Commission Regulation


Wypełnianie formularzy APRPobieranie 0,79 Mb.
Strona2/6
Data24.02.2019
Rozmiar0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6

Wypełnianie formularzy APR
Artykuł 25
1. Formularz APR musi być zgodny z wzorem podanym w Załączniku.
2. Wymiary formularza APR wynoszą 210 × 148 mm, długość może być krótsza o maksymalnie 5 mm a dłuższa o 8 mm. Formularz sporządza się na białym, bezdrzewnym, klejonym papierze przeznaczonym do pisania o gramaturze przynajmniej 64 g/m2.
Uwagi na formularzu APR nie muszą być bezwarunkowo sformułowane w języku angielskim lub francuskim.
Każdy formularz musi mieć numer seryjny, drukowany lub nie, za pomocą którego może być zidentyfikowany
3. Dla każdej przesyłki wydaje się jeden formularz APR.
4. Formularz wypełnia i podpisuje eksporter lub na jego odpowiedzialność lub jego upoważniony przedstawiciel. Formularz sporządza się w języku angielskim lub francuskim. Jeżeli jest wypełniany odręcznie, wpisy muszą być dokonane piórem lub długopisem i literami drukowanymi. Podpis w polu 6 formularza musi zostać złożony odręcznie.
5. Jeżeli towary zawarte w przesyłce zostały skontrolowane już w kraju wywozu w odniesieniu do definicji pojęcia „produktów pochodzących”, eksporter może umieścić stosowaną adnotację w polu 7 „Uwagi” formularza APR.
Sekcja III
Metody współpracy administracyjnej
Artykuł 26
Kraje korzystające z preferencji taryfowych przesyłają Komisji Wspólnot Europejskich nazwy i adresy organów rządowych, które mogą wydawać świadectwa pochodzenia razem z wzorami pieczęci stosowanych przez te organy. Komisja przekazuje te dane organom celnym Państw Członkowskich.
Artykuł 27
1. W razie złożenia wniosku o późniejszą weryfikację na podstawie art. 12 tytułu I, weryfikację taką przeprowadza się a wyniki przekazuje właściwym organom celnym Wspólnoty w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy.. Wyniki tej kontroli muszą umożliwić podjęcie decyzji, czy dane świadectwo pochodzenia formularza A bądź formularz APR stosują się do faktycznie wywiezionych produktów, i czy produkty te mogły faktycznie korzystać z preferencji taryfowych określonych w art. 1.
2. Jeżeli w przypadku uzasadnionych wątpliwości nie ma odpowiedzi w ciągu sześciu miesięcy, określonej w ustępie powyżej lub odpowiedź nie zawiera danych wystarczających do ustalenia autentyczności danego dokumentu lub rzeczywistego pochodzenia produktów, do właściwych organów należy wystosować drugie powiadomienie. Jeżeli po drugim powiadomieniu organy, które wystąpiły z wnioskiem, nie zostaną powiadomione o wyniku dodatkowej kontroli możliwie jak najszybciej lub najpóźniej w ciągu czterech miesięcy albo jeżeli wynik nie pozwolą na ustalenie autentyczności danego dokumentu lub rzeczywistego pochodzenia produktów, to organy wnioskujące odmówią, z wyjątkiem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, jakichkolwiek ogólnych preferencji.
3. Do celów późniejszej weryfikacji świadectwa pochodzenia formularz A, kopie tych świadectw, jak również wszelkie dokumenty wywozowe do nich się odnoszące, są przechowywane przez co najmniej dwa lata przez właściwe organy rządowe kraju wywozu korzystającego z preferencji taryfowych.
Artykuł 28
1. Z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 poświadczenia autentyczności przewidziane w art. 1 ust. 3 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 332/80 wydaje się w polu 7 świadectwa pochodzenia formularz A przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
2. Poświadczenia określone w ust. 1, składają się z opisu towarów określonego w ust. 3 poniżej i zostają opatrzone pieczęcią upoważnionego właściwego organu rządowego, z odręcznym podpisem urzędnika upoważnionego do poświadczania autentyczności opisu towarów podanych w polu 7.
3. Opis towarów w polu 7 świadectwa pochodzenia brzmi w zależności od danego produktu:


 • „Unmanufactured tobacco, Virginia type” lub „ Tabac brut ou non fabriqué du type Virginia”
 • „agave brandy ‘Tequila’, in containers holding 2 litres or less”, lub „eau-de-vie d’Agave ‘Tequila’ en récipients contenant deaux litres ou moins”,

4. Poświadczenia autentyczności obowiązujące w roku 1980 mogą być w dalszym ciągu stosowane.


Artykuł 29
1. Kraje beneficjenci informują Komisję Wspólnot Europejskich o nazwach, adresach organów rządowych, które mogą wydawać świadectwa wymienione w art. 28, razem z wzorami odcisków pieczęci, których używają. Komisja przekazuje te dane organom celnym Państw Członkowskich.
2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 28 ust. 1 i 2 i bez uszczerbku dla przepisów art. 28 ust. 3 oraz powyższego ust. 1, w polu 7 świadectwa pochodzenia nie umieszcza się pieczęci organu upoważnionego do poświadczania autentyczności opisu towarów określonych w art. 28 ust. 3 z, jeżeli organ upoważniony do wydawania świadectw pochodzenia jest organem upoważnionym do wydawania poświadczeń autentyczności.
Artykuł 30
Przepisy art. 5 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia są stosowane tylko w takim zakresie, w jakim Austria, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria w ramach przyznanych przez nie preferencji taryfowych na określone produkty pochodzące z krajów rozwijających się, stosują podobne przepisy jak wyżej wymienione.
Komisja informuje organy celne Państw Członkowskich o przyjęciu tych przepisów przez dane państwa i informuje je o dniu przyjęcia przepisów art. 5 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 3 oraz podobnych przepisów wydanych przez zainteresowane państwo lub państwa.
Artykuł 31
1. Bez uszczerbku dla art. 8, przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być przedkładane, w odniesieniu do produktów określonych w ust. 2 poniżej, które w momencie wejścia w życie przepisów dotyczących preferencji taryfowych na nie przyznanych, są albo w tranzycie albo są czasowo przetrzymywane we Wspólnocie w składzie celnym lub strefie wolnocłowej, świadectwa pochodzenia formularz A oraz dokumentacja dowodowa dotyczące bezpośredniego przewozu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się do produktów wymienionych w załączniku I.
Artykuł 32
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1981 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 23 grudnia 1980 r.
W imieniu Komisji
Étienne DAVIGNON
Członek Komisji

NOTY WYJAŚNIAJĄCE
Nota 1 - Art. 1:
Pojęcie „w kraju korzystającym z preferencji taryfowych” obejmuje również morze terytorialne.
Statki znajdujące się na pełnym morzu, włącznie ze statkami przetwórniami, na których złowione ryby poddaje się obróbce lub przetworzeniu, uważa się za część terytorium kraju korzystającego z preferencji taryfowych, do którego należą, pod warunkiem, że spełniają warunki wymienionew nocie wyjaśniającej 4.
Nota 2 - Art. 1:
W celu ustalenia, czy dany produkt pochodzi z kraju korzystającego z preferencji taryfowych, nie jest niezbędne ustalenie, czy energia lub paliwo, urządzenia i wyposażenia, maszyny i narzędzia używane do uzyskania takich produktów, pochodzą z państw trzecich.
Nota 3 - Art. 1:
Opakowania i znajdujące się w nich towary uważa się za całość. Przepisu tego, jednakże, nie stosuje się do opakowań, które nie są typowe dla znajdujących się w nich produktów i niezależnie od ich zastosowania jako opakowania posiadają własną trwałą wartość użytkową.
Nota 4 - Art. 2 lit. f):
Pojęcie „statki tego kraju” stosuje się tylko do statków:


 • które są zarejestrowane lub zgłoszone kraju korzystającym z preferencji taryfowych,
 • które pływają pod banderą kraju korzystającego z preferencji taryfowych,
 • które przynajmniej w 50% należą do obywateli kraju korzystającego z preferencji taryfowych bądź do przedsiębiorstwa, którego siedziba zarządu znajduje się w jednym z tych państw i którego dyrektor bądź dyrektorzy, przewodniczący rady nadzorczej i większość członków tych rad pochodzi z Państw Członkowskich i których ponadto, jeśli chodzi o spółkę, co najmniej połowa kapitału należy do tych państw, organów publicznych bądź do obywateli tych państw,
 • których kapitan i oficerowie są wyłącznie obywatelami kraju korzystającego z preferencji taryfowych, i
 • których załoga składa się w przynajmniej 75% z obywateli kraju korzystjącego z preferencji trayfowych.


Nota 5 - Art. 4:
Przez „cenę loco zakład” rozumie się cenę wypłaconą na rzecz producenta, w którego przedsiębiorstwie dokonuje się ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem, że cena obejmuje wartość wszystkich produktów użytych w produkcji.
Przez „wartość celną” rozumie się wartość celną ustaloną w Konwencji o wycenie towarów do celów celnych podpisanej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Nota 6
Pojęcie „produkt” używane w niniejszym rozporządzeniu obejmuje pojęcia „artykuł”, „towar”, „materiał”, „urządzenie” i każde równoważne wyrażenie.
Nota 7


 1. Zastępcze świadectwo lub świadectwa pochodzenia formularz A wydane w zastosowaniu przepisów ustanowionych w art. 6 lub 22 niniejszego rozporządzenia, uważa się za ostateczne świadectwo pochodzenia produktów, do których się odnosi. Zastępcze świadectwo pochodzenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku importera.
 1. W zastępczym świadectwie pochodzenia należy podać państwo, z którego produkty uważa się za pochodzące. W polu 4 należy wpisać adnotację „replacement certificate”, „certificat de remplacement” oraz datę wydania oryginalnego świadectwa pochodzenia oraz numer seryjny. W polach 3-9 i 12 świadectwa lub świadectw zastępczych należy wpisać wszystkie adnotacje występujące w świadectwie, które odnoszą się do powtórnie wywiezionych towarów.
 1. Urząd celny mający wykonać te czynności wpisuje w oryginalnym świadectwie wagę, liczbę i charakter przesyłanych towarów oraz numery seryjne odpowiedniego świadectwa lub świadectw zastępczych. Dany urząd celny przechowuje oryginalne świadectwo przez co najmniej 2 lata.
 1. Fotokopię oryginalnego świadectwa można dołączyć do świadectwa zastępczego.


Uwagi dotyczące wykazów A i B


 1. Wykazy zawierają niektóre produkty, które nie korzystają z preferencji taryfowych, ale które mogą być użyte do wyrobu produktów, które korzystają.
 1. Wyszczególnienie w drugiej kolumnie odpowiada wyszczególnieniu z tego samego numeru pozycji nomenklatury Rady Współpracy Celnej.
 1. Jeżeli przed numerem pozycji nomenklatury Rady Współpracy Celnej w kolumnie pierwszej wykazu wpisane jest słowo „ex”, to odpowiednie przepisy stosuje się wyłącznie do produktów wymienionych w drugiej kolumnie.

WYKAZ A
Wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, które powodują zmianę pozycji nomenklatury, ale nie nadają wytworzonym produktom statusu produktów pochodzących lub nadają im taki status po spełnieniu określonych warunków


Produkty uzyskane

Procesy obróbki i przetwarzania, które nie nadają statusu produktów pochodzących

Procesy obróbki i przetwarzania, które nadają status produktów pochodzących po spełnieniu poniższych warunków

Pozycja taryfowa nr

Wyszczególnienie

03.02

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed procesem wędzenia

Suszenie, solenie i marynowanie ryb w solance; wędzenie ryb, nawet z jednoczesnym gotowaniem
07.02

Warzywa (nawet gotowane), zamrożone

Zamrażanie warzyw
07.03

Warzywa zakonserwowane tymczasowo w solance lub wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących, ale nieprzygotowane specjalnie do bezpośredniego spożycia

Marynowanie warzyw objętych pozycją nr 07.01 w solance lub innych roztworach
07.04

Warzywa suszone, nawet cięte w kawałki lub plasterki, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

Suszenie i rozdrabnianie, ścinanie, łamanie, sproszkowanie warzyw objętych pozycją nr 07.01-07.03 włącznie
08.10

Owoce (nawet gotowane), zamrożone, bez dodatku cukru

Zamrażanie owoców
08.11

Owoce, zakonserwowane tymczasowo (na przykład. gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

Marynowanie owoców objętych pozycją nr 08.01-08.09 włącznie w solance lub innych roztworach
08.12

Owoce suszone (inne niż objęte pozycjami nr 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 lub 08.05),

Suszenie owoców
ex 11.04

Mąka z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją nr 07.05 lub owoców objętych pozycjami działu 8

Wytwarzanie z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją nr 07.05 lub owoców objętych działem 8
15.04

Tłuszcze i oleje z ryb lub ssaków morskich, nawet rafinowane

Wytwarzanie z produktów objętych działami 2 i 3
15.06

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (np. olej kopytkowy, tłuszcz z kości, tłuszczem z kości lub odpadków)

Wytwarzanie z produktów objętych działem 2
ex 15.07

Oleje roślinne, płynne lub stałe, surowe, oczyszczone lub rafinowane, z wyłączeniem olejów drzewnych, wosk mirtowy, wosk japoński, olej tungowy, olej elaeococca, olej oiticica i i inne niż oleje do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywczych

Wytwarzanie z produktów objętych działami 7 i 12
16.02

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso lub podroby

Wytwarzanie z produktów objętych działem 2
16.04

Przetworzone i konserwowane ryby, kawior i namiastki kawioru

Wytwarzanie z produktów objętych działem 3
16.05

Skorupiaki i mięczaki, przetworzone lub konserwowane

Wytwarzanie z produktów objętych działem 3
ex 17.01

Cukier trzcinowy lub buraczany, w formie stałej, zawierający dodatki aromatyzujące lub barwiące

Wytwarzanie z wszelkiego rodzaju produktów
17.02

Pozostałe cukry w formie stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

Wytwarzanie z wszelkiego rodzaju produktów
ex 17.03

Melasy zawierające dodatki aromatyzujące lub barwiące

Wytwarzanie z wszelkiego rodzaju produktów
17.04

Wyroby cukiernicze niezawierające kakao

Wytwarzanie z pozostałych produktów objętych działem 17
18.04

Masło kakaowe (tłuszcz lub olej)
Wytwarzanie z ziaren kakaowych mających status produktów pochodzących

18.06

Czekolada i inne preparaty spożywcze zawierające kakao:

Wytwarzanie z sacharozy lub z zastosowaniem produktów objętych pozycją nr 18.01-18.05 włącznie, których wartość przekracza 40% wartości wytworzonego produktu
ex 19.02

Przetwory z mąki, mączki, skrobi, lub ekstraktu słodowego, typu używanego jako żywność dla dzieci albo do celów dietetycznych lub kulinarnych, zawierające w masie mniej niż 50% kakao:

Wytwarzanie ze zbóż i przetworów zbożowych, mięsa, mleka lub cukru
19.04

Tapioka i sago; namiastki tapioki i sago uzyskane ze skrobi ziemniaczanej lub z innych skrobi

Wytwarzanie z wszelkich produktów
19.05

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznienie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (ryż dmuchany, płatki kukurydziane i produkty podobne)

Wytwarzanie z wszelkich produktów
19.07

Chleb, suchary i inne zwykłe wyroby piekarnicze, niezawierające cukru, miodu, jaj, tłuszczu, sera lub owoców; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Wytwarzanie z produktów objętych działem 11
19.08

Wyroby cukiernicze, herbatniki (biskwity), ciasta i ciastka oraz pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao w dowolnej proporcji

Wytwarzanie z produktów objętych działem 11
20.01

Warzywa, owoce, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego, nawet zawierające sól, przyprawy, gorczycę
Wytwarzanie z produktów pochodzących objętych działami 7 lub 8

20.02

Warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego
Wytwarzanie z produktów pochodzących objętych działem 7

20.03

Owoce, mrożone, zawierające dodatek cukru
Wytwarzanie z produktów pochodzących objętych działem 7

20.04

Owoce, skórki z owoców, części roślin, zakonserwowane cukrem odsączone, lukrowane lub kandyzowane)
Wytwarzanie z produktów pochodzących objętych działami 8 lub 17

20.05

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru
Wytwarzanie z produktów pochodzących objętych działami 8 lub 17

20.06

Owoce, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub alkoholu
Wytwarzanie z produktów pochodzących objętych działami 8, 9, 17 lub 22

20.07

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru
Wytwarzanie z produktów pochodzących objętych działami 7, 8 lub 17

21.04

Sosy, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne
Wytwarzanie z przecieru pomidorowego, którego wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu

21.05

Zupy i buliony, w postaci płynnej, stałej lub sproszkowanej; złożone przetwory spożywcze homogenizowane

Wytwarzanie z produktów z pozycji nr 20.02
ex 21.07

Syropy cukrowe aromatyzowane lub barwione

Wytwarzanie z wszelkiego rodzaju produktów
22.02

Lemoniady, w tym wódy mineralne wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją nr 20.07

Wytwarzanie z soków owocowych
22.09

Alkohole (inne niż te objęte pozycją nr 22.08); likiery i pozostałe napoje alkoholowe; złożone przetwory alkoholowe (znane jako „ekstrakty skoncentrowane”) do produkcji napojów

Wytwarzanie z towarów objętych pozycją nr 08.04, 20.07, 22.04 lub 22.05
23.07

Pasze, melasowane lub słodzone; pozostałe preparaty używane do karmienia zwierząt

Wytwarzanie ze zbóż i produktów pochodnych, mięsa, mleka, cukru i melasy
ex 24.02

Papierosy, cygara i cygaretki, tytoń do palenia
Produkcja, w której co najmniej 70% ilości użytych produktów objętych pozycją nr 24.01 posiada status produktów pochodzących

ex 28.38

Siarczan glinu

Wytwarzanie z towarów objętych pozycją nr 28.02
30.03

Leki, także dla medycyny zwierząt

Wytwarzanie z substancji czynnych
ex 30.04

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy), impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi, do celów medycznych lub chirurgicznych
Wytwarzanie z substancji farmaceutycznych o statusie produktów pochodzących

31.05

Inne nawozy; towary działu 31 w tabletkach, pastylkach lub podobnych formach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg
Wytwarzanie z użyciem towarów, których wartość nie przekracza 50% wartości wytworzonego produktu

32.06

Laki barwnikowe

Wytwarzanie z towarów objęte pozycją nr 32.04 i 32.05
32.07

Pozostałe środki barwiące; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory

Mieszanie tlenków lub soli objętych działem 28 z napełniaczami, jak np. siarczanem baru, kredą, węglanem baru i bielą satynową
32.10

Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych, w tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach albo podobnych formach, nawet w kawałkach; wszystkie także w zestawach, nawet z pędzlami, gąbkami, miseczkami lub innymi akcesoriami

Wytwarzanie z produktów objętych pozycjami nr 32.04-32.09
32.12

Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp.

Wytwarzanie z produktów objętych pozycją nr 32.09
ex 33.06

Wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych, włącznie z takimi produktami nadającymi się do celów medycznych

Wytwarzanie z produktów objętych pozycją nr 33.01
34.01

Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty używane jako mydło, w postaci podłużnych kawałków, kostek, uformowanych kawałków lub kształtów, nawet zawierające mydła

Wytwarzanie z produktów objętych pozycjami nr 34.02 lub 34.05
ex 35.07

Preparaty do klarowania piwa, z papainy i bentonitu; preparaty enzymatyczne do usuwania klejów z materiałów włókienniczych
Wytwarzanie z użyciem produktów, których wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu

ex 36.08

Pozostałe preparaty i produkty łatwopalne

Wytwarzanie z preparatów i produktów łatwopalnych
37.01

Filmy i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone wykonane z innych materiałów niż papier, karton lub tkanina

Wytwarzanie z produktów objętych pozycją nr 37.02
37.02

Film fotograficzny w rolkach światłoczuły, nienaświetlony lub taśmach, nawet perforowany,

Wytwarzanie z produktów objętych pozycją nr 37.01
37.04

Płyty fotograficzne i film światłoczułe, naświetlone, ale niewywołane (negatywy lub pozytywy)

Wytwarzanie z produktów objętych pozycjami nr 37.01 i 37.02
38.11

Środki dezynfekujące, owadobójcze, grzybobójcze, gryzoniobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu i podobne produkty, w preparatach lub postaci, albo w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów, świec oraz lepów na muchy)
Wytwarzanie z użyciem produktów, których wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu

38.12

Gotowe nabłyszczacze, gotowe klejonki i gotowe zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych
Wytwarzanie z użyciem produktów, których wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu

38.13

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i inne preparaty pomocnicze do spawania lub lutowania metali; pasty i proszki złożone z metalu i innych materiałów przeznaczone do lutowania lub spawania; preparaty stosowane jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych
Wytwarzanie z użyciem produktów, których wartość nie przekracza 50% wartości wytworzonego produktu

38.14

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz inne podobne preparaty dodawane do olejów mineralnych
Wytwarzanie z użyciem towarów, których wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu

38.15

Gotowe przyspieszacze wulkanizacji
Wytwarzanie z użyciem produktów, których wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu

38.17

Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze
Wytwarzanie z użyciem produktów, których wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu

38.18

Złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do lakierów i podobne produkty
Wytwarzanie z użyciem produktów, których wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu

ex 38.19

Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpadów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyłączeniem:
Wytwarzanie z użyciem produktów, których wartość nie przekracza 50% wartości uzyskanego produktu
––

oleje fuzlowe i olej Dippela;

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna