Centrum Zaawansowanych Technologii „pomorze”Pobieranie 58,42 Kb.
Data09.04.2018
Rozmiar58,42 Kb.

Centrum Zaawansowanych Technologii

„POMORZE”


CZT-P

Uzupełnienie wniosku

Centrum Zaawansowanych Technologii

„POMORZE”

CZT-P

Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE” (CZT-P) zrzesza w formie konsorcjum uczelnie wyższe (5 instytucji), jednostki naukowo – badawcze (5 instytucji) i przedsiębiorstwa (11 firm) regionu Trójmiasta, celem wspólnego prowadzenia wieloletnich prac o charakterze badawczo – wdrożeniowym, skierowanych na działania mające największe szanse realizacji na rynku i przyczyniające się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. W CZT-P realizowane będą działania w czterech modułach: w zakresie • biotechnologii, chemii żywności i leków (CZT BCZL),

 • technologii informacyjnych, telekomunikacji (CZT TIT),

 • materiałów funkcjonalnych i nanotechnologii (CZT MFN) oraz

 • ochrony środowiska – ekotechnologii (CZT OS) ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadmorskich.

Program Centrum realizuje cele Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego i związanych z nim sektorowych programów operacyjnych (SPO) takich jak SPO RZL, SPO WKP i ZPORR, w ścisłej korelacji z realizowaną Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P).


CZT-P działa w oparciu o zawartą w dn. 23.01.2004 r. umowę konsorcyjną podpisaną przez 21 instytucji, określającą zasady funkcjonowania i sprzężenie finansowo-administracyjne między podmiotami naukowo-akademickimi i firmami.
W ramach priorytetowych zadań CZT-P wyłoniono listę projektów możliwych do szybkiego wdrażania i komercjalizacji. Jednocześnie opracowano wieloletni plan szczegółowych działań, centrum transferu technologii, centrum i program szkoleń, centrum informatyczne i inkubator przedsiębiorczości.
Koordynatorem CZT-P oraz RIS-P jest Politechnika Gdańska, co wyraża spójność realizowanych działań, a udział wielu podmiotów w konsorcjum zapewnia konsensus środowiska, wzmocniony dodatkowo ustanowieniem Instytucji Wspierające CZT-P reprezentowanej przez Urząd Marszałkowski, Agencję Rozwoju Pomorza, Gminy Miast, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.
CZT-P będzie stanowić główny element Pomorskiej Sieci Innowacyjności (PSI) budowanej w ramach RIS-P, skupiającej firmy i instytucje innowacyjne regionu. Bazę techniczno-laboratoryjną i administracyjną dla CZT-P i PSI zapewni Pomorska SSE, która przejmuje od Skarbu Państwa duży obiekt poprzemysłowy (26 tys. m2) zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Medycznej (AMG), Politechniki (PG) i Uniwersytetu Gdańskiego (UG).

Centrum Zaawansowanych Technologii - POMORZE to:


 • konsolidacja potencjału naukowo-badawczego Pomorza, w celu efektywniejszego wykorzystania kadry naukowej, aparatury badawczej poprzez zintegrowanie rozproszonych zespołów naukowych o najwyższych osiągnięciach w skali krajowej i międzynarodowej w zakresie tematyki ustalonej w modułach CZT-P, uprawiających działalność naukowo-badawczą ukierunkowaną na szybkie wdrożenia i wsparcie dla firm regionu, szczególnie MŚP,
 • kreowanie pozabudżetowych źródeł finansowania poprzez ukierunkowaną współpracę naukowców z firmami regionu, wykorzystanie Centrów Doskonałości, projektów 6PR UE, programu Eureka, projektów w ramach funduszy strukturalnych,
 • budowanie spójnej platformy naukowo-badawczej Pomorza, gdzie firmy, władze regionu, zainteresowane instytucje krajowe i europejskie będą mogły uzyskać informacje o ofertach naukowo-badawczo-gospodarczych, pozyskać partnerów do ich realizacji oraz przede wszystkim skorzystać z przygotowanych projektów wdrożeniowych wyrażających determinację środowiska naukowo-badawczego do komercjalizacji wyników badań
 • CZT-P to pilotażowy projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Woj. Pomorskiego.

Koordynator CZT-PProf. dr hab. inż. Wojciech Sadowski

Politechnika Gdańska

Ul. G.Narutowicza 11/12

80-952 Gdańsk


tel. 58-3404565, 58-3472280

e-mail: prorew@pg.gda.pl
Instytucje tworzące Konsorcjum CZT-P:

 1. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 2. Akademia Medyczna Gdańsk,

 3. Akademia Morska w Gdyni,

 4. Uniwersytet Gdański,

 5. Politechnika Gdańska,

 6. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk,

 7. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk,

 8. Instutyt Oceanologii PAN, Sopot,

 9. Morski Instytut Rybacki, Gdynia,

 10. C-MAP Poland Sp. z o.o., Gdańsk,

 11. DGT Sp. z o.o., Gdańsk,

 12. Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telmor" Sp. z o.o.

 13. Infracorr Sp. z o.o. , Gdańsk,

 14. Instytut Wdrożeń Technicznych - "Intech" Spółdzielnia, Gdańsk,

 15. Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Kwidzyn,

 16. Lonza-Nata Sp. z o.o., Gdańsk,

 17. Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk,

 18. Oceanic - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno Kosmetyczne, Sopot,

 19. Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe "Impuls", Gdańsk,

 20. "Techno-Service" S.A., Gdańsk,

 21. Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gdański.

 22. INTEL Technology Poland Sp. z o.o.

 23. Państwowy Instytut Geologiczny o/ Geologii Morza, Gdańsk

 24. Instytut Morski w Gdańsku

 25. ...............

Instytucje wspierające CZT-P:

 1. Urząd Marszałkowski, Gdańsk,

 2. Gmina Miasta Gdańsk

 3. Gmina Miasta Gdynia

 4. Gmina Miasto Sopot

 5. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,

 6. Pomorska Spececjalna Strefa Ekonomiczna

 7. Pomorskie Centrum Technologii

 8. Centrum Transferu Technologii

 9. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa.

 10. Grupa LOTOS

 11. ..........


Przegląd głównych propozycji wdrożeniowych

modułów tematycznych

Centrum Zaawansowanych Technologii – Pomorze


Moduł Technologie Informacyjno - Telekomunikacyjny

CZT-P – TIK 1. System (nakładka) semantycznego wyszukiwania informacji WBSS (Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej) w Polskiej Bibliotece Narodowej oraz innych bibliotekach wyszukujących standardowe opisy zasobów bibliotecznych (MARC21, Dublin Core/RDS, ontologie OWL/RDF) oraz podstawowe oprogramowanie usług bibliotecznych (np. Wirtua). System pozwala na przyjazny i efektywny dostęp do zbiorów bibliotecznych dla szerokiej klasy użytkowników i będzie wdrożony w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej.

 2. Pakiet generowania dokumentów elektronicznych (w formie XML) na podstawie dostępnego zbioru dokumentów papierowych wykorzystywanych w administracji i jednostkach archiwizacyjnych. Prototyp takiego urządzenia będzie wdrożony w Muzeum Martyrologii Stuthoff. Użyteczność tak generowanych dokumentów jest wyższa niż dokumentów papierowych, gdyż zapewnia kontrolowany ich przebieg w systemach administracji, właściwe bezpieczeństwo, a także możliwość dokonywania poprawek i niezbędnych adnotacji.

 3. Komputerowe systemy wspomagania monitorowania badań medycznych, w tym:

a). Termograficznego monitoringu śródoperacyjnego serca z uwzględnieniem dynamiki pracy mięśnia sercowego i oceny stopnia wystąpienia zawału (system wdrożony w Instytucie Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku)

b). Endoskopowy system rejestracji i rozpoznawania chorób gastroenterologicznych zorientowany na wczesne rozpoznawanie zmian nowotworowych żołądka (system wdrożony w Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku)

c). Internetowy system badania słuchu wdrożony w Instytucie Patologii Słuchu w Warszawie umożliwiający szeroki dostęp dla dzieci i młodzieży szkolnej.


 1. Opracowywane są inne urządzenia zorientowane na określoną klasę użytkowników: np. system dopasowania aparatów słuchowych, system rejestracji, system oznakowania dźwiękowego przejść ulicznych dla osób niewidomych, system archiwizacji, rekonstrukcji i automatycznego indeksowania materiałów filmowych i dźwiękowych do wykorzystania między innymi w telewizji akademickiej PG.

Moduł BIOTECHNOLOGIA,CHEMIA ŻYWNOŚCI I LEKÓW

CZT-P-BCZL
 1. Nowe technologie farmaceutyczne:

  1. Opracowanie optymalnej formy leku na podstawie badań farmakokinetyki dwóch substancji leczniczych w złożonym preparacie o działaniu przeciwalergicznym (współpraca umowna z POLPHARMA S.A.)

  2. Opracowanie modyfikowanej i stabilnej postaci leku dla chorych z dusznicą bolesną (współpraca umowna z Zakładami Farmaceutycznymi UNIA)

  3. Opracowanie technologii nowej postaci antyagregacyjnego i przeciwzapalnego leku naturalnego uzyskanego z gatunku Salix (współpraca z przedsiębiorstwem Labofarm)

  4. Wdrożenie do produkcji profilaktyczno-leczniczego środka do pielęgnacji jamy ustnej zawierającego protaminę, przeciwdziałającego chorobom przyzębia (współpraca z Zakładami Farmaceutycznymi UNIA)
 1. Nowe leki

Nowe leki przeciwnowotworowe. Pochodna imidazoakrydonu C-1311 - w badaniach klinicznych I-fazy oraz pochodna 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 wyselekcjonowana i przygotowywana do badań klinicznych I-fazy. W przypadku pozytywnego wyniku badań klinicznych przewidywana komercjalizacja w ciągu 2 – 3 lat we współpracy z New York Medical College, Valhalla, NY, USA oraz Xanthus Life Sciences, Boston, Montreal/USA, Kanada.
Nowe policykliczne analogi antrachinonu jako modulatory oporności wielolekowej nowotworów. Komercjalizacja przez firmę izraelską Pharma Seed Ltd, Modin, Israel. Zawarto umowę licencyjną. Trwają badania wdrożeniowe wspierające transfer technologii. Przewidywane zakończenie – 1,5 – 2 lata.
Nowa technologia otrzymywania protoplastów grzybowych oraz izolacji grzybowych mutantów auksotroficznych przez zastosowanie peptydowych inhibitorów biosyntezy ściany komórkowej. Aktywne związki peptydowe otrzymane w zespole są opatentowane. Przewidywana komercjalizacja produkcji peptydów poprzez ofertę dla małej firmy biotechnologicznej w ciągu 1 – 2 lat (w ramach CZT lub Pomorskiego Parku Technologicznego).
Kationowe pochodne amfoterycyny B jako nowe wektory dla internalizacji oligodeoksynukleotydów w strategii antysensowej i terapii genowej. Zgłoszenie patentowe dokonane wspólnie z Uniwersytetem P. i M. Curie w Paryżu. Przewidywana komercjalizacja produkcji peptydów poprzez ofertę dla małej firmy biotechnologicznej w ciągu 1 – 2 lat (w ramach CZT lub Pomorskiego Parku Technologicznego).


 1. Wyroby medyczne (współpraca Akademii Medycznej w Gdańsku i Politechniki Gdańskiej):

  1. Przyssawka jednorazowego użytku do unieruchamiania pola do operacji chirurgicznej wykonywanej na pracującym sercu;

  2. Urządzenie do unieruchamiania pola operacji chirurgicznej wykonywanej na pracującym sercu.

 2. Testy immunodiagnostyczne:

  1. Służące do detekcji zakażeń herpeswirusowych opartych o glikoproteiny uzyskane w systemie bakulowirusowym (Sposób otrzymywania kompozycji glikoproteinowej, kompozycja glikoproteinowa i sposób rozróżniania zwierząt zakażonych od zwierząt szczepionych szczepionką delecyjną – nr P.337472). Prowadzone wstępne rozmowy z firmą biotechnologiczną Kucharczyk – Techniki Elektroforetyczne. Prowadzone są obecnie rozmowy z potencjalnym inwestorem o większych możliwościach kapitałowych.

  2. Służące do diagnostyki toksoplazmozy z użyciem produkowanych antygenów rekombinantowych Toxoplasma gondii w systemach ekspresyjnych Escherichia coli

 3. Testy do diagnostyki molekularnej (współpraca umowna z DNA Gdańsk II):

  1. Wdrożenie różnych form białka MutS jako narzędzia do wykrywania mutacji punktowych w próbach klinicznych

  2. Nowe i proste zestawy do różnicowania drobnoustrojów w dochodzeniach epidemiologicznych opartego na zjawisku supresji reakcji PCR.

  3. Diagnostyka recA-PCR/RFLP w badaniach genotypowych i filogenetycznych bakterii rodzaju Acinetobacter oraz Borrelia burgdorferii.

  4. Diagnostyka molekularna PCR ludzkich patogenów występujących w kleszczach (Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophila, Babesia sp.) przy zastosowaniu metody multiplex-PCR.

  5. Testy diagnostyczne PCR umożliwiające identyfikację genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) w produktach żywnościowych.

 4. Bioprodukty (współpraca z firmą New England BioLabs, DNA Gdańsk II, Pomorskim centrum Technologii, negocjacje z przedsiębiorstwami farmaceutycznymi i kosmetycznymi m.in. Jelfa, Oceanic).:

a. Nowa klasa białek SSB-podobnych z Thermus aquaticus i Thermus thermophilus użytecznych w amplifikacji techniką PCR długich fragmentów DNA, sekwencjonowaniu DNA oraz amplifikacji DNA na matrycach tworzących drugorzędowe struktury DNA.

 1. Produkcja rekombinowanej lizostafyny, białka o aktywności degradowania ścian komórkowych gronkowców.

 2. Zestawy enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych, markerów molekularnych, przeciwciał diagnostycznych

 3. Rekombinowane produkty białkowe – surowce dla potrzeb przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego farmaceutycznego.in. kataliza, dysmutaza, kwas hialuronowy.
 1. Funkcjonalne, prozdrowotne produkty żywnościowe (współpraca m.in. z Wilbo S.A., ZPT OLVIT SA)

a. Opracowanie produktu żywnościowego z minimalnie przetworzonych surowców pochodzenia morskiego, przy zastosowaniu technologii materiało-i  energooszczędnych oraz małoodpadowych. Komercjalizacja we współpracy z lokalnymi firmami przemysłu żywnościowego w ciągu 1 – 2 lat.

b. Żywność funkcjonalna zawierająca prozdrowotne składniki naturalnych surowców lokalnych (m.in. oleje z nasion żmijowca pospolitego – Echium vulgare, ogórecznika lekarskiego – Borago officinalis, migdału ziemnego – Cyperus esculentus, i szarłatu – Amaranthus cruentus). Sukcesywna komercjalizacja w ciągu 1 – 2 lat w kooperacji z lokalnym przemysłem żywnościowym
MODUŁ „MATERIAŁY FUNKCJONALNE I NANOTECHNOLOGIE”

CZT-P-MFN

 1. Technologia laserowego przetapiania warstw wierzchnich w niskich temperaturach (kriogeniczne utwardzanie laserowe – Cryogenic Laser Hardening CLH)

Technologia stanowi nowość w skali światowej i polega na przetapianiu warstwy wierzchniej stopów metali w celu otrzymania struktur nanokrystalicznych i amorficznych o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, korozję elektrochemiczną, korozję naprężeniową, zmęczenie korozyjne, kawitację. Technologia została nagrodzona srebrnym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Innowacje 2003” oraz dyplomem Ministra Nauki i Informatyzacji w 2004 r. i zgłoszona do patentowania. Prowadzone są rozmowy z kontrahentami zagranicznymi w celu komercjalizacji. Możliwe jest powołanie specjalnej firmy zajmującej się przetapianiem laserowym różnorodnych elementów na zamówienia wytwórców produktów finalnych.

Obszary komercjalizacji:  1. laserowe przetapianie elementów silników samochodowych (tłok i cylinder) – proponowany kontrahent WSK Gorzyce

  2. laserowe przetapianie elementów spalinowych silników lotniczych (skrzynie korbowe) – proponowany kontrahent PZL Mielec (obecnie w Instytucie Lotnictwa w Warszawie)

  3. laserowe przetapianie endoprotez stawowych ze stopów tytanu – kontrahent niewiadomy (wytwórca endoprotez)

  4. laserowe przetapianie stali do hartowania powierzchniowego – kontrahent niewiadomy (wytwórcy różnorodnych elementów, w tym wałków, kół zębatych, elementów precyzyjnych)

  5. laserowe przetapianie mosiądzów i brązów na śruby okrętowe – producent śrub

 1. Technologia wytwarzania żywic z dodatkiem nanoproszków na:

  1. farby antygrafitti – kontrahent krajowy producent farb

  2. farby samogasnące – jw.

 2. Ceramika funkcjonalna:

- szybkie ograniczniki „przepięć energetycznych” dla sieci energetycznych na bazie ceramiki nadprzewodnikowej HTSC we współpracy z firmą APATPR.


Moduł OCHRONA ŚRODOWISKA EKOTECHNOLOGIE

CZT-P-OSE

1. Akwakultura na Pomorzu

Cel Projektu: Hodowle organizmów wodnych w oparciu o zamknięty i półotwarty obieg bałtyckiej wody słonawej.

Motywacja: Wobec rosnącej liczby ludności świata i coraz większego zapotrzebowania na żywność, konieczne staje się opracowanie bardziej efektywnych metod gospodarowania zasobami morza. Jednym z rozwiązań są sztuczne hodowle organizmów wodnych. W wielu krajach Azji, Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej hoduje się coraz więcej gatunków skorupiaków, małży i glonów morskich. Hodowle te zwykle zakłada się w lagunach, ujściach rzek i innych płytkich zbiornikach przybrzeżnych. W latach 90- tych 12 % wszystkich ryb trafiających na nasze stoły pochodziło z morskich farm.

Aktualnie w Polsce nie ma żadnych hodowli bezkręgowców morskich (np. małży i skorupiaków), czy hodowli glonów morskich.

Organizmy hodowlane są znakomitym źródłem pokarmu (o dużej zawartości białka i lipidów) dla człowieka i zwierząt hodowlanych. Tkanki miękkie są poszukiwanym pokarmem na ryku. Pancerze skorupiaków bogate w chitynę i inne związki organiczne mogą być wykorzystane w innych sektorach gospodarczych. Organizmy hodowlane są wykorzystywane w przemyśle konsumpcyjnym, kosmetycznym i farmaceutycznym. W latach 70- tych z glonów żyjących w Zatoce Puckiej wytwarzano np. agar-agar. Nie można wykluczyć możliwości pozyskiwania innych cennych związków organicznych. Wymaga to dalszych prac laboratoryjnych. Istnieje współpraca naukowa w tym zakresie z wiodącymi instytutami naukowymi Europy Zachodniej.

Hodowle gatunków rodzimych, bałtyckich z punktu widzenia ekonomicznego są opłacalne, ponieważ ich koszt produkcji jest najniższy. Większe zainteresowanie konsumenckie mają skorupiaki osiągając wyższe ceny niż małże. Proponuje się wykorzystanie energii odnawialnej pochodzącej ze słońca (baterie słoneczne) lub gazów powstających przy oczyszczaniu ścieków (oczyszczalnia Swarzewo) dla celów grzewczych w miesiącach zimowych.Opracowanie i prowadzenie hodowli przysporzy wiele dodatkowych miejsc pracy.
Innowacyjność: Proponuje się w oparciu o doświadczenia krajów prowadzących takie hodowle opracowanie metod, które mogą znaleźć zastosowanie w Polsce do hodowli organizmów wodnych w zamkniętych i półotwartych obiegach słonawej wody bałtyckiej. Do hodowli proponuje się organizmy, które żyją w środowisku naturalnym Bałtyku, jak małże i krewetki. Brana jest pod uwagę hodowla raków, szczególnie gatunków, które występują w środowisku słonawowodnym.
Komercyjność: Pomysłem zainteresowany jest grupa inwestycyjna z Polski Północnej, która włączyła się do przygotowań inwestycyjnych udziałem własnym (identyfikacja odpowiednich miejsc i obiektów) oraz przygotowuje się do złożenia kolejnych wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Przygotowywany jest list intencyjny na temat współpracy środowiska akademickiego i inwestorów komercyjnych.
Odbiorca/Partnerzy: Potencjalnymi odbiorcami owoców morza zainteresowani są zarówno konsumenci w kraju i za granicą. Potencjał przetwórstwa rybnego, który istnieje w kraju odczuwa braki surowcowe i chętnie zaadoptuje nowe surowce, których hodowlę proponuje się w tym Projekcie.
Finansowanie: Grupa inwestycyjna jest zainteresowana finansowaniem technologii akwakultury. Rola środowiska akademickiego i finansowanie badań dotyczyłoby testowania nowych organizmów i zwiększania efektywności hodowli przez odpowiedni dobór parametrów hodowlanych.
2. Spalanie Biomasy

Cel Projektu: Zaadoptowanie i rozwój technologii produkcji i wykorzystania pelet jako materiału paliwowego spełniającego wymogi energii odnawialnych.

Motywacja: Efekt cieplarniany jest bezdyskusyjnym efektem związanym z wykorzystaniem paliw kopalnych w energetyce i transporcie. Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest wykorzystanie biomasy jako paliwa. Technologia taka jest od dawna znana i stosowana w krajach rozwiniętych. Również w Polsce powstają zakłady i instalacje przystosowane do wykorzystania biomasy jako paliwa odnawialnego. Inicjatywa opisana w tym Projekcie dotyczy stworzenia sieci technogicznej w Polsce Północnej do produkcji pelet wykorzystujących odpady drewniane z przemysłu drzewnego. Z jednej strony rozwiązuje to problem odpadowy, z drugiej generuje przyjazne środowisku paliwo.
Innowacyjność: Elementem innowacyjnym w tym wniosku jest próba dodania do czystych odpadów drewnianych innych substancji organicznych, które często traktowane są jak odpady, a mogą stanowić surowiec do produkcji paliwa odnawialnego. Na temat tego jakie substancje będą testowane nie wypada nam pisać w tym wniosku, gdyż informacja ta jest osłonięta klauzulą tajności komercyjnej
Komercyjność: Pomysłem zainteresowany jest poważny inwestor z Polski Północnej, który włączył się do przygotowań inwestycyjnych udziałem własnym oraz przygotowuje się złożenia kolejnych wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. POMCERT dysponuje listem intencyjnym podpisanym z Inwestorem w tej sprawie.
Odbiorca/Partnerzy: Potencjalnymi odbiorcami paliwa energetycznego są wszystkie zakłady energetyczne, które będą zmuszone stosować domieszki biopaliw w związku z wymaganiami Unii Europejskiej. Pelety są również idealnym paliwem do zastosowania w małych elektrowniach i ciepłowniach, np w budynkach użyteczności publicznej, urzędach itp.
Finansowanie: Komercyjny partner jest zainteresowany finansowaniem rozwoju technologii produkcji pelet. Rola środowiska akademickiego i finansowanie badań dotyczyłoby sposobów przetestowania nowych technologii produkcji paliwa w taki sposób, by wykorzystać odpady organiczne a jednocześnie nie spowodować zwiększenia emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesu spalania

3. Narzędzia kontroli jakości powietrza

Cel Projektu: Zaadoptowanie i rozwój technologii związanych z monitorowaniem, modelowaniem i automatycznym sterowaniem kontrolą jakości powietrza.
Motywacja: W tej chwili nie ma w Polsce dobrze rozwiniętego systemu monitorowania i modelowania jakości powietrza, a wymagania Unijne zmuszają nas do sprawozdawczości na dużym poziomie szczegółowości. We współpracy z inwestorami i producentami zarówno urządzeń jak i narzędzi modelowych w Szwecji, planuje się rozwój produkcji i serwisu w Polsce w oparciu o ośrodki Pomorskie. Stworzenie takiego modelowego rozwiązania zapewniłoby wykorzystanie potencjału usługowego (firmy konsultingowe) dla potrzeb krajowych jak również na usługi eksportowe.
Innowacyjność: Elementem innowacyjnym w tym wniosku jest możliwość stworzenia elastycznego pakietu narzędziowego, który spełniałby wszystkie funkcje wymagane ustawami. Połączenie Geograficznych Systemów Operacyjnych z narzędziami modelowania matematycznego daje olbrzymie możliwości zastosowania narzędzi w kontroli jakości powietrza. Udział akademicki dotyczyłby innowacyjnego połączenia dostępnych technik i metod spełniających oczekiwania odbiorców.
Komercyjność: Pomysłem zainteresowane są niektóre firmy konsultingowe z Wybrzeża, które starają się rozwijać narzędzia zarówno modelowania jak i monitorowania powietrza. W tej chwili na PG pracuje silna grupa zajmująca się analitycznymi aspektami monitoringu, której udział planuje się w niniejszym Projekcie.
Odbiorca/Partnerzy: Potencjalnymi odbiorcami usług i urządzeń przedstawionych w tym Projekcie są zarówno przedsiębiorcy jak i administracja lokalna i rządowa, która nie dysponuje taką infrastrukturą i narzędziami, a która ma obowiązek sprawozdawczy wynikający z przepisów Unii Europejskiej.
Finansowanie: Z jednej strony istnieje na Pomorzu szereg inicjatyw związanych z rozwojem Centrum Badań Atmosferycznych, gdzie urzędowe obowiązki monitoringowe połącznone mają być z bardziej komercyjnym wykorzystaniem zbieranych danych i informacji (LIFE Environment). Z drugiej strony POMCERT uzyskał właśnie promesę finansową na dofinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi modelowych w celu demonstracyjnego sprawdzenia technogii oferowanych komercyjnie (Sida Demo East).


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna