Centrum edukacji I pracyPobieranie 0,65 Mb.
Strona1/22
Data15.04.2018
Rozmiar0,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

AGENDA OHP
Pakiet Wiodących Przedsięwzięć Programowych Ochotniczych Hufców Pracy przeciwko zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego w środowisku młodzieży

- zadania do roku 2005
Obecna sytuacja społeczno gospodarcza charakteryzująca się m. in. wysokim strukturalnym bezrobociem oraz masowo występującym ubóstwem, powoduje, że Polska stała się krajem wysokiego ryzyka zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem dla dużych grup ludności.

W szczególnie trudnej sytuacji jest młode pokolenie, którego część znalazła się na marginesie ustabilizowanego społeczeństwa. Długie pozostawienie tych grup w takiej sytuacji powoduje groźne społecznie frustracje i negatywne skutki w postaci wzrostu patologicznych zjawisk w tym przestępczości.

Młodzież wpływa na kształtowanie struktury społecznej we wszystkich jej obszarach. Postawa i świadomość przyszłego społeczeństwa polskiego w dużej mierze zależeć będzie od dążeń, aspiracji i planów życiowych dzisiejszej młodzieży – od możliwości realizacji tych zamierzeń w ciągu najbliższych lat.

Prawo obywateli do ochrony przed biedą i izolacją społeczną gwarantuje Konstytucja RP. Również integrująca się Europa określa prawa i zasady stanowiące podstawę nowego europejskiego ładu społecznego m. in. w zakresie ochrony przed ubóstwem i marginalizacją. Znowelizowana w 1996 roku Europejska Karta Społeczna ratyfikowana przez Polskę w 1997 roku w artykule 30 stanowi:

W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną , Strony zobowiązują się:

a/ podejmować działania, w ramach ogólnego i skoordynowanego podejścia, w celu popierania rzeczywistego dostępu osób oraz ich rodzin znajdujących się lub zagrożonych znalezieniem się w sytuacji marginalizacji społecznej lub ubóstwa, zwłaszcza do zatrudnienia, mieszkań, szkolenia, kształcenia, kultury, pomocy społecznej i medycznej.

b/ dokonywać, o ile to konieczne, przeglądu tych działań w celu ich dostosowywania do sytuacji.”

Negatywne zmiany zachodzące w różnych obszarach społecznej rzeczywistości wymagają od podmiotów życia społecznego szczególnie zaś od podmiotów instytucjonalnych systematycznego monitorowania zachodzących procesów społecznych, weryfikacji wypracowanych i stosowanych metod działania, reguł i wzorców. Takim wymogom podlegają również OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy dysponują sprawdzonym, skutecznym systemem wychowawczo-opiekuńczym ukierunkowanym na młodzież o zredukowanych szansach na prawidłowy start w samodzielność i dorosłość. Podstawowe cele systemu OHP to m.in.:


 • Przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie oraz rozumnego i świadomego uczestnictwa w otaczającym ją świecie.

 • Wychowanie dla aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie zainteresowań oraz pobudzanie wrażliwości na doznania artystyczne, sportowe i społeczne.

 • Umożliwienie wychowankom uzupełnienia wykształcenia i zdobycia zawodu, tak aby uświadomili sobie wartość własnych zdolności i talentów oraz możliwość decydowania o własnym życiu zawodowym i osobistym.

 • Wychowanie do pracy przez wpajanie nawyku dobrej roboty.

 • Przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych.

Zadania programowe OHP obowiązujące na progu nowego stulecia ujęte zostały w dokumencie Strategia działania Ochotniczych Hufców Pracy w latach 2000 – 2005, zawierającym takie konkretyzacje programowe jak: • OHP 2005 – Kierunki działalności.

 • Kierunki działalności programowej OHP w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków.

 • Główne kierunki działalności programowej OHP w środowisku młodzieży wiejskiej.

 • Program ABSOLWENT.

Konsekwentne wdrażanie zadań ujętych w naszych dokumentach programowych pozwala na osiągnięcie doniosłych celów wychowawczych, stawia tamę groźnej społecznie tendencji do marginalizacji i wykluczenia społecznego w środowiskach młodzieży.

Przewidywane w najbliższych latach warunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju zdeterminowane m.in. umiarkowanymi makroekonomicznymi wskaźnikami, ostrą, oszczędnościową polityką państwa oraz wysokim na wyjściu poziomem bezrobocia będą pogarszać sytuację socjalną słabych ekonomicznie środowisk i sprzyjać wzrostowi patologicznych zjawisk wśród młodzieży. Tę niepokojącą możliwość traktujemy przede wszystkim jako wyzwanie dla struktur OHP mobilizujące je nie tylko do intensyfikacji pracy wychowawczej wśród swych uczestników, lecz narzucające ponadto konieczność wyjścia z atrakcyjną ofertą programową dla ogółu młodzieży żyjącej w niższych niż przeciętne warunkach socjalnych.Przed OHP jako instytucją, której statutowa działalność koncentruje się w obrębie kształcenia, wychowania oraz rynku pracy stoją zadania związane z monitorowaniem i modyfikowaniem prowadzonej działalności stosownie do zmian zachodzących w tych obszarach. Ma to służyć wypracowaniu takiej formuły pomocy młodzieży, która będzie zbieżna z kierunkiem społecznych przemian, a jednocześnie w sposób optymalny będzie zabezpieczała jej potrzeby.

Należy przy tym pamiętać, że sytuacja młodzieży jako grupy społecznej jest bardzo zróżnicowana. W jej obrębie można wskazać kategorie osób, które ze względu na pewne indywidualne cechy są szczególnie zagrożone ubóstwem i marginalizacją. Cechami tymi są m. in. : brak wykształcenia, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania. Jako szczególnie zagrożonych wskazuje się młodych bezrobotnych, mieszkańców wsi zwłaszcza z terenów popegerowskich, osoby niepełnosprawne oraz bezdomne.

Mając powyższe na uwadze Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy uruchamia specjalną inicjatywę programowo-organizacyjną o nazwie AGENDA OHP zdefiniowaną jako pakiet wiodących przedsięwzięć programowych OHP przeciwko niebezpieczeństwu marginalizacji i wykluczenia społecznego wśród młodzieży. AGENDA OHP jest zbiorem sprawdzonych rozwiązań i form pomocy starannie wyselekcjonowanych z dotychczasowego dorobku OHP oraz nowych inicjatyw będących plonem najnowszych poszukiwań inspirowanych aktualnymi potrzebami społecznym i postulatami młodego pokolenia.

Głównym celem programu AGENDA OHP jest opracowanie elementów nowej strategii i metod aktywnego i skutecznego przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w Polsce w latach 2002-2005.

Działania i inicjatywy realizowane w ramach programu ukierunkowane są na usuwanie przyczyn oraz znaczne ograniczenie występowania niekorzystnych społecznie zjawisk. Kluczowym zagadnieniem dla realizacji tych zamierzeń jest czas co oznacza, że program musi być wdrożony do realizacji od początku 2002 roku.

Tworząc program ukierunkowany na młodzież oparto się na następujących założeniach:


 • największym problemem i czynnikiem najbardziej demoralizującym jest bezczynność powodowana brakiem pracy oraz perspektyw na przyszłość,

 • młodzież to grupa najbardziej ukierunkowana na zmiany i potencjalnie najbardziej mobilna.

Pakiet programowy AGENDA OHP zawiera propozycje ujęte w pięciu segmentach problemowych skorelowanych z obszarami najżywotniejszych interesów młodzieży : • Edukacja dla sukcesu

 • Debiut na rynku pracy
 • Pomoc dla najsłabszych


 • Świadomość zdrowia

 • NIE ! niedostosowaniu społecznemu

Wiodąca rola przy wdrażaniu poszczególnych propozycji programowych przypada ogniwom i strukturom OHP, które powinny dążyć do stworzenia szerokiego frontu współpracy włączając nie tylko przyjaciół i sympatyków, lecz także lokalne władze państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, placówki oświatowo-kulturalne oraz rodziców.I. EDUKACJA DLA SUKCESU

Wielką szansę dla młodego pokolenia stanowi efektywny system edukacyjny kraju, który zapewnić może wysoki poziom wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej na wyjściu oraz permanentną aktualizację i doskonalenie kwalifikacji. Coraz powszechniejsza jest bowiem świadomość znaczenia wykształcenia dla wejścia na drogę życiowej kariery oraz dla sprostania wymogom konkurencji na krajowym rynku pracy, a w niedalekiej przyszłości także wymogom współzawodnictwa wewnątrzeuropejskiego. Krajowy system edukacji publicznej coraz lepiej przystosowuje się do społecznych oczekiwań, jednakże występujące jeszcze jego słabości powodują, że istniejące niedostatki w wykształceniu muszą być uzupełniane w prywatnym sektorze kształcenia niedostępnym dla wielu środowisk młodzieży. Mając powyższe na uwadze proponujemy dla młodzieży uboższej wsparcie w takich obszarach kształcenia jak: 1. nauka języków obcych,

 2. edukacja komputerowa i informatyczna,

 3. edukowanie na rzecz wyższej kultury i lepszej jakości życia,

 4. edukacja proekologiczna,

 5. edukacja proeuropejska.

W obszarze 1 oferujemy dwu funkcyjny system kursów językowych pod nazwą „Warsztaty Podstaw Językowych” (symbol katalogowy 1010) oraz „Językowe Warsztaty Doskonalące” (symbol katalogowy 1020), który to system z jednej strony służyć będzie początkującym dla pokonania bariery językowej i wejścia na ścieżkę samokształcenia, z drugiej zaś strony umożliwia aktywny rozwój umiejętności językowych. W obszarze 2 oferujemy stałe kursy pod nazwą „Startu Komputerowego” (symbol katalogowy 1030) oraz sieć „Kluby Przyjaciół Internetu” (symbol katalogowy 1040), przy czym celem pierwszego przedsięwzięcia jest wprowadzenie uczestników do świata techniki komputerowej, zaś przedsięwzięcia drugiego przysposobienie do życia w społeczeństwie informatycznym. W obszarze 3 proponujemy sieć przedsięwzięć klubowo-kursowych o nazwie „Akademia BON TON” (symbol katalogowy 1050) oraz projekt czytelniczy „Czytając żyjesz wielokrotnie...” (symbol katalogowy 1060) ułatwiających młodzieży zdobywanie ogłady życiowej, m.in. poprzez pozyskanie dobrej jakościowo informacji z dziedzin determinujących kulturę i jakość życia, a także praktycznych wskazówek niezbędnych dla satysfakcjonującego życia rodzinnego i towarzyskiego. W obszarze 4 proponujemy formy czynnego zaangażowania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, takie jak „MME- Młodzieżowy Monitoring Ekologiczny” ( symbol katalogowy 1070) oraz „Zespoły Młodych Ekologów” (symbol katalogowy 1080 ). „MME” stanowi cykl szkoleniowy połączony z praktycznymi warsztatami poświęconymi wykrywaniu i inwentaryzacji zagrożeń, zaś „Zespoły ME” są przedsięwzięciem zapewniającym udział w kształceniu ekologicznym oraz inspirowaniu i realizacji w środowiskach lokalnych projektów proekologicznych.

W obszarze 5 oferujemy w ramach wakacyjnych hufców pracy system „Praktyk w UE” (symbol katalogowy 1090) ogólnych i zawodowych zapoznających z warunkami nauki i pracy w krajach członkowskich EWG. Proponujemy także cykl praktycznych szkoleń pod nazwą „Szkoła Życia bez Granic” (symbol katalogowy 1100) informujący i edukujący młodych Polaków do praktycznego poruszania się w nowych warunkach europejskich, w tym także nauki i zatrudnienia. W ramach tego cyklu proponujemy szczegółowe przedsięwzięcia informacyjne m.in. takie jak „Konwersacja bez granic” (symbol katalogowy 1101), „Praca bez granic” (symbol katalogowy 1102), „Podróżowanie bez granic”(symbol katalogowy 1103), etc.. W ramach programu „Bliżej Europy” (symbol katalogowy 1110) pilotowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy i działań sieci „Klubów Przyjaciół Europy” (symbol katalogowy 1120) oferujemy ponadto szerszy program edukacyjno- informacyjny o instytucjach demokracji, państwa oraz o społeczeństwie zjednoczonej Europy.


II. DEBIUT NA RYNKU PRACY
Start w dorosłość wyrażający się udanym debiutem na rynku pracy oraz przewidywalny rozwój kariery zawodowej jest niewątpliwie najpilniejszą potrzebą młodzieży, realizacja której napotyka na przeszkodę wysokiego poziomu bezrobocia w kraju. W Polsce wśród ogółu bezrobotnych ok. 30 % stanowi młodzież, czyli osoby które nie przekroczyły 24-ego roku życia. Wielkim problemem w tej grupie są absolwenci szkół zabiegający o uzyskanie pierwszej pracy. Bezrobocie rodzi wśród znacznej części młodzieży postawy bierności oraz rezygnacji i prowadzi do wycofania się z aktywności zawodowej. Postawy te wynikają z przeżywanego poczucia zagrożenia i frustracji, są silnie stresującym czynnikiem i prowadzą często do załamań, depresji i zachowań agresywnych, a nawet do ucieczki od problemów życia w alkoholizm, narkomanię i inne formy patologii. Szczególnej uwagi wymaga obszar wiejski, na którym bezrobocie dotyka ludzi o najniższych szansach zawodowych. Mieszkańcy wsi z natury przyzwyczajeni do ciężkiej i solidnej pracy posiadają na ogół niskie wykształcenie, a także wykazują częstokroć najsłabsze motywacje do nauki nowego zawodu i podnoszenia swych kwalifikacji. Ze względu na specyfikę w postaci braku miejsc pracy w rozsądnej odległości od miejsca zamieszkania ograniczone są znacznie możliwości aktywizacji zawodowej tych środowisk. Wielkim wyzwaniem staje się więc wspomaganie startu zawodowego młodych ludzi w zasadzie na wszystkich rynkach pracy. Z dotychczasowych doświadczeń wynikają następujące kluczowe kierunki działania:

 1. Rozwój i doskonalenie obsługi młodzieżowego segmentu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

 2. Udostępnianie młodzieży wiedzy i praktycznych umiejętności umożliwiających skuteczne występowanie na rynku w roli pracobiorcy

 3. Ułatwianie zdobywania konkurencyjnych kwalifikacji, uzupełniającego dokształcania zawodowego i przekwalifikowywania zgodnie z potrzebami rynku zatrudnienia.

 4. Udostępnianie wiedzy i praktycznych umiejętności przygotowujących do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

W ramach kierunku 1, w celu stworzenia szerokiej dostępności pomocy, zapewnimy stały rozwój struktur i form doradztwa zawodowego budowanych od szeregu lat na bazie „Młodzieżowych Biur Pracy”(symbol katalogowy 2010) oraz „Klubów Pracy”(symbol katalogowy 2020). W ujęciu ogólnokrajowym zamierzamy rozszerzyć i utrwalić w regionach działalność „Giełd Pracy Młodego Pracobiorcy” (symbol katalogowy 2030), jako skutecznej formy pozyskiwania miejsc pracy dla młodzieży i zawiązywania trwałej współpracy na tym polu ze środowiskami pracodawców. Rozwijać będziemy ponadto własną usługę „Pośrednictwa Pracy” (symbol katalogowy 2040) w kraju i w obszarze UE z położeniem nacisku na debiut na rynku pracy oraz na elastyczne zatrudnienie sezonowe.

W ramach kierunku 2 proponujemy dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i ostatnich klas ponad gimnazjalnych (szkół dla młodzieży i dla dorosłych) uruchomienie ogólnopolskiego „Programu STER” (symbol katalogowy 2050), którego celem jest objęcie szerokich kręgów uczniowskich szkoleniem z zakresu „wiedzy rynku pracy i planowania ścieżek kariery zawodowej” oraz podnoszenie kwalifikacji liderów Klubów Pracy OHP. Absolwentom szkół i innej młodzieży zainteresowanej zdobyciem stałego zatrudnienia oferujemy pod nazwą „SZANSA - vademecum młodego pracobiorcy” (symbol katalogowy 2060) szeroko dostępny system kursów i warsztatów udostępniających wiedzę i umiejętności niezbędne dla aktywnego poruszania się na rynku pracy, w połączeniu z wprowadzeniem w obsługę komputerów i zagadnienia informatyzacji życia w społeczeństwie.

W ramach kierunku 3 oferujemy dostęp do naszego systemu kształcenia zawodowego prowadzonego pod nazwą „Giełda Sukcesu” (symbol katalogowy 2070) obejmującego nowoczesne, zróżnicowane czasowo i programowo szkolenia i kursy zawodowe, organizowane w zakresie dostosowanym do potrzeb lokalnych rynków pracy.

W ramach kierunku 4 dla młodzieży z aspiracjami na polu przedsiębiorczości oraz poszukującej alternatywy dla rynku pracy oferujemy szeroko dostępne systemy kursów i warsztatów szkoleniowych pod nazwą „Wszechnica Młodego Przedsiębiorcy” (symbol katalogowy 2080) oraz „ ABC pozarolniczej działalności gospodarczej” (symbol katalogowy 2090) pomyślane w szczególności dla środowiska wiejskiego. Wszechnica z założenia stanowi przedsięwzięcie dla młodzieży ambitnej, zainteresowanej uzyskaniem solidnego wprowadzenia w praktyczne zagadnienia samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze MSP. Przedsięwzięcie to stanie się docelowo także FORUM wymiany doświadczeń młodych przedsiębiorców oraz miejscemspotkań pokoleniowych przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach cyklu „ABC pozarolniczej działalności gospodarczej” zapewnimy podstawy ogólne i praktyczne, a także porady przedstawicieli biznesu, niezbędne dla osób poszukujących pola dla własnej aktywności gospodarczej w środowisku wiejskim. Dla osób szczególnie zainteresowanych agroturystyką proponujemy wyspecjalizowaną odmianę „ABC-...” pod nazwą „AA - Agroturystyczna Alternatywa” (symbol katalogowy 2100).

III. POMOC DLA NAJSŁABSZYCHW Polsce ubóstwo było zawsze jedną z najważniejszych barier stojących na przeszkodzie do godnego życia szeregu grup ludności. Do zbiorowości tych należą m. in. bezdomni, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne, środowiska popegerowskie, rodziny rolników indywidualnych i pracowników budżetowej oświaty i służby zdrowia. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się rodziny wielodzietne oraz rodziny ludzi młodych z małymi dziećmi. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie jedna piąta dzieci w wieku do lat 15 żyje w gospodarstwach domowych zagrożonych ubóstwem. Częściej niż w dużych miastach ubóstwo dotyka rodziny na wsi i w małych miasteczkach.

Słabość istniejących systemów pomocy społecznej powoduje utrwalenie sytuacji, w której ubodzy wydają na świat potomstwo skazane na pozostanie i życie w strefie ubóstwa. O szkodliwości społecznej tego zjawiska świadczą jego związki z całą gamą patologii społecznych rozszerzających się niepokojąco zwłaszcza wśród nieletnich.

Dla przezwyciężania ubóstwa w warunkach silnego bezrobocia konieczne jest asygnowanie znacznych sum na wdrażanie różnych form pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej etc. W niniejszym segmencie OHP, które nie dysponuje środkami na pomoc socjalną, zamierza skoncentrować się w początkowym okresie na wybranych przedsięwzięciach poprawiających sytuację części młodych osób zagrożonych skrajną biedą:

 1. Młodzieży społecznie zaniedbanej oferujemy pomoc w ramach programu „Droga do samodzielności” (symbol katalogowy 3010) koncentrującego się na przygotowaniu jej do samodzielnego życia, umocnieniu kondycji psychicznej i umożliwieniu zdobycia przygotowania zawodowego; oraz obejmującego m.in. pomoc terapeutyczną i indywidualne treningi z zakresu poszukiwania pracy, przygotowania do życia w rodzinie.

 2. Pełnoletniej młodzieży opuszczającej domy dziecka i pozostającej bez szansy na mieszkanie i pracę oferujemy zamieszkanie przez okres do 24-ech miesięcy w 16-u aneksach wygospodarowanych i zmodernizowanych w ramach własnych zasobów budynkowych, pełniących funkcję tzw. „mieszkań usamodzielnienia” (symbol katalogowy 3011) w celu wyrobienia samodzielności życiowej.

 3. Młodzieży bezdomnej oferujemy pomoc w ramach programu „Bilet Powrotny” (symbol katalogowy 3020) przy wydostawaniu się z koszmaru życia uliczno-dworcowego.

 4. Zaniedbanym dzieciom i młodzieży z małych społeczności dotkniętych ubóstwem zaoferujemy program wparcia i troski w formie różnorodnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych pod nazwą „Wesoły Autobus” (symbol katalogowy 3030)

 5. Dziewczętom ze środowisk zaniedbanych proponujemy wsparcie w ramach programu „Koniczyna” (symbol katalogowy 3040) obejmującego pięcioczłonowy zakres tematyczny: „moje atuty”, „moje partnerstwo”, „moje dziecko”, „moje gotowanie”, „moje mieszkanie”.

 6. Młodzieży niepełnosprawnej fizycznie oferujemy udział w przedsięwzięciach integracyjnych „RAZEM” (symbol katalogowy 3050) oraz w wakacyjnych obozach integracyjnych „L@to w sieci” (symbol katalogowy 3060) pozwalających uczestnikom na zapoznanie się z możliwościami informacyjnymi Internetu.

 7. Młodzieży z domów dziecka oraz młodzieży niepełnosprawnej proponujemy w ramach projektu „Bliżej gwiazd” (symbol katalogowy 3070) atrakcyjne zajęcia w czasie spotkań teatralnych sprzyjające ujawnianiu młodych talentów.IV. ŚWIADOMOŚĆ ZDROWIAOceny kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa w okresie transformacji wskazują, że stan zdrowia ludności od lat jest gorszy niż w większości krajów europejskich. U podłoża tego zjawiska leżą problemy związane z bezpieczeństwem socjalnym ludności. Narastają także zagrożenia zdrowotne związane z rozwojem chorób cywilizacyjnych oraz rosnącą degradacją środowiska naturalnego. Regres stanu zdrowotnego ludności dotyczy w szczególności grup społecznych objętych strefą ubóstwa tj. pozbawionych wystarczającego dostępu do żywności, odzienia, mieszkania, lekarstw i opieki medycznej. Szczególnie niepokoić musi pogorszenie wskaźników zdrowotnych oraz nasilenie się zaburzeń rozwojowych wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza pochodzącej ze wsi. Naszą aktywność zmierzającą do poprawy tej negatywnej sytuacji zamierzamy ukierunkować na realizację programów promujących zdrowie, obejmujących upowszechnianie prozdrowotnych stylów życia oraz tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu. W ramach niniejszego segmentu proponujemy:

 1. Młodzieży szkolnej proponujemy udział w bloku tematycznym „Edukacja dla Zdrowego Życia” (symbol katalogowy 4010) stanowiącym wieloczłonowe przedsięwzięcie informacyjno- szkoleniowe, ze szczególnym akcentem przeciwko używkom – inicjatywy składowe : „NIE piję”, „NIE palę”, „NIE biorę”.

 2. Młodzieży szkolnej program szkoleniowo-informacyjny „Nasze środowisko-Nasze zdrowie” (symbol katalogowy 4020) promujący w środowisku zasady zdrowego życia w harmonii z naturą.

 3. Młodzieży dotkniętej pośrednio lub bezpośrednio problemem alkoholowym oferujemy program doraźnej pomocy „STOP!” (symbol katalogowy 4030)

 4. Młodym, pełnoletnim kobietom ze średnim wykształceniem oferujemy cykl szkoleń teoretyczno-praktycznych pod nazwą „Zdrowa Rodzina od A do Z” (symbol katalogowy 4040) zapewniający nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego żywienia w rodzinie oraz opieki nad osobami chorymi.

V. NIE! NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMUPowszechnie znane i zdiagnozowane są przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego. Do najczęstszych należą m. in.: niewydolność rodziny w pełnieniu funkcji wychowawczych, niezaspokojenie podstawowych potrzeb młodzieży, negatywne wpływy środowiska rówieśniczego (subkultury, grupy nieformalne).Często czynniki te występują łącznie i oddziałują na zasadzie wzmocnień. Najgroźniejszym objawem niedostosowania społecznego obserwowanym wśród młodzieży, który w ostatnich latach ulega znacznemu nasileniu jest przestępczość.

Sytuacja ta rodzi konieczność intensyfikowania różnego typu programów profilaktycznych, oświatowych i resocjalizacyjnych przygotowujących ich uczestników do samodzielnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

Z naszych obserwacji wynika, że wielkiego znaczenia nabiera możliwość wyprzedzającego wychodzenia z działaniami o profilaktycznym charakterze do dużych środowisk młodzieży zanim jeszcze dotknięte zostaną skazą niedostosowania społecznego. Mając powyższe na uwadze proponujemy w ramach niniejszego segmentu jako priorytetowe przedsięwzięcie utworzenie sieci Ośrodków Profilaktyki i Interwencji Społecznej (symbol katalogowy 5010), które należałoby powołać docelowo w każdym powiecie. Ośrodki te pomyślane jako system edukowania (w 20-o miesięcznych cyklach) młodocianych mieszkańców miast i wsi dla świadomego i zdrowego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych, pozwala jednocześnie na utrzymanie z ich uczestnikami relatywnie trwałego kontaktu wychowawczego i dobre rozpoznanie potrzeby interwencji społecznej. W ramach niniejszego segmentu proponujemy takie inicjatywy wspomagające walkę z niedostosowaniem społecznym młodzieży jak programy „Jestem potrzebny” (symbol katalogowy 5020) oraz „ANIMA” (symbol katalogowy 5030). Pierwsze z przedsięwzięć zakłada uwrażliwienie młodych mieszkańców na zjawisko znieczulicy społecznej i pozyskanie ich dla świadczenia pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Drugie przedsięwzięcie jest programem animacji kulturalnej zapobiegającym degradacji kulturowej środowisk młodzieży.
ZAŁĄCZNIKI: 1. Katalog przedsięwzięć programowych pakietu AGENDA OHP wraz z prezentacjami,
 1. Ramowy plan realizacji przedsięwzięć programowych pakietu AGENDA OHP.
 1. Wskazówki dotyczące wdrożenia pakietu AGENDA OHP.
 1. Informacja o środkach i programach pomocowych na lata 2000 – 2006.


ZAŁĄCZNIK NR 1
KATALOG

PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH

PAKIETU AGENDA OHP

zadania na lata: 2002-2005


SPIS TREŚCI : SYMBOL :
SEGMENT I.

EDUKACJA DLA SUKCESU”

Warsztaty Podstaw Językowych” 1010

Językowe Warsztaty Doskonalące” 1020

Start Komputerowy” 1030

Klub Przyjaciół Internetu” 1040

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna