Centralne biuro antykorupcyjnePobieranie 3,12 Mb.
Strona1/17
Data12.12.2017
Rozmiar3,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEEUROPA BEZ KORUPCJI
III Miêdzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna

Warszawa, 10 grudnia 2012 r.


WARSZAWA 20132 EUROPA BEZ KORUPCJI
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

www.cba.gov.pl

ISBN 978-83-62455-57-7

Opracowanie graficzne, skład, korekta i druk Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji

ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo www.csp.edu.pl

Nakład 300 egz.


3
Spis treści

Paweł WojtUNIk

Przedmowa 7

Piotr WieSiOłek

Przemówienie 9

jacek kaPiCa

Przemówienie 11johan VLOgaert

Przemówienie 15

Stephen MuLL

Przemówienie 18jacek MiChałOWSki

Przemówienie 20

Brunon hOłySt

Problematyka relacji interpersonalnych w działaniach korupcyjnych 23Część 1.

Wewnętrzne polityki antykorupcyjne służb krajowych i europejskich 39

Pavel NOVOtNy

Przemówienie 41

hans-Joachim Stähr

Prewencja korupcji w niemieckiej Służbie Celnej 46

Sławomir PiChOr

Polityka antykorupcyjna Misji granicznej unii europejskiej

dla Mołdawii i ukrainy (euBaM) – Zero tolerancji 51

Maria DurO MaNSiLLa

instrumenty antykorupcyjne w kontroli granic unii europejskiej.

rola Frontexu 59

jacek BaJger

Polityka antykorupcyjna stosowana w Straży granicznej 66

artur JaNiSZeWSki

Wewnętrzne polityki antykorupcyjne służb krajowych i europejskich. Wnioski z panelu dyskusyjnego 74


4 EUROPA BEZ KORUPCJI


Część 2.

Korupcja a rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym doświadczenia

i wnioski na przyszłość z antykorupcyjnych działań międzynarodowych instytucji finansowych 79

rohan SChaaP

korupcja i rozwój społeczno-ekonomiczny.

Doświadczenia europejskiego Banku Odbudowy i rozwoju 81

halina WaSiLeWSka-treNkNer

korupcja a rozwój społeczno-ekonomiczny 91Andrzej BarCikOWSki

korupcja jako hamulec rozwoju społeczno-gospodarczego 96

Dominik AdAMSkI

Wnioski z panelu dyskusyjnego 99


5

Table of contents

Paweł WojtUNIk

opening speech 103

Piotr WieSiOłek

Speech 105

jacek kaPiCa

Speech 107

johan VLOgaert

Speech 110

Stephen MuLL

Speech 112jacek MiChałOWSki

Speech 114

Brunon hOłySt

Personal relationships in corrupt activities 117PART 1.

Internal anti-corruption policies of national and European

services 133

Pavel NOVOtNy

Speech 135

hans-Joachim Stähr

Corruption prevention in the german Customs Service 139

Sławomir PiChOr

european union Border assistance Mission (euBaM) policy towards corruption Zero tolerance 144

Maria DurO MaNSiLLa

anti-corruption measures in eu border control. the role

of Frontex 151

jacek BaJger

the anti-corruption policy adopted by the Border guard 157

artur JaNiSZeWSki

internal anti-corruption policies of national and european services. Conclusions from the panel discussions 164


6 EUROPA BEZ KORUPCJI
PART 2.

Corruption and socio-economic development, including experiences and conclusions for the future resulting

from anti-corruption activities performed by international

financial institutions 167

rohan SChaaP

Corruption and socio-economic growth. european Bank

for reconstruction and Developments experience 169

halina WaSiLeWSka-treNkNer

Corruption and socio-economic development 179Andrzej BarCikOWSki

Corruption as suppression of socio-economic growth 183

Dominik AdAMSkI

Conclusions from the panel discussions 186


7

Przedmowa


M
am zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich Państwa na iii Międzyna- rodowej konferencji antykorupcyjnej organizowanej z okazji przypada- jącego w dniu 9 grudnia Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania korupcji. W imieniu Centralnego Biura antykorupcyjnego oraz instytucji, które przyczy- niły się do realizacji dzisiejszego wydarzenia, serdecznie dziękuję za przyjęcie

zaproszenia i liczne przybycie.

W tym miejscu składam szczególne podziękowania za wkład w przygoto- wanie konferencji na ręce zacnych współorganizatorów: Narodowego Banku Polskiego, Służby Celnej, a także europejskiego Banku inwestycyjnego, którego obecność wśród nas ma szczególne znaczenie w kontekście tematu tegorocznej konferencji – „europa bez korupcji”.

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania dla władz Zamku królewskiego w Warszawie, dzięki któremu nasza konferencja zyskała wspaniałą oprawę.

Czujemy się zaszczyceni, goszcząc przedstawicieli służb, agencji rządo- wych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i świata nauki oraz wszystkie osoby, które swoją codzienną pracą dają świadectwo, że tematyka dzisiejszego spotkania nie jest im obojętna.

W sposób szczególny witam także laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską o szeroko rozumianej tematyce korupcyjnej.

Organizowana przez Biuro konferencja stała się już wydarzeniem cyklicznym, stanowiąc wyrazisty sygnał woli współdziałania i tym samym reali- zację idei łączenia wysiłków w walce z patologią korupcji. Jako Szef Central- nego Biura antykorupcyjnego wyrażam głęboką nadzieję, że będzie ona stano- wiła istotny wkład w propagowanie wiedzy, poszerzanie świadomości społecznej oraz kształtowanie najlepszych praktyk i postaw.

ufam, że dzisiejsze obrady będą owocowały najlepszymi efektami współ- pracy. Zapewniam ponadto, że Biuro nadal będzie dokładać starań mających
na celu kontynuację dotychczasowej współpracy, jak również podejmowanie kolejnych inicjatyw zorientowanych na nowe obszary współdziałania. Liczę, że doprowadzi nas to do osiągnięcia naszego wspólnego celu, jakim jest nie tylko Polska, ale i europa wolne od korupcji.

Paweł Wojtunik

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego


9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna