Charakterystyka przestępczości nieletnich (z uwzględnieniem przemocy szkolnej) I funkcjonowanie policyjnej izby dzieckaPobieranie 0,75 Mb.
Strona5/6
Data14.02.2018
Rozmiar0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6
Poniższy wykres obrazuje wiek sprawców przestępstw/czynów karalnych dokonanych na terenie placówek oświatowych z uwzględnieniem osób w wieku poniżej 13 lat.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

Najczęściej popełnianą kategorią czynów karalnych przez nieletnich sprawców w placówkach oświatowych był rozbój i wymuszenie rozbójnicze. Poniższy wykres prezentuje udział poszczególnych kategorii czynów karalnych w ogólnej ilości czynów karalnych stwierdzonych na terenie placówek oświatowych.

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
W celu zobrazowania rozmiarów przestępczości nieletnich na terenie placówek oświatowych ustalono jak duży jest odsetek czynów karalnych w masie przestępstw stwierdzonych, dokonanych na terenie placówek oświatowych. Dane z tej analizy prezentuje poniższy wykres.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

Czyny karalne nieletnich stanowiły 67 % ogółu przestępstw stwierdzonych na terenie placówek oświatowych. Wykres ten jednoznacznie wskazuje, że najczęściej czyny karalne, popełniane są przez nieletnich w kategoriach przestępstw związanych z użyciem przemocy. Poniżej tej średniej wyraźnie plasują się czyny karalne w kategoriach przestępstw przeciwko mieniu, takie jak kradzież rzeczy i kradzież z włamaniem.


Dynamikę ilości czynów karalnych popełnionych przez nieletnich na terenie szkół obrazuje poniższy wykres.

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
Jak wynika z powyższych danych wzrostowi uległa głównie ilość czynów karalnych nacechowanych użyciem przemocy, w kategoriach: „rozbój i wymuszenie rozbójnicze”, „przeciwko wolności”, „uszczerbek na zdrowiu”, „udział w bójce lub pobiciu”. Wzrosła także ilość czynów karalnych w kategoriach: „przeciwko funkcjonariuszom publicznym”, „kradzież rzeczy oraz „przeciwko obyczajności”.
Analizując zjawisko przestępczości nieletnich na terenie placówek oświatowych poddano również analizie ilość czynów popełnionych w poszczególnych kategoriach przestępstw na terenie placówek oświatowych do ogółu stwierdzonych czynów karalnych. Zebrane dane obrazuje poniższy wykres.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

Powyższe dane wskazują na fakt, iż nieletni na terenie placówek oświatowych najczęściej popełniają czyny karalne w kategoriach:  • przestępstwa rozbójnicze,

  • przestępstwa przeciwko wolności (w tej kategorii znakomita większość to czyny karalne z art. 190 kk – groźba karalna),

  • uszczerbek na zdrowiu,

  • udział w bójce lub pobiciu.

  • kradzież rzeczy,

  • przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom (wzrost ilości czynów karalnych w tej kategorii jest zapewne spowodowany zwiększeniem uprawnień nauczycieli poprzez nadanie im statusu funkcjonariusza publicznego).

Działanie sprawców wyżej wymienionych czynów karalnych nacechowane jest użyciem siły i agresji. Wysoki odsetek tego rodzaju czynów karalnych popełnionych na terenie szkół świadczy o wysokim poziomie przemocy rówieśniczej. Należy dążyć do zacieśnienia współpracy ze środowiskami oświatowymi w celu podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych.


Problem przemocy rówieśniczej winien nadal pozostawać priorytetem w opracowywaniu działań zapobiegawczych planowanych przez policjantów komórek ds. nieletnich na terenie szkół. Inicjatywy podejmowane w ramach szeroko pojętej prewencji kryminalnej także powinny zmierzać do ograniczenia skali tego niekorzystnego zjawiska. Problem przemocy w szkołach jest stale widoczny w doniesieniach środków masowego przekazu. Opinia społeczna jest poruszona doniesieniami o wysokim poziomie agresji w relacjach pomiędzy uczniami, szczególnie gimnazjów.
Zjawisko wysokiego poziomu agresji i przemocy w zachowaniach nieletnich obserwowane było również w latach poprzednich. Nie udało się obniżyć tych niekorzystnych tendencji w wyniku działań podjętych w 2008 r. Należy bezwzględnie zmierzać do zdiagnozowania przyczyn niepowodzeń w tym zakresie i dążyć do wypracowania skutecznych metod ograniczania przemocy rówieśniczej, szczególnie w gimnazjach.
Należy dążyć do podniesienia jakości współpracy z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami pozapolicyjnymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i ograniczenia skali przemocy rówieśniczej. Zadanie to winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w planowanych przedsięwzięciach o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym.
Dla zobrazowania rozmiaru przestępczości szkolnej nieletnich analizie poddano ilość czynów karalnych stwierdzonych na terenie poszczególnych powiatów. Wskaźnik zagrożenia na 100 tyś. mieszkańców takimi czynami wyniósł na poziomie województwa 36,7 (w roku 2007 wyniósł 25,1) i został przekroczony tylko w trzech powiatach: bydgoskim, inowrocławskim i włocławskim. Dane dotyczące tego wskaźnika w poszczególnych powiatach obrazuje mapa.


Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
W powiatach, w których wskaźnik ilości czynów karalnych na terenie szkół przekroczył średnią wojewódzką należy przeanalizować czy na wysoką ilość czynów karalnych odnotowanych na terenie szkół miała wpływ wysoka aktywność szkół w powiadamianiu Policji o wydarzeniach na terenach szkół, podczas realizacji „Procedur postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”, będących jednym z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna