Charakterystyka ubezpieczającegoPobieranie 399,32 Kb.
Strona2/5
Data29.06.2018
Rozmiar399,32 Kb.
1   2   3   4   5

Kontrola autoklawu


Automatyczny system kontroli parametrów procesu z wydrukiem kontrolnym podczas każdego cyklu.

Codziennie przed rozpoczęciem pracy, oraz po każdej naprawie każdy sterylizator kontrolowany jest pakietem testowym BOWIE-DICK firmy Browne. Pakiet ten służy do kontroli prawidłowości działania autoklawu, oraz określenia przyczyn jego ewentualnej niesprawności.

Kontrola wsadu- dla każdego procesu


Wszystkie procesy sterylizacyjne są monitorowane 3-ma testami TST opakowanymi w rękaw papierowo-foliowy. Testy TST są testami zintegrowanymi klasy VI-producent firma Browne.

Kontrola pakietu


Każdy pakiet począwszy od narzędzia pojedynczego poprzez pakiety bielizny, oraz zestawy operacyjne są monitorowane umieszczonymi wewnątrz wskaźnikami chemicznymi klasy IV- narzędzia pojedyncze oraz małe pakiety testy MVI S- producent firma Browne lub klasy VI - duże pakiety i zestawy operacyjne testami TST).

Kontrola ekspozycji


Stosowanie wskaźników ekspozycji w postaci samoprzylepnych taśm wskaźnikowych oraz pasków fabrycznie umieszczonych na opakowaniach sterylizacyjnych. Zmiana barwy wskaźników potwierdza jedynie kontakt z parą wodną nie dając gwarancji zachowania krytycznych parametrów procesu sterylizacji.
Testowanie biologiczne

Co najmniej 1 raz w miesiącu oraz po każdej naprawie sprzętu jest przeprowadzana kontrola biologiczna.

Testowanie sterylizatora jest wykonywane przy użyciu 6-sztuk testów biologicznych Attest 1262 –producent 3M, oraz 6-szt. testów TST umieszczonych w pakietach kontrolnych rozmieszczonych równomiernie w obrębie komory sterylizatora.

Przebieg każdego procesu testowania jest potwierdzony pełną dokumentacją odpowiednio wypełnioną.

b) STERYLIZACJA W TLENKU ETYLENU

Kontrola sterylizatora


Automatyczny system kontroli parametrów procesu z wydrukiem kontrolnym podczas każdego cyklu, zawiera on również informację z ilością godzin przeznaczonych na degazację przeprowadzona w sterylizatorze.
Kontrola wsadu

Monitorowanie każdego wsadu testami chemicznymi klasy IV ( 2sztuki w pakietach kontrolnych testy MVI EO- test klasy IV producent firma Browne).

Testami biologicznymi( w 2 pakietach kontrolnych),testem obecnie stosowanym jest test szybkiego odczytu Attest-1294 producent 3M, wyniki testu biologicznego odczytywane są po 4 godzinach.

Kontrola pakietu


Każdy pakiet przeznaczony do sterylizacji w tlenku jest monitorowany umieszczonymi wewnątrz wskaźnikami chemicznymi (wskaźniki chemiczne klasy IV- MVI EO).
Kontrola ekspozycji

Stosowanie wskaźników ekspozycji w postaci taśm wskaźnikowych stosowanych na opakowaniach pakietów, oraz pasków fabrycznie umieszczonych na opakowaniach sterylizacyjnych. Zmiana barwy tych wskaźników potwierdza kontakt z tlenkiem etylenu- nie daje jednak gwarancji, że zostały spełnione krytyczne parametry procesu.Dokumentacja wszystkich procesów sterylizacyjnych (para i EO)


Zgromadzona dokumentacja z testowania codziennego oraz biologicznego z okresu 1-go miesiąca zostają opakowane opisane i przechowywane w archiwum, które stanowi integralną część CS i są przechowywane przez okres 10 lat. 1. Do mycia rąk używane jest mydło w dozownikach.

 2. Roczna liczba zużywanych rękawic jednorazowych wynosi 2 628 745 sztuk.

 3. Cały personel poddawany jest systematycznym szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom.

 4. W Szpitalu opracowane są procedury postępowania:

 1. mycia i dezynfekcji rąk,

 2. w czasie pobierania krwi,

 3. przy wykonywaniu iniekcji,

 4. podczas dezynfekcji,

 5. podczas sterylizacji,

 6. ze zużytym sprzętem jednorazowym,

 7. ze skażonym materiałem biologicznym.
 1. W Szpitalu możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie.

 2. Szpital nie posiada certyfikatów jakości.

 3. Szpital nie posiada własnej pralni.

 4. Szpital nie posiada spalarni.

 5. Szpital nie posiada własnej bazy transportowej.

 6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

Szpital posiada System Alarmu Pożarowego i monitoringu z odwzorowaniem na dyspozytorni i w jednostce straży pożarnej oraz wyposażony jest w podstawowy sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty, koce ppoż itp.). Szpital zatrudnia na pełny etat pracownika sekcji ochrony przeciwpożarowej. Szpital posiada sygnalizację alarmu pożaru tj. 3257 punktów tego systemu, w tym centralek 16, przystawek sygnalizacji 14, czujek 2043 różnego typu, wskaźników zadziałania 833 sztuki, ROP 151 sztuk i 230 sztuk klap dymnych typu „TROX”. Szpital jest wyposażony w 512 jednostek sprzętu p.poż (gaśnice, agregaty, hydranty). Na bieżąco prowadzona jest działalność szkoleniowa, gdzie tylko w 2006 r. przeszkolono 96 nowo przyjętych pracowników, 504 osoby w zakresie instruktażowym. Jak corocznie przeprowadzono dwa ćwiczenia szkoleniowo-ewakuacyjne na oddziałach medycznych. Przeszkolono również obsługę centralek SAP w ilości 97 osób. Ponadto Szpital współpracuje z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, z którymi przeprowadzono w dniach 10,11,12 lipca 2006 r. i 7,8,9 sierpnia 2006 r. ćwiczenia praktyczne na obiektach Szpitala. Dla celów bezpieczeństwa pożarowego Szpitala istnieje zabezpieczenie wody, która posiada sieć hydrantów zewnętrznych w ilości 25 sztuk (23 sztuki nadziemne i 2 sztuki podziemne) oraz 3 zbiorniki wodne o poj. 662m3. W segmencie B-5 usytuowana jest hydrofornia przeciwpożarowa zasilająca hydranty wewnętrzne budynku głównego o początkowym ciśnieniu ok. 1 MPa.
 1. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Szpital posiada system telewizji przemysłowej monitorujący z 16 kamer teren wewnątrz i zewnątrz Szpitala. Ponadto indywidualnym systemem alarmowym zabezpieczona jest kasa oraz pomieszczenia poradni przyszpitalnej. Ponadto pomieszczenie kasy szpitalnej zabezpieczone jest szybą ognioodporną i kuloodporną, zamkami patentowymi, kratami w oknach oraz wyposażone jest w kasę pancerną.
 1. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:

Szpital wyposażony jest w system ochrony antyprzepięciowej obiektu. System ten składa się z 4 stopni (ochronniki firmy Obo-Bettermann) zabezpieczających układy elektroniczne funkcjonujące w Szpitalu.
 1. Szpital korzysta z zewnętrznej agencji ochrony na następujących zasadach:

Szpital ma podpisaną umowę z f-mą „MUSI”, której przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie dozoru i ochrony mienia oraz obsługi trzech portierni. Usługa ta obejmuje m.in.: całodobowy dozór oraz ochronę obiektów i mienia znajdującego się w dyspozycji Szpitala, ochronę przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektu oraz dokumentów będących własnością Szpitala, kontrole pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, kierowanie pacjentów i gości do właściwych komórek i obiektów, kontrolę ruchu materiałowego, zapewnienie ładu, bezpieczeństwa i porządku w ochranianym obiekcie, rozpoczęcie i prowadzenie wstępnych, podstawowych działań alarmowo-ratowniczych w przypadku powstania nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, sprawne funkcjonowanie grup interwencyjnych zdolnych do podejmowania działań na wezwanie bądź informację, współpracę i współdziałanie ze służbami publicznymi, dbałość o dobre imię i wizerunek Szpitala oraz ochronę przeciwepidemiologiczną.
 1. Szpital posiada parking przed budynkiem głównym, jednak został on wynajęty firmie zewnętrznej, która zajmuje się jego prowadzeniem.

 2. Szpital nie prowadzi i nie korzysta z transportu organów ludzkich.

 3. Procedura usuwania odpadów poszpitalnych:

Segregacja odpadów medycznych i selektywne ich gromadzenie odbywa się w miejscach powstawania odpadów (oddziały, sale zabiegowe, poradnie, pracownie diagnostyczne, itp.). Worki foliowe przeznaczone do zbiórki odpadów są umieszczane na stelażach lub w sztywnych pojemnikach. Pojemniki na sprzęt ostry znajdują się na blatach roboczych i wózkach zabiegowych. Odpady medyczne (180103, 180106, 180109) są gromadzone w dwuwarstwowych workach foliowych czerwonych wypełnianych odpadami do 2/3 objętości i szczelnie zamykanych. Odpady ostre (igły, ostrza – 180103) gromadzi się w pojemnikach plastikowych odpornych na przekłucie. Pojemniki wypełnia się do ¾ objętości i zamyka starannie pokrywą. Zamknięte pojemniki umieszcza się w workach foliowych czerwonych. Hodowle bakteryjne są poddawane sterylizacji w wydzielonym autoklawie Pracowni Mikrobiologii przed ich umieszczeniem w workach foliowych czerwonych. Odpady odczynników chemicznych w postaci płynnej (180106) gromadzi się w opisanych kanistrach plastikowych. Odpady zawierające resztki cytostatyków (180108) są gromadzone w workach foliowych dwuwarstwowych koloru żółtego wypełnianych do 2/3 objętości i szczelnie zamykanych. Odpady zawierające części ciała, tkanki, pojemniki z resztkami krwi (180102) są gromadzone w dwuwarstwowych workach foliowych koloru niebieskiego. Pojemniki zawierające resztki krwi są przechowywane przez 5 dni w wydzielonych lodówkach oddziałów (ze względu na zalecenia Instytutu Transfuzjologii), a po tym okresie są przekazywane do spalenia.

Odpady komunalne powstające w szpitalu gromadzi się w workach foliowych koloru czarnego. Zamknięte worki z odpadami są przechowywane do czasu transportu do magazynu (przez 5 do 20 godz.) w wydzielonych pomieszczeniach oddziałów (brudownikach).

Transport odpadów na terenie szpitala jest przeprowadzany przez pracowników Działu Gospodarczego 2 razy na dobę (od godz. 6.30 i od. 13). Pracownicy ci przenoszą ręcznie worki z brudowników do wózków (tylko do tego celu przeznaczonych) znajdujących się w windzie przeznaczonej do transportu odpadów (winda nr 4). Odpady z Bloku Operacyjnego są przewożone inną do tego celu przeznaczoną windą.

Wózki wypełnione workami (odpady niebezpieczne osobno) są łączone z elektrycznym wózkiem Melex i transportowane korytarzem podziemnym (poziom -2) oraz drogami asfaltowymi znajdującymi się na ogrodzonym terenie szpitala do magazynu odpadów medycznych (odległego o ok. 580 metrów od głównego budynku szpitala). Magazyn mieści się na terenie należącym do szpitala w metalowej zamykanej wiacie (o kubaturze ok. 90 m3) usytuowanym na wybetonowanym placu ogrodzonym murem. Odpady medyczne są tu ważone i przenoszone do oznakowanych kontenerów (o pojemności 1,1 m3) przeznaczonych na odpady medyczne niebezpieczne. Kontenery na odpady niebezpieczne są przechowywane w wiacie do momentu załadunku na samochód ciężarowy odbiorcy odpadów tj. Zakładów Sanitarnych. Samochód ten transportuje zamknięte kontenery z odpadami do miejsca ich spalenia (Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów, Kraków, ul. Dymarek 7). Kontenery po opróżnieniu są tam oczyszczane. Transport odpadów do spalarni odbywa się codziennie w godzinach pomiędzy 8.00 a 10.00, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. 1. System monitoringu parametrów dostarczanej energii elektrycznej:

Szpital jest częściowo wyposażony w system monitoringu zasilania w energię elektryczną. System ten składa się z sumatora energii elektrycznej oraz sieci 13 UPS-ów. Sumator wskazuje w sposób ciągły moc pobieraną z sieci (rejestruje w pamięci wszystkie zdarzenia przekraczające zaprogramowane parametry z ostatnich 30 dni). UPS-y rejestrują w sposób ciągły parametry sieci elektroenergetycznej oraz wszystkie odstępstwa od zaprogramowanych parametrów. Pamięć ta zawiera 120 ostatnich zdarzeń wraz ze wszystkimi parametrami określającymi zakres odstępstw od normy.


26. Zabezpieczenie danych komputerowych:
Oprogramowanie używane w Szpitalu gwarantuje właściwe zabezpieczenie danych zarówno przed dostępem osób niepowołanych, jak i przed ich utratą z przyczyn technicznych lub losowych. Zastosowane w systemie informatycznym bazy danych SQL oraz ORACLE, wyposażone są w mechanizmy gwarantujące integralność i nienaruszalność danych w przypadku wystąpienia zdarzeń typu zanik zasilania czy też awaria podzespołów serwera. Serwery bazodanowe wyposażone są w systemy nadmiarowych macierzy niezależnych dysków (RAID 1+0), co sprawia, że w momencie zapisywania danych na dysku, ich wierna kopia jest równocześnie tworzona na drugim, fizycznym napędzie - mirroring.

Tabela poniżej przedstawia rodzaj i wersje oprogramowania bazodanowego oraz częstotliwość wykonywania kopii zapasowych.

Oprócz w/w zabezpieczania danych, raz w tygodniu bazy danych zgrywane są na nośnik optyczny.


Lp.

System bazodanowy

Zawartość bazy danych


Rodzaj backupu

Częstotliwość wykonywania

ilość/tydzień

Miejsce składowania

1

Oracle 8.0.4

Ruch chorych, Apteka, ZDO

Całościowy (hot backup)

7/1

Niezależna pamięć dyskowa

2

Oracle 9i

InfoMedica – Computerland – wszystkie moduły

Całościowy (hot backup)

Całościowy

cold backup


7/1
1/1

Niezależna pamięć dyskowa

3

SQL Centura

Dane rozliczeniowe do NFZ

Całościowy

cold backup5/1

Niezależna pamięć dyskowa

4

DBF

Gospodarka Materiałowa, Gospodarka Magazynowa

Całościowy

5/1

Nośniki CD-R

5

ZDL
Dane automatycznie kopiowane w dwa niezależne miejsca – backupami zajmuje się firma Marcell

7/1

Niezależna pamięć dyskowa


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna