Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 WarszawaPobieranie 1,03 Mb.
Strona4/4
Data27.11.2017
Rozmiar1,03 Mb.
1   2   3   4

Opis uszkodzenia:

.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Informacje

dodatkowe...............................................................................................................
…………………………………….

Podpis zgłaszającegoZałącznik nr 9

do umowy nr ………../CBA/2017/PN

Wykaz lokalizacji CBA do których dostarczony zostanie Sprzęt


Lokalizacja

Ilość Sprzętu Zadanie nr 1

Adres

Osoba do

kontaktów

Nr kontaktowy

Białystok

2

ul. Andersa 46b, 15-113 BiałystokBydgoszcz

2

Ul. Siedlecka 10, 85-403 BydgoszczGdańsk

2

Ul. Kartuska 385b, 80-125 GdańskKatowice

2

Ul. 1 Maja 123, 40-235 KatowiceKraków

2

Ul. Racławicka 58, 30-017 KrakówLublin

2

Ul. Gliniana 7, 20-616 LublinŁódź

2

Ul. Żeromskiego 87, 90-502 ŁódźPoznań

2

Ul. Wichrowa 20, 60-449 PoznańRzeszów

2

Ul. Wspólna 1, 35-205 RzeszówSzczecin

2

Ul. Żołnierska 4d, 71-210 SzczecinWrocław

2

Ul. Rodakowskiego 6, 51-637 WrocławWarszawa

2

Ul. Poleczki, 02-822 WarszawaWykaz lokalizacji CBA do których dostarczony zostanie Sprzęt


Lokalizacja

Ilość Sprzętu Zadanie nr 2

Adres

Osoba do

kontaktów

Nr kontaktowy

Warszawa

60

Ul. Poleczki, 02-822 Warszawa

Wykaz lokalizacji CBA do których dostarczony zostanie Sprzęt


Lokalizacja

Ilość Sprzętu Zadanie nr 3

Adres

Osoba do

kontaktów

Nr kontaktowy

Warszawa

5

Ul. Poleczki, 02-822 WarszawaZałącznik nr 10

do umowy nr ………………………..


PROTOKÓŁ INSTALACJI - wzór

do umowy nr ............................. z dnia.............r. na.........................................................


Miejsce dokonania instalacji:

.......................................................................................................
Data instalacji:

.......................................................................................................
Ze strony Wykonawcy:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)
.......................................................................................................

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)
Ze strony Zamawiającego:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)
Przedmiotem instalacji Sprzętu dostarczonego w ramach przedmiotowej Umowy jest:


Lp.
Nazwa przedmiotuJednostka miaryIlośćNr seryjnyUwagi
Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza/nie potwierdza* dokonanie instalacjiSprzętu, zgodnie z zapisami Umowy.
Uwagi:....................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .......

............................................. Podpisy:
1. .................................................. 1………………………
2. .................................................. 2………………………
3.................................................. 3..................................................
(w imieniu Zamawiającego) (Przedstawiciel Wykonawcy)


*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ
WARUNKI GWARANCJI
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przy redagowaniu treści dokumentu gwarancji należy uwzględnić następujące zasady:

 1. Gwarancja musi zawierać oświadczenie Gwaranta, że na żądanie Beneficjenta (Zamawiającego) złożone Gwarantowi w dowolnym czasie w okresie ważności gwarancji, Gwarant zapłaci Beneficjentowi należności wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

 2. Zobowiązanie Gwaranta zawarte w powyższym oświadczeniu musi być nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta; nie może być obwarowane dodatkowymi rygorami w postaci jakichkolwiek warunków i formalności, od których uzależniona byłaby wypłata, jak np. konieczność wykazania istnienia roszczenia, bezsporność żądanych należności, uznanie żądanych należności przez Wykonawcę, złożenie jakiegokolwiek oświadczenia ze strony Wykonawcy, etc.

 3. Dopuszczalne jest uzależnienie dokonania zapłaty przez Gwaranta od złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, które powinno zawierać:

 • pisemne oświadczenie, że żądana kwota jest należna Beneficjentowi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

 • uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego wezwanie skierowane do Wykonawcy o wywiązanie się z postanowień umowy,

 • oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta, na który ma nastąpić wpłata z gwarancji,

 1. Dopuszcza się żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta, uwierzytelnionego za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego.

 2. Nie dopuszcza się żądania potwierdzenia podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta, o których mowa w pkt. 4, przez banki lub inne instytucje.

 3. Nie dopuszcza się żądania złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku lub jakiejkolwiek innej instytucji.

 4. Zamawiający ma prawo doręczyć Gwarantowi wezwanie osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w inny sposób na wskazany przez Gwaranta adres korespondencyjny do zgłaszania roszczeń.

 5. Gwarant może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji tylko w przypadku, jeśli Beneficjent złoży żądanie niezgodne z warunkami wymienionymi w pkt. 3.

 6. Gwarancja nie może odwoływać się do warunków zawartych w innych dokumentach stosowanych przez Gwaranta, takich jak np. ogólne warunki gwarancji ubezpieczeniowych, regulaminy, instrukcje, wzory, itp.

 7. Gwarancja nie może zawierać klauzuli, iż gwarancja jest nieważna, jeśli z tytułu jej wystawienia Wykonawca nie dokonał płatności składki (raty składki) w ustalonym terminie.

 8. Wprowadzenie do gwarancji innych, dodatkowych warunków realizacji uprawnień Beneficjenta poza opisanymi w pkt. 3, (chyba, że wynikają z natury gwarancji jak np. okres ważności gwarancji, warunki wygaśnięcia gwarancji itp.), złożenie oświadczeń przez Gwaranta wbrew postanowieniom pkt. 1 i 2 lub też wprowadzenie do treści gwarancji klauzul, o których mowa w pkt. 9 i 10, lub naruszających postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 lub 8 – Zamawiający uzna za wadliwość gwarancji.

 9. Dokument gwarancyjny Zamawiający zatrzyma do czasu upływu jej ważności. Po upływie terminu ważności, gwarancja podlega zwrotowi wystawcy gwarancji.

 10. Dokumenty gwarancyjne muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji wystawiających, tj. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gwaranta. Dokumenty powinny zawierać aktualne pełne dane rejestrowe Gwaranta w tym wskazywać organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Gwaranta lub tłumacza przysięgłego.

 11. Do dokumentu gwarancyjnego stosuje się wyłącznie prawo polskie. Gwarancja nie może odwoływać się do przepisów prawa innego niż polskie.

 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z gwarancji powinny być rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

 13. Gwarancja winna obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględniać określony w umowie termin na zwrot zabezpieczenia przez Beneficjenta po zakończeniu realizowania umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną.

 14. Jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie.

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna