Ciągła w podanym przedziale i na końcach przedziału ma różne znakiPobieranie 145,49 Kb.
Data02.12.2017
Rozmiar145,49 Kb.

METODA BISEKCJI – POŁOWIENIA – RÓWNEGO PODZIAŁU , szukanie miejsca zerowego funkcji

Metoda w najprostszej wersji pozwala znaleźć miejsce zerowe funkcji f(x) w przedziale x gdy funkcja jest ciągła w podanym przedziale i na końcach przedziału ma różne znaki


double f(double x) {

return ((x+5)*x-20)*x-1; // x3 + 5x2-20x -1

}
int main() {

double a,b; // granice przedziału

cout<<"Podaj dolna granice przedzialu a="; cin>>a;

cout<<"Podaj gorna granice przedzialu b="; cin>>b;

double fa=f(a);

double fb=f(b);

cout<<"fa="<

else {


double x;

double fx;

cout<

do {


x=(a+b)/2; // środek przedziału

fx=f(x); // wartość funkcji w środku przedziału

cout<<" x="<}

SCHEMAT HORNERA – to sposób obliczania wartości wielomianu f(x)dla danej wartości x, przy minimalnej liczbie mnożeń. Schemat ten wiązany jest z nazwiskiem Wiliama Hornera (pocz. XIXw) , był jednak znany wcześniej Newtonowi, a nawet matematykom chińskim w XII wieku.

f(x) = an*xn+an-1*xn-1+an-2*xn-2 + … +a2*x2+a1*x+a0

Obliczanie f(x) na podstawie pełnego wyrażenia, gdzie xn = x*x*x*…*x, oznacza konieczność wykonania wielu operacji mnożenia, bardzo czasochłonnych dla procesora:(n-1)+ (n-2) +…+2+1= operacji mnożenia.

Zamiast jawnie wyznaczać kolejne potęgi zmiennej : x2, x3, … xn, można f(x) obliczać tak:

f(x) = ((((an*x+an-1)*x+an-2)*x+ … +a2)*x + a1)*x + a0

co wymaga tylko n operacji mnożenia!Pamiętaj że tablice są indeksowane od 0. Wspólczynniki ai można umieszczać w tablicy w porządku :  • od wyrazu an do a0, A[0]=an , … , A[n]=a0, wówczas pętla i będzie przebiegać od n do 0

  • odwrotnie, od wyrazu a0 do an, , A[0]=a0 , … , A[n]=an, wówczas petla i będzie przebiegać od 0 do n

Przykład: Masz wielomian 6-go stopnia: f(x) =x6+2x5+3x4+4x3+5x2+6x+7.

Współczynniki można umieścić w tablicy int A[7]={1,2,3,4,5,6,7}.

Kod C++ obliczania wartości tego wielomianu dla danej float x, wykorzystujący minimalną liczbę operacji mnożenia (według schematu Hornera):

float x=0.7;

const int n=6; // stopień wielomianu

int A[n+1] = {1,2, 3, 4, 5, 6, 7}; // indeksy w tablicy A są liczone od 0// indeks i= 0 1 2 3 4 5 6

float f=A[0];

for (int i=1; i<=n; i++) f=f*x+A[i];

cout<

Zastosowanie do obliczania wartości dziesiętnej liczby, podanej w systemie liczbowym o podstawie x.

Jeśli współczynniki a0, a1, …, an są liczbami całkowitymi z zakresu <0,x> to wielomian można potraktować jako wyrażenie, które zwraca wartość dziesiętną liczby danej w systemie liczbowym o podstawie x, na przykład gdy x=2 mamy liczbę binarną:101101BIN = 1*25+0*24+1*23+1*22+0*21+1*20

Program który pobiera łancuchy binarne (do 100 cyfr) i zwraca równoważną każdemu liczbę dziesiętną:

string s;

int n;


int A[100];

while (s!="0") {

cout<<"\nPodaj liczbe binarna "; cin>>s;

n=s.length(); // konwersja znaków (cyfr) na liczby (współczynniki wielomianu)

for (int i=0; i
int d=A[0]; // schemat Hornera

for (int i=1; i

cout<<"dziesietnie = "<

}
Zadanie:

W pliku podstawy.txt znajdują się liczby zapisane w różnych systemach liczbowych. W każdej linii pliku są dwie wartości całkowite:

pierwsza oznacza podstawę systemu liczbowego

druga oznacza daną liczbę zapisana w tym systemie

Twój program ma:

obliczyć sumę wszystkich danych liczb zapisanych w różnych systemach liczbowych

wyświetlić tę sumę w postaci dziesiętnej i w postaci szesnastkowej

z


// zwraca i-tą cyfrę łańcucha s

int cyfra(string s, int i) {

char c=s[i];

if (c>=65) return c-55;

else return c-48;

}
naleźć wśród danych liczb wszystkie liczby piewsze

int main() {

ifstream we("podstawy.txt");

int p; // podstawa systemu liczbowego

string s; // dana liczba jako łańcuch znaków
bool pierwsza(int x) {

bool tak=true;

for (int i=2; i<=sqrt(x); i++)

if (x%i==0) {tak=false; break;}

return tak;

}
int suma=0; // suma wszystkich liczbwhile (we>>p) {

we>>s;


int n=s.length();

int w=cyfra(s,0);

for (int i=1; i

w=w*p+cyfra(s,i);

cout<

suma+=w;if (pierwsza(w)) cout<<"liczba pierwsza\n";

}

we.close();cout<<"\nsuma="<

return EXIT_SUCCESS;

}

Zastosowanie schematu Hornera do dzielenia wielomianu przez jednomian (x-p) gdzie pQ

S
Q = zbiór liczb wymiernych
zukamy wspólczynników funkcji g(x)takiej że

f(x) = (x-p)*g(x) + reszta

an*xn+an-1*xn-1+…+a2*x2+a1*x+a0 = (x-p)*(bn-1*xn-1+…+b2*x2+b1*x+b0 )+ reszta

Uwaga: w jednomianie (x-p) współczynnik przy x musi być zawsze równy 1 !

Po obliczeniu iloczynu nawiasów prawej strony i porównaniu współczynników przy tych samych potęgach x otrzymuje się wyrażenia wyznaczające kolejne wspólczynniki bi

bn-1 = an

bn-2 = an-1 + p*bn-1

bi = ai+1 + p*bi+1

b0 = a1 + p*b1

reszta= a0 + p*b0Zadanie: Znajdz wszystkie pierwiastki całkowite wielomianu x5+8x4-48x3-382x2-209x+630 z  przedziału x od -10 do 10.

Gdy znajdziesz pierwiastek p, wyświetl wielomian będący wynikiem dzielenia wielomianu wyjsciowego przez (x-p) i dalej szukaj już pierwiastków tego nowego wielomianu

const int n=6; // rozmiar tablicy (o 1 więszy niż stopień wielomianu

int A[n] = {630, -209, -382, -48, 8, 1}; // tym razem zapisuję //współczynniki w tablicy w odwrotnym porządku, od a0 do an

int B[n-1];

int reszta;

int stopien=n-1;

// for (int p=-10; p<=10; p++) {

int p=7; // najpierw sprawdzam dla wybranej wartości pierwiastka p=7

// następnie uogólnię to na pętlę po p<-10,10>

B[stopien-1]=A[stopien];

for (int i=stopien-2; i>=0; i--) B[i]=A[i+1]+p*B[i+1];

reszta=A[0]+p*B[0];

cout<
if (reszta==0) {

cout<<" pierwiastek\n";

stopien--;

cout<<"Pozostaje wielomian ";

for (int j=stopien; j>=0; j--) cout<<"+"<

for (int j=stopien; j>=0; j--) A[j]=B[j];

}

cout<<"\n\n";// }

Wyniki: (możesz to sprawdzić na http://wolframalfa.com )Wielomian x5+8x4-48x3-382x2-209x+630 = (x+5)*(x-7)*(x-1)*(x+2)*(x+9), ma pierwiastki: -9, -5, -2, 1, 7
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna