Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 WarszawaPobieranie 1,03 Mb.
Strona2/4
Data27.11.2017
Rozmiar1,03 Mb.
1   2   3   4

Załącznik nr 1 do SIWZOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zadanie nr 1: dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3-A5 w ilości
24 sztukNazwa podzespołu

Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis oferowanych parametrów*

nominalna prędkość druku – A4 cz-b/kolor

min. 25/25 str./min.
prędkość kopiowania – A4 cz-b/kolor

min. 25/25 str./min.
rozdzielczość druku w trybie normalnym

1200 x 600 dpi
rozdzielczość skanowania

600 x 600 dpi
rozdzielczość kopiarki

600 x 600 dpi
typ skanera

stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów
skanowanie do

- sieciowe skanowanie TWAIN

- e-mail


- FTP

- USB


- do skrzynki użytkownika

- SMB


- obsługiwane formaty dostępne z panelu urządzenia (min.): TIFF, PDF, JPEG, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.
Skalowanie

Zoom od 25 do 400% ze skokiem max co 1%
Faks

Tak
normatywny cykl pracy

min. 25 000 str./mies.
Obsługiwane formaty

A5-A3
Języki drukarki:

Min. PCL5, PCL6
czas wydruku pierwszej strony (w formacie A4)

Poniżej 16 sekund
zainstalowana pamięć

min. 2 GB
złącza zewnętrzne

- USB
- Ethernet 10/100
podajnik automatyczny

- min. 2

- min. 500 arkuszy na podajnik


wbudowany serwer wydruku

Tak
dysk twardy

Min. 250 GB
zabezpieczenia

Funkcja bezpiecznego drukowania.

Drukowanie bezpieczne dokumentów z zastosowaniem PIN kodu.

Zadania drukowania przechowywane na serwerze wydruku do momentu wprowadzenia kodu PIN przez użytkownika.

Automatyczne usuwanie danych z pamięci.

Szyfrowanie danych na dysku twardym.

Obsługa AD (Active Directory)


oprogramowanie

Sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD/DVD,

Oprogramowanie do monitorowania stanu

urządzenia (ilość tonera, błędy)

kompatybilność z systemami operacyjnymi

Windows 7 (32/64)/Windows 8 (32/64)/Windows 10 (32/64)

Macintosh min. 10.x

Serwer 2003/2003x64/2008/2008x64

Unix/Linux


w komplecie

kabel zasilający, kabel sygnałowy USB o

długości co najmniej 3 m.


druk dwustronny – automatyczny

Tak
gwarancja producenta

36 miesięcy
Dokumentacja

Instrukcja w języku polskim
Inne

- sorter elektroniczny

- tryb energooszczędny

- panel operatorski w języku polskim

- podstawa pod urządzenie pozwalające na przemieszczanie urządzenia (stolik z kółkami)

- finiszer ze zszywaniem

Wyposażenie

Zestaw instalacyjny materiałów eksploatacyjnych
Wyposażenie dodatkowe

min. 3 kpl. tonerów oraz zszywek
(do każdego z urządzeń).
Instalacja urządzenia

Bezpłatnie do 6 miesięcy od daty dostawy, ustalony na roboczo z Zamawiającym (lokalizacja instalacji obejmuje oddziały w Polsce).............................., dn. .......................

............................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)


Zadanie nr 2: dostawa drukarek monochromatycznych laserowych w ilości
60 sztuk.Nazwa podzespołu

Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis oferowanych parametrów*

rodzaj urządzenia

jednofunkcyjne – tylko funkcja druku
prędkość druku

min. 30 str./min.
rozdzielczość druku mono

min. 600 x 600 dpi
czas wydruku pierwszej strony (w formacie A4)

do 7 sekund
miesięczne obciążenie

min. 40000 stron
złącza zewnętrzne

- USB
podajnik automatyczny

- min. 200 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze

tak
oprogramowanie

sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD/DVD
kompatybilność z systemami operacyjnymi

min. Windows 7 (32/64)/Windows 8 (32/64)/Windows 10 (32/64)
w komplecie

kabel zasilający, zestaw instalacyjny materiałów eksploatacyjnych
druk dwustronny – automatyczny

Tak
gwarancja producenta

min. 36 miesięcy
dokumentacja

Instrukcja w języku polskim
wyposażenie dodatkowe

- 1 dodatkowy oryginalny kpl. materiałów eksploatacyjnych (tj. toner, bęben światłoczuły)
(do każdego z urządzeń).

- kabel USB min. 3m (do każdego z urządzeń).


.............................., dn. .......................

............................................................(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Zadanie nr 3: zakup drukarek laserowych kolorowych w ilości 5 sztuk

Nazwa podzespołu

Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis oferowanych parametrów*

technologia

laserowa, kolorowa
formaty

A5, A4
podajnik papieru

min. 150 arkuszy A4
szybkość druku w kolorze/czarno-biały

min. 15 str./min.
max rozdzielczość druku

min. 600 dpi
skaner

tak
max rozdzielczość skanowania

min. 600 dpi
druk dwustronny – automatyczny

TAK
interfejsy

USB
interfejsy radiowe

brak, lub z możliwością całkowitego wyłączenia
oprogramowanie

sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD/DVD
kompatybilność z systemami operacyjnymi

min. Windows 7 (32/64)/Windows 8 (32/64)/Windows 10 (32/64)Windows 7/Windows 8
w komplecie

kabel zasilający, zestaw instalacyjny materiałów eksploatacyjnych
rozmiar wys. max

500 mm
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

tak
wyposażenie dodatkowe

dodatkowe tonery: 2 x czarny, 1 x cyat, 1 x magenta, 1 x yellow – każdy o wydajności min 1300 stron A4 (do każdego z urządzeń).

- kabel USB min. 3m (do każdego z urządzeń).


.............................., dn. .......................

............................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości opisania oferowanych parametrów na zasadzie spełnia/ nie spełnia lub tak/nie. W tabelach stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ należy szczegółowo opisać parametry techniczne oferowanych urządzeń.

(pieczęć Wykonawcy)Załącznik nr 2 do SIWZ


FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania nr 32/>PU/2017/JC

NAZWA FIRMY:___________________________________________________________________________________

REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|


NR KRS/CEDG: _________________________________________


ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:
______ - ______ ,________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Internet: http:// __________________________________ pl
tel.________________________________ faks___________________________________
Mały i średni przedsiębiorca:  tak  nie
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:
__________________________________________________________________
tel. __________________________________________
e-mail: __________________@____________________
My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.


 1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,


zadanie nr 1

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3-A5 w ilości 24 sztuk.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Typ ………….…………………………………………..
za cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)


(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)

Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesięcy).

Oferujemy dodatkowe wyposażenie w ilości …………….. kpl. tonerów oraz zszywek do każdego urządzenia (min. 3 kpl).

Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: zgodnie z rozdziałem V SIWZ.
zadanie nr 2

Dostawa drukarek monochromatycznych laserowych w ilości 60 sztuk Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Typ ……………………………………………………..za cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)


(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)

Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesięcy).

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ….. dni od daty podpisania umowy (max. 30 dni, lecz nie później niż do 15 grudnia 2017r.).
zadanie nr 3

Dostawa drukarek laserowych kolorowych w ilości 5 sztuk.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Typ ……………………………………………………..

za cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)


(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)
Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesięcy).

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ….. dni od daty podpisania umowy (max. 30 dni, lecz nie później niż do 15 grudnia 2017r.).
Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/nie będzie1 prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.


W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on
w następującym zakresie:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego

Wartość wskazanych usług bez kwoty podatku 1. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi za wady sprzętu na okres……………… miesięcy (minimum 24 miesiące).
 1. Akceptujemy termin płatności wynoszący 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 1. Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 3 projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

e) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.
 1. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć1 wykonanie części zamówienia podwykonawcy(om)w zakresie:

………………………………………………………………………………………………..

następującym podmiotom …………………………………………………………………
 1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ..................................................................

2. .................................................................

.............................., dn. .......................

............................................................

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka lub podpis upoważnionego przedstawiciela)1 niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Egz. nr …….


U M O W A nr ……../CBA/2017/PN
W dniu ………………………. r. w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa-Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9, NIP 701-00-25-324, Regon: 140610454, reprezentowanym przez Pana Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a
……………………… z siedzibą w …………………. przy ul. ……………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: ………….., prowadzonym przez ………………………., …. Wydział Gospodarczy KRS, NIP ……………….., REGON: ……………, reprezentowaną przez ………………………………. , zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanych dalej łącznie „Stronami”.


stosownie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ………………………….., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), nr sprawy …/>PU/2017/………., zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy ……………, zwanych dalej „Sprzętem”, na potrzeby komórek organizacyjnych CBA. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1.

 2. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu
  i wydać mu go na zasadach określonych w § 4 umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Sprzęt
  i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy.

 3. Na Przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności:

 1. sprzedaż, dostarczenie i instalacja (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1) Sprzętu zgodnego z Załącznikiem nr 1 do umowy;

 2. dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i kart gwarancyjnych do dostarczonego Sprzętu;

 3. zapewnienie udzielenia nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na oprogramowanie standardowe oraz przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów licencyjnych;

 4. zapewnienie w ramach gwarancji do świadczenia usług konserwacji i przeglądu Sprzętu zgodnie z warunkami producenta;

 5. udzielenie gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do umowy.

 1. Specyfikację ilościowo-cenową zawiera Załącznik nr 4.


§ 2

Organizacja

 1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją umowy, Zamawiający wyznacza nw. przedstawiciela:

………………….. tel. (22) ……………….., e-mail ………………………

……………………tel. (22) ……………….., e-mail ……………………….………………….. tel. (22) …………………., e-mail ……………………..


 1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją umowy, Wykonawca wyznacza nw. przedstawiciela:

……………………………… tel. ………………………, e-mail ………………………………..


 1. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiadają za nadzór nad wykonaniem umowy zgodnie z przepisami niniejszej umowy.

 2. Obie Strony mogą zmienić swoich przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, informując drugą Stronę z co najmniej 1-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

 3. Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, godz. 8.15 – 16.15, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3

Wykonanie umowy


 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy
  i stosowanymi normami technicznymi.

 2. Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Sprzętu nastąpi w dniu dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu w miejsca określone w Załączniku nr 9 i na zasadach wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad, spakowany
  w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta, nie starszy niż sześć miesięcy od daty dostawy, posiadający oznakowanie (certyfikat) CE, oraz że nie jest obciążony prawami osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia efektywności energetycznej dostarczanych urządzeń, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (WE) 106/2008 z dnia 15.01.2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.

 4. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producentów Sprzętu. Dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim.


§ 4

Termin i warunki dostawy i instalacji Sprzętu


    1. Sprzęt podlegać będzie odbiorowi. Szczegółowe zasady odbioru Sprzętu zawiera Załącznik nr 2 do umowy.

    2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu nie później niż do dnia
     …………………… 2017 roku, przy czym za termin dostarczenia Sprzętu przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Protokołu odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór zawiera Załącznik nr 7 do umowy.

    3. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie wskazanym w ust. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Sprzętu do czasu jego odbioru przez Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do umowy.

    4. W razie pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z dostarczeniem Sprzętu powyżej 5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od niezrealizowanej części umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.

    5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu do lokalizacji, o których mowa w Załączniku nr 9 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostarczanego Sprzętu do poszczególnych lokalizacji.

    6. Instalacja Sprzętu nastąpi w terminie i miejscu wskazanym Wykonawcy przez Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym Zamawiający zastrzega, iż termin instalacji wyznaczy Wykonawcy w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru Przedmiotu umowy. Dokonana instalacja zostanie potwierdzona przez przedstawicieli Stron umowy podpisaniem Protokołu instalacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do umowy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1).

    7. Podczas instalacji Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu haseł serwisowych do instalowanego urządzenia, jak również przeszkolenia wyznaczonej osoby przez Zamawiającego z obsługi Sprzętu (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1).

    8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w instalacji konkretnego urządzenia ponad 10 dni roboczych
     w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu instalacji zgodnie z ust. 6, Zamawiający zleci wykonanie instalacji w całości innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, za co Zamawiający wystawi refakturę Wykonawcy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1).

§ 5

Płatności

 1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1, (wartość Przedmiotu umowy), Strony ustalają na kwotę netto ……….. zł (słownie: ……………. zł …./100), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ……………. zł brutto (słownie: ………………. zł …/100). Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów dokumentacji, kosztów opakowania, kosztów konserwacji, przeglądów oraz ewentualnych napraw, kosztów instalacji Sprzętu (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1), udzielenia licencji oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do określonych umową lokalizacji.

 2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

NIP 701-00-25-324, REGON 140610454

 1. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron protokół odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do umowy.

 2. Płatność za realizację umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa.

 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fakturę VAT w dniu podpisania przez przedstawicieli Stron Protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

 4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
  w złotych polskich.


§ 6

Gwarancja

       1. Wymagania gwarancyjne zawiera Załącznik nr 3 do umowy.

       2. Wykonawca udziela na dostarczony Sprzęt …. miesięcy gwarancji. Okres rękojmi wynosi …. miesiące.

       3. Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi na Sprzęt (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1) liczony jest od daty instalacji Sprzętu, potwierdzonej podpisaniem Protokołu instalacji, o którym mowa w § 4 ust. 6.

       4. Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi na Sprzęt (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 2 i 3) liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4.

§ 7

Kary

 1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy.

 2. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:

 1. 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy;

 2. 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 umowy;

 3. 0,2 % wartości początkowej brutto uszkodzonego Sprzętu, z tytułu przekroczenia wymaganego czasu na odbiór Sprzętu, o którym mowa w Załączniku nr 3 pkt 5, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w odbiorze;

 4. 0,2 % wartości początkowej brutto naprawianego Sprzętu - z tytułu przekroczenia wymaganego czasu naprawy gwarancyjnej, o której mowa w Załączniku nr 3 pkt 6, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w naprawie;

 5. 0,15% wartości początkowej brutto naprawianego Sprzętu - z tytułu przekroczenia czasu trwania procedur zastępczych, o których mowa w Załączniku nr 3 pkt 8, za każdy dzień przekroczenia,

 6. 0,15% wartości początkowej brutto Sprzętu podlegającego wymianie – z tytułu przekroczenia czasu przewidzianego na wymianę, o którym mowa w Załączniku nr 3 pkt 9, za każdy dzień roboczy przekroczenia,

 7. 0,2% wartości początkowej brutto niezainstalowanego urządzenia - za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia co do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu instalacji konkretnego urządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1),

 1. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt b) – g), nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.

 2. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę do dokonywania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i z zabezpieczenia.

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego po otrzymaniu właściwej noty obciążeniowej.

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w §5 ust. 1 Umowy.
§ 8

Zmiany umowy


 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:

 1. powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu umowy,

 2. powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
  w zakresie modelu/typu Sprzętu/oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem że Sprzęt/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu Sprzętu/oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny,

 3. po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,

 4. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.


§ 9

Inne postanowienia

 1. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z realizacją umowy obowiązywać będzie forma pisemna.

 2. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną
  z pisemnym potwierdzeniem ich otrzymania.

 3. Ustala się następujące adresy, numery faksów, e-maili i telefonów:

Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień:

……………………………………

tel. …………..Fax …………. e-mail: …………..

technik do kontaktu:

……………………………….., tel. …………… e-mail: …………..

Adres Zamawiającego dla potrzeb składania zawiadomień:

Biuro Teleinformatyki CBA

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9,

tel. 22/437-26-00 , faks 22/437-26-90, e-mail serwis@cba.gov.pl
§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy


 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  w wysokości 10% wartości brutto umowy, tj. w wysokości ………………. zł. (słownie: ……………. zł …./100) w formie przelewu bankowego, obejmujące okres realizacji umowy oraz okres udzielonej rękojmi.

 2. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron Protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, tj. 30% wysokości zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dostarczonego Sprzętu.

 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zwrot każdej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy), zostanie dokonany przelewem na konto określone przez Wykonawcę.

§ 11

Postanowienia końcowe


 1. Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikających z umowy,
  z wyjątkiem banku kredytującego Wykonawcę w zakresie umowy.

 2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem lub realizacją umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.

 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną

 6. Każda ze Stron obowiązana jest do dołożenia należytej staranności, w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.

 7. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3  (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

 8. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis Przedmiotu umowy;

2) Załącznik nr 2 - Zasady odbioru Przedmiotu umowy;

3) Załącznik nr 3 - Wymagania gwarancyjne;

4) Załącznik nr 4 - Specyfikacja ilościowo-cenowa;

5) Załącznik nr 5 - Protokół odbioru ilościowego;

6) Załącznik nr 6 - Protokół odbioru jakościowego;

7) Załącznik nr 7 – Protokół odbioru Przedmiotu umowy;

8) Załącznik nr 8 - Wzór formularza zgłoszenia serwisowego;

9) Załącznik nr 9 – Wykaz lokalizacji CBA do których dostarczony zostanie Sprzęt;

10) Załącznik nr 10 – Protokół instalacji. 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi
  w załącznikach a warunkami ustalonymi w umowie, wiążące są postanowienia umowy.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do umowy nr ……/CBA/2017/PNSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Załącznik nr 2

do umowy nr ……/CBA/2017/PNZasady odbioru Przedmiotu umowy
I. Odbiór jakościowy

 1. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną do odbioru Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

 2. O przygotowaniu Przedmiotu umowy do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na numer 22/437-26-90 z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, podając:

  • numer umowy,

  • planowaną datę dostarczenia urządzenia do odbioru jakościowego,

  • numery seryjne Sprzętu dostarczonego w ramach umowy.

 1. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie w CBA w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 9 w ciągu 2 dni (dni robocze) od daty dostarczenia Sprzętu.

 2. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakościowego będzie sprawdzenie poprawności działania i jakości dostarczonego Sprzętu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w umowie.

 3. Odbiorowi jakościowemu podlegać będzie:

– 2 urządzenia, których numery seryjne zostaną wybrane losowo przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego Sprzętu wybranego do odbioru jakościowego.

 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy demonstracji pracy Sprzętu.

 3. Dodatkowe materiały eksploatacyjne do odbioru jakościowego tj. tusz/toner dostarczy Wykonawca.

 4. Jeżeli w czasie odbioru jakościowego jakikolwiek Sprzęt wybrany do odbioru jakościowego nie będzie działał poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, cała partia przeznaczona do odbioru jakościowego zostanie zwrócona Wykonawcy, a cała procedura odbioru zostanie powtórzona od początku.

 5. Pozytywny wynik odbioru jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem bez zastrzeżeń Protokołu odbioru jakościowego, którego wzór określa Załącznik nr 6.

 6. Protokół, o którym mowa w pkt 10, zostanie sporządzony w 2 egz., z których jeden otrzyma Wykonawca, a jeden Zamawiający.II. Odbiór ilościowy:

 1. Pozytywny wynik odbioru jakościowego warunkuje przystąpienie Stron do odbioru ilościowego Przedmiotu umowy.

 2. O przygotowaniu Przedmiotu umowy do odbiorów ilościowych w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 9 do umowy, Wykonawca powiadomi daną jednostkę CBA przesyłając pisemną informację faksem na numer wskazany w Załączniku nr 9 do umowy, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, podając:

  • numer umowy,

  • planowaną datę dostarczenia Sprzętu do odbioru ilościowego,

  • wykaz numerów seryjnych dostarczanego Sprzętu.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu w poszczególnych jednostkach CBA wymienionych w Załączniku nr 9 do wskazanego miejsca.

 2. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowego jest sprawdzenie kompletności dostarczonego Przedmiotu umowy oraz dokumentacji i potwierdzenie zgodności z ilością określoną w umowie.

 3. Dostarczony Sprzęt zostanie odebrany ilościowo we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

 4. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę w standardowych, bezzwrotnych oryginalnych opakowaniach producenta, które będą zabrane przez Wykonawcę na życzenie Zamawiającego.

 5. Jeżeli w czasie odbioru Sprzętu wystąpią rozbieżności w zakresie ilości lub kompletności dostarczonego Sprzętu, Wykonawca niezwłocznie usunie stwierdzone rozbieżności.

 6. Odbiór ilościowy dokonany w danej jednostce terenowej CBA zostanie potwierdzony podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy Protokołu odbioru ilościowego, według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do umowy.

 7. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru ilościowego, bez uwag lub zastrzeżeń, na Zamawiającego przechodzi prawo własności Sprzętu oraz wszelkie korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu.

 8. Protokół, o którym mowa w pkt 8, zostanie sporządzony w 3 egz., z których jeden otrzyma Wykonawca a dwa Zamawiający.


III. Odbiór Przedmiotu umowy

 1. Podpisane w jednostkach Zamawiającego dwa Protokoły odbiorów ilościowych zostaną niezwłocznie przekazane przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy wyznaczonemu po Stronie Zamawiającego.

 2. Na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń Protokołów odbiorów ilościowych oraz Protokołu odbioru jakościowego zostanie podpisany przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego oraz Przedstawiciela Wykonawcy Protokół odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do umowy.

 3. Podpisanie Protokołu odbioru Przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego wszystkich Protokołów odbiorów ilościowych podpisanych przez wszystkie jednostki, do których nastąpiła dostawa Sprzętu.

 4. Wszystkie czynności związane z odbiorami w poszczególnych jednostkach CBA muszą zakończyć się w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.


Załącznik nr 3

do umowy nr ……/CBA/2017/PN


Wymagania gwarancyjne


 1. Okres gwarancji na urządzenia wynosi ….. miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania Protokołu instalacji (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1) lub z chwilą podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 2 i 3).

 2. Gwarancja obejmuje również wszelkie naprawy powstałe w wyniku działań czynników atmosferycznych (np. wyładowania atmosferyczne).

 3. Do każdego dostarczonego Sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne produktu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodne z umową), adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. Zgłoszenia o awariach kierowane będą do Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego ustalone w trybie roboczym.

 4. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane faksem lub e-mail w dni robocze. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Zgłoszenia otrzymane po godzinie 16.15 będą traktowane, jako zgłoszenia otrzymane o 8.15 rano dnia następnego.

 5. Naprawy gwarancyjne i serwisowe odbywać się będą w siedzibach Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt odbierze uszkodzony Sprzęt od użytkownika do naprawy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Po naprawie, w ramach umowy, Wykonawca dostarczy Sprzęt wolny od wad do siedziby Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca pozostawi nośniki danych w siedzibie Zamawiającego.

 6. Wykonanie napraw i usunięcie awarii zakończone ponownym uruchomieniem Sprzętu musi nastąpić
  w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii do serwisu Wykonawcy.

 7. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie podanym wyżej, na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii, Wykonawca dostarczy do użytkownika Sprzęt wolny od wad, równoważny funkcjonalnie, o parametrach technicznych nie gorszych od Sprzętu podlegającego wymianie. Dostawa przedmiotowego Sprzętu nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym liczonym od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy gwarancyjnej i będzie traktowana jako procedura zastępcza.

 8. Procedury zastępcze nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od chwili zgłoszenia awarii.

 9. Dwukrotne uszkodzenie tego samego elementu Sprzętu zaistniałe w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do wymiany tego Sprzętu na nowy (z uwzględnieniem pkt 11), wolny od wad, równoważny funkcjonalnie, w terminie 14 dni roboczych od daty ostatniego zgłoszenia. Okres gwarancji określony w pkt 1 dla wymienionego Sprzętu rozpocznie się z chwilą jego dostarczenia.

 10. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany Sprzętu na nowy będzie każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej danego Sprzętu.

 11. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

 12. Do każdego Sprzętu dostarczona będzie instrukcja użytkownika w języku polskim.

 13. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy gwarancyjnej. Niezbędne do prawidłowego działania urządzenia komponenty wymieniane będą nieodpłatnie w ramach świadczenia usługi objętej umową gwarancyjną z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem tuszy i tonerów.

 14. W ramach umowy Wykonawca na własny koszt, wliczając koszt dojazdu do miejsca instalacji urządzenia zobowiązany jest do świadczenia usług konserwacji i przeglądu Sprzętu, zgodnie z warunkami producenta Sprzętu.

 15. Czas biegu obowiązkowych przeglądów Sprzętu przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, rozpoczyna się od momentu instalacji urządzenia (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 1) lub z chwilą podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy (dot. przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 2 i 3).

 16. Naprawy podzespołów stanowiących nośniki danych odbywać się będą wyłącznie na terenie siedziby Zamawiającego i pod jego kontrolą. W przypadku, gdy naprawa nośników danych będzie niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy przedmiot na nowy.

 17. Uszkodzone nośniki danych stanowią własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi Wykonawcy w ramach wymiany.

 18. Dostarczone licencje będą wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem Sprzętu oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.

 19. Oprogramowanie oraz sterowniki do Sprzętu Wykonawca dołączy w aktualnych, stabilnych wersjach na nośnikach elektronicznych.

Załącznik nr 4

do umowy nr ……/CBA/2017/PN
Specyfikacja ilościowo - cenowa


L.p.

Opis / Nazwa

Ilość

Cena jedn.

netto złVAT

%


Cena jedn.

bruttoWartość netto zł

Wartość

brutto1.

Urządzenie wielofunkcyjne Producent: ………

Model: ………… …..

Typ: ..

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna