Council DecisionPobieranie 43.55 Kb.
Data25.05.2018
Rozmiar43.55 Kb.

DECYZJA RADY
z dnia 22 stycznia 2001 r.
ustanawiająca Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
(2001/79/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207,
przywołując art. 25 Traktatu o Unii Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W ramach wzmocnienia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), w szczególności Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, przewidzianej w art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska obradująca w Nicei w dniach
7-11 grudnia 2000 r. osiągnęła porozumienie w sprawie utworzenia Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej, określające jego misję i funkcje, w tym również misję i funkcje jego przewodniczącego.
(2) Zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej, Komitet ten powinien być gotowy do rozpoczęcia swojej pracy,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Tworzy się Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC) (zwany dalej „Komitetem”) złożony z Szefów Obrony Państw Członkowskich, reprezentowanych przez ich przedstawicieli wojskowych.
Komitet będzie zbierał się na szczeblu Szefów Obrony, jeżeli i kiedy to niezbędne.

Artykuł 2

Misja oraz funkcje Komitetu są określone w załączniku IV do sprawozdania Prezydencji, zatwierdzonego przez Radę Europejską w Nicei, który jest podany w Załączniku do niniejszej decyzji.Artykuł 3

1. Przewodniczący Komitetu (zwany dalej „Przewodniczącym”) jest powoływany przez Radę, zgodnie z zaleceniem Komitetu obradującego na szczeblu Szefów Obrony.


2. Kadencja Przewodniczącego trwa trzy lata, chyba że Rada postanowi inaczej. Jego misja oraz funkcje są również określone w wyżej wymienionym załączniku.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia.
Artykuł 5
1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 ust. 1, niniejszą decyzję stosuje się od dnia mianowania pierwszego Przewodniczącego, nie później niż od dnia zastosowania decyzji o utworzeniu Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej1 i zasadniczo przed końcem czerwca 2001 r.
2. Tymczasowy Organ Wojskowy utworzony na mocy decyzji 2000/144/WPZiB2, będzie nadal wykonywał swoje zadania do czasu zastosowania niniejszej decyzji.
Artykuł 6
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2001 r.W imieniu Rady

A. LINDH
PrzewodniczącyZAŁĄCZNIK
KOMITET WOJSKOWY UNII EUROPEJSKIEJ (EUMC)
1. Wprowadzenie
W Helsinkach, Rada Europejska postanowiła utworzyć w ramach Rady nowe stałe organy polityczne i wojskowe umożliwiające UE przejęcie swoich obowiązków dotyczących pełnego zakresu zadań związanych z zapobieganiem konfliktom oraz zarządzaniem kryzysami, określonych w Traktacie o Unii Europejskiej, zwanych misjami petersbergskimi.
Jak przewidziano w raporcie z Helsinek, Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC), „utworzony w ramach Rady”, składa się z Szefów Obrony (CHOD) reprezentowanych przez ich wojskowych przedstawicieli (MILREP). EUMC zbiera się na szczeblu Szefów Obrony, jeżeli i kiedy to niezbędne. Komitet zapewnia doradztwo wojskowe i przedstawia zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (PSC), jak również zapewnia kierownictwo wojskowe Sztabowi Wojskowemu Unii Europejskiej (EUMS). Przewodniczący EUMC (CEUMC) uczestniczy w posiedzeniach Rady, w przypadku gdy mają być podejmowane decyzje mające wpływ na kwestie obronne.
EUMC jest najwyższym organem wojskowym utworzonym w ramach Rady.
W tym celu, zakres uprawnień EUMC określa się następująco:
2. Misja
EUMC jest odpowiedzialny za zapewnienie PSC doradztwa wojskowego i przedstawianie zaleceń we wszystkich kwestiach wojskowych w ramach UE. Sprawuje kierownictwo wojskowe we wszystkich działaniach wojskowych w ramach UE.
3. Funkcje
Jest źródłem doradztwa wojskowego opartego na konsensusie.
Stanowi forum dla konsultacji wojskowych i współpracy między Państwami Członkowskimi UE w dziedzinie zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysami.
Zapewnia doradztwo wojskowe i przedstawia zalecenia PSC, na wniosek tego ostatniego lub z własnej inicjatywy, działając zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez PSC, szczególnie w odniesieniu do:
- rozwoju ogólnego pojęcia zarządzania kryzysami w jego wojskowych aspektach,
- aspektów wojskowych odnoszących się do kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad operacjami zarządzania kryzysami i sytuacjami,
- oceny ryzyka potencjalnych kryzysów,
- wojskowego wymiaru sytuacji kryzysowej i kwestii powiązanych, w szczególności podczas późniejszego zarządzania; w tym celu otrzymuje on dane wyjściowe z Centrum Sytuacyjnego,
- szczegółowego opracowania, oceny i przeglądu możliwości, zgodnie z uzgodnionymi procedurami,
- stosunków wojskowych UE z nienależącymi do UE europejskimi członkami NATO, innymi kandydatami do przystąpienia do UE, innymi państwami i innymi organizacjami, w tym NATO,
- szacunkowej oceny finansowej działań i ćwiczeń.
a) W sytuacjach zarządzania kryzysami
Na wniosek PCS, wydaje on dyrektywę wstępną dla Dyrektora Generalnego EUMS (DGEUMS) w celu sporządzenia i przedstawienia strategicznych opcji wojskowych.
Ocenia on strategiczne opcje wojskowe opracowane przez EUMS i przekazuje je PSC wraz ze swoją oceną oraz wojskową poradą.
Na podstawie opcji wojskowej wybranej przez Radę, zatwierdza wstępną dyrektywę planowania dla dowódcy operacji.
Na podstawie oceny EUMS, dostarcza on PSC poradę oraz zalecenie:
- w sprawie koncepcji operacji (CONOPS) opracowanej przez dowódcę operacji,
- w sprawie projektu planu operacyjnego (OPLAN) sporządzonego przez dowódcę operacji.
Doradza on PSC w sprawie opcji zakończenia operacji.
b) Podczas operacji
EUMC monitoruje właściwą realizację operacji wojskowych za które odpowiedzialny jest dowódca operacji.
Członkowie EUMC zasiadają lub są reprezentowani w komitecie uczestników.
4. Przewodniczący EUMC (CEUMC)
EUMC ma stałego Przewodniczącego, którego obowiązki są opisane poniżej.
Przewodniczący EUMC posiada stanowisko czterogwiazdkowego oficera w momencie powołania, najlepiej gdyby był to były Szef Obrony Państwa Członkowskiego UE.
Jest on wybierany przez Szefów Obrony Państw Członkowskich, zgodnie z zatwierdzonymi procedurami i powoływany przez Radę zgodnie z zaleceniem EUMC obradującego się na szczeblu Szefów Obrony.
Jego kadencja trwa w zasadzie trzy lata, z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności.
Jego władza pochodzi od EUMC, przed którym jest odpowiedzialny. Działając w obszarze międzynarodowym, Przewodniczący EUMC reprezentuje EUMC odpowiednio w PSC oraz Radzie.
Jako Przewodniczący EUMC:
- przewodniczy posiedzeniom EUMC na szczeblach wojskowych przedstawicieli i Szefów Obrony,
- jest rzecznikiem EUMC i jako rzecznik:
- uczestniczy, odpowiednio, w PSC z prawem udziału w dyskusji oraz uczestniczy w posiedzeniach Rady, w przypadku gdy podejmowane są decyzje, które mają wpływ na kwestie obronne, oraz
- wykonuje funkcję doradcy wojskowego Sekretarza Generalnego / Wysokiego Przedstawiciela we wszystkich kwestiach wojskowych, w szczególności w celu zapewnienia spójności w ramach struktury UE zarządzania kryzysami,
- prowadzi prace EUMC bezstronnie i tak, aby odzwierciedlać konsensus,
- działa w imieniu EUMC w wydawaniu dyrektyw i wskazówek dla Dyrektora Generalnego EUMS,
- działa jako pierwszy punkt kontaktowy (POC) z dowódcą operacji podczas operacji wojskowych UE,
- działa wraz z Prezydencją w kwestii rozwijania i wykonywania swojego programu pracy.
Przewodniczący EUMC jest wspierany przez swój osobisty personel oraz wspomagany przez EUMS, szczególnie w odniesieniu do wsparcia administracyjnego w ramach Sekretariatu Generalnego Rady.
Podczas nieobecności, Przewodniczący EUMC jest zastępowany przez jedną z poniższych osób:
- stałego Zastępcę Przewodniczącego EUMC (DCEUMC), jeżeli zdecydowano o utworzeniu i obsadzeniu takiego stanowiska,
- przedstawiciela Prezydencji, lub
- dziekana.
5. Przepisy różne
Stosunki, które mają zostać ustanowione między EUMC oraz władzami wojskowymi NATO, są określone w dokumencie w sprawie stałych uzgodnień UE/NATO. Stosunki między EUMC oraz europejskimi członkami NATO nienależącymi do UE oraz innymi państwami, które są kandydatami do przystąpienia do UE są określone w dokumencie w sprawie stosunków UE z państwami trzecimi.
EUMC jest wspierany odpowiednio przez wojskową grupę roboczą (EUMCWG), przez EUMS oraz przez inne wydziały i służby.

1 Decyzja Rady 2001/80/WPZiB (patrz str. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego).

2 Decyzja Rady 2000/144/WPZiB z dnia 14 lutego 2000 r. ustanawiająca Tymczasowy Organ Wojskowy (Dz.U. L 49 z 22.2.2000, str. 2).


Pobieranie 43.55 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna