Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowychPobieranie 134.16 Kb.
Data28.10.2017
Rozmiar134.16 Kb.

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH w KIELCACH

WYDZIAŁ SZKOLENIA

Z A T W I E R D Z A M
KOMENDANT

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH W KIELCACH
wz. ppłk Arkadiusz KRZECZKOWSKI

dnia …………….


RAMOWY PLAN KURSÓW

ORGANIZOWANYCH

W CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH

W KIELCACH W 2016 ROKU
OPRACOWAŁ

SZEF WYDZIAŁU SZKOLENIA
ppłk Paweł CHABIELSKI

KIELCE

GRUDZIEŃ 2015
SPIS TREŚCI


SZKOLENIE WYDZIELONYCH ELEMENTÓW POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH 4

1.1.KURS DLA PKW EUFOR/MTT W BOŚNI I HERCEGOWINIE 4

1.2. KURS DLA WYDZIELONYCH ELEMENTÓW PKW KFOR W KOSOWIE 5

1.3.KURS ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ DLA PKW RESOLUTE SUPPORT MISION (RSM) W AFGANISTANIE, SON i GB UE. 72.KURSY SPECJALISTYCZNE 8

2.1.MIĘDZYNARODOWY KURS OBSERWATORÓW WOJSKOWYCH (MKOW) 8

2.2.KURS WSPÓŁPRACY CYWILNO – WOJSKOWEJ NATO CIMIC FIELD WORKER COURSE (NCFWC) oraz NATO CIMIC STAFF WORKER COURSE (NCSWC) 9

2.3.PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁPRACY CYWILNO-WOJSKOWEJ W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM. 10

2.4.KURS DLA OFICERÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROBLEMATYKI CIMIC W JBP DG RSZ. 12

2.5.KURS DLA DZIENNIKARZY – KANDYDATÓW NA KORESPONDENTÓW WOJENNYCH W REJONACH MISJI POKOJOWYCH I STABILIZACYJNYCH 13WNIOSKI DO SZKOLENIA 14

WNIOSKI KOŃCOWE 14
SZKOLENIE WYDZIELONYCH ELEMENTÓW POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH

  1. KURS DLA PKW EUFOR/MTT W BOŚNI I HERCEGOWINIE


Celem głównym kursu jest przygotowanie żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR/MTT w zakresie działalności szkoleniowo - doradczej w ramach operacji Unii Europejskiej „ALTHEA” w Bośni i Hercegowinie.

CELE SZCZEGÓŁOWE • zapoznanie z rejonem misji i genezą konfliktu bałkańskiego oraz uwarunkowaniami kulturowymi, religijnymi i geopolitycznymi;

 • zapoznanie ze zjawiskiem korupcji oraz ze sposobami jego zwalczania;

 • zapoznanie z dokumentami normatywnymi w zakresie funkcjonowania systemu wykorzystania doświadczeń (SWD) oraz jego głównymi komórkami;

 • uczenie formułowania wniosków formalnych stanowiących podstawowy element działania SWD;

 • doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się mapą oraz GPS w nieznanym terenie;

 • doskonalenie operacyjnych procedur MEDEVAC;

 • doskonalenie procedur dotyczących prowadzenia korespondencji przez środki łączności;

 • doskonalenie wiedzy z wybranych zagadnień Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ).

Szkolenie odbywa się 2 razy w roku w terminach uzgodnionych z dowódcami odpowiedzialnymi za formowanie PKW wyznaczonymi w rozkazach wyższych przełożonych w sprawie sformowania i przygotowania kolejnych zmian PKW.

Ilość godzin na kursie: 37 godz. (28 godz. teoria, 9 godz. praktyka).

Działy nauczania

Liczba godzin

Rygory

Teoria

Praktyka

Podstawy edukacji obywatelskiej

8

2

zaliczenie

Szkolenie bojowe

13

7

zaliczenie

Szkolenie ogólne i uzupełniające

5

-

zaliczenie

Inne (rozpoczęcie, egzamin, zakończenie)

2

-

-

Ogółem

28

9

-  1. KURS DLA WYDZIELONYCH ELEMENTÓW PKW KFOR W KOSOWIE


Celem głównym kursu jest przygotowanie żołnierzy wydzielonych elementów wyznaczonych do pełnienia służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie do wykonywania zadań mandatowych w rejonie misji.

CELE SZCZEGÓŁOWE • zapoznanie z uwarunkowaniami kulturowymi, religijnymi i geopolitycznymi Kosowa;

 • zapoznanie z zagrożeniami występującymi w rejonie misji;

 • zapoznanie z zasadami i metodami działań grup terrorystycznych w rejonie misji;

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami prowadzenia negocjacji;

 • zapoznanie z zasadami pracy z tłumaczem;

 • zapoznanie z głównymi celami wprowadzenia Systemu Wykorzystania Doświadczeń w SZ RP;

 • zapoznanie z dokumentami normatywnymi w zakresie funkcjonowania systemu oraz głównymi komórkami SWD;

 • uczenie formułowania wniosków formalnych jako podstawowego elementu działania systemu;

 • doskonalenie zasad bezpieczeństwa osobistego oraz wojsk w trakcie pełnienia misji;

 • doskonalenie procedur dotyczących prowadzenia korespondencji przez środki łączności;

 • doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się mapą topograficzną oraz GPS w nieznanym terenie;

 • doskonalenie wiedzy z wybranych zagadnień Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Szkolenie odbywa się 2 razy w roku w terminach uzgodnionych z dowódcami odpowiedzialnymi za formowanie PKW wyznaczonymi w rozkazach wyższych przełożonych w sprawie sformowania i przygotowania kolejnych zmian PKW.

Ilość godzin na kursie: 37 godz. (28 godz. teoria, 9 godz. praktyka).

Działy nauczania

Liczba godzin

Rygory

Teoria

Praktyka

Podstawy edukacji obywatelskiej

8

2

zaliczenie

Szkolenie bojowe

13

7

zaliczenie

Szkolenie ogólne i uzupełniające

5

-

zaliczenie

Inne (rozpoczęcie, egzamin, zakończenie)

2

-

-

Ogółem

28

9

-  1. KURS ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ DLA PKW RESOLUTE SUPPORT MISION (RSM) W AFGANISTANIE, SON i GB UE.


Celem głównym kursu jest zapoznanie szkolonych z aspektami kulturowymi, religijnymi oraz geopolitycznymi wybranych regionów świata. Szkolenie opiera się na przekazaniu wiedzy i wiadomości z zakresu obowiązujących reguł oraz zasad dotyczących aspektów kulturowych społeczeństw zamieszkujących rejon Bliskiego Wschodu, Bałkanów i Afryki Północnej.

Celem kursu jest również pogłębienie wiedzy uczestników na temat specyfiki rejonu operacji, ochrony dóbr kultury oraz zasad prowadzenia negocjacji i pracy z tłumaczem w aspekcie zwyczajów panujących w rejonach operacji wojskowych.CELE SZCZEGÓŁOWE

 • zapoznanie z uwarunkowaniami geograficznymi, politycznymi, społecznymi i historycznymi;

 • zapoznanie z wpływem religii na kulturę, gospodarkę i politykę;

 • zapoznanie z mentalnością ludności lokalnej, zasadami życia codziennego i regułami kulturowymi;

 • zapoznanie z sytuacją kobiet w krajach muzułmańskich;

 • zapoznanie z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi wspierającymi kobiety krajów muzułmańskich;

 • zapoznanie z zasadami ochrony dóbr kultury obowiązującymi w Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych;

 • uczenie rozróżniania głównych nurtów religijnych;

 • uczenie zasad pracy z tłumaczem;

 • uczenie podstawowych technik prowadzenia negocjacji w aspekcie panujących zwyczajów w społeczeństwie odmiennym kulturowo;

 • uczenie formułowania wniosków formalnych stanowiących podstawowy element działania SWD.

Szkolenie odbywa się w terminach uzgodnionych z dowódcami odpowiedzialnymi za formowanie PKW, SON lub GB UE wyznaczonymi w rozkazach wyższych przełożonych w sprawie sformowania i przygotowania kolejnych zmian.

Ilość godzin na kursie: 41 godz. (31 godz. teoria, 10 godz. praktyka).

Działy nauczania

Liczba godzin

Rygory

Teoria

Praktyka

Podstawy edukacji obywatelskiej

24

10

zaliczenie

Szkolenie ogólne i uzupełniające

5

-

zaliczenie

Inne (rozpoczęcie, egzamin, zakończenie)

2

-

-

Ogółem

31

10


 1. KURSY SPECJALISTYCZNE

  1. MIĘDZYNARODOWY KURS OBSERWATORÓW WOJSKOWYCH (MKOW)


Celem głównym kursu jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez obserwatora wojskowego oraz zrozumienia specyfiki i warunków służby w Misji Obserwacyjnej ONZ. Kurs dla oficerów z Polski i z zagranicy posiadających minimum stopień wojskowy kapitan (do pułkownika włącznie).

CELE SZCZEGÓŁOWE • zapoznanie ze strukturą ONZ oraz prowadzonych operacji pokojowych;

 • zapoznanie z kodeksem postępowania uczestnika misji pokojowych;

 • zapoznanie z aspektami współpracy cywilno-wojskowej realizowanej w ramach misji ONZ;

 • zapoznanie z typowymi problemami społecznymi występującymi w rejonach misji ONZ: wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi, nieprzestrzeganie praw człowieka, kryzys humanitarny, problem powrotu kombatantów do społeczności lokalnej;

 • zapoznanie ze stosowanymi przez obserwatorów technikami operacyjnymi oraz rozwinięcie umiejętności w ich stosowaniu;

 • zapoznanie ze sposobami przygotowań do wystąpień publicznych i kontaktów z mediami;

 • zapoznanie z organizacją zabezpieczenia logistycznego misji ONZ;

 • zapoznanie z zagrożeniami epidemiologicznymi w rejonach misji;

 • zapoznanie z techniką jazdy samochodem terenowym w trudnych warunkach;

 • zapoznanie z zasadami prowadzenia negocjacji oraz pracy z tłumaczem;

 • zapoznanie z technikami patrolowania i zbierania informacji stosowanymi przez obserwatorów wojskowych;

 • zapoznanie ze sposobem wykonywania meldunków operacyjnych w misji;

 • zapoznanie ze sposobami pokonywania stresu i radzenia sobie w sytuacjach stresogennych;

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami żołnierzy SZ RP kierowanych na stanowiska obserwatorów wojskowych w świetle uwarunkowań prawnych;

 • doskonalenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 • doskonalenie wiedzy nt. rejonów misji, aspektów kulturowych, religijnych i geopolitycznych;

 • doskonalenie wiedzy z zakresu rozpoznawania sprzętu i wyposażenia wojskowego;

 • doskonalenie nawyków bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa podczas realizacji zadań mandatowych;

 • doskonalenie wiedzy z zakresu terenoznawstwa i umiejętności posługiwania się mapą oraz GPS w nieznanym terenie;

 • doskonalenie umiejętności stosowania procedur łączności;

 • doskonalenie wiedzy z zakresu działania w środowisku zagrożonym występowaniem min, niewybuchów i niewypałów.

Kurs prowadzony przez Centrum stanowi pierwszy etap przygotowania oficera do udziału w misji, następne etapy to: szkolenie wstępne po przybyciu w rejon misji organizowane przez komórkę szkoleniową misji oraz szkolenie zapoznawcze realizowane w ramach zespołu obserwatorów (Team Site).

Spodziewanym efektem końcowym kursu jest wyszkolenie kandydata spełniającego kryteria wiedzy i umiejętności niezbędne do służby poza granicami państwa w każdej misji/operacji z udziałem Obserwatorów Wojskowych ONZ i UE.

Szkolenie odbywa się w terminie: maj 2016 r.

Ilość godzin na kursie: 117 godz. (45 godz. teoria, 72 godz. praktyka).


Działy nauczania

Liczba godzin

Rygory

Teoria

Praktyka

Szkolenie ogólne ONZ

34

72

zaliczenie

Wymiana doświadczeń z misji

9

-

zaliczenie

Inne (rozpoczęcie, zakończenie)

2

-

-

Ogółem

45

72

zaliczenie  1. KURS WSPÓŁPRACY CYWILNO – WOJSKOWEJ NATO CIMIC FIELD WORKER COURSE (NCFWC) oraz NATO CIMIC STAFF WORKER COURSE (NCSWC)


Celem tych kursów jest nauczanie personelu CIMIC, przeznaczonego do wykonywania zadań na poziomie taktycznym, podstawowych definicji, celów, funkcji i organizacji CIMIC na poziomie taktycznym jak i zapoznanie z podstawową wiedzą na temat funkcjonowania CIMIC na poziomie operacyjnym. Po zakończeniu kursu słuchacz będzie gotowy do wykonywania zadań w składzie zarówno elementów taktycznych jak i sztabowych CIMIC oraz w składzie elementów łącznikowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE • zapoznanie z ideą oraz koncepcją współpracy cywilno-wojskowej w NATO;

 • zapoznanie z bieżącymi oraz planowanymi zadaniami CIMIC w NATO;

 • zapoznanie z potencjalnym środowiskiem cywilno-wojskowym rejonu operacji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji cywilnych zajmujących się pomocą humanitarną;

 • zapoznanie z zasadami organizacji i prowadzenia Centrum CIMIC w rejonie operacji;

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami planowania i realizacji projektów pomocowych;

 • zapoznanie z zasadami organizacji i prowadzenia działalności łącznikowej w zakresie współpracy cywilno-wojskowej;

 • uczenie prowadzenia analiz oraz ocen z zakresu współpracy cywilno-wojskowej;

 • uczenie organizacji i prowadzenia spotkań, negocjacji i mediacji;

 • uczenie działania w składzie Taktycznych Zespołów Wsparcia CIMIC w rejonie operacji.

Kurs prowadzony przez CPdMZ w Kielcach stanowi pierwszy i główny etap przygotowania do wykonywania zadań CIMIC w rejonie operacji. Kolejnym etapem jest szkolenie przygotowujące do udziału w operacji obejmujące wiadomości specyficzne dla konkretnego rodzaju oraz rejonu prowadzenia operacji. Kurs realizowany jest raz w roku i trwa 2 tygodnie.

Ilość godzin na kursie zgodnie z wytycznymi określonymi przed kursem przez przedstawicieli CIMIC CENTRE OF EXELENCE (CCOE).


  1. PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁPRACY CYWILNO-WOJSKOWEJ W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM.


Celem głównym kursu jest zapoznanie szkolonych z aspektami planowania i realizacji zadań cywilno – wojskowych w środowisku wielokulturowym.

Szkolenie opiera się na przekazaniu wiedzy i wiadomości z zakresu obowiązujących reguł oraz zasad dotyczących planowania i realizacji zadań, znajdujących się w obszarze działań cywilno – wojskowych w środowisku zróżnicowanym pod względem kulturowym (religijnym i etnicznym).

Celem kursu jest również pogłębienie wiedzy uczestników na temat świadomości międzykulturowej (kontakt międzykulturowy, kulturowe ramy zachowań społecznych), wpływu norm kulturowych mniejszości etnicznych i religijnych zamieszkujących obszar działania na realizację zadań CIMIC oraz konieczności operacjonalizacji kultury w aspekcie planowania działań na szczeblu operacyjnym i taktycznym.

CELE SZCZEGÓŁOWE • zapoznanie z zagadnieniem realizacji zadań współpracy cywilno – wojskowej we współczesnych operacjach stabilizacyjnych;

 • zapoznanie z uwarunkowaniami geograficznymi, politycznymi, społecznymi i historycznymi wybranych krajów muzułmańskich, ze szczególnym uwzględnieniem państw w których obecnie toczą się konflikty zbrojne;

 • zapoznanie z kwestią integracji czynników kulturowych z planowaniem operacyjnym
  i prowadzeniem operacji;

 • zapoznanie z problematyką Gender (kulturową rolą płci);

 • zapoznanie z kulturą organizacyjną wybranych organizacji międzynarodowych
  i pozarządowych;

 • zapoznanie z zasadami prowadzenia operacji COIN;

 • uczenie planowania i realizacji działań niekinetycznych w operacjach populacjo - centrycznych;

 • uczenie zasad analizy PMESII/ASCOPE;

 • uczenie identyfikowania elementów kultury mających wpływ na przebieg i prowadzenie działań;

 • doskonalenie wybranych zagadnień Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych;

Szkolenie odbywa się raz w roku w terminie uzgodnionym w dowódcami wyznaczonych jednostek.

Kurs przeznaczony jest dla oficerów sztabów batalionów i brygad, zajmujących stanowiska w strukturach sekcji S-2 (rozpoznawcza), S-3 (operacyjna), S-5 (współpraca cywilno - wojskowa). Liczba osób podlegających szkoleniu – 21 oficerów.

Ilość godzin na kursie: 75 godz. (32 godz. teoria, 43 godz. praktyka).

Działy nauczania

Liczba godzin

Uwagi

Teoria

Praktyka

Współpraca cywilno - wojskowa

7

34
Kształcenie kulturowe

10

5
Operacje populacjo - centryczne

4

-
MPHKZ

2

1
Negocjacje

3

3
Inne (rozpoczęcie, pobieranie sprzętu, zdanie sprzętu, zakończenie)

6

-
Ogółem

32

43

  1. KURS DLA OFICERÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROBLEMATYKI CIMIC W JBP DG RSZ.


Celem kursu jest przygotowanie dowódców plutonów i kompanii, nieetatowych oficerów CIMIC w JBP DG RSZ, do właściwej realizacji zadań w zakresie współpracy cywilno-wojskowej. Ponadto w ramach kursu dowódcy plutonów i kompanii pogłębiają wiedzę z zakresu prowadzenia działań populacjo – centrycznych, prowadzenia negocjacji w operacjach wojskowych, problematyki Gender oraz wybranych zagadnień Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE • zapoznanie z zagadnieniem realizacji zagadnień współpracy cywilno – wojskowej we współczesnych operacjach stabilizacyjnych;

 • zapoznanie z zagadnieniem „zwrotu kulturowego” we współczesnych działaniach stabilizacyjnych;

 • zapoznanie z kwestią integracji czynników kulturowych z planowaniem operacyjnym i prowadzeniem operacji;

 • zapoznanie z problematyką Gender (kulturową rolą płci);

 • zapoznanie z kulturą organizacyjną wybranych armii sojuszniczych oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych;

 • zapoznanie z zasadami prowadzenia operacji COIN;

 • uczenie planowania i realizacji działań niekinetycznych w operacjach populacjo - centrycznych;

 • uczenie identyfikowania istotnych aspektów kultury, mających wpływ na przebieg prowadzenia działań;

 • doskonalenie wybranych zagadnień Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych;

 • zapoznanie z zasadami prowadzenia negocjacji w operacjach wojskowych.

Kurs skierowany jest dla oficerów zajmujących stanowiska dowódców plutonów i kompanii piechoty. Szkoleniem objętych zostanie do 20 oficerów.

Ilość godzin na kursie: 35 godz. (24 godz. teoria, 11 godz. praktyka).

Działy nauczania

Liczba godzin

Uwagi

Teoria

Praktyka

Współpraca cywilno – wojskowa

9

7
Kształcenie kulturowe

7

3MPHKZ

1

1
Operacje populacjo - centryczne

4Szkolenie uzupełniające

1Inne (rozpoczęcie, zakończenie)

2Ogółem

24

11  1. KURS DLA DZIENNIKARZY – KANDYDATÓW NA KORESPONDENTÓW WOJENNYCH W REJONACH MISJI POKOJOWYCH I STABILIZACYJNYCH


Celem głównym kursu jest przygotowanie przedstawicieli mediów do pracy w charakterze korespondentów wojennych w rejonach misji pokojowych i stabilizacyjnych prowadzonych poza granicami kraju.

CELE SZCZEGÓŁOWE • zapoznanie z aspektami operacyjnymi działalności PKW;

 • zapoznanie z charakterem współpracy z oficerem prasowym w rejonie misji PKW;

 • zapoznanie z zasadami zachowania się w rejonach konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i zagrożenia minowego oraz improwizowanych ładunków wybuchowych (IED);

 • zapoznanie z charakterystyką zagrożeń terrorystycznych w połączeniu z zasadami zachowania się podczas uprowadzenia i przebywania w niewoli;

 • zapoznanie z zasadami zachowania się podczas ataku na konwój w terenie otwartym i zabudowanym;

 • uczenie nawyków i zachowań zwiększających bezpieczeństwo podczas sytuacji, w których może nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia.

Szkolenie odbywa się w terminach uzgodnionych z Departamentem Prasowo-Informacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ilość godzin na kursie: 54 godz. (14 godz. teoria, 40 godz. praktyka).

Działy nauczania

Liczba godzin

Rygory

Teoria

Praktyka

Szkolenie bojowe

5

38

zaliczenie

Szkolenie logistyczne

-

2

zaliczenie

Szkolenie ogólne i uzupełniające

6

-

zaliczenie

Inne (rozpoczęcie, zakończenie)

3

-

-

Ogółem

14

40

zaliczenie


W
Załącznik nr 5
NIOSKI DO SZKOLENIA


 1. Zajęcia prowadzić w formie teoretycznej i praktycznej.

 2. Zajęcia teoretyczne, prowadzić stosując techniczne środki audiowizualne, plansze poglądowe oraz materiały pozyskane przez pododdziały wykonujące zadania w ramach poprzednich zmian PKW.

 3. Zajęcia praktyczne prowadzić na przygotowanych obiektach i placach ćwiczeń oraz w środowisku naturalnym w rejonach zurbanizowanych, uwzględniając zagrożenia występujące w przewidywanym rejonie działania.

 4. Zajęcia praktyczne poprzedzić szczegółowym instruktażem dla szkolonych i żołnierzy wyznaczonych do pozoracji.

 5. Podczas zajęć praktycznych zwracać szczególną uwagę na warunki bezpieczeństwa.

 6. Po zakończeniu każdego szkolenia przeprowadzić ankietę wśród wszystkich słuchaczy w zakresie zawartości merytorycznej kursu, zabezpieczenia logistycznego oraz spraw organizacyjnych. Wnioski z ankiet uwzględnić w Programie Szkolenia kolejnych kursów.

 7. Informować organy administracji publicznej i inne organy terenowe na obszarze, których będą realizowane zajęcia praktyczne.WNIOSKI KOŃCOWE


 1. Na podstawie niniejszego dokumentu opracować szczegółowe programy szkolenia, zatwierdzane przez Komendanta CPdMZ w Kielcach celem przeprowadzenia kursów i szkoleń kolejnych zmian Polskich Kontyngentów Wojskowych, SON i GB UE zgodnie z dokumentami rozkazodawczymi wyższych przełożonych./12


Pobieranie 134.16 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna