Choroby układu krążeniaPobieranie 26,62 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar26,62 Kb.

Choroby układu krążenia


Są to przede wszystkim wady wrodzone. Wśród przyczyn wymienia się czynniki genetyczne i środowiskowe. Może dojść do ujawnienia się wady, lub nie. Mogą być też elementem zespołu (np. Downa)

Czynniki środowiskowe (działające w trakcie organogenezy)


 • infekcje u matki (wirusy, rzadziej bakterie np. różyczka)

 • papierosy

 • alkohol

 • leki

 • promieniowanie

 • nadmierne ciepło

W późniejszym okresie (po organogenezie) mogą pojawić się choroby serca, ale nie są to wady. Trzecim okresem jest przestawienie krążenia płodowego na normalne.

Podział wad


 • wady ze zwiększonym przepływem płucnym (generalnie przebiegają w ten sposób wady przeciekowe, w badani rtg jest to widoczne, jako powiększony rysunek naczyń płucnych, potem dochodzi do rozwoju nadciśnienia płucnego, jest to moment zbyt późny doi korekcji wady z uwagi na zaburzenia gazowe; ważne jest wykonanie zabiegu przed wystąpieniem nadciśnienia płucnego)

 • wady ze zmniejszonym przepływem płucnym

 • wady z prawidłowym krążeniem płucnym

Przepływ może się zmieniać w czasie ewolucji danej wady.

Objawy kliniczne wady wrodzonej


Część jest charakterystyczna, a część stanowi objawy ogólne niekoniecznie związane z wadą serca. Objawy mogą być inne u niemowląt i dzieci starszych.


duszność

uruchomienie mięśni pomocniczych, poruszanie skrzydełkami nosa, tachypnoe; objawy różnicujemy z zap. płuc, IRDS, wylewem śródczaszkowym.

zaburzenia odżywiania

zastój żylny i niewydolność pokarmowa, zmniejszenie wchłaniania substancji, brak przyrostu wagi, męczenie się, duszność wysiłkowa

stridor i stany

spastyczne oskrzelinieprawidłowe położenie naczyń, ucisk na tchawicę

nawracające infekcje

dróg oddechowych


tachycardia

u niemowlęcia częstość jest szybka > 120/min więc możliwości kompensacyjne są ograniczone i szybko dochodzi do niewydolności krążenia

szmery serca

skurczowe i rozkurczowe, mogą być szmery czynnościowe towarzyszące np. niedokrwistości, u zdrowych dzieci występują szmery niewinne, zależne od turbulencji przepływu w naczyniach, najczęstszy jest szmer turbulencyjny, tzw. klasyczny związany z zawirowaniami w drodze odpływu z lewej komory do aorty, są one też u dorosłych ale powłoki ciała są tak grube, że ich nie słychać; najczęściej szmerami niewinnymi są szmery skurczowe, nie promieniujące, zmieniające charakter w zależności od pozycji; szmerem niewinnym może być szmer skurczowo – rozkurczowy słyszalny w górze serca, w drugim międzyżebrzu; szmery niewinne nie wymagają leczenia, ustępują, ale należy wykonać dokładne badania

sinica

pojawia się gdy ilość odtlenionej Hb > 5g%, występuje też w zap. płuc, zaburzeniach oddychania u wcześniaków, może towarzyszyć posocznicy, wylewom, zapaleniu opon m-r

porażenie mózgowe

połowiczewystępuje w tych wadach, gdzie jest poliglobulia czyli zwiększona lepkość krwi, jest to odpowiedź na niedotlenienie, często towarzyszy mu sinica; porażenie jest związane z powstawaniem zakrzepów.

HCT-70%, RBC 6-7 mlnnapady anoksemiczne

napady ostrego niedotlenienia związane z nagłym, zmniejszonym dopływem krwi do płuc, są objawem niedotlenienia mózgu:

 • krzyk

 • niepokój

 • sinica

 • drgawki

U dzieci starszych objawy te mogą ulegać nasileniu: • duszność spoczynkowa i wysiłkowa

 • opóźniony rozwój (niedobór wagi i wzrostu)

 • nawracające infekcje dróg oddechowych

 • szmery nad sercem i drżenie klatki piersiowej

 • sinica powłok, zwłaszcza części dystalnych

 • palce pałeczkowate (objaw przewlekłego niedotlenienia)

 • paznokcie w kształcie szkiełek zegarowych

 • podwyższone ciśnienie krwi na kończynach górnych

 • deficyt tętna

Diagnostyka wad


Szczegółowe badanie kliniczne z osłuchiwaniem, badanie ciśnienia, wywiad dot. rozwoju dziecka, pomiary wzrostu i masy. Wykonujemy badania dodatkowe:


rtg klatki piersiowej

sylwetka serca, powiększenie serca, zdjęcie AP i boczne, określenie przepływu płucnego

EKG

przerost serca, oś serca, czynność elektryczna, zaburzenia przewodzenia, obecność bloków i nieprawidłowych ośrodków bodźcotwórczych

Holter 24h

zaburzenia rytmu serca występujące okresowo, we śnie, wysiłkowe, emocje, można także monitorować ciśnienie tętnicze

ECHO

diagnostyka większości wad serca, badanie czynności i kurczliwości mięśnia sercowego i zastawek, dodatkowe otwory w sercu

Doppler

przepływ przez poszczególne naczynia, wielkość i kierunek przepływu

cewnikowanie serca

uwidocznienie nieprawidłowych połączeń między różnymi naczyniami serca, w niektórych wadach wrodzonych wykonywane jako badanie przedoperacyjne.

Powikłania wad serca

Zakaźne zapalenie wsierdzia.


Powstaje wskutek przejściowej obecności czynników zakaźnych w krążeniu i osiedlaniu się ich we wsierdziu. Dzieje się tak z uwagi na zaburzenia przepływu, gdzie lepiej mogą się one osiedlić.

 • Coxackie

 • Drożdżaki

 • Paciorkowce gr. A

 • Enterokoki

 • Gronkowce

Objawy polegają na zmianie charakteru szmeru. Chorobie towarzyszą: gorączka, przyspieszenie OB, powiększenie śledziony i wątroby, wybroczyny w skórze, leukocytoza, powiększenie serca w rtg. Dodatnie posiewy bakteriologiczne ułatwiają rozpoznanie. Jeżeli czynnikiem są wirusy, obserwuje się wyższe miana przeciwciał.

Dzieci z wadami serca są szczególnie narażone na zakaźne zapalenie wsierdzia, dlatego obowiązuje profilaktyka amoksycyliną 40 mg/kg przez 3-4 dni w momencie wykonywania zabiegów na skórze, stomatologicznych, różnych operacji, zabiegów diagnostycznych.


Niewydolność serca


lewokomorowa

prawokomorowa

tachykardia

zmniejszenie wydolności wysiłkowej

rzężenia i trzeszczenia

obniżenie ciśnienia tętniczegoobrzęki

powiększenie wątroby i śledziony

białkomocz

przesięki do jam ciała (brzuch, wśierdzie)


Leczenie jest podobne do leczenia u dorosłych • digoksyna

 • leki odwadniające (monitorowanie gospodarki wodno – elektrolitowej)

 • ułożenie dziecka w pozycji półsiedzącej z uniesioną klatką piersiową, aby narządy jamy brzusznej nie uciskały na klatkę piersiową

Wady najczęstsze

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)


Może być wadą izolowaną, jak i elementem zespołu. Stopień zaburzeń jest uzależniony od wielkości ubytku, w małych ubytkach jedynym objawem może być szmer przy lewej krawędzi mostka. W ubytku takim może dojść do nadciśnienia płucnego, pojawiają się nawracające infekcje i stany spastyczne. Część ubytków może zarastać samoistnie, dlatego przy małych ubytkach dziecko obserwujemy raz na pół roku. W przypadku dużych ubytków z czego słynnym przypadkiem jest cor triloculare, konieczny jest jak najszybszy zabieg wszycia łaty teflonowej w krążeniu pozasercowym.

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)


Często u wcześniaków. W momencie pierwszego wdech dochodzi do rozprężenia płuc i zwiększenia utlenowania krwi, co jest przyczyną zamknięcia przewodu tętniczego, który w pierwszym tygodniu życia zamyka się anatomicznie. Wszelkie stany zaburzenia ciśnienia, bądź utlenowania mogą doprowadzić do nie zamknięcia przewodu, lub jego rekanalizacji (otwarcia się). Po urodzeniu i otwarciu krążenia płucnego dochodzi do podwyższenia ciśnienia w krążeniu dużym i krew z aorty przepływa przez przewód tętniczy do płuc i może wiązać się z nadciśnieniem płucnym. Część dzieci ma współistniejące wady, wtedy przewód tętniczy jest wentylem bezpieczeństwa (np. przy przełożeniu naczyń), staramy się go utrzymać farmakologicznie (prostaglandyny PGG), ratujemy w ten sposób życie dziecka. Klinicznie manifestuje się dobrym stanem rozwoju dziecka, słyszalny jest szmer skurczowy, później szmer naczyniowy skurczowo – rozkurczowy. Sposobem farmakologicznego zamknięcia jest podanie indometacyny, jak nie wyjdzie konieczny jest zabieg.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)


Jest to wada bezsinicza, podobnie jak powyższe. Możemy wyróżnić kilka typów. Najczęstszy jest przetrwały otwór owalny. Normalnie zwiększenie ciśnienia w lewym przedsionku prowadzi do zamknięcia otworu. W zaburzeniach ciśnień (infekcja, inne wady) może dojść do przetrwania otworu. ubytek w przegrodzie może być poniżej otworu, wtedy uszkodzony jest układ bodźcoprzewodzący serca.

Tetralogia Fallota


 1. ubytek przegrody międzykomorowej

 2. aorta – jeździec ułożona nad obiema komorami

 3. zwężenie drogi odpływu tętnicy płucnej

 4. przerost prawej komory

Jest to wada sinicza z poliglobulią i wzrostem hematokrytu. Dochodzi do zagrożenia porażeniami połowiczymi. Są obecne napady anoksemiczne u dzieci od 6 tyg do 8 m-ca życia. Mogą być spowodowane stresem lub zimnem. Palce pałeczkowate, paznokcie zegarkowate. Stopień nasilenia sinicy jest uzależniony od stopnia zwężenia tętnicy płucnej. Wada przebiega z zaburzeniami odżywiania i męczliwością. Dzieci w wieku 1 roku osiągają wagę dziecka 3-4 miesięcznego. konieczny jest zabieg chirurgiczny.

Izolowane zwężenie tętnicy płucnej


Występują napady anoksemiczne. Gdy taki jest dziecko musimy uspokoić, podać tlen, ułożyć w pozycji z podkurczonymi kolankami, co zwiększa przepływ przez płuca. Podajemy dolantynę i możemy dać propranolol. Unikamy stosowania morfiny (bezdechy)

Koarktacja aorty


Zwężenie cieśni aorty poniżej odejścia lewej t. podobojczykowej powoduje różnicę ciśnienia, słabe tętno na tętnicach udowych. Jest to wada bezsinicza, jeżeli nie rozpozna się jej wcześnie tym bardziej rozwija się krążenie oboczne i tym trudniejsza jest korekcja.

Przestawienie pni tętniczych


Wada sinicza, w rtg serce jest jajowate. Życie jest możliwe dzięki nie zarośnięciu otworu owalnego i przewodu tętniczego. Są to połączenia niewystarczające i zabiegiem wstępnym jest zabieg Rashkinda – cewnikowanie serca i przeciągnięcie balonika w celu poszerzenia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Pozwala to na większy przepływ i poprawienie utlenowania krwi. Zabieg operacyjny polega na polega na przestawieniu naczyń do stanu prawidłowego i repozycji krążenbia wieńcowego.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna