Commission Regulation (EC) No 1360/2002Pobieranie 5.41 Mb.
Strona1/29
Data01.12.2019
Rozmiar5.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1360/2002
z dnia 13 czerwca 2002 r.
dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2135/982, w szczególności jego art. 17 i 18,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) Wymagania techniczne określone w załączniku I B do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 należy dostosować do postępu technicznego zwracając uwagę, w szczególności, na całkowite bezpieczeństwo systemu i współdziałanie urządzeń rejestrujących z kartami kierowcy.
2) Dostosowanie urządzeń wymaga też dostosowania załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, w którym zdefiniowano znaki i świadectwa homologacji.
3) Komitet powołany na mocy art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 nie wydał opinii o środkach przewidzianych we wniosku i dlatego też Komisja złożyła do Rady wniosek dotyczący tych środków.
4) Do końca okresu ustanowionego w art. 18 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 Rada nie wykonała czynności i w związku z tym na Komisji spoczywa zadanie przyjęcia tych środków,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2135/98 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale I pozycja 1 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:
- konwencjonalny znak państwa dla Grecji „GR” zastępuje się liczbą „23”,
- konwencjonalny znak państwa dla Irlandii „IRL” zastępuje się liczbą „24”,
- dodaje się znak państwa „12” dla Austrii,
- dodaje się znak państwa „17” dla Finlandii,
- dodaje się znak państwa „5” dla Szwecji.
2. W rozdziale I pozycja 1 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:
- wyrazy „lub karcie do tachografów” dodaje się po wyrazie „wykresówce”.
3. W rozdziale I pozycja 2 wprowadza się następujące zmiany:
- wyrazy „i na każdej karcie do tachografów” dodaje się po wyrazie „wykresówce”.
4. W rozdziale II do tytułu dodaje się następujące wyrazy „DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM I”.
5. Dodaje się rozdział III w brzmieniu:
„III. ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM B
Państwo, wydając homologację, wydaje wnioskodawcy świadectwo homologacji typu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. Informując Państwa Członkowskie o wydanych homologacjach lub, zależnie od okoliczności, o ich wycofaniu, Państwo Członkowskie używa kopii tego świadectwa.


ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU DLA PRODUKTÓW ZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKIEM I B

Nazwa właściwego organu administracyjnego

Zawiadomienie dotyczy3:

homologacji

cofnięcia homologacji

typu urządzenia rejestrującego

elementu urządzenia rejestrującego4

karty kierowcy

karty warsztatowej

karty firmowej

karty kontrolnej

nr homologacji

1. Znak fabryczny lub towarowy

2. Nazwa typu

3. Nazwa producenta

4. Adres producenta

5. Zgłoszono do homolgacji

6. Laboratorium(-a)

7. Data i liczba testu(-ów)

8. Data homolgacji

9. Data wycofania homolgacji

10.Typ lub typy elementów urządzeń rejestrujących, do których element jest przeznaczony

11. Miejscowość

12. Data

13. Załączone dokumenty opisowe

14. Uwagi, (gdy dotyczy także miejsce założenia plomby)

........................................

(podpis)Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2002 r.
W imieniu Komisji
Loyola DE PALACIO
Wiceprzewodnicząca

ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK I B
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY, BADAŃ, INSTALACJI I KONTROLI
SPIS TREŚCI


II. CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE I FUNKCJE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO 19

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE DO KONSTRUKCJI I FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO 23

6.3. Stany szczególne 28

9.6. Zdarzenie - ,, Sesja ostatniej karty niezamknięta prawidłowo” 30

9.7. Zdarzenie - ,, Przekroczenie prędkości” 30

9.8. Zdarzenie - ,, Przerwa zasilania” 30

9.9. Zdarzenie - ,, Błąd danych dotyczących ruchu” 31

9.10. Zdarzenie - ,, Próba naruszenia zabezpieczenia” 31

9.11. Usterka - ,,Karta” 31

9.12. Usterka - ,,Urządzenie rejestrujące” 31

12.4. Dane dotyczące czynności kierowcy 34

12.10. Dane kalibracyjne 39

12.11. Dane dotyczące regulacji czasu 39

12.12. Dane dotyczące kontroli 40

12.13. Dane dotyczące blokad firmowych 40

12.14. Dane dotyczące wczytywania danych 40

12.15. Dane dotyczące warunków szczególnych 41

13. Odczyt kart do tachografów 41

14. Rejestrowanie i przechowywanie danych na kartach do tachografów 41

15. Wyświetlanie 42

15.1. Informacje na wyświetlaczu w warunkach normalnych 43

15.2. Ostrzeżenia 44

15.3. Dostęp do menu 44

15.4. Inne informacje 44

16. Drukowanie 44

17. Ostrzeżenia 46

18. Przesyłanie danych do nośnika zewnętrznego 46

19. Wyjście danych dla dodatkowych urządzeń zewnętrznych 47

20. Kalibracja 47

21. Regulacja czasu 48

22. Charakterystyki pracy 48

23. Materiały 49

24. Oznakowania 49

IV. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE KART DO TACHOGRAFÓW 50

1. Dane widzialne 50

REWERS 53

2. Zabezpieczenie 54

3. Normy 54

4. Wymagania środowiskowe i elektryczne 55

5. Gromadzenie danych 55

5.1. Identyfikacja kart i bezpieczeństwo danych 56

5.2. Karta kierowcy 57

5.3. Karta warsztatowa 61

5.4. Karta kontrolna 64

5.5. Karta firmowa 64

V. INSTALACJA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO 65

1. Instalacja 65

2. Tabliczka instalacyjna 66

3. Plombowanie 67

VI. SPRAWDZENIA, INSPEKCJE I NAPRAWY 67

1. Zatwierdzanie instalatorów lub warsztatów 67

2. Kontrola techniczna przyrządów nowych i po naprawie 68

3. Kontrola techniczna po instalacji 68

4. Przeglądy okresowe 68

5. Pomiar błędów 69

6. Naprawy 69

VII. WYDAWANIE KART 69

VIII. HOMOLOGACJA TYPU DLA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO I KART DO TACHOGRAFÓW 70

1. Uwagi ogólne 70

2. Świadectwo bezpieczeństwa 71

3. Świadectwo funkcjonalności 71

4. Świadectwo interoperacyjności 71

5. Świadectwo homologacji typu 72

6. Procedura szczególna: pierwsze świadectwa interoperacyjności 73

1. WPROWADZENIE 77

1.1. Podejście do definicji typów danych 77

1.2. Odesłania 78

2. DEFINICJE TYPU DANYCH 78

2.1. ActivityChangeInfo 78

2.2. Address 80

2.3. BCDString 81

2.4. CalibrationPurpose 81

2.5. CardActivityDailyRecord 82

2.6. CardActivityLengthRange 82

2.7. CardApprovalNumber 82

2.8. CardCertificate 83

2.9. CardChipIdentification 83

2.10. CardConsecutiveIndex 83

2.11. CardControlActivityDataRecord 83

2.12. CardCurrentUse 84

2.13. CardDriverActivity 84

2.14. CardDrivingLicenceInformation 85

2.15. CardEventData 86

2.16. CardEventRecord 86

2.17. CardFaultData 86

2.18. CardFaultRecord 87

2.19. CardIccIdentification 87

2.20. CardIdentification 88

2.21. CardNumber 89

2.22. CardPlaceDailyWorkPeriod 90

2.23. CardPrivateKey 90

2.24. CardPublicKey 90

2.25. CardRenewalIndex 90

2.26. CardReplacementIndex 91

2.27. CardSlotNumber 91

2.28. CardSlotsStatus 91

2.29. CardStructureVersion 92

2.30. CardVehicleRecord 92

2.31. CardVehiclesUsed 93

2.32. Certificate 93

2.33. CertificateContent 93

2.34. CertificateHolderAuthorisation 94

2.35. CertificateRequestID 94

2.36. CertificationAuthorityKID 95

2.37. CompanyActivityData 96

2.38. CompanyActivityType 97

2.39. CompanyCardApplicationIdentification 97

2.40. CompanyCardHolderIdentification 98

2.41. ControlCardApplicationIdentification 98

2.42. ControlCardControlActivityData 98

2.43. ControlCardHolderIdentification 100

2.44. ControlType 100

2.45. CurrentDateTime 101

2.46. DailyPresenceCounter 101

2.47. Datef 101

2.48. Distance 102

2.49. DriverCardApplicationIdentification 102

2.50. DriverCardHolderIdentification 103

2.55. EventFaultRecordPurpose 106

2.56. ExtendedSerialNumber 107

2.57. FullCardNumber 107

2.58. HighResOdometer 108

2.59. HighResTripDistance 108

2.60. HolderName 108

2.61. K-ConstantOfRecordingEquipment 109

2.62. KeyIdentifier 109

2.63. L-TyreCircumference 109

2.64. Language 109

2.65. LastCardDownload 110

2.66. ManualInputFlag 110

2.67. ManufacturerCode 110

2.68. MemberStateCertificate 112

2.69. MemberStatePublicKey 112

2.70. Name 113

2.71. NationAlpha 113

2.72. NationNumeric 115

2.73. NoOfCalibrationRecords 118

2.74. NoOfCalibrationsSinceDownload 118

2.75. NoOfCardPlaceRecords 118

2.76. NoOfCardVehicleRecords 118

2.77. NoOfCompanyActivityRecords 118

2.78. NoOfControlActivityRecords 119

2.79. NoOfEventsPerType 119

2.80. NoOfFaultsPerType 119

2.81. OdometerValueMidnight 119

2.82. OdometerShort 119

2.83. OverspeedNumber 119

2.84. PlaceRecord 120

2.85. PreviousVehicleInfo 120

2.86. PublicKey 121

2.87. RegionAlpha 121

2.88. RegionNumeric 122

2.89. RSAKeyModulus 123

2.90. RSAKeyPrivateExponent 123

2.91. RSAKeyPublicExponent 123

2.92. SensorApprovalNumber 123

2.93. SensorIdentification 123

2.94. SensorInstallation 124

2.95. SensorInstallationSecData 125

2.96. SensorOSIdentifier 125

2.97. SensorPaired 125

2.98. SensorPairingDate 126

2.99. SensorSerialNumber 126

2.100. SensorSCIdentifier 126

2.101. Signature 126

2.102. SimilarEventsNumber 126

2.103. SpecificConditionType 126

2.104. SpecificConditionRecord 127

2.105. Speed 127

2.106. SpeedAuthorised 127

2.107. SpeedAverage 127

2.108. SpeedMax 127

2.109. TDesSessionKey 128

2.110. TimeReal 128

2.111. TyreSize 128

2.112. VehicleIdentificationNumber 128

2.113. VehicleRegistrationIdentification 128

2.114. VehicleRegistrationNumber 129

2.115. VuActivityDailyData 129

2.116. VuApprovalNumber 130

2.117. VuCalibrationData 130

2.118. VuCalibrationRecord 130

2.119. VuCardIWData 132

2.120. VuCardIWRecord 132

2.121. VuCertificate 133

2.122. VuCompanyLocksData 133

2.123. VuCompanyLocksRecord 134

2.124. VuControlActivityData 134

2.125. VuControlActivityRecord 134

2.126. VuDataBlockCounter 135

2.127. VuDetailedSpeedBlock 135

2.128. VuDetailedSpeedData 136

2.129. VuDownloadablePeriod 136

2.130. VuDownloadActivityData 136

2.131. VuEventData 137

2.132. VuEventRecord 137

2.133. VuFaultData 138

2.134. VuFaultRecord 138

2.135. VuIdentification 139

2.136. VuManufacturerAddress 140

2.137. VuManufacturerName 140

2.138. VuManufacturingDate 140

2.139. VuOverSpeedingControlData 141

2.140. VuOverSpeedingEventData 141

2.141. VuOverSpeedingEventRecord 141

2.142. VuPartNumber 142

2.143. VuPlaceDailyWorkPeriodData 142

2.144. VuPlaceDailyWorkPeriodRecord 143

2.145. VuPrivateKey 143

2.146. VuPublicKey 143

2.147. VuSerialNumber 143

2.148. VuSoftInstallationDate 144

2.149. VuSoftwareIdentification 144

2.150. VuSoftwareVersion 144

2.151. VuSpecificConditionData 144

2.152. VuTimeAdjustmentData 145

2.153. VuTimeAdjustmentRecord 145

2.154. W-VehicleCharacteristicConstant 145

2.155. WorkshopCardApplicationIdentification 146

2.156. WorkshopCardCalibrationData 147

2.157. WorkshopCardCalibrationRecord 147

2.158. WorkshopCardHolderIdentification 148

2.159. WorkshopCardPIN 149

3. DEFINICJE WARTOŚCI I ZAKRESU WIELKOŚCI 149

3.1. Definicje dla karty kierowcy: 149

3.2. Definicje dla karty warsztatowej: 149

3.3. Definicje dla karty kontrolnej: 150

3.4. Definicje dla karty firmowej: 150

4. ZESTAWY ZNAKÓW 150

1. WPROWADZENIE 153

1.1. Skróty 153

1.2. Odniesienia 154

2. CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE I FIZYCZNE 155

2.1. Napięcie zasilające i pobór prądu 155

2.2. Napięcie programowania Vpp 155

2.3. Generowanie i częstotliwość zegara 155

2.4. Styk We/Wy 156

2.5. Stany karty 156

3. SPRZĘT I KOMUNIKACJA 156

3.1. Wprowadzenie 156

3.2. Protokół komunikacyjny 156

3.2.1. Protokoły 157

3.2.2. ATR 158

3.2.3. PTS 158

3.3. Warunki dostępu (AC) 159

3.4. Szyfrowanie danych 159

3.5. Przegląd poleceń i kodów błędów 160

3.6. Opis poleceń 161

3.6.1. Select file (Wybierz plik) 162

3.6.2. Read Binary (Odczyt binarny) 163

3.6.3. Update Binary (Uaktualnianie binarne) 167

3.6.7. PSO: verify certificate (weryfikacja certyfikatu) 172

3.6.10. Manage security environment (Zarządzanie środowiskiem bezpieczeństwa) 176

3.6.11. PSO: HASH (haszowanie-mieszanie) 177

3.6.12. Oblicz skrót pliku 178

3.6.13. PSO: oblicz podpis cyfrowy 179

3.6.14. PSO: skontroluj podpis cyfrowy 179

4. STRUKTURA KART DO TACHOGRAFÓW 180

4.1. Struktura karty kierowcy 181

4.2. Struktura karty warsztatowej 183

4.3. Struktura karty kontrolnej 186

1. PODSTAWOWE PIKTOGRAMY 191

2. KOMBINACJE PIKTOGRAMÓW 192

1. UWAGI OGÓLNE 195

2. SPECYFIKACJA BLOKÓW DANYCH 195

3. SPECYFIKACJE WYDRUKU 203

Ostrzeżenia 207

1. SPRZĘT 210

2. INTERFEJS WCZYTYWANIA DANYCH 212

3. INTERFEJS KALIBRACYJNY 213

Dodatek 7 215

1. WPROWADZENIE 216

1.1. Zakres 216

2. WCZYTYWANIE DANYCH Z VU 217

2.2.6. Treść komunikatu odpowiedzi 231

3. PROTOKÓŁ WCZYTYWANIA DANYCH Z KART DO TACHOGRAFÓW 238

1. WPROWADZENIE 270

1.1. Homologacja typu 270

1.2. Odniesienia 271

2. BADANIA FUNKCJONALNOŚCI PRZYRZĄDU REJESTRUJĄCEGO 272

3. CZUJNIK RUCHU BADANIA FUNKCJONALNOŚCI 278

4. BADANIA FUNKCJONALNOŚCI KART DO TACHOGRAFÓW 280

5. BADANIA INTEROPERACYJNOŚCI 282

Ogólny cel zabezpieczenia czujnika ruchu 283

1. Wprowadzenie 286

2. Skróty, definicje i odniesienia 286

2.1. Skróty 286

2.2. Definicje 287

2.3. Odniesienia 287

3. Podstawy racjonalne produktu 287

3.1. Opis i metoda użycia czujnika ruchu 287

3.2. Cykl istnienia czujnika ruchu 288

3.3. Zagrożenia 289

3.4. Cele zabezpieczenia 290

3.5. Informatyczne cele zabezpieczenia 291

3.6. Środki fizyczne, osobowe lub proceduralne 291

4. Funkcje realizujące zabezpieczenie 292

4.1. Identyfikacja i uwierzytelnienie 292

4.2. Kontrola dostępu 293

4.3. Identyfikacja czujnika ruchu 294

4.4. Audyt 294

4.5. Dokładność 295

4.6. Wiarygodność usługi 295

4.7. Wymiana danych 297

4.8. Wsparcie kryptograficzne 297

5. Definicja mechanizmów zabezpieczenia 297

6. Minimalna siła mechanizmów zabezpieczenia 297

7. Poziom gwarancji zabezpieczenia 297

8. Podstawy racjonalne 297

OGÓLNY CEL ZABEZPIECZENIA PRZYRZĄDU REJESTRUJĄCEGO 300

1. Wprowadzenie 300

2. Skróty, definicje i odniesienia 301

2.1. Skróty 301

2.2. Definicje 301

2.3. Odniesienia 302

3. Podstawy racjonalne produktu 302

3.1. Opis i metoda użycia przyrządu rejestrującego 302

3.2. Cykl istnienia przyrządu rejestrującego 304

3.3. Zagrożenia 305

3.4. Cele zabezpieczenia 307

3.5. Informatyczne cele zabezpieczenia 308

3.6. Środki fizyczne, osobowe lub proceduralne 308

4. Funkcje realizujące zabezpieczenie 310

4.1. Identyfikacja i uwierzytelnienie 310

4.3. Wiarygodność 314

4.4. Audyt 314

4.5. Powtórne wykorzystanie obiektu 315

4.6. Dokładność 315

4.7. Wiarygodność usługi 316

4.8. Wymiana danych 318

4.9. Wsparcie kryptograficzne 319

5. Definicja mechanizmów zabezpieczenia 319

6. Minimalna siła mechanizmów zabezpieczenia 320

7. Poziom gwarancji zabezpieczenia 320

8. Podstawy racjonalne 320

1. Wprowadzenie 326

2. Skróty, definicje i odniesienia 327

2.1. Skróty 327

2.2. Definicje 327

2.3. Odniesienia 329

3. Podstawy racjonalne produktu 329

3.1. Opis i metoda użycia karty do tachografów 329

3.2. Cykl życia karty do tachografów 330

3.3. Zagrożenia 330

3.4. Cele zabezpieczenia 331

3.5. Informatyczne cele zabezpieczenia 331

3.6. Środki fizyczne, osobowe lub proceduralne 331

4. Funkcje realizujące zabezpieczenie 331

4.1. Zgodność z profilami ochrony 332

4.2. Identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika 332

4.3. Kontrola dostępu 333

4.4. Wiarygodność 334

4.5. Audyt 334

4.6. Dokładność 335

4.7. Wiarygodność usługi 335

4.8. Wymiana danych 336

4.9. Wsparcie kryptograficzne 336

5. Definicja mechanizmów zabezpieczenia 336

6. Minimalna siła mechanizmów zabezpieczenia 337

7. Poziom gwarancji zabezpieczenia 337

8. Podstawy racjonalne 337

1.1. Odniesienia 340

1.2. Notacje i skróty 341

2. SYSTEMY I ALGORYTMY KRYPTOGRAFICZNE 343

2.1. Systemy kryptograficzne 343

2.2. Algorytmy kryptograficzne 343

3. KLUCZE I CERTIFIKATY 344

3.1. Generowanie i dystrybucja kluczy 344

3.2. Klucze 346

3.3. Certyfikaty 347

4. MECHANIZM WZAJEMNEGO UWIERZYTELNIENIA 351

5. POUFNOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ I MECHANIZMY UWIERZYTELNIANIA PRZESYŁANIA DANYCH MIĘDZY VU A KARTAMI 356

5.1. Bezpieczna wymiana komunikatów 356

5.2. Obsługa błędów w bezpiecznej wymianie komunikatów 358

5.3. Algorytm obliczania kryptograficznych sum kontrolnych 359

5.4. Algorytm obliczania kryptogramów dla poufnych obiektów danych 360

6. MECHANIZMY CYFROWEGO PODPISU DLA WCZYTYWANIA DANYCH 361

6.1. Generowanie podpisu 3616.2. Sprawdzenie podpisu 361


Dodatek 1. Słownik danych
Dodatek 2. Wymagania dla kart tachografów
Dodatek 3. Piktogramy
Dodatek 4. Wydruki
Dodatek 5. Wyświetlacz
Dodatek 6. Interfejsy zewnętrzne
Dodatek 7. Protokół wczytywania danych
Dodatek 8. Protokół kalibracyjny
Dodatek 9. HOMOLOGACJA TYPU - WYKAZ MINIMUM WYMAGANYCH TESTÓW
Dodatek 10. OGÓLNE CELE ZABEZPIECZENIA
Dodatek 11. WSPÓLNE MECHANIZMY ZABEZPIECZENIA
I. DEFINICJE
Ilekroć użyte w niniejszym załączniku:
a) „aktywacja” oznacza:
fazę, gdy urządzenie rejestrujące uzyskuje pełną funkcjonalność i uruchamia wszystkie funkcje, włącznie z funkcjami zabezpieczającymi;
Aktywowanie urządzenia rejestrującego wymaga użycia karty warsztatowej i wprowadzenia kodu PIN tej karty;
b) „uwierzytelnienie” oznacza:
funkcję przeznaczoną do ustanowienia i kontroli tożsamości;
c) „autentyczność” oznacza:
właściwość polegającą na tym, że informacje przychodzą od strony, której tożsamość można zweryfikować;
d) „test wbudowany (BIT)” oznacza:
testy wykonywane na żądanie, uruchamiane przez operatora lub urządzenia zewnętrzne;
e) „dzień kalendarzowy” oznacza:
dzień zaczynający się o godzinie 00:00 i kończący o godzinie 24:00. Wszystkie dni kalendarzowe odnoszą się do czasu UTC (uniwersalny czas skoordynowany);
f) „kalibracja” oznacza:
aktualizację lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VIN, VRN i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (w, k, l, wielkość opon, ustawienie ogranicznika prędkości, (gdy dotyczy), bieżący czas UTC, bieżąca wartość licznika kilometrów);
do kalibracji urządzenia rejestrującego potrzebna jest karta warsztatowa;
g) „numer karty” oznacza:
numer składający się z 16 znaków alfanumerycznych, który jednoznacznie identyfikuje kartę do tachografów w Państwie Członkowskim. Numer karty zawiera numer kolejny, (gdy dotyczy), numer zastąpienia i numer odświeżenia;
tym samym karta jest jednoznacznie zidentyfikowana przez kod Państwa Członkowskiego wydającego i numer karty;
h) „numer kolejny karty” oznacza:
numer składający się z 14 znaków alfanumerycznych, który umożliwia rozróżnianie różnych kart wydanych przez firmę lub organ uprawniony do wydawania kilku kart do tachografów. Firmę lub organ jednoznacznie identyfikuje pierwszych 13 znaków numeru karty;
i) „numer odświeżenia karty” oznacza:
kod w numerze karty składający się z 16 znaków alfanumerycznych, który jest zmieniany przyrostowo przy każdym odświeżeniu karty do tachografów;
j) „numer wymiany karty” oznacza:
kod w numerze karty składający się z 15 znaków alfanumerycznych, który jest zmieniany przyrostowo przy każdej wymianie karty do tachografów;
k) „współczynnik charakterystyczny pojazdu” oznacza:
wielkość liczbową określającą liczbę sygnałów dostarczanych przez część pojazdu podłączoną do urządzenia rejestrującego (wał główny skrzyni biegów lub oś) w czasie, gdy pojazd przebywa drogę o długości jednego kilometra mierzoną w warunkach normalnych (patrz: rozdział VI, pkt 5). Współczynnik charakterystyczny pojazdu podaje się w impulsach na kilometr (w =... imp/km);
l) „karta firmowa” oznacza:
kartę do tachografów wydaną przez organy Państwa Członkowskiego właścicielowi lub posiadaczowi pojazdów silnikowych wyposażonych w urządzenie rejestrujące;
karta firmowa identyfikuje przedsiębiorstwo i umożliwia odczytywanie, wczytywanie i drukowanie danych zapamiętanych w urządzeniu rejestrującym, które zostały wprowadzone przez to przedsiębiorstwo;
m) „stała urządzenia rejestrującego” oznacza:
wielkość liczbową określającą wartość sygnału wejściowego niezbędną do wskazania i zarejestrowania przejechanej odległości jednego kilometra; stała ta jest wyrażona w impulsach na kilometr (k =...imp/km);
n) „nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu” obliczany jest przez urządzenie rejestrujące w następujący sposób3:
nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu obliczany jest jako bieżące, zakumulowane czasy prowadzenia pojazdu przez danego kierowcę od końca jego ostatniego 45-minutowego lub dłuższego okresu DYSPOZYCYJNOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONEGO4 (okres ten może być rozbity na kilka 15-minutowych lub dłuższych okresów). W obliczeniach uwzględnia się, stosownie do okoliczności, ostatnie czynności zapisane na karcie kierowcy. Jeżeli kierowca nie włoży swojej karty, obliczenia wykonuje się na podstawie znajdujących się w pamięci danych zapisów dla bieżącego okresu, w którym nie było włożonej karty i dla stosownego czytnika;
o) „karta kontrolna” oznacza:
kartę do tachografów wydaną przez organ Państwa Członkowskiego, właściwego krajowego organu kontrolnego;
karta kontrolna identyfikuje organ kontrolny i, w miarę możliwości, odpowiedzialnego funkcjonariusza oraz umożliwia dostęp do danych zapisanych w pamięci danych lub na karcie kierowcy w celu odczytania, wydrukowania i/lub wczytania danych;
p) „skumulowany czas przerwy” obliczany jest przez urządzenie rejestrujące w następujący sposób3:
skumulowany czas przerwy w prowadzeniu pojazdu obliczany jest jako bieżące, zakumulowane, 15-minutowe lub dłuższe czasy DYSPOZYCYJNOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONE4 dla danego kierowcy, od końca jego ostatniego 45-minutowego lub dłuższego okresu DYSPOZYCYJNOŚCI lub PRZERWY/ODPOCZYNKU lub NIEOKREŚLONEGO4 (okres ten może być rozbity na kilka 15-minutowych lub dłuższych okresów).
W obliczeniach uwzględnia się, stosownie do okoliczności, ostatnie czynności zapisane na karcie kierowcy. Do obliczeń nie bierze się nieznanych okresów o ujemnym czasie trwania (początek nieznanego okresu > końca nieznanego okresu) wynikłych z nakładania się czasów z dwóch różnych urządzeń rejestrujących.
Jeżeli kierowca nie włoży swojej karty, obliczenia wykonuje się na podstawie znajdujących się w pamięci danych zapisów dla bieżącego okresu, w którym nie było włożonej karty i dla stosownego czytnika;
q) „pamięć danych” oznacza:
elektroniczne urządzenie gromadzenia danych wbudowane w urządzenie rejestrujące;
r) „podpis cyfrowy” oznacza:
dane dołączone lub kryptograficzne przekształcenie bloku danych, które umożliwia odbiorcy sprawdzenie autentyczności oraz integralności tego bloku danych;
s) „wczytywanie danych” oznacza:
kopiowanie wraz z podpisem cyfrowym części lub całego zbioru danych zapisanego w pamięci danych pojazdu lub w pamięci karty do tachografów;
wczytywanie danych nie może zmienić ani skasować zapisanych danych;
t) „karta kierowcy” oznacza:
kartę do tachografów wydaną konkretnemu kierowcy przez organy Państwa Członkowskiego;
karta kierowcy identyfikuje kierowcę i umożliwia gromadzenie danych dotyczących czynności kierowcy;
u) „skuteczny obwód opon” oznacza:
wartość średnią długości drogi przebytej przez każde z kół (napędowych) poruszającego się pojazdu podczas jednego pełnego obrotu. Pomiar tych długości drogi jest wykonywany w warunkach normalnych (patrz: rozdział VI, pkt 5 niniejszego Załącznika) i wyrażony jest w postaci: „l =... mm”. Producenci pojazdów mogą zastąpić pomiar tej odległości obliczeniem teoretycznym, w którym uwzględnia się rozkład ciężaru na osie dla niezaładowanego pojazdu w normalnych warunkach ruchu5. Metody takich obliczeń teoretycznych zatwierdzają właściwe organy Państw Członkowskich;
v) „zdarzenie” oznacza:
nieprawidłową pracę wykrytą przez urządzenie rejestrujące, której źródłem może być próba dokonania nadużycia finansowego;


  1. usterka” oznacza:

nieprawidłową pracę wykrytą przez urządzenie rejestrujące, której źródłem może być wadliwa praca lub awaria urządzeń;


x) „instalacja” oznacza:
montaż urządzenia rejestrującego w pojeździe;
y) „czujnik ruchu” oznacza:

część urządzenia rejestrującego dostarczającą sygnał przedstawiający prędkość pojazdu i/lub przebytą drogę;


z) „karta nieważna” oznacza:
wykryta karta jest wadliwa, lub nie jest możliwe wstępne uwierzytelnienie karty, lub okres ważności jeszcze się nie rozpoczął lub już upłynął;
aa) „poza zakresem” oznacza:
że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 użycie urządzenia rejestrującego nie jest wymagane;
bb) „przekroczenie prędkości” oznacza:
przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdu definiowane jako dowolny przynajmniej 60-sekundowy okres, w którym zmierzona prędkość pojazdu przekracza wartość ograniczenia dla urządzenia ograniczenia prędkości ustanowioną w dyrektywie Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie6;
cc) „przegląd okresowy” oznacza:
zespół czynności wykonywanych w celu skontrolowania czy urządzenie rejestrujące pracuje prawidłowo i czy jego ustawienia odpowiadają parametrom pojazdu;
dd) „drukarka” oznacza:
element urządzenia rejestrującego wykonujący wydruki danych zapisanych w pamięci;
ee) „urządzenie rejestrujące” oznacza:
całość urządzeń zamierzonych do instalowania w pojazdach drogowych w celu automatycznego lub półautomatycznego pokazywania, rejestrowania i zapamiętywania szczegółowych danych o ruchu takich pojazdów i o pewnych okresach pracy osób kierujących tymi pojazdami;
ff) „odświeżenie” oznacza:
wydanie nowej karty do tachografów po upływie terminu ważności dotychczasowej karty lub w przypadku nieprawidłowego działania karty i zwrócenia jej organowi, który wydał kartę. Odświeżenie zawsze wiąże się z pewnością, że nie współistnieją dwie ważne karty;
gg) „naprawa” oznacza:
wszelką naprawę czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego wymagającą odłączenia ich zasilania lub odłączenia od innych elementów urządzenia rejestrującego lub otwarcia go;
hh) zastąpienie” oznacza:
wydanie karty do tachografów w celu zastąpienia dotychczasowej karty, której utratę, kradzież lub wadliwe działanie zgłoszono i której nie zwrócono organowi, który wydał kartę. Zastąpienie zawsze wiąże się z ryzykiem, że mogą współistnieć dwie ważne karty;
ii) „świadectwo zabezpieczenia” oznacza:
urzędowy dokument wydany przez jednostkę certyfikującą ITSEC7 zaświadczający, że badane urządzenie rejestrujące (lub jego element) lub karta do tachografów spełnia wymagania zabezpieczenia określone w dodatku 10 „Generyczne cele zabezpieczenia”;
jj) „auto test” oznacza:
testy wykonywane okresowo i automatycznie przez urządzenie rejestrujące w celu wykrycia usterek;
kk) karta do tachografów” oznacza:
kartę inteligentną przeznaczoną do użycia w urządzeniu rejestrującym. Karty do tachografów umożliwiają urządzeniu rejestrującemu identyfikację tożsamości (lub grupy tożsamości) posiadacza karty i umożliwiają przekazywanie i gromadzenie danych dotyczących posiadacza karty. Rozróżnia się następujące typy kart do tachografów:
- karta kierowcy,
- karta kontrolna,
- karta warsztatowa,
- karta firmowa;
ll) „homologacja typu” oznacza:
urzędowy dokument wydany przez Państwo Członkowskie i zaświadczający, że dane urządzenie rejestrujące (lub jego element) lub karta do tachografów spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia;
mm) „rozmiar opon” oznacza:
oznaczenie wymiarów opon (na zewnętrznych kołach napędowych) zgodne z dyrektywą 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 r.8;
nn) „identyfikacja pojazdu” oznacza:
numery identyfikujące pojazd: numer rejestracyjny pojazdu (VRN) z oznaczeniem Państwa Członkowskiego i numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)9;
oo) „przyrząd rejestrujący (VU)” oznacza:
urządzenie rejestrujące bez czujnika ruchu i przewodów do przyłączenia czujnika ruchu. Przyrząd rejestrujący może być zarówno pojedynczą jednostką jak i kilkoma jednostkami rozmieszczonymi w pojeździe, o ile tylko spełnia wymagania zabezpieczenia określone w niniejszym rozporządzeniu;


  1. dla potrzeb obliczeniowych w urządzeniu rejestrującym „tydzień” oznacza:

okres zawarty między godziną 00:00 UTC w poniedziałek a 24:00 UTC w niedzielę;


qq) „karta warsztatowa” oznacza:
kartę do tachografu wydaną przez organ Państwa Członkowskiego producentowi urządzenia rejestrującego, instalatorowi, producentowi pojazdu lub warsztatowi zatwierdzonemu przez to Państwo Członkowskie.
Karta warsztatowa identyfikuje posiadacza karty i umożliwia testowanie, kalibrację i/lub wczytywanie danych do urządzenia rejestrującego;Pobieranie 5.41 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna