Charakterystyka przestępczości nieletnich (z uwzględnieniem przemocy szkolnej) I funkcjonowanie policyjnej izby dzieckaPobieranie 0,75 Mb.
Strona6/6
Data14.02.2018
Rozmiar0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6
PREWENCJA KRYMINALNA 1. Współpraca z organami administracji terenowej:

Tematyka programów przyjętych uchwałami właściwych rad samorządowych.
 • Uchwała nr 62/ XIX / 08 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego” w latach 2008-2011 w części dotyczącej miasta Włocławka,
 • Uchwała nr XVI/194/08 Rady Powiatu Włocławskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa publicznego dla miasta i powiatu włocławskiego w latach 2008-2011 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego,
 • w Radziejowie w styczniu 2008 roku przyjęto „Miejski program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na rok 2008”.

Tematyka porozumień z organami administracji terenowej oraz innymi podmiotami.

 • W KPP w Brodnicy, KPP w Inowrocławiu, KMP w Toruniu zawarto porozumienia z władzami samorządowymi na temat przekazania środków finansowych na zakup paliwa do radiowozów, zakup radiowozu, zakup kserokopiarki i realizację dodatkowych, płatnych służb patrolowych.
 • W dniu 5.03.2008 r. w KMP w Toruniu zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Wytrzeźwień w Toruniu i Komendą Miejską Policji w Toruniu dotyczące ochrony praw ofiar przemocy- porozumienie zawarto bezterminowo.
 • KPP w Radziejowie zawarła z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie i Starostwem Powiatowym w Radziejowie porozumienie o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu radziejowskiego oraz osobom wypoczywającym na terenach leśnych i nad akwenami wodnymi, zwiększenie współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z ratowaniem życia, zdrowia lub mienia obywateli.
 • KMP w Bydgoszczy w grudniu 2008 r. zawarła porozumienie z Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące programu “Fred Goes Net” wczesnej interwencji wobec młodych osób, które zostały odnotowane w związku z używaniem alkoholu i narkotyków.

Tabela nr 1 - Lokalne strategie zapobiegania przestępczości podpisane


przez komendantów jednostek (dane liczbowe).


JEDNOSTKA


LICZBA PRZYJĘTYCH PROGRAMÓW I PODPISANYCH POROZUMIEŃ
W BIEŻĄCYM ROKU

ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW


I POROZUMIEŃ W BIEŻĄCYM ROKU
(W TYS. ZŁ)


ADMINISTRACJA

RZĄDOWA


ADMINISTRACJA

SAMO-RZĄDOWAUTWORZONE POWIATOWE KOMISJE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

(art. 38a)PRZYJĘTE POWIATOWE PROGRAMY BEZPIECZEŃSTWA

INNE POROZUMIENIA

ADMINISTRACJA

POLICJA

INNE

RAZEM

KWP

0

10

0

0

0

87,39993

0

0

87,39993

KPP

1

29

5

5

10

432,914

15,2

13,83325

461,9473

KMP

0

2

2

2

8

501,3

0

0

501,3

KP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM

1

41

7

7

18

1021,614

15,2

13,83325

1050,647
 1. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych.


Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”;
KWP w Bydgoszczy


 • W ramach współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23.07.2008 r. policjanci Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci wypoczywających na obozie zorganizowanym w ramach realizacji Programu „Razem Bezpieczniej” w Krówce Leśnej. Do współpracy podczas realizacji zajęć wykorzystano pomoc członka Fundacji Kynoterapeutycznej „Właśnie TAK”, który poprowadził z dziećmi zajęcia na temat bezpiecznych zachowań w kontakcie z psem. Podczas realizacji zajęć wykorzystano film pt. „Czy to musiało się tak skończyć”, poświęcony przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, opracowany przez KMP w Grudziądzu.
 • W ramach umowy partnerskiej zawartej między Komendą Wojewódzka Policji w Bydgoszczy a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu dotyczącej realizacji zadania „Wakacyjny czas bawi i uczy nas” w dniu 13.08.2008 r. policjanci Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy zorganizowali i przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla grupy 30 dzieci przebywających na półkoloniach zorganizowanych w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.
 • Na podstawie wyżej wymienionej umowy dniach 20-21.08.2008 policjanci Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy przeprowadzili zajęcia edukacyjne i konkursy dla 30 dzieci przebywających na biwaku w Oćwiece.
 • Przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy uczestniczyli w pracach zespołów powołanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego funkcjonujących w obszarach wskazanych w Programie „Razem Bezpiecznej”.
 • Przedstawiciel Wydziału Prewencji wszedł w skład nowo powołanego Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla samorządów lokalnych, przedstawicieli kościołów i innych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę zabytków.
 • W dniach 7 i 14.10.2008 r. uczestniczono w zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki spotkaniach dotyczących podjęcia działań w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” w zakresie zorganizowania konferencji na temat rewitalizacji bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania.
 • W dniu 18.12.2008 roku w Szkole Podstawowej w Kozielcu przeprowadzono konkurs pt. „Żyj bezpiecznie”, który zakończył projekt pt. „Zmiana postaw-nadzieją na lepsze jutro”, realizowany przez gminę Dobrcz w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.
 • W ramach współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy nawiązał współpracę z:

 • Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu podczas realizacji programu „Wakacyjny czas bawi i uczy nas” w ramach obszaru Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

 • Rzecznikiem Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu podczas organizacji dwudniowego szkolenia dla 90 policjantów na temat: „Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i ofiarom handlu ludźmi” w ramach obszaru „Przemoc w rodzinie”.

 • Stowarzyszeniem „MEDAR” w Bydgoszczy podczas organizacji dwudniowego szkolenia dla 300 policjantów na temat: „Będę wiedział, będę umiał jak przeciwdziałać przemocy domowej” w ramach obszaru „Przemoc w rodzinie”.

 • Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii podczas realizacji programu „Pomosty dla Żaka” w ramach obszaru „Bezpieczeństwo w szkole”, podczas którego zrealizowano szkolenie w zakresie zapobiegania narkomani w środowiskach szkolnych oraz akademickich. Zainicjowano także akcję „Pilnuj Drinka”. Program został zrealizowany we współpracy z władzami samorządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi.

KMP w Bydgoszczy
 • „Bezpieczna droga dziecka do szkoły” – podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą przekazywane były wiadomości dotyczące zagrożeń w trakcie drogi do oraz ze szkoły.
 • „Bezpieczna rodzina na drodze” - spotkania były adresowane do osób dorosłych oraz pełnoletniej młodzieży. Podczas spotkań był prezentowany film „Jedno życie” z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zostały omówione zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przyczyny i skutki zdarzeń drogowych. Udział w spotkaniach wzięło 420 osób.
 • „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”- podczas spotkań dzieci omawiały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz bezpiecznych zabaw. Dodatkowo 1814 dzieci z powiatu bydgoskiego otrzymało kamizelki odblaskowe ufundowane przez WORD w Bydgoszczy.
 • „Rowerem bezpieczniej do celu” - w ramach spotkań dotyczących bezpieczeństwa jazdy na rowerze omówiono zasady ruchu drogowego związane z poruszaniem się rowerem po drogach publicznych, ponadto 394 dzieci z powiatu bydgoskiego otrzymało książeczki „Rowerem bezpiecznie” ufundowane przez Starostwo Powiatowe.
 • „Algorytm postępowania w sytuacjach zagrożenia w komunikacji miejskiej”, podczas realizacji tego przedsięwzięcia funkcjonariusze przeszkolili 50 kierowców Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy. W ramach w/w zagadnienia prowadzona jest również akcja „Bezpieczny nocny”, podczas której funkcjonariusze patrolują linie nocne.
 • „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie zimowe” - w ramach spotkań z dziećmi i młodzieżą prezentowany był film dot. bezpiecznych zachowań oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas spędzania wakacji.

KMP w Grudziądzu
 • W ramach aktywizacji policjantów służb prewencyjnych decyzją Prezydenta Miasta Grudziądza przyznaje się tytuł „Dzielnicowego Roku” i „Patrolowego Roku”.
 • Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego uczestniczyli w 3 spotkaniach z kierowcami i instruktorami Ośrodka Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich Wojska Polskiego, w których brało udział 135 osób.

KPP w Tucholi
 • W dniu 13.06.2008 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi zorganizowano akcję edukacyjną pod hasłem „Policja i Straż Pożarna w służbie i w szkole” .W ramach tej akcji zostały przeprowadzone spotkania z młodzieżą, przeprowadzono także konkurs plastyczny oraz test z wiedzy na temat funkcjonowania i działalności Straży Pożarnej i Policji.
 • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi zorganizowała wspólnie ze starostwem Powiatowym w Tucholi oraz z Przedszkolem nr 3 i 1 w Tucholi konkurs plastyczny dla klas I-III szkól podstawowych powiatu tucholskiego oraz przedszkoli pod nazwą ”Bezpieczne Dziecko”.

KPP w Nakle nad Notecią
 • KPP w Nakle nad Notecią, przy udziale instytucji pozarządowych tworzących interdyscyplinarny zespół pomocowy na poziomie lokalnym, prowadzi działania prewencyjne pod hasłem „S.O.S. DLA RODZINY”. Mają one na celu zapobieganie i walkę ze wszystkimi formami przemocy wobec dzieci i młodzieży i osób dorosłych poprzez stosowanie środków profilaktycznych oraz zapewnienie wsparcia i ochrony ofiarom przemocy.
 • 4.01.2008r. utworzono „Punkt przyjęć interesantów przez dzielnicowych”, który funkcjonuje w budynku Biura Porad Obywatelskich. Dyżury w punkcie w każdy piątek w godz. 17:00-19:00 pełnią dzielnicowi.
 • 15.01.2008r. utworzono „ Punkt Pomocy Dzieciom i Rodzinom”, który funkcjonuje w budynku Biura Porad Obywatelskich. Dyżury w punkcie w każdy wtorek w godz. 18:30-20:00 pełnią policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej KPP w Nakle.
 • W ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci wykonali 881 patroli przyszkolnych, przeprowadzili 247 pogadanek z uczniami, 223 spotkania z dyrektorami i pedagogami oraz 12 spotkań szkoleniowych z rodzicami.

KPP w Żninie
 • W dniu 01.04.2008 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żninie brali udział w organizowanym happeningu pt. ,,RAZEM PRZECIWKO AGRESJI” organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich, przy współpracy z pedagogiem, nauczycielami oraz policjantami z Zespołu ds. Nieletnich oraz policjanci ruchu drogowego.Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.
KPP w Brodnicy


 • W ramach tego programu w 2008 roku przeprowadzono 45 spotkań z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami podczas, których omówione zostały procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją. W 2008 roku przeprowadzono 366 spotkań w placówkach oświatowych, w których uczestniczyło 19499 osób.

KMP w Bydgoszczy
 • Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców - w 2008r. odbyło się 654 spotkań z nauczycielami oraz 136 z rodzicami. Dotyczyły one konsekwencji prawnych popełniania czynów karalnych oraz zachowań świadczących o demoralizacji przez nieletnich na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz z algorytmu postępowania w przypadku ujawnienia przejawów demoralizacji dzieci i młodzieży.
 • Spotkania dla młodzieży - z tematyki konsekwencji prawnych popełniania czynów karalnych, których odbyło się 18, udział w nich wzięło 1407 osób,
 • Warsztaty “Pomosty dla żaka” - podczas warsztatów zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy dla studentów. Funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy przeprowadzili warsztaty dydaktyczne z tematyki: “Nastolatek, szkoła, ulica i narkotyki - zagrożenia”, “Nieletni przed sądem”.
 • “Lęki szkolne” - szkolenie przeprowadzone przez dr nauk med. M. Dąbkowską z Kliniki Psychiatrycznej, w którym wzięło udział 10 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych Zespołów ds. Nieletnich.

KMP w Grudziądzu
 • W 2008 r. Uchwałą Rady Miasta Grudziądza przyjęto do realizacji „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”.

KPP w Mogilnie
 • Przedsięwzięcia prewencyjne skierowane wobec nieletnich KPP w Mogilnie opierała o Powiatowy Program Prewencyjny „Bezpieczna Szkoła” ukierunkowany na dzieci i młodzież, nauczycieli i rodziców, upowszechnianie w szkołach problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół. Policjanci sekcji prewencji przeprowadzili 15 spotkań szkoleniowych z nauczycielami omawiając procedury reagowania i postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją oraz metody współpracy szkół z policją w tym zakresie. Przeprowadzono 4 spotkania w ramach szkolnych okresowych spotkań nauczycieli, wychowawców z rodzicami.

KPP w Radziejowie
 • Zadania powyższego programu bezpośrednio komponują się z przyjętym i realizowanym na terenie powiatu radziejowskiego programem profilaktycznym „Małolat” W ramach jego realizacji prowadzona była szeroka działalność profilaktyczna ukierunkowana na dzieci i młodzież a także na zacieśnienie współpracy z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, rodzicami i opiekunami prawnymi. W ramach zadań wynikających z programu „Małolat” zorganizowano 86 spotkań z pedagogami szkolnymi z terenu powiatu. W czasie tych spotkań omawiano najistotniejsze problemy związane z dziećmi i młodzieżą, zakresy współpracy pomiędzy Szkołą a Policją i Kuratorem Zawodowym a Sądem Rodzinnym. Przeprowadzono także 100 spotkań z dziećmi i młodzieżą nt.:

 • przestępczość nieletnich i odpowiedzialność prawna za popełnianie czynów karalnych;

 • bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz w drodze do i ze szkoły, w tym także problematyka tzw. „fali”, „obcy niebezpieczny”, „bezpieczeństwo na terenach wiejskich”, „bezpieczeństwo w czasie zabaw w okresie letnim i zimowym”.

 • przemoc domowa, molestowanie i maltretowanie dzieci;

 • jak być asertywnym, jak mówić „Nie”

 • zdrowy tryb życia.


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

KWP w Bydgoszczy
 • podjęła współpracę z organizacjami pozarządowymi: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu i Stowarzyszenie MEDAR w Bydgoszczy, a także z Rzecznikiem Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wyniku tej współpracy zorganizowane zostały dwie edycje dwudniowych szkoleń (w wymiarze 20 godzin szkoleniowych) dla policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia obejmowały zarówno część teoretyczną w formie wykładów, mająca na celu podwyższenie poziomu wiedzy o zjawisku przemocy, jak również cześć praktyczną w formie warsztatów, mającą na celu podniesienie poziomu umiejętności w kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. W szkoleniach tych wzięło udział 3909 policjantów służb patrolowych, dzielnicowych oraz dochodzeniowców. Szkolenia były dofinansowane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

KMP w Bydgoszczy
 • „Umiejętność nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy domowej” - szkolenie zostało zorganizowane dla dzielnicowych z jednostek podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przez Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo dziecka” oraz Stowarzyszenie MEDAR. Udział wzięło 86 policjantów.

 • Program dla „Sprawców nadużyć w rodzinie”- Inicjatorem programu jest MOPS w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo dziecka”. W realizacji programu uczestniczy 4 funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy. Zajęcia terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzone są przez pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.
 • „Procedura Niebieskiej Karty” - funkcjonariusze przeszkolili 35 wojskowych z Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy odnośnie procedur przyjmowania zgłoszeń przemocy w rodzinie oraz postępowania w sytuacji ujawnienia przemocy.

KPP w Inowrocławiu
 • W okresie od 22 do 29.02.2008 r Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu oraz podległe jej Komisariaty oraz Posterunki włączyły się w organizację tzw. Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Wyznaczeni policjanci pełnili dyżury w zakresie przyjmowania osób pokrzywdzonych w zakresie przestępstw i wykroczeń. Podczas realizacji tej akcji współdziałano z inowrocławską prokuraturą i sądem. Policjanci kierowali osoby oczekujące pomocy do właściwych placówek i udzielali porad.
 • W ramach inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dzielnicowi z KP Pakość oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podjęli działania pod nazwą „Dzień dobry - Pracownik socjalny”. Niezapowiedziane wizyty w domach miały na celu sprawdzenie zachowania się podopiecznych i rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty.
 • W dniu 25, 26 i 27.04.2008 r. i 12, 13 oraz 14.05.2008 r. dla pionu prewencji powiatu inowrocławskiego był zorganizowany cykl wewnętrznych szkoleń w tut. KPP na temat: przeprowadzanie interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie i procedura Niebieskiej Karty.
 • W dniach 17 i 18.06.2008 r. funkcjonariusze wzięli udział w spotkaniach w Ośrodkach Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu i Gniewkowie, gdzie dokonano analizy i oceny sytuacji dzieci. Udział Policji pozwolił wymienić informację między instytucjami oraz podejmować wspólne inicjatywy w zakresie rozpoznanych problemów i zagrożeń.Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010;
Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego Programu zostały opisane w Sprawozdaniu z podjętych przez Policję KWP w Bydgoszczy działań i osiągniętych wyników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2008 roku.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.
KMP w Bydgoszczy
W ramach programu przy współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy zrealizowano:

 • spotkania z gronem pedagogicznym oraz młodzieżą podczas których omawiana była tematyka profilaktyki uzależnień oraz rozpoznawania zachowań świadczących o zażyciu substancji odurzających,
 • w marcu zostało zorganizowane szkolenie dla policjantów Zespołów Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii pt.: „Interdyscyplinarne przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży”, które poprowadził Prezes Polskiego Towarzystwa Przeciwdziałania Narkomanii Oddział Bydgoszcz Robert Rejniak,
 • funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy wzięli udział w debacie “Liberalizacja dostępu do środków psychoaktywnych” zorganizowanej w powiecie przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, MOPS oraz Stowarzyszenie “Bezpieczeństwo dziecka”,
 • szkolenie Sekcji Techniki Kryminalistycznej KMP w Bydgoszczy pt. „Rynkowe nowości środków psychoaktywnych. Profilaktyka uzależnień” - przeszkolonych zostało 29 funkcjonariuszy,
 • w grudniu zostało zawarte porozumienie z Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące programu “Fred Goes Net” wczesnej interwencji wobec młodych osób, które zostały odnotowane w związku z używaniem alkoholu i narkotyków.

KPP w Lipnie
 • Zespół Prewencji Kryminalnej KPP w Lipnie opracował 2 ulotki profilaktyczno-edukacyjne dot. narkomanii. Jedną skierowaną do młodzieży pt.: ”Zwierzenia młodego narkomana”, w której zawarto m.in. autoryzowaną wypowiedź narkomana z Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Drugą skierowaną do rodziców, nauczycieli, opiekunów młodzieży pt.: „Narkotyki – musisz o nich wiedzieć więcej!!!”, w której zawarto informacje na temat fizycznych i psychicznych symptomów odurzenia narkotykami, metod i sposobów zapobiegania problemowi oraz możliwości szukania pomocy. Broszurki te były rozdawane podczas spotkań, pogadanek akcji policyjnych w zależności od adresata.Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży 2004-2012 „Polska dla Dzieci”.
Działania edukacyjne, których tematyką była profilaktyka zagrożeń występujących w środowisku dzieci i młodzieży oraz edukacja w zakresie praw dzieci i możliwości podejmowania działań w celu uniknięcia stania się ofiarą przestępstwa, podejmowane przez kujawsko-pomorskich policjantów wpisywały się w zadania stojące przed naszą formacją w ramach tego programu.
W miesiącu listopadzie policjanci KPP Lipno włączyli się w realizację inicjatywy społecznego programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” na rzecz wychowywania dla bezpieczeństwa. Okazją ku temu było spotkanie z dziećmi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”. Lipnowskim policjantom towarzyszył miś z przyjaznego dzieciom, „Niebieskiego pokoju”. Na spotkaniu można było obejrzeć wystawę książek, uczestniczyć w konkursach i zagadkach o niedźwiadkach oraz zaśpiewać misiowe piosenki. Przy tej okazji policjanci przekazali czytelnikom biblioteki plansze edukacyjną z obowiązującym wyposażeniem roweru i płyty do nauki bezpiecznej jazdy rowerem, promujące kampanię „Bezpieczna droga do szkoły”. W kampanii uczestniczyło 80 dzieci.


Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.

Zespół dw. z handlem ludźmi w KWP w Bydgoszczy
 • prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej,
 • prowadzenie rozpoznania w środowisku internetowym: czaty, komunikatory, fora, listy dyskusyjne, itp.,
 • realizowanie zadań zleconych przez Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP w ramach koordynacji zadań w sprawach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 • udział Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy w międzynarodowych operacjach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi.

KMP i KPP
 • systematyczne monitorowanie agencji towarzyskich, miejsc prostytucji przydrożnej, pensjonatów, hoteli, ośrodków wypoczynkowych,
 • zapoznano policjantów z „Algorytmem postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”,
 • poruszanie w czasie spotkań z młodzieżą problematyki oferowania pracy za nienaturalnie wysokie wynagrodzenia przez nieznane osoby (skłanianie do wzięcia pod uwagę ewentualnego skierowania kobiety do pracy w domu publicznym przez osoby oferujące tak wysokie zarobki),
 • prowadzenie działań operacyjno-rozpoznawczych w zakresie pozyskiwania informacji o ewentualnym wystąpieniu takiego zjawiska,
 • utrzymywanie kontaktu z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie wymiany informacji w kontekście handlu ludźmi,
 • monitoring tego zjawiska na podstawie informacji uzyskanych z mediów, Internetu, od mieszkańców, a także anonimowo, • wyposażenie punktów recepcyjnych w ulotki dotyczące handlu ludźmi.

KPP w Świeciu
 • realizacja czynności w ramach akcji „Towar – sex” ukierunkowanej na ograniczenie zjawiska prostytucji.
 • rozpropagowanie poprzez m.in. stronę internetową ulotek Projektu „Nadzieja” przeciwko przymuszonej prostytucji i handlowi ludźmi, w których zamieszczono numery telefonów alarmowych dla ofiar i osób zagrożonych takim procederem.Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011.
KMP w Bydgoszczy
W ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zorganizowała szkolenia dla policjantów służb patrolowych oraz dzielnicowych z podległych jednostek.. Realizacji szkoleń podjęła się Wojewódzka oraz Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Bydgoszczy.

Celem tego szkolenia było: • uświadomienie środowiska policjantów o zagrożeniu zarażenia się wirusem HIV wynikającym z specyfiki wykonywanego zawodu; • ukazanie efektywnych sposobów zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z zakażonymi oraz elementy działań profilaktycznych jakie należy podjąć w przypadku bezpośredniego kontaktu z krwią;
 • obalenie mitów - Drogi zakażenia wirusem;
 • właściwe zachowanie policjanta w kontakcie z osobą zarażoną; • zaznajomienie z instytucjami realizującymi pomoc, wsparcie psychologiczne osobom zarażonym.

W 2008 r. odbyło się 5 szkoleń, gdzie łącznie przeszkolono 124 policjantów, docelowo zostanie przeszkolonych 320 funkcjonariuszy z podległych jednostek KMP Bydgoszcz.


KPP w Inowrocławiu


 • W kwietniu nawiązano współpracę z Krajowym Centrum do spraw AIDS w Warszawie. Uzyskano bezpłatne materiały edukacyjne w postaci plakatów, publikatorów książkowych, broszur i ulotek w ilości 405 sztuk. Materiały te zostały przekazane na podległe komisariaty i posterunki Policji.
 • Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu podpisał z Dyrektorem Szpitala Miejskiego porozumienie o objęciu działaniami profilaktycznymi wszystkich policjantów oraz pracowników Policji. Porozumienie zapewnia zabezpieczenie zestawu leków antyretrowirusowych dla osoby, u której doszłoby do ryzyka zakażenia wirusem HIV.Realizacja programów prewencyjnych inicjowanych przez KGP:

Otwarte jednostki Policji – miernik jakości obsługi interesantów” (tworzenie punktów recepcyjnych w jednostkach Policji

Tabela – Utworzone punkty recepcyjne

LICZBA JEDNOSTEK
W KTÓRYCH UTWORZONO PUNKTY RECEPCYJNE

LICZBA JEDNOSTEK
W KTÓRYCH UTWORZONO PUNKTY RECEPCYJNE
W BIEŻĄCYM ROKU

OBSŁUGA INTERESANTÓW

POLICJANT

PRACOWNIK POLICJI

KWP/KSP


1

0

0

1

KPP

7

1

0

7

KMP

4

0

0

4

KP/ PP

5

1

0

5

RAZEM

16

2

0

16

Policyjny Program Wspomagania Ofiar Przestępstw”.
   • Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy prowadzonych jest 5 punktów przyjęć interesantów (Brodnica, Jastrzębie, Bartniczka, Świedziebnia, Bobrowo) gdzie można uzyskać informacje dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Policjanci informują pokrzywdzonych o przysługujących im uprawnieniach, jak również kierują osoby potrzebujące pomocy do właściwych placówek pomocowych.
   • Od kwietnia 2007 roku w KMP w Grudziądzu realizowany jest program „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa”, który wzbogaca ofertę lokalnej pomocy dla dzieci - ofiar i świadków przemocy oraz doskonale uzupełnia funkcjonowanie „niebieskiego pokoju”, działającego w obiektach Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.

   • W KPP w Lipnie pod szyldem programu „BEZPIECZNE MIASTA” opracowano broszurkę pt.: „Tu znajdziesz pomoc dla siebie, Twojego dziecka, Twoich najbliższych”, gdzie umieszczono informację odnośnie bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi dzielnicowymi, specjalistą ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii, specjalistów instytucji pomocowych MOPS-u, MKRPA, telefonu zaufania. Broszurki te rozdawane są przy różnych okazjach, wyłożone są na stoliku w poczekalni komendy, dzielnicowi wręczają je każdorazowo ofiarom przemocy domowej, w ramach realizowanej procedury „Niebieskie Karty”. Informacje te zostały rozpropagowane w lokalnej prasie i na policyjnej stronie internetowej.

W jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego do chwili obecnej uruchomiono 15 przyjaznych pokojów przesłuchań przeznaczonych przede wszystkim do przesłuchiwania małoletnich ofiar przestępstw i ofiar przestępstw na tle seksualnym.Wykaz przyjaznych pokojów przesłuchań utworzonych w jednostkach Policji

woj. kujawsko-pomorskiego


Lp.

ADRES

TELEFON

WYPOSAŻENIE

UWAGI

1

Komenda Powiatowa

Policji w Brodnicy

ul. Zamkowa 13


Tel. (0-56) 49-14-256

Sprzęt audiowizualny, umeblowanie, lustro fenickie.

Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.

2

Komisariat Policji

Bydgoszcz Śródmieście

ul. Poniatowskiego 5


Tel. (0-52) 588-1149,
(0-52) 588-1136

Pełne umeblowanie, lustro fenickie.

sprzęt audiowizualny.Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.

3

Komisariat Policji

Bydgoszcz Wyżyny

ul. Ogrody 19a


Tel. (0-52) 588-1551

Pełne umeblowanie, lustro fenickie.

sprzęt audiowizualny.Możliwość skorzystania
z pomocy biegłego psychologa sądowego specjalizującego się
w przesłuchiwaniu dzieci oraz z pomocy przedstawicieli Fundacji Kynoterapeutycznej „Właśnie Tak”.

4

Komenda Powiatowa Policji

w Chełmnie

ul. Świętojerska 5


Tel. (0-56) 67-74-230

Umeblowanie.

Na co dzień pomieszczenie użytkowane jest przez policjanta
z Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Chełmnie.

5

Komisariat Policji

w Ciechocinku

ul. Kopernika 7


Tel. (0-54) 28-36-254

Umeblowanie, lustro fenickie, sprzęt audiowizualny.

Możliwość skorzystania z pomocy biegłego psychologa sądowego specjalizującego się
w przesłuchiwaniu dzieci.

Pokój udostępniany jest policjantom z sąsiednich KPP celem wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.6

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu
-Dobrzyniu

ul. Piłsudskiego 19Tel. (0-56) 68-23-245

Umeblowanie, lustro fenickie.

Przy wykonywaniu czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich prowadzona jest bieżąca współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Golubiu-Dobrzyniu.

7

Komenda Powiatowa Policji
w Inowrocławiu

ul. Toruńska 15Tel. (0-52) 35-62-311

Lustro fenickie, umeblowanie.

Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób małoletnich. Trwają przygotowania do wy9posażenia pokoju w sprzęt audiowizualny.

8

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

ul. Kościuszki 22Tel. (0-54) 23-18-626

Umeblowanie.

Możliwość skorzystania z pomocy biegłego sądowego specjalizujący się w przesłuchiwaniu dzieci. Przy wykonywaniu czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich prowadzona jest bieżąca współpraca z kuratorami sądowymi, psychologami oraz pedagogami.

9

Komenda Powiatowa Policji

w Mogilnie

ul. Rynek 6


Tel. (0-52) 31-59-515

Sprzęt audiowizualny, umeblowanie.

Możliwość skorzystania z pomocy biegłego psychologa sądowego specjalizującego się w przesłuchiwaniu dzieci.

Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.10

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią

ul. Pocztowa 11Tel. (0-52) 33-93-270

Lustro fenickie,

sprzęt audiowizualny,

umeblowanie.


Możliwość skorzystania z pomocy biegłego psychologa sądowego specjalizującego się
w przesłuchaniu dzieci.

11

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 153Tel. (0-52) 33-32-500

Umeblowanie.

Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.

12

Komisariat Policji

Toruń – Rubinkowo

ul. Dziewulskiego 1


Tel. (0-56) 641-21-96

(0-56) 641-22-00Lustro fenickie, sprzęt audiowizualny, umeblowanie.

Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.

13

Komisariat Policji

Toruń – Śródmieście

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2


Tel. (0-56) 641-2430

(0-56) 641-2552Lustro fenickie, sprzęt audiowizualny, umeblowanie.

Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.

14

Komenda Miejska Policji

we Włocławku

ul. Okrężna 25


Tel. (0-54) 414-53-56

Sprzęt audiowizualny, lustro fenickie, umeblowanie.

Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.

15

Komenda Powiatowa Policji w Żninie

ul. Plac Wolności 4Tel. (0-52) 30-33-282

Lustro fenickie,

umeblowanie.Pokój udostępniany jest prokuratorom i sędziom do wykonywania czynności procesowych z udziałem osób niepełnoletnich.

Opracowanie: asp. szt. Marek Kolinski
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna