Commission DecisionPobieranie 96,46 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar96,46 Kb.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 15 października 2003 r.
ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Polinezji Francuskiej
(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3646)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2003/760/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/WE z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa1, ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 806/20032, w szczególności jej art. 11,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W imieniu Komisji została przeprowadzona inspekcja w Polinezji Francuskiej w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty.
(2) Wymogi ustawodawstwa Polinezji Francuskiej w zakresie kontroli sanitarnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.
(3) W szczególności, Département de la Qualité Alimentaire et de l’Action Vétérinaire (DQAAV) du Service du Développement Rural du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, jest zdolny do efektywnego sprawdzania stosowania obowiązującego ustawodawstwa.
(4) DQAAV udzieliło oficjalnego zapewnienia w odniesieniu do zgodności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa określonymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełnienia wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.
(5) Właściwe jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Polinezji Francuskiej do Wspólnoty, zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG.
(6) Konieczne jest także sporządzenie wykazu zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni, lub chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) (i) dyrektywy 91/493/EWG3 Wykazy te należy sporządzić na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez DQAAV.
(7) Właściwe jest, aby obecną decyzję stosować 45 dni po jej w celu zapewnienia niezbędnego okresu przejściowego.
(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł
Département de la Qualité Alimentaire et de l’Action Vétérinaire (DQAAV) du Service du Développement Rural du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage jest właściwym organem w Polinezji Francuskiej wskazanym do celów sprawdzania i certyfikacji zgodności produktów rybołówstwa z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.
Artykuł 2
Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Polinezji Francuskiej są zgodne z art. 3, 4 i 5.
Artykuł 3
1. Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku I.
2. Świadectwo sporządza się w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.
3. Świadectwo musi zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DQAAV oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze różniącym się od pozostałych adnotacji.
Artykuł 4
Produkty rybołówstwa pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II.
Artykuł 5
Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania zawierają nieusuwalny napis „POLINEZJA FRANCUSKA” oraz numer zatwierdzenia / numer rejestracyjny zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni, z których pochodzą takie opakowania.
Artykuł 6
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 8 grudnia 2003 r.
Artykuł 7
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2003 r.
W imieniu Komisji

DAVID BYRNECzłonek Komisji

ZAŁĄCZNIK I


ŚWIADECTWO ZDROWIA
dla produktów rybołówstwa z POLINEZJI FRANCUSKIEJ, przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią
Numer referencyjny ..................................................................
Państwo wysyłające : POLINEZJA FRANCUSKA
Właściwe władze: Departement de la Qualité Alimentaire et de lAction Vétérinaire (DQAAV) du Service du Développement Rural du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
I. Szczegółowe dane pozwalające na identyfikację produktów rybołówstwa
Wyszczególnienie produktów rybołówstwa / akwakultury1 ................................................................................................................................................
gatunki (nazwa naukowa):. ................................................................................................................................................
prezentacja produktu i rodzaj obróbki2 ................................................................................................................................................
Numer kodu (jeżeli dostępny):............................................................................................ ................................................................................................................................................
Rodzaj opakowania : ................................................................................................................................................
Liczba opakowań : ................................................................................................................................................
Waga netto: ................................................................................................................................................
Temperatura wymagana w czasie przechowywania i transportu: ................................................................................................................................................
II Pochodzenie produktów
Nazwa(y) oraz oficjalny numer (oficjalne numery) zatwierdzenia / rejestracji zakładu (zakładów), statku (ów) przetwórni lub zatwierdzonej (-ych) chłodni składowej (-ych), lub statku (-ów) zamrażalni zarejestrowanych przez DQAAV do wywozu do WE:


III. Przeznaczenie produktów
Produkty wysyłane są z:
................................................................................................................................................
(Miejsce wysyłki)
do: ................................................................................................................................................
(Kraj i miejsce przeznaczenia)
następującymi środkami transportu........................................................................................
Nazwa i adres wysyłającego : ................................................................................................................................................


Nazwa odbiorcy i adres w miejscu przeznaczenia : ................................................................................................................................................


IV Poświadczenie zdrowotności

Urzędowy inspektor niniejszym poświadcza, że produkty rybołówstwa wymienione powyżej:

1. zostały złowione i poddane operacjom na pokładzie statków zgodnie z przepisami sanitarnymi ustawionymi w dyrektywie 92/48/EWG;

2. zostały wyładowane, poddane obróbce, oraz jeśli to właściwe, zapakowane, zamrożone i składowane w sposób higieniczny zgodnie z wymaganiami ustanowionymi w rozdziałach II, III oraz IV Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG;

3. zostały poddane kontroli sanitarnej zgodnie z rozdziałem V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG;

4. są opakowane, oznakowane, składowane i przewożone zgodnie z rozdziałami VI, VII i VIII Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG;

5. nie pochodzą z gatunków toksycznych lub gatunków zawierających biotoksyny;

6. zostały poddane należytej kontroli organoleptycznej, parazytologicznej, chemicznej i mikrobiologicznej ustanowionym w dyrektywie 91/493/EWG i decyzjach wprowadzających ją w życie dla niektórych kategorii produktów rybołówstwa.

Niżej podpisany urzędowy inspektor oświadcza, że zna przepisy dyrektywy 91/493/EWG, dyrektywy 92/48/EWG oraz decyzji 2003/760/WE.
Sporządzono w............................................................., dnia.............................................. .........................................................................

…………….(Miejsce)Podpis urzędowego inspektora3 (nazwisko drukowanymi literami, stanowisko i kwalifikacje osoby podpisującej)ZAŁĄCZNIK II

Wykaz zakładów i statków

Zatwierdzenie nr:

Nazwa

Miasto/ region

Kategoria

1002 PF

Taura'a-Tua

Punaauia/Tahiti

FV

1004 PF

Mauitahi

Papehue Paea/Tahiti

FV

1005 PF

Vini-Vini VI

Faa'a/Tahiti

FV

1008 PF

Moorea Rava'ai II

Maharepa/Moorea

FV

1009 PF

Moana-Tae

Mahina/Tahiti

FV

1010 PF

Fetu Ura

Motu-uta/Tahiti

FV

1011 PF

Fetu Tea II

Motu-uta/Tahiti

FV

1012 PF

Ihitua

Papara/Tahiti

FV

1014 PF

Tamatia

Fare/Huahine

FV

1015 PF

Oiseau des fles

Toahotu /Tahiti

FV

1016 PF

Arevamanu

Toahotu /Tahiti

FV

1017 PF

Moorea Tautai

Maharepa/Moorea

FV

1019 PF

Tahiti Island Fish

Faaa/Tahiti

PP

1021 PF

Ava Iti

Papeete/Tahiti

FV

1022 PF

Moorea Rava'ai III

Maharepa/Moorea

FV

1023 PF

Tahiti Rava'ai

Maharepa/Moorea

FV

1024 PF

Pêche logistique Services

Taravao/Tahiti

PP

Legenda:

PP Zakład przetwórczy.

FV Statek przetwórnia.1 Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

2 Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1.

3 Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Żywe, chłodzone lub mrożone.

3 Kolor pieczęci oraz podpis muszą odróżniać się od pozostałych szczegółów w świadectwie.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna