Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpPobieranie 0,51 Mb.
Strona1/5
Data01.01.2018
Rozmiar0,51 Mb.
  1   2   3   4   5

Znak sprawy Nr 88/CWTID/2012


CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA

MARYNARKI WOJENNEJ RP
Znak sprawy Nr 88/CWTID/2012

ZATWIERDZAM

KOMENDANT

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

kmdr Roman KREFT

……….09.2012r.
SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia


DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH

Komisja przetargowa:Przewodniczący:

Piotr MILLER

…………………………….

Członkowie:

kmdr ppor. Paweł DUL

…………………………….
kmdr ppor. Sławomir HEJKA

…………………………….
Anna ŻUREK-KOTŁOWSKA

…………………………….

Sekretarz:

Dorota KOS

…………………………….

Oryginał SIWZ jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w SIWZ wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
SIWZ na stronie internetowej.

WEJHEROWO2012

SPIS TREŚCINAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGOTRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAOPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIEDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.ZAŁĄCZNIKI


 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
   1. CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW


84-200 WEJHEROWO

ul. Sobieskiego 277

tel.: (058) 6765555

fax.: (058) 6765787

www.mw.mil.pl

www.cwtid.mw.mil.pl

e-mail: cwtid.przetargi@mw.mil.pl
 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 €.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 5, 10, i 39÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 133, poz.759
z 2010 ze zmianami) oraz:


 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich, może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. nr 226 poz. 1817),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2011r. nr 282, poz. 1650),


 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011r. nr 282, poz. 1649),
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w podziale na sześć części:

Część 1- Szkolenia informatyczne dotyczące bezpieczeństwa IT.

Część 2- Szkolenia informatyczne dotyczące technologii Microsoft.

Część 3- Szkolenia informatyczne z wirtualizacji systemów operacyjnych.

Część 4- Szkolenia informatyczne dotyczące technologii informatycznych firmy CISCO.

Część 5- Szkolenia informatyczne projektowo – programowe.

Część 6- Szkolenia dotyczące technologii SAP. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.


KOD CPV: 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Realizacja zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
     w art. 22 ust. 1 ustawy tj.:


  1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poprzez wykazanie odnośnie części nr 3

 • należycie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwóch) zamówień o wartości min. brutto 30.000,00 zł każde polegających na wdrożeniu środowiska VMware vSphere, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie.  1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie:

   • dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:

 • dla części 1: trenera, posiadającego certyfikat „Certified Information Systems Security Professional ",

 • dla części 2: trenera, posiadającego certyfikat „Microsoft Certified Trainer”

 • dla części 3: trenera, posiadającego certyfikat „VMware Certified Professional”

 • dla części 4: trenera, posiadającego certyfikat „Certified Cisco Systems Instructor”,

 • dla części 5:

 • trenera, posiadającego certyfikat ITIL Expert,

 • trenera, posiadającego certyfikat związany z dziedziną inżynierii oprogramowania,

 • trenera, posiadającego certyfikat “Microsoft Certified Trainer”,

 • trenera, posiadającego certyfikat „Oracle Certified Professional”,

 • dla części 6: trenera, posiadającego certyfikat SAP Certified Professional.
  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


       1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w Formularzu oferty),

 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ).

 3. odnośnie części nr 3- wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwóch) zamówień o wartości min. brutto 30.000,00 zł każde polegających na wdrożeniu środowiska VMware vSphere, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie (wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ).       1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Pzp (zawarte w Formularzu oferty),

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 2 b) składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
       1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:


składając ofertę na część nr 2:

 • certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft i są prowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions lub posiadający status Microsoft Certified Partner –Gold Learning Competency lub Microsift Certified Partner – Silver Learning Competency.


składając ofertę na część nr 4:

 • aktualny certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta Cisco Systems i są przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego partnera szkoleniowego Cisco - Cisco Learning Partner. 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

    1. Pytania do SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zeskanowany podpisany dokument).

    2. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej. Numer faksu Zamawiającego (058) 6765787, e-mail: cwtid.przetargi@mw.mil.pl

    3. W przypadku nie potwierdzenia otrzymania korespondencji uważa się ją za niebyłą, należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach może to skutkować odrzuceniem oferty (np. w konsekwencji niezgodność treści oferty z treścią SIWZ).

    4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

    5. Zamawiający zawiadamia, że wszelkie informacje przekazane poprzez fax. będą mogły być odebrane tylko w dni robocze od godz. 07:30 do godz. 15:30. Przesłane informacje w/w sposobem komunikacji po godz. 15:30 będą mogły być skutecznie odebrane przez Zamawiającego w następnym dniu roboczym. Okoliczność powyższa wynika z regulaminu wewnętrznego zamawiającego, w którym określono godziny pracy.

    6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert t.j. do dnia 01.10.2012r.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej – dotyczy to zarówno samej oferty jak i wszystkich załączników do niej. Zmawiający wymaga załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę. Każda zmiana naniesiona na ofertę i załączniki po ich opracowaniu wymaga parafowania przez wykonawcę.

Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem sprawdzenia jej kompletności, stworzenia spisu treści oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy


w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale z podaniem jego zakresu lub notarialny odpis pełnomocnictwa lub odpis lub kopię pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza za zgodność z oryginałem (zgodność z okazanym notariuszowi dokumentem).
W przypadku pełnomocnictwa określonego umową Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał umowy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: ZMIANA.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
Na ofertę składa się:

 • formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ),

 • oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1÷4 ustawy Pzp (zawarte w formularzu oferty),

 • wykaz osób (zał. nr 2 do SIWZ),

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

 • wykaz wykonanych zamówień (zał. nr 3 do SIWZ),

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Pzp (zawarte w formularzu oferty),

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 • składając ofertę na część nr 2:

certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft i są prowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions lub posiadający status Microsoft Certified Partner –Gold Learning Competency lub Microsift Certified Partner – Silver Learning Competency,

 • składając ofertę na część nr 4:

aktualny certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta Cisco Systems i są przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego partnera szkoleniowego Cisco - Cisco Learning Partner.


 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
   1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu w Kancelarii jawnej CWTiD MW
    ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo pok. nr 8 w terminie do dnia 05.10.2012 r. godz. 10:00.Zamknięte opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę wykonawcy winno być opisane:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2012 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 107, budynek nr 2,


ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo.
UWAGA:

 1. Na terenie CWTiD MW obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę, bądź korzystające z usług firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, chcące wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki.

 2. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii jawnej.

 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w miejscu innym niż wskazane.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 3. Cena oferty winna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.


 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 • terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy Pzp, po którym upływie umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. W przypadku gdy za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta wykonawcy który przyjął formę prawną spółki cywilnej lub konsorcjum, Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty, dostarczył zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie Zamówienia, na warunkach określonych w Projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.


Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:


 1. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tejże ustawy.


 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


 1. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.


 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający nie przewiduje zawierania zamówień uzupełniających.


 1. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.


 1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mw.mil.pl, www.cwtid.mw.mil.pl

e-mail: cwtid.przetargi@mw.mil.pl
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych z Wykonawcami.


 1. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


 1. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych.
ZNAK 88/CWTiD/2012

data…...................................CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
I DOWODZENIA MW.


W celu ułatwienia wprowadzania danych do formularzy prosimy o wypełnienie następujących danych:
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ podajemy:


 1. Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy, adres..............................................................................
KRS nr ………….. lub nr ………………wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez….............................................................................................

reprezentowane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania umów

Imię Nazwisko - funkcja:

…........................................... …...........................................


NIP…............................................................

REGON…........................................


Województwo….............................................
Nr fax (umieszczony na umowie w sprawie zamówień/a) fax…........................
Tel. …........................

OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: …………………………………………………………………………………………………………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ....................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................

Telefon: ........................................................... Faks: ..........................................................................

Adres e-mail: ................................................................


 1. Cena przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń informatycznych w terminie do 30.11.2012 r:

Część 1 - Szkolenia informatyczne dotyczące bezpieczeństwa IT

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Część 2 - Szkolenia informatyczne dotyczące technologii Microsoft

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Część 3 - Szkolenia informatyczne z wirtualizacji systemów operacyjnych

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Część 4 - Szkolenia informatyczne dotyczące technologii informatycznych firmy CISCO

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Część 5 - Szkolenia informatyczne projektowo – programowe

wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Część 6 - Szkolenia dotyczące technologii SAP
wartość brutto ………………………….. zł (w tym ………………………)

(podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł
* Wykonawca wykreśla tę część zamówienia, na którą nie składa oferty.

Powyższe uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę.
UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa, lub zwolnienia z ww. podatku.


 • Oświadczamy, że zawrzemy umowę w sprawie Zamówienia, na warunkach określonych
  w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 • UWAŻAMY SIĘ, za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 • OŚWIADCZAMY, ŻE spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1÷4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 z póź. zm.),

 • OŚWIADCZAMY, ŻE brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Pzp,

 • OŚWIADCZAMY, ŻE zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
  i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, • OŚWIADCZAMY, ŻE:

- zamówienie wykonam samodzielnie*

- część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres)*:

...................................................................................................................................................................
Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty wraz z wszystkimi załącznikami są ponumerowane
i cała oferta składa się z ......stron.
Miejscowość i data .................................................

Podpisano .....................................................


(osoba /y/ uprawnione do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ OSÓB + OŚWIADCZENIE


Nazwa wykonawcy..........................................................................................................................
Adres wykonawcy ...........................................................................................................................


Oświadczamy, że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane certyfikaty.Lp.

Imię nazwisko

Posiadane uprawnienia
Pouczenie:

Art. 297 § 1 Kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

………………………………

(miejscowość, dnia)
………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)Załącznik nr 3 do SIWZ


WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA CWTID MW PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO

odnośnie części nr 3 - Szkolenia informatyczne z wirtualizacji systemów operacyjnych


Lp.

Nazwa instytucji na rzecz której wykonano usługę

Adres

Termin realizacji

Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia


Uwagi:

1. Aby wykaz spełniał wymagania Zamawiającego należy podać z okresu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, minimum dwa zamówienia polegających na wdrożeniu środowiska VMware vSphere o wartości min. brutto 30 000,00 zł każde.

2. Należy wypełnić wszystkie kolumny zestawienia, w kolumnie 6 należy podać wartość usług wyszczególnionych w kolumnie 5 przedmiotu zamówienia,

Załączniki:

3. Dokumenty wystawione przez wszystkich wyszczególnionych w kol. 2 tabeli zamawiających potwierdzające należyte wykonanie usługi (tj. referencje, faktury, protokóły odbioru).
……………………….

(miejscowość, data)


……………………………..

(podpis wykonawcy)Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA Nr …….F/2012

zawarta w dniu …………… w Wejherowie

pomiędzy

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW,

ul. Sobieskiego 277,

84 – 200 WEJHEROWO,

REGON 220483459, NIP 588-224-62-88

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:1. kmdr Roman KREFT

- KOMENDANT

2. kmdr por. Marek KOWARA

- GŁÓWNY KSIĘGOWY

jednej strony, a przedsiębiorcą:

……………………………………………………………………….,REGON ..........................,

NIP……………………. ,

zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowaną przez:

………………………………………….
z drugiej strony.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych, na podstawie art. 39÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:


§ 1

 1. Zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w zakresie ……………………….

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy będący jej integralną częścią.

§ 2

 1. Umowa zostaje zawarta na okres do 30.11.2012 r.

 2. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram szkoleń uwzględniając zestawienie kursantów oraz szkoleń, w których poszczególne osoby wezmą udział (zestawienie znajduje się w załączniku nr 1 do umowy). Harmonogram musi uzyskać akceptację zamawiającego.


§ 3

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………………. złotych ………./100).

 2. Wykonawca po zakończeniu każdego szkolenia wystawi protokół, który będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury za przeprowadzone szkolenie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy.

 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, wystawionej w oparciu o podpisany przez obydwie strony umowy protokół, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy.


§ 4

 1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności
  z niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią.

 2. Zamawiający nie zezwala Wykonawcy na przekazanie jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 5

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
  w interesie publiczny, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.


§ 6

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, (tj. niezgodne z umową, ofertą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia) przedmiotu umowy, a w szczególności:

 1. niedotrzymanie terminu przeprowadzenia szkoleń,

 2. niedotrzymanie warunków realizacji szkoleń zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

 3. zatrudnienie trenerów/instruktorów nie spełniających wymagań zawartych w SIWZ.

  1. Kara umowna wynosi 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,
   za każdorazowe wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

 2. Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

 4. W przypadkach o których mowa w ust. 1 Zamawiający, niezależnie od naliczonych kar umownych może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu.


§ 7

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177


z późn. zm.)

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Xvii automatyzacja Dowodzenia
upload -> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wytworzenia, dostawy I montażu symulatora działań ratowniczych na morzu
upload -> Potwierdzenie pobytu dziecka na obozie
upload -> Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013 Numer ogłoszenia: 528920 2013; data zamieszczenia: 19. 12. 2013
upload -> Sprawozdani e z działalności Zarządu Koła nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej rp za okres od 10. 02r. 2010 r do 10. 02. 2014 r. Szanowne Koleżanki I Koledzy – Oficerowie!
upload -> Gfkhjlghgh
upload -> Krs 0000099691 1% dla Julki Biernackiej
upload -> Kolejne pokolenia marynarzy przeciwlotników wzbogacały historię przeciwlotniczą wspaniałymi czynami I dokonaniami


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna