Co powinien wiedzieć klient, kto może skorzystać z usługiPobieranie 28,21 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar28,21 Kb.

Nazwa usługi:

Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.Co powinien wiedzieć klient, kto może skorzystać z usługi (Podmioty uprawnione do realizacji procedury):

Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.Kiedy powinno się załatwić sprawę:

W dowolnym momencie.Gdzie załatwisz sprawę:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa- Wesoła

oraz oddziały terenowehttp://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do: • wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

Co zrobić krok po kroku:

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Wnioskodawca składa wniosek do (organ):

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa- Wesoła

http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

Dokumenty


 • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin (http://piorin.gov.pl/mz-formularze/) • Oświadczenie o spełnianiu warunków wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (http://piorin.gov.pl/mz-formularze/)

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową należy uiścić na wskazany przez wojewódzkiego inspektora rachunek bankowy. Składający wniosek /albo dokonujący zgłoszenia/ zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem: że na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę złożenia wniosku /albo dokonania zgłoszenia/, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Uwaga: W przypadku reprezentowania poprzez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo (jeśli ma to zastosowanie) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) - o ile przepisy prawa tak stanowią. Opłatę skarbową należy uiścić na wskazany przez wojewódzkiego inspektora rachunek bankowy. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem: że na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę złożenia pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Opłaty skarbowe należy uiszczać na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa – Wesoła,

Bank Handlowy w Warszawie SA08 1030 1508 0000 0005 5001 5145
2. Analiza formalna i merytoryczna wniosku:

I. Wojewódzki inspektor dokonuje sprawdzenia kompletności wniosku oraz załączników, weryfikuje poprawność danych zawartych w złożonych dokumentach. 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków formalnych w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 kpa wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie bada, czy nie zachodzi którykolwiek z przypadków wskazanych w art. 71 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Uwaga: W przypadku reprezentacji wieloosobowej, podpisy na dokumentacji składają wskazane osoby do reprezentacji.

II. Rejestracja podmiotu w Zintegrowanym Systemie Informatycznym i nadanie numeru rejestracyjnego.

III. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

IV. Przekazanie zaświadczenia wnioskodawcy.3. Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Termin (realizacji usługi): 7 dni

Koszt realizacji usługi: 616 zł

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (załącznik część I pkt 36a ust. 2).Co przygotować na start:

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślinJak klient może się odwołać:

W przypadku, gdy organ odmawia wpisu do rejestru, wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora w terminie 14 dni do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (art. 127 Kodeks postępowania administracyjnego).Polska Klasyfikacja Działalności (PKD):

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Instytucja odpowiedzialna:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawieul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa- Wesoła

http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000455)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071871330)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062251635)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna