Chełm (miasto) [0662000] Urząd 2007-07-30 ÷ 2007-08-02 doraźna wystąpienie pokontrolnePobieranie 15,94 Kb.
Data17.12.2017
Rozmiar15,94 Kb.


Lublin, 21 listopada 2007 r.


RIO – II – 60/52/2007

Pan Tadeusz Radzięciak

Prezes Zarządu

Miejskiego Klubu Sportowego

Cement-Gryf Chełm w Chełmie

22-100 Chełm

Szanowny Panie Prezesie,


W dniach od 30 lipca do 2 sierpnia 2007 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - Krzysztof Puchacz i Barabara Szydłowska - przeprowadzili doraźną kontrolę gospodarki finansowej Miejskiego Klubu Sportowego „Cement-Gryf” Chełm, w zakresie wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych pn.: „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży”, „Organizacja imprez sportowych” oraz „Organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym”, otrzymanej w 2006 r. z budżetu gminy miejskiej Chełm. Protokół kontroli podpisano 24 września 2007 r.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz sposób ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W załączeniu do wystąpienia pokontrolnego wskazano osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.
1. Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej środków, otrzymanych na realizację zadania publicznego, w sposób utrudniający identyfikację poszczególnych operacji finansowych (wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji).

W przypadku realizacji zadania publicznego ze środków otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przestrzegać postanowień zawartych umów, w związku z przepisami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Z umowy zawartej z miastem Chełm w 2006 r. wynikał obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, w których wykorzystano środki z przyznanej dotacji, natomiast w prowadzonej w jednostce ewidencji nie wyodrębniono operacji finansowych dotyczących dokonywania wydatków ze środków dotacji– str. 4 protokołu.


2. Dokumentowanie wydatków z kasy dokumentami niezawierającymi podpisu osoby, której wypłacono gotówkę oraz daty dokonania wypłaty.

Na dowodach źródłowych dokumentujących wypłatę gotówki z kasy zamieszczać datę tej operacji oraz podpis osoby uprawnionej do jej odbioru, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – str. 5 protokołu.


3. Nieprawidłowości w zakresie rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2006 roku z budżetu miasta Chełm, polegające na:

- podwójnym wykazaniu w rozliczeniach dotacji (sprawozdaniach z wykonania zadań złożonych do Urzędu Miasta Chełm) tej samej faktury w kwocie 510,37 zł,

- niezamieszczaniu - na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zleconych zadań publicznych - informacji o tym, że finansowane są ze środków pochodzących z dotacji oraz nieodciskanie na nich pieczęci Klubu (dotyczy wszystkich dokumentów objętych kontrolą); część dokumentów nie zawiera też podpisu osoby odpowiedzialnej za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub informacji jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług i innego rodzaju opłacanej należności,

- wykorzystanie środków pochodzących z dotacji w kwocie 28,77 zł niezgodnie z przeznaczeniem, tj. na zapłatę odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za gaz.

W sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego zamieszczać zgodne ze stanem faktycznym informacje określone we wzorze sprawozdania, stanowiącym załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Na fakturach i rachunkach opłaconych w całości lub w części ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji zamieszczać na odwrocie pieczęć Klubu oraz sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłacanej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Klubu, stosownie do postanowień zawartych w pkt 3 Pouczenia do załącznika Nr 3 „Wzór sprawozdania (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego” do cytowanego rozporządzenia.

Dotacje otrzymywane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wykorzystywać zgodnie ze złożoną ofertą i umową w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego, stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn zm.), w związku z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), mając na uwadze, że sankcją wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem jest wykluczenie prawa otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, w myśl przepisów art. 145 ust. 6 tej ustawy.

Zwrócić do budżetu miasta Chełm część dotacji otrzymanej w 2006 r. na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży” „Organizacja imprez sportowych”, „Organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym”, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem (w kwocie 28,77 zł) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, stosownie do przepisów art. 145 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 w związku z art. 190 ustawy o finansach publicznych – str. 7, 10-11 protokołu.

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia.

Marek Poniatowski


Do wiadomości:

Prezydent Miasta Chełm©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna