Charakterystyka przestępczości nieletnich (z uwzględnieniem przemocy szkolnej) I funkcjonowanie policyjnej izby dzieckaPobieranie 0,75 Mb.
Strona2/6
Data14.02.2018
Rozmiar0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6
ajczęściej popełniane czyny karalne.
Wykres prezentuje udział poszczególnych kategorii przestępstw w ogólnej liczbie stwierdzonych czynów karalnych.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
W 2008 r. nieletni popełnili 3370 czynów karalnych stanowiących przestępstwa, z czego:

 • 3097 o charakterze kryminalnym,

w tym: - 1792 przeciwko mieniu,

- 417 przeciwko życiu i zdrowiu, • 145 o charakterze gospodarczym.

Poniższy wykres ukazuje procentowy udział czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w ogólnej masie przestępstw stwierdzonych.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

Powyższy wykres ukazuje, że w okresie 2008 r. czyny karalne nieletnich w takich kategoriach jak: rozbój i wymuszenie rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym, przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgwałcenie, przestępstwa przeciwko wolności oraz fałszerstwo kryminalne stanowiły odsetek przewyższający procentowy udział czynów karalnych w ogólnej masie przestępstw stwierdzonych, który wyniósł 5,7 %.


Nadal wysoki jest udział nieletnich w ogólnej masie przestępstw stwierdzonych w takich kategoriach przestępstw jak rozbój i wymuszenie rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie. To zjawisko świadczy o utrzymującym się wysokim poziomie zachowań agresywnych w przestępczych zachowaniach nieletnich.
Niepokojący jest wzrost odsetka czynów karalnych w kategorii przestępstw rozbójniczych. Natomiast wzrost procentowego udziału w przestępstwach przeciwko funkcjonariuszom publicznym stał się z pewnością wynikiem zmian regulacji prawnych wprowadzonych przepisami art. 63 ustawy Karta Nauczyciela, na podstawie których nauczyciele wykonujący swoje obowiązki zawodowe zyskali ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Poprzez wprowadzenie tego rozwiązania spenalizowane zostały agresywne zachowania uczniów wobec nauczycieli i stąd obserwowany wzrost ilości czynów karalnych w tej kategorii przestępstw. Jedna trzecia z czynów karalnych w tej kategorii miała miejsce w placówkach oświatowych.
W celu dokładnego zbadania udziału nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw, poddano analizie dane w aspekcie ilości przestępstw wykrytych. Takie ujęcie jest bardziej miarodajne, gdyż pod uwagę brane są tylko te przestępstwa, w których ustalono sprawcę. Tego typu porównanie daje możliwość dokładniejszej analizy udziału nieletnich w przestępczości, gdyż nie uwzględnia przestępstw niewykrytych, których sprawcami mogli być zarówno nieletni, jak i dorośli sprawcy.

W tym ujęciu dane obrazują, iż najczęściej popełnianymi przez nieletnich czynami karalnymi są: 1. rozbój i wymuszenie rozbójnicze,

 2. uszczerbek na zdrowiu,

 3. bójka i pobicie,

 4. przeciwko wolności,

 5. rozbój z bronią

 6. kradzież z włamaniem,

 7. uszkodzenie rzeczy,

 8. kradzież rzeczy,

 9. przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu,

 10. z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

 11. zgwałcenie.

Poniższy wykres ukazuje procentowy udział czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w ogólnej masie przestępstw wykrytych:

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
Analizując przestępczość pod kątem spraw wykrytych okazuje się, że nieletni są przede wszystkim sprawcami czynów karalnych w kategorii przeciwko zdrowiu i życiu, gdyż dokonali 32 % ogółu takich przestępstw (w 2007 r. – 33 %). Natomiast w kategorii przestępstw przeciwko mieniu, czyny karalne stanowiły 11,6 % (w 2006 r. – 13,6 %).
Analiza powyższych danych w odniesieniu do ogólnej przestępczości wskazuje, iż nieletni w dalszym ciągu są najczęściej sprawcami czynów karalnych z użyciem przemocy, a więc takich jak przestępczość rozbójnicza, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, przestępstwa przeciwko wolności, rozbój z użyciem broni.
Wysoki poziom agresji w relacjach pomiędzy nieletnimi, takie zjawiska jak przemoc rówieśnicza – wpłynęły na wysoki poziom przestępczości nieletnich przeciwko życiu i zdrowiu.

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna