Chęciny, dnia 2013-12Pobieranie 177,16 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar177,16 Kb.

Wyjaśnienia treści SIWZ Art. 38 ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Pzp.

Chęciny, dnia 2014-02-26
Znak sprawy: DZ-36-2014-3
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie­nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8


- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Informuje, że:

Dotyczy zadania nr 5 - Stół operacyjny ortopedyczny z osprzętem (1 sztuka):
Pytanie nr 1

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 6 Zamawiający pod pojęciem „Cztery pojedyncze koła średnicy 80-100 mm, umieszczone w płaskiej, prostokątnej podstawie stołu uniemożliwiające zaplątanie się kabli, przewodów czy obłożeń stołu” rozumie i w związku z tym wymaga stołu wyposażonego w koła zabudowane w podstawie prostokątnej lub w kształcie litery „Y”, nie wystające poza zarys podstawy, w każdej konfiguracji ułożenia kół, uniemożliwiające tym samym zaplątanie się kabli, przewodów czy obłożeń stołu?Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 10 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w pilota sterującego bez wyświetlacza informującego o wykorzystanym zakresie regulacji poszczególnych segmentów stołu oraz bez funkcji pamięci pozycji blatu?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 3

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 12 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego w którym informacje o stanie naładowania akumulatora umiejscowione są na pilocie i panelu sterującym na kolumnie stołu?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 4

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 13 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem bezprzewodowym na podczerwień (IR)?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 5

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 14 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z ręczną regulacją segmentu głowy w zakresie +47 stopni /-61 stopni, bez funkcji przesuwu wzdłużnego podgłówka?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 6

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 15 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacją segmentu pleców w zakresie +80 stopni /-40 stopni?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 7

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 16 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacją wysokości w zakresie: 594 – 1056mm?Odp. Zamawiający dopuszcza w zakresie 594 mm, nie dopuszcza w zakresie 1056 mm
Pytanie nr 8

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 17 Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacją (góra/dół) segmentu nóg w zakresie +80 stopni /-90 stopni?Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 9

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 19 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacją przechyłu Trendelenburga w zakresie 30 stopni?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 10

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 21 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacją przechyłów bocznych w zakresie 20 stopni w każdą stronę?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 11

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 23 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z elektrohydrauliczną regulacją pozycji Flex/Reflex w zakresie: 220/110 stopni?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 12

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 24 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z możliwością uzyskania pozycji fotelowej na wysokości 594mm (licząc od podłogi do blatu stołu, bez materaca)?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 13

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 25 Zamawiający pod pojęciem „Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu i dezynfekcji” rozumie i w związku z tym wymaga stołu operacyjnego w którym poszczególne elementy blatów (podnóżki, górne plecy) łączone są na zasadzie: czop - gniazdo wpustowe, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach, bez mechanizmów śrubowych ( jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe stanowi bezpieczne połączenie elementów), gwarantując tym samym łatwość w montażu i codziennej dezynfekcji?Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 14

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 26 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego bez możliwości przyłączenia do stołu akcesoriów napędzanych elektrycznie z gniazd zasilających (24V) na panelu sterującym umieszczonym na kolumnie stołu?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 15

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 28 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego bez możliwości awaryjnej regulacji za pomocą nożnej pompy hydraulicznej?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 16

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 29 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z zabezpieczeniem przed kolizją elementów stołu realizowanym poprzez wstrzymanie ruchu elementu blatu powodującego kolizję wraz z informacją akustyczną?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 17

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 32 Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego z centralną blokadą podstawy stołu realizowaną za pomocą pilota, w którym podstawa na czas zabiegu poprzez schowanie kół jest stabilnie posadowiona na posadzce, bez jakiegokolwiek mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. ?Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
Pytanie nr 18

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 35 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w przystawkę ortopedyczną umożliwiającą zakres ruchów każdego z teleskopowych ramion przystawki w zakresie nie mniejszym niż 45o w płaszczyźnie poziomej (dla każdego z ramion) i w zakresie nie mniejszym niż 30o w płaszczyźnie pionowej?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 19

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 35 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w ramiona wyciągowe montowane do stołu za pośrednictwem specjalnego adapteru z dwoma płaskimi przegubami?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 20

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 35 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w 3-segmentowy blat wraz z materacami i wałek oporowy krocza?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 21

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 35 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w stolik do operacji ręki o wymiarach: 846 X380mm, przezierny dla promieni rtg ?Odp. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr 10 - Tor wizyjny HD z kamerą HDTV:
Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje optykę 30 stopni 4 mm o długości min 29 cm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje optykę laparoskopową 30 stopni średnicy min 5 mm o długości min 24 cm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje optykę laparoskopową 30 stopni średnicy 10 mm o długości min 30 cm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje optykę laparoskopową 30 stopni średnicy 10 mm o długości oraz optykę laparoskopową 0 stopni średnicy 10 mm zamiast optyki o zmiennym kącie patrzenia? Używanie optyki o zmiennym kącie patrzenia w zabiegach laparoskopowych nie jest koniecznością a koszt jej zużywania i koszt wymiany znacznie przekracza wartość optyk laparoskopowych, o których mowa w punktach 2 i 3 SIWZ. Zmienny kąt optyki może spowodować jednocześnie pewnego rodzaju dyskomfort pracy u operatora.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje pojemnik plastykowy do mycia, sterylizacji i przechowywania optyk o śr. do 10 mm, o wym. min 470x105x50 mm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje pojemnik plastykowy do mycia, sterylizacji i przechowywania optyk o śr. do min 5 mm, o wym. min 470x105x50 mm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wózek pod kamerę HDTV z 4 kołami w tym dwoma blokowanymi, z 4 półkami w tym 1 szufladą zamykaną, z uchwytem na głowice kamery oraz uchwytem na światłowód, z listwą zasilającą oraz głównym włącznikiem zasilania, o wymiarach min 673x1508x688 mm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje światłowody o średnicy 3,5 mm i długości min 250 cm oraz średnicy 4,5 mm i długości min 250 cm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje kamerę w standardzie HDTV o lepszych parametrach niż w SIWZ wraz z automatycznym sterowaniem natężeniem źródła światła – funkcja DIALOG, zamiast ręcznego doświetlania na kamerze? Funkcja zdecydowanie ułatwia operatorowi pracę i idealnie doświetla pole operacyjne. Jednocześnie istnieje również ręczne sterowanie doświetlenia światła operacyjnego.Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby źródło światła miało możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów – co najmniej trzech, bez konieczności stosowania adapterów?Odp. Zamawiający nie wymaga
Pytanie nr 11

Czy Zamawiający nie uważa za konieczne, aby wraz z nową kamerą w standardzie HDTV Oferenci zaoferowali dostosowany do danej kamery monitor o obrazie 16:9 min 26 calowy? Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć podłączenia nowej jakości kamery do starszego niededykowanego monitora.Odp. Nie, Zapis SIWZ bez zmian

Dotyczy zadania nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z osprzętem (1 sztuka)
Pytane nr 1: Punkt 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z napędem elektromechanicznym zamiast napędu elektrohydraulicznego? Dla poprawnego funkcjonowania stołu operacyjnego na bloku operacyjnym najważniejsze jest aby wszystkie wymagane funkcje wykonywane były elektrycznie i bezwysiłkowo. To w jaki sposób jest to realizowane tzn. czy przy pomocy silników elektrohydraulicznych, elektromechanicznych czy kombinowanych (hybrydowych) nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia klinicznego, dlatego oferowane rozwiązanie jest równorzędne do wymaganego.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 2: Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym szerokość leża wnosi 535mm? Jest to różnica 5mm nie mająca znaczenia użytkowego.Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3: Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół posiadający cztery podwójne koła o średnicy 150mm dające stabilne podparcie podczas transportu, umieszczone w podstawie w kształcie litery Y lub V umożliwiającą łatwy dostęp personelowi do pacjenta dzięki czemu z jednej ze stron możliwy jest dostęp niemal do samej kolumny stołu, co jest parametrem znacznie lepszym od obecnie wymaganego?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 4: Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół stołu z dopuszczalnym obciążeniem w każdej pozycji blatu 225kg. Pragniemy jednocześnie poinformować, że oferowany stół posiada bezpieczne obciążenie blatu w pozycji centralnej 450kg, natomiast 225kg w każdej pozycji blatu (np. wraz z przesuwem wzdłużnym itp.) jest parametrem absolutnie wystarczalnym przy wszystkich zabiegach.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 5: Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym pozycja fotelowa realizowana jest za pomocą kombinacji dwóch przycisków na pilocie (tj. sekcja pleców i nóg), a przesuw wzdłużny realizowany jest w sposób manualny po odblokowaniu hamulca za pomocą przycisku na pilocie?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 6: Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym pilot nie posiada funkcji wyświetlacza i pamięci? Takie funkcje wydają się pomocne, ale biorąc pod uwagę względy ekonomiczne podrażają one całość zestawu.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 7: Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym informacja o ułożeniu pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota realizowana jest za pomocą dodatkowego panelu umieszczonego na kolumnie stołu?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 8: Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym zastosowano pilot z możliwością pracy bezprzewodowej w trybie IR?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 9: Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół posiadający możliwość ręcznej regulacji segmentu głowy w zakresie -55°/+55°?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 10: Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół którym regulacja segmentu pleców w zakresie -40°/+80° odbywa się elektromechanicznie? Są to optymalne wystarczające wychylenia pozwalające wykonanie wszystkich zabiegów.Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytane nr 11: Punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym regulacja wysokości blatu bez materaca realizowana jest w sposób elektromechaniczny i wynosi 70 -112 cm? Pragniemy zauważyć że różnica 2 cm jest tak niewielka że nie ma wpływu na walory użytkowe stołu.Odp. Zamawiający dopuszcza zakres 70-112 cm, nie dopuszcza sposobu elektromechanicznego

Pytanie nr 12: Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym regulacja segmentu nóg w zakresie -90°/+90° odbywa się elektromechanicznie natomiast odchylenie na boki jest manualne i wynosi 90°?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 13: Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z przesuwem wzdłużnym mechanicznym blokowanym i aktywowanym pilotem w zakresie 270mm bez awaryjnej regulacji?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 14: Punkt 19

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym regulacja Trendelenburga realizowana jest w sposób elektromechaniczny i wynosi 30°?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 15: Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym regulacja anty-trendelenburga realizowana jest w sposób elektromechaniczny i wynosi 35°?Odp. Zamawiający dopuszcza regulację 35°, nie dopuszcza sposobu elektromechanicznego a elektrohydrauliczny
Pytanie nr 16: Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym regulacja przechyłów bocznych odbywa się w sposób elektromechaniczny i wynosi ±25°?Odp. Zamawiający dopuszcza regulację 25° w sposób elektrohydrauliczny
Pytanie nr 17: Punkt 23

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym pozycja flex/reflex realizowana jest w sposób elektromechaniczny i wynosi 220°/140°?Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zakres, ale realizowany w sposób elektrohydrauliczny
Pytanie nr 18: Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół który pozwala na uzyskanie bariatrycznej pozycji fotelowej na wysokości 70 cm? Podyktowane jest to centralnym umieszczeniem siedziska nad kolumną celem uzyskania jak największej możliwości obciążenia stołu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i personelu.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 19: Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół który nie posiada możliwości przyłączenia do stołu akcesoriów napędzanych elektrycznie z gniazd zasilających (24V) umieszczonych na panelu kolumny stołu? Takie rozwiązanie zapewnia nam brak dodatkowych przewodów które mogły by przeszkadzać podczas zabiegów.Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 20: Punkt 27

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół w którym nie ma możliwości odblokowania hamulca przesuwu wzdłużnego na dodatkowym panelu sterującym umieszczonym na kolumnie stołu?Odp. Nie zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 21: Punkt 28

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół nie posiadający dodatkowego hydraulicznego systemu? Wprowadzanie dodatkowego zewnętrznego systemu wprowadza ryzyko wystąpienia wycieków oleju co za tym idzie wpływa na bezpieczeństwo obsługi.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 22: Punkt 29

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół który nie posiada systemu antykolizyjnego?Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 23: Punkt 32

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół który nie posiada funkcji autokompensacji podłoża? Podłoże w salach operacyjnych jest równe i nie jest konieczne stosowanie takich funkcji. Ponadto w przypadku kiedy pod stopką znalazła by się jakaś przeszkoda (przewód itp.) w chwili stawiania stołu będzie można to zauważyć i uniknąć takiej sytuacji.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 24: Punkt 35

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przystawkę ortopedyczną 3D umożliwiającą zakres ruchów nie mniejszy niż 45° na adapterze naciągowym przystawki w każdej płaszczyźnie, z ramionami wyciągowymi posiadającymi dwa przeguby montowanymi do stołu za pomocą adaptera oraz bez blatów montowanych do ramion przystawki a z możliwością zamontowania podnóżków do adaptera? Pragniemy zauważyć, że oferowana przystawka ortopedyczna spełnia identyczne funkcje jak wymagana, składa się z niemal identycznie odpowiadających elementów, jest w pełni przystosowana do współpracy z ramieniem C aparatu RTG, nie wymaga podparcia, umożliwia identyczne zakresy ruchów ale jest skonstruowana w nieco inny sposób stąd biorą się różnice w sposobie uzyskiwania ruchów i montażu.Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 25: Punkt 35

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół wyposażony w wielopozycyjne zaciski przystosowane do akcesoriów z mocowaniem okrągłym i kwadratowy?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 26: Punkt 35

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół wyposażony w podporę boczną o wymiarach 140x130mm zamiast 170x120mm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 27: Punkt 35

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół wyposażony w stolik do operacji ręki o wymiarach 820x360mm?Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 28: termin dostawy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni? Taki termin podyktowany jest indywidualną produkcją pod dane zamówienie, natomiast termin 14 dni może świadczyć o tym że stół pochodzi ze stanu magazynowego.Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zapis SIWZ bez zmian
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 5 wzoru umowy dla stołu operacyjnego ortopedycznego z osprzętem na następujący: „Wykonawca po trzech naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego elementu zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych”?Wymóg wymiany sprzętu na nowy jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół aparatu, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia. Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy: Zadanie nr 7 - Wieża artroskopowa

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego zestawu jako rozwiązania równoważnego do punktu 1. Wieża artroskopowa z pompą dwurolkową ?

 1. System złożony z niezależnych urządzeń: kamery medycznej wysokiej rozdzielczości,
  źródła światła w technologii LED, rejestratora medycznego, bez możliwości
  sterowania z tabletu

 1. Szybkość odświeżania 60 Hz

 2. Zoom cyfrowy 1,8x

 3. Przyciski na głowicy kamery 4x

 4. Funkcje sterowane 10x

 1. sterylizacja głowicy: Steris System 1 / System 1E, Steris/Amsco V-PRO, tlenek etylenu, Sterrad 100S / NX / 100NX , bez możliwości sterylizacji w autoklawie

 1. Wydajność oświetlenia — odpowiednio do mocy 240W

 2. Temperatura barwowa-zbliżona do światłą naturalnego

 3. Żywotność modułu LED min. 16000 godzin

 4. Sterowanie natężeniem światła na konsoli

 5. Port światłowodu współpracujący ze światłowodami różnych producentów bez
  konieczności stosowania dodatkowych adapterów

 1. Wyjścia wideo: 2xDVI 1x S-VHS

 2. Wejścia wideo na rejestratorze medycznym: 2xDVI, 2xS-video

 1. Resetowanie CCU do ustawień fabrycznych możliwe w menu konsoli

 2. Wyjście audio: złącza mini stereo w konsoli rejestratora

 1. Porty USB: 13x (12 z tyłu 1 z przodu)

 2. Bez portu USB dla tabletu

 1. Pojemność pamięci wewnętrznej rejestratora 1TB

 1. Bez sterownika drukarki Sony UP-DR80MD

 2. Bez możliwości dokonywania specyficznych ustawień za pomocą tabletu

 1. Funkcja „przekaz strumieniowy" bez możliwości ustawienia szybkości transmisji przekazu

 1. Bez możliwości przechowywania danych na Ipadzie

 1. Bez możliwości ustawień za pomocą tabletu.

 1. Wprowadzanie szczegółowych danych pacjenta za pomocą, dotykowego kolorowego wyświetlacza LCD rejestratora medycznego, bez możliwości wprowadzania danych za pomocą, tabletu

 1. Bez informacji na ekranie tabletu podczas realizacji procedury

 1. Bez aplikacji chirurga dla Ipada

 1. Monitor kolorowy LED HD, przekątna obrazu 26 cali, rozdzielczość 1920:1200,
  złącza: DVI, 3G/HD/SD, VGA, S-Video, C-Video/SOG, Component/RGBs (R/Pr,
  G/Y, B/Pb, HS, VS), RS232, automatyczne rozpoznawanie typu i sygnału złącza

 2. Światłowód w przezroczystej osłonie umożliwiający kontrolę stanu wiązki kłokien
  światłowodowych, długość 300 cm, średnica 5 mm

 3. Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, średnica 4mm, kąt widzenia 30 stopni,
  długość 165 mm

 4. Płaszcz artroskopowy do optyki śr 5,8 mm z 2 zaworami

 1. Pompa artroskopowa dwurolkowa z monitorowaniem ciśnienia wewnątrzwarstwowego i przepływu. Ciśnienie od 0 do 150 mm Hg, przepływ do 2500 ml/min z możliwością płynnej zmiany obu parametrów. Panel dotykowy wyposażony w programy dostosowane do różnych stawów. Możliwość podłączenia pompy do konsoli shavera i waporyzacji w celu kompatybilnej pracy obu urządzeń. Dostępne dreny odpływowe. Do pompy dołączony pedał umożliwiający przepłukanie stawu.

 2. Konsola wielofunkcyjna do końcówek roboczych typu rękojeść shavera, wiertarka, piła sagitalna. Konsola wyposażona w dwa izolowane wejścia do włącznika nożnego
  oraz trzy izolowane wejścia do końcówek roboczych. Konsola wyposażona w
  dotykowy panel sterujący o przekątnej 6,5 cala pokazujący rodzaj i wartość pracy
  końcówek roboczych. Konsola automatycznie rozpoznająca przyłączone do rękojeści
  shavera ostrze i automatycznie dostosowująca maksymalne obroty zamocowanego
  narzędzia. Tryby pracy: do przodu, do tyłu i oscylacyjnym. Konsola "wyposażona w
  system zintegrowanej współpracy z pompą artroskopową

 1. Generator dostosowany do używania końcówek bipolarnych. Urządzenie
  Zapewniające efektywne wykorzystanie energii oraz niską temperaturę w polu
  operacyjnym

 2. Dostępne co najmniej 14 typów końcówek przystosowanych do specjalistycznych
  zabiegów ortopedycznych. Ablatory dostępne w wersjach do małych i dużych stawów
  jak również specjalnie profilowane, bez miarki do precyzyjnego określenia pozycji w
  tuneli w stawie kolanowym przy rekonstrukcji ACL.

Spełniające pozostałe wymagane parametry techniczne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego zestawu jako rozwiązania równoważnego do punktu 1. Wieża artroskopowa z pompą jednorolkową ?

1. System złożony z niezależnych urządzeń: kamery medycznej wysokiej rozdzielczości,
źródła światła w technologii LED, rejestratora medycznego, bez możliwości
sterowania z tabletu

6. Szybkość odświeżania 60 Hz

7. Zoom cyfrowy 1,8x

8. Przyciski na głowicy kamery 4x

9. Funkcje sterowane 10x

11. sterylizacja głowicy: Steris System 1 / System 1E, Steris/Amsco V-PRO, tlenek etylenu, Sterrad 100S / NX / 100NX , bez możliwości sterylizacji w autoklawie

13. Wydajność oświetlenia — odpowiednio do mocy 240W

14. Temperatura barwowa-zbliżona do światłą naturalnego

15. Żywotność modułu LED min. 16000 godzin

16. Sterowanie natężeniem światła na konsoli

17. Port światłowodu współpracujący ze światłowodami różnych producentów bez
konieczności stosowania dodatkowych adapterów

21. Wyjścia wideo: 2xDVI 1x S-VHS22. Wejścia wideo na rejestratorze medycznym: 2xDVI, 2xS-video

25. Resetowanie CCU do ustawień fabrycznych możliwe w menu konsoli

26. Wyjście audio: złącza mini stereo w konsoli rejestratora

28. Porty USB: 13x (12 z tyłu 1 z przodu)29. Bez portu USB dla tabletu

31. Pojemność pamięci wewnętrznej rejestratora 1TB38. Bez sterownika drukarki Sony UP-DR80MD

39. Bez możliwości dokonywania specyficznych ustawień za pomocą tabletu43. Funkcja „przekaz strumieniowy" bez możliwości ustawienia szybkości transmisji przekazu

52. Bez możliwości przechowywania danych na Ipadzie

56. Bez możliwości ustawień za pomocą tabletu.

58. Wprowadzanie szczegółowych danych pacjenta za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza LCD rejestratora medycznego, bez możliwości wprowadzania danych za pomocą tabletu

72. Bez informacji na ekranie tabletu podczas realizacji procedury87. Bez aplikacji chirurga dla Ipada

94. Monitor kolorowy LED HD, przekątna obrazu 26 cali, rozdzielczość 1920:1200, złącza: DVI, 3G/HD/SD, VGA, S-Video, C-Video/SOG, Component/RGBs (R/Pr, G/Y, B/Pb, HS, VS), RS232, automatyczne rozpoznawanie typu i sygnału złącza

96. Światłowód w przezroczystej osłonie umożliwiający kontrolę stanu wiązki kłokien światłowodowych, długość 300 cm, średnica 5 mm

96. Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, średnica 4mm, kąt widzenia 30 stopni,
długość 165 mm

97. Płaszcz artroskopowy do optyki śr 5,8 mm z 2 zaworami

100. Pompa artroskopowa jednoprzepływowa z monitorowaniem ciśnienia
wewnątrzwarstwowego i przepływu. Ciśnienie od 0 do 150 mm Hg, przepływ do 3000
ml/min z możliwością płynnej zmiany obu parametrów. Panel dotykowy wyposażony
w programy dostosowane do różnych stawów.


101. Konsola wielofunkcyjna do końcówek roboczych typu rękojeść shavera, wiertarka,
piła sagitalna. Konsola wyposażona w dwa izolowane wejścia do włącznika nożnego
oraz trzy izolowane wejścia do końcówek roboczych. Konsola wyposażona w
dotykowy panel sterujący o przekątnej 6,5 cala pokazujący rodzaj i wartość pracy
końcówek roboczych. Konsola automatycznie rozpoznająca przyłączone do rękojeści
shavera ostrze i automatycznie dostosowująca maksymalne obroty zamocowanego
narzędzia. Tryby pracy: do przodu, do tyłu i oscylacyjnym. Konsola wyposażona w
system zintegrowanej współpracy z pompą artroskopowa

103. Generator dostosowany do używania końcówek bipolarnych. Urządzenie
zapewniające efektywne wykorzystanie energii oraz niską, temperaturę w polu
operacyjnym

104. Dostępne co najmniej 14 typów końcówek przystosowanych do specjalistycznych
zabiegów ortopedycznych. Ablatory dostępne w wersjach do małych i dużych stawów
jak również specjalnie profilowane, bez miarki do precyzyjnego określenia pozycji w
tuneli w stawie kolanowym przy rekonstrukcji ACL.

Spełniające pozostałe wymagane parametry techniczne.Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego zestawu jako rozwiązania równoważnego do punktu 1. Osprzęt do wieży artroskopowej ?

 1. Końcówka shavera kompatybilna z oferowaną rękojeścią shavera Formuła. Szerokość
  końcówki 4 mm. Końcówka dedykowana do tkanek miękkich i chrząstki. Końcówka
  mało agresywna.

 2. Końcówka shavera kompatybilna z oferowaną rękojeścią shavera Formuła. Szerokość
  końcówki 4 mm. Końcówka dedykowana do agresywnej resekcji łąkotki, maziówki i chrząstki.

 3. Końcówka shavera kompatybilna z oferowaną, rękojeścią. shavera Formuła. Szerokość
  końcówki 5 mm. Końcówka dedykowana do agresywnej resekcji łąkotki, maziówki i
  chrząstki.

 4. Frez kostny kompatybilny z oferowaną, rękojeścią. shavera Formuła. Końcówka
  walcowata szerokość końcówki 4 mm. Końcówka dedykowana do agresywnej resekcji
  kostnej zarówno w zabiegach kolanowych jak i barkowych.

 5. Frez kostny kompatybilny z oferowaną rękojeścią shavera Formuła. Końcówka
  walcowata szerokość końcówki 5 mm. Końcówka dedykowana do agresywnej resekcji
  kostnej zarówno w zabiegach kolanowych jak i barkowych.

 6. Frez kostny kompatybilny z oferowaną, rękojeścią shavera Formuła. Końcówka okrągła
  szerokość końcówki 4 mm. Końcówka dedykowana do usuwania zwapnień, osteofitów
  i przygotowania powierzchni kostnych pod przeszczepy


 7. Elektroda bipolarna do zabiegów artroskopowych. Wielkość części palącej 3,5mm.
  Elektroda pakowana pojedynczo, sterylnie. Dedykowana do oferowanej konsoli Crossfire

 8. Bez elektrody zwrotnej od pacjenta.

Spełniające pozostałe wymagane parametry techniczne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Dotyczy zadanie nr 10 - Tor wizyjny HD z kamerą HDTV
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego zestawu jako rozwiązania równoważnego?

1. Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości 3CCd Full HD

2. Konsola kamery wyposażona w min 2 wyjścia cyfrowe DVI-I o rozdzielczości 1920x1080p umożliwiające jednoczesne podłączenie np. dwóch monitorów Full HD6. Zoom optyczny w zakresie 16-28mm :1,8x

7. Funkcja sterowania źródłem światła w głowicy kamery11. Konsola kamery bez gniazd USB umożliwiających zapis zdjęć. Zapis możliwy po
podłączeniu rejestratora medycznego.

12. Konsola kamery bez możliwości podłączenia klawiatury. Możliwość wpisywania danych pacjenta po podłączeniu rejestratora medycznego.

2. Źródło światła

4. Żywotność modułu LED min 16 000 godzin

7. Światłowód średnica 5 mm, długość 300 cm

8. Światłowód średnica 5 mm, długość 300 cm

3. Optyki

1. Optyka 30 stopni, średnica 4 mm długość robocza 165 mm

2. Optyka 30 stopni, średnica 5 mm długość robocza 300 mm

3. Optyka 30 stopni, średnica 10 mm długość robocza 330 mm

4. Zamiennie 3 optyki średnicy 10 mm, długość robocza 330 mm, kąt widzenia 0 stopni,


30 stopni i 45 stopni

5. Pojemnik platikowy do mycia i sterylizacji oferowanych optyk o średnicy do 10mm6. Pojemnik platikowy do mycia i sterylizacji oferowanych optyk o średnicy do 5mm

Spełniające pozostałe wymagane parametry techniczne.Odp. Zamawiający dopuszcza: kamerę endoskopowa wysokiej rozdzielczości 3CCd Full HD, . Konsola kamery wyposażona w min 2 wyjścia cyfrowe DVI-I o rozdzielczości 1920x1080p umożliwiające jednoczesne podłączenie np. dwóch monitorów Full HD, Zoom optyczny w zakresie 16-28mm :1,8x, Żywotność modułu LED min 16 000 godzin, Światłowód średnica 5 mm, długość 300 cm, Światłowód średnica 5 mm, długość 300 cm, Optyka 30 stopni, średnica 10 mm długość robocza 330 mm, Pojemnik platikowy do mycia i sterylizacji oferowanych optyk o średnicy do 10mm, Pojemnik platikowy do mycia i sterylizacji oferowanych optyk o średnicy do 5mm. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza zestawu.


Dotyczy treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 5 do 4 tygodni lub inny dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis SIWZ bez zmian
Dotyczy zadania nr 5 – Stół operacyjny ortopedyczny z osprzętem (1 sztuka)
Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny bez przesuwu wzdłużnego? Z uwagi na przeznaczenie stołu do wykonywania zabiegów ortopedycznych przesuw wzdłużny blatu nie jest konieczny, stół jest w pełni przezierny i pozwala na pełne monitorowanie pacjenta ramieniem C.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny wyposażony w 4 koła centralnie blokowane przy pomocy pedału nożnego? Zastosowane rozwiązanie zapewnia możliwość zablokowania podstawy, ponadto blokada jest dostępna nawet w przypadku awarii sterownika ręcznego i awaryjnego panelu, co jest znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny z pilotem wyposażonym w czytelne piktogramy informujące o realizowanej funkcji bez pamięci pozycji blatu? Proponowane rozwiązanie jest optymalnym, najczęściej spotykanym, umożliwia w łatwy i czytelny sposób uzyskanie odpowiedniego ułożenia blatu, ponadto dostępne funkcje pozwalają na ułożenie pacjenta w każdej pozycji.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny bez informacji na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta z automatyczną interpretacją komend ruchów? W przypadku stołu ortopedycznego, gdzie bardzo rzadko dokonuje się zmiany ułożenia pacjenta funkcja ta nie jest konieczna.Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny z informacją o stanie naładowania akumulatora wyłącznie na pilocie? Użyte rozwiązanie jest wystarczające i w czytelny sposób informuje operatora o stanie naładowania akumulatora.Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny wyposażony w przewodowego pilota, bez możliwości pracy bezprzewodowej Bluetooth? Pilot przewodowy jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż eliminuje ryzyko przypadkowego zgubienia się sterownika, a tym samym pozbawienia stołu możliwości sterowania nim.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny wyposażony w podgłówek z manualną regulacją w zakresie +/-45, bez przesuwu wzdłużnego? Proponowany podgłówek posiada bardzo szeroki zakres ruchu i jest wystarczającym rozwiązaniem dla stołu ortopedycznego, gdyż w tym wypadku nie są przeprowadzane zabiegi wymagające większych ustawień jak np. przy zabiegach okulistycznych i neurochirurgicznych, gdzie stosowane są specjalne podgłówki.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacja oparcia pleców w zakresie -50 /+90? Oferowany zakres jest wystarczający dla odpowiedniego ułożenia pacjenta.Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-35? Oferowany zakres jest wystarczający i w praktyce nie wykorzystuje się go na wyższym poziomie.Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacja przechyłów bocznych blatu w zakresie 18 w każdą stronę? Przechył boczny na wyższym poziomie nie jest wykorzystywany, gdyż pacjent zsuwa się z blatu.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją pozycji flex/reflex na poziomie 230/90? Oferowane parametry są optymalnie przystosowane do potrzeb użytkowych i sprawdzają się w praktyce.Odp. Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w wymaganym przez Zamawiającego zakresie min. 70-114 cm, a więc bez możliwości uzyskania pozycji fotelowej na wysokości max 380mm? Wymaganie to wydaje się pozostawać w sprzeczności, równocześnie prosimy o bliższe wyjaśnienie pozwalające na interpretację stawianego wymagania.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny bez dodatkowej nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wskazaniem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu? Wymaganie to nie jest konieczne i nie ma potrzeby jego realizowania, ponadto pompy nożne są nie funkcjonalne i ograniczają swobodę ruchów operatora podczas zabiegu, w tym bezpośredni dostęp do operowanego.Odp. Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości ortopedyczny stół operacyjny zabezpieczony przed kolizją elementów stołu bez natychmiastowego wstrzymania ruchu elementu blatu z informacją na pilocie o wystąpieniu kolizji? Stawiane wymaganie nie jest konieczne i nie ma wpływu na bezpieczeństwo użytkowania.Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy umowy - Załącznik nr 8
Pytanie nr 1

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia, ujętego w §2 Załącznika nr 8 do SIWZ do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis SIWZ bez zmian
Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę § 6, pkt 5: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył razem urządzeniem jego pełną dokumentację techniczną pisaną w języku polskim.”

na zapis

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył razem urządzeniem jego instrukcję użytkowania pisaną w języku polskim.”

Chcielibyśmy zaznaczyć, że autoryzowane serwisy nie tłumaczą na język polski dokumentacji technicznej, inżynierowie operują tymi dokumentami w oryginale. Nie jest też powszechną praktyką przekazywanie dokumentacji technicznej urządzeń poza autoryzowane serwisy, wiąże się to bowiem z możliwością napraw przez osoby nieuprawnione, co może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzeń, a co za tym idzie narażenia personelu i pacjentów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par.6 ust. 5 otrzymuje brzmienie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył razem urządzeniem jego instrukcję użytkowania pisaną w języku polskim
Pytanie nr 3 - Zadanie nr 5 Stół operacyjny ortopedyczny z osprzętem (1 sztuka) - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podporę do ułożenia bocznego o kształcie prostokątnym, która oferuje taką samą funkcjonalność jak podpora typu „banan”?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 1 – dot. termin dostawy sprzętu Zadania 10 „Tor wizyjny HD z kamerą HDTV”

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy sprzętu z zadania 10 od 6 do 8 tygodni? Jest to spowodowane faktem, że sprzęt którego oczekuje Zamawiający w tym Zadaniu wymaga indywidualnego przygotowania za granicą i nie jest możliwe skompletowanie go i dostarczenie w krótszym czasie.Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis SIWZ bez zmian
Pytanie nr 2 – dot. Zadanie 10 „Tor wizyjny HD z kamerą HDTV”

Czy Zamawiający w ramach poprawienia oczywistej omyłki wykreśli w tym punkcie określenie „3D” lub zastąpi je określeniem „HD”?Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę określenie 3D zostaje zastąpione określeniem HD
Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę wzór umowy dla zadania nr 8, zadania nr 9, zadania nr 12 stanowi załącznik nr 10 do SIWZ
W osobnym pliku Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz ofertowy DZ-36-2014 formularz ofertowy poprawiony
Marta Szymkiewicz

Sekretarz Komisji Przetargowej
Strona z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna