczność budowy dużej siły przetargowej w kontaktach z nimi

     • Zmieniające się bariery mobilności – często konieczność angażowania kapitałów

     • Ustalanie momentu wejścia do sektora – wczesne wejście (pionierskie) to duże ryzyko ale niskie bariery wejścia i możliwe duże zyski

     • Udział w zysku czy rozwój sektora i umacnianie silnych stron?

Działanie w sektorze pojawiającym się wymaga koniecznego prognozowania działalności za pomocą tworzonych systematycznie scenariuszy – wyodrębnionych, wewnętrznie zgodnych poglądów na sytuację w przyszłości, oszacowanie przyszłej ewolucji sektora
Sektor dojrzały – (developerzy- budownictwo mieszkaniowe, produkcja soków owocowych, telefonia komórkowa) okres krytyczny, który może być zahamowany przez innowację lub inne wydarzenia powodujące ponowne zwiększenie tempa wzrostu sektora. Cechy okresu dojrzałości:

 • Wolniejszy wzrost nasilający konkurencję o udział w rynku – częste wybuchy wojny cenowej, obsługowej, reklamowej

 • Doświadczony, powtórny nabywca

 • Nacisk konkurencji na koszty i jakość obsługi

 • Nadmiar zdolności produkcyjnej i liczebności personelu

 • Zmiana metod wytwarzania, marketingu, dystrybucji, sprzedaży, badań

 • Brak koncepcji na nowe wyroby i zastosowania

 • Wzrost konkurencji międzynarodowej

 • Spadek zysków (trwały bądź czasowy)

 • Spadek marży przedstawicieli handlowych, wzrost ich siły przetargowej

Zagadnienia strategiczne:

 • wiodąca pozycja kosztowa, zróżnicowanie czy koncentracja – zmiana strategii czy jej kontynuacja

 • pogłębiona analiza kosztów – racjonalizacja asortymentu wyrobów, właściwe ustalanie cen

 • innowacje i technologiczność projektów

 • zwiększanie zakupów przez starych klientów niż pozyskiwanie nowych – wybór nabywców co może wiązać się ze zmianą krzywych kosztów

 • tanie zakupy środków trwałych – wykupywanie przedsiębiorstw

 • konkurowanie w skali międzynarodowej

Strategiczne pułapki w fazie dojrzewania – wynikają z krótkowzroczności, samozadowolenia itp.:

  • niedostrzeganie zmian zachodzących w wizerunku firmy i sektora

  • ugrzęźnięcie – patrz wyżej

  • pułapka finansowa – bezcelowe inwestycje w wzrost udziału w sektorze dojrzałym

  • rezygnacja z udziału w rynku na rzecz krótkookresowych zysków – ograniczanie wydatków uważanych za zbędne np. marketing aby polepszyć bieżące wyniki finansowe

  • niechęć i irracjonalna reakcja na konkurencję cenową oraz zmiany reguł postępowania w sektorze

  • promowanie nowych wyrobów zamiast agresywnej sprzedaży istniejących

  • nadmierna zdolność produkcyjna

  • niezmienna polityka cenowa i marketingowa tłumaczona chęcią zachowania wizerunku produktu o wysokiej jakości

Organizacyjne konsekwencje dojrzałości – konieczne dostosowanie struktury organizacyjnej, zmiana kontroli oraz systemów motywacyjnych, doskonalenie starych wyrobów, mniej nowych, rygorystyczne planowanie finansowe, większa formalizacja, kontrola zasobów finansowych, zapasów, należności. Nowe tendencje :

 1. ograniczone oczekiwania efektywności finansowej – obniżenie norm tempa wzrostu i zysków

 2. zaostrzenie dyscypliny organizacyjnej

 3. zmniejszenie nadziei na awans

 4. zwracanie większej uwagi na czynnik ludzki

 5. recentralizacja – odejście od tworzenia autonomicznych ośrodków zysku


Sektor schyłkowy – (kasety magnetofonowe, kartki pocztowe) spadek wolumenu sprzedaży występujący przez dłuższy czas w wymiarze bezwzględnym, malejące marże zysku, ograniczenie asortymentu wyrobów, prac r&d, reklamy, malejąca liczba konkurentów. Jest to faza potencjalnie niestabilna.
Strukturalne wyznaczniki konkurencji:

1. Warunki popytu:

# niepewność – czy spadek popytu jest trwały? Tempo i charakter spadku – im szybszy tym bardziej niepewnie

# struktura utrzymujących się enklaw popytu – czy są to nabywcy niewrażliwi na ceny, o małej sile

przetargowej?

# przyczyny spadku popytu – substytucja techniczna, demografia czy zmiany potrzeb? 1. Bariery wyjścia:

# Środki trwałe i wyspecjalizowane – ich wartość likwidacyjna, przydatność przy przekwalifikowaniu itp.

# stałe koszty wyjścia

# strategiczne bariery wyjścia – wynikające ze znaczenia danej działalności dla przedsiębiorstwa

# bariery informacyjne – powiązanie sektora schyłkowego z efektywną dziedziną na zasadach współdziałania

może przesłaniać konieczność wyjścia z sektora

# bariery związane z zarządzaniem lub bariery emocjonalne – przywiązanie firmy do sektora

# bariery rządowe i społeczne – np. produkcja tabletki z krzyżykiem (przyzwyczajenie klienta do produktu),

troska rządu o miejsca pracy 1. Niestabilność rywalizacji – narażenie na wojny cenowe ponieważ wyrób jest masowy, koszty stałe wysokie, duża liczba konkurentów (bo wysokie bariery wyjścia)

Warianty strategii - wybór zależy od zestawienia korzyści z pozostania w sektorze ze względna sytuacją firmy:

 • Przywództwo – dążenie do zdobycia pozycji przywódczej w udziale w rynku → większe możliwości utrzymania swojej pozycji lub realizowania żniw. Konieczne może okazać się ponoszenie nakładów w sferze cen, marketingu, itp., zdobywanie działu w rynku przez zakup firm – klientów, wykupywanie konkurentów lub stosowanie innych sposobów na obniżenie barier wyjścia, demonstrowanie przewagi, ogólnie: zniechęcanie konkurentów do pozostania w sektorze, kreowanie swojego wizerunku

 • Nisza – zdobycie lub obrona mocnej pozycji w określonym segmencie, w którym istnieć będzie stały lub wolno malejący popyt ale i wysoka stopa zysku

 • Żniwa – polityka stopniowego wycofywania się i wykorzystania jednocześnie silnych stron, zoptymalizowanie dochodów poprzez: zmniejszenie liczby modeli, kanałów dystrybucji, nastawienie na większych klientów, obniżanie poziomu obsługi

 • Szybkie wycofanie się – maksymalizowanie nakładów inwestycyjnych odzyskanych z danego przedsiębiorstwa przez jego sprzedaż we wczesnym okresie fazy schyłku bez żniw©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna