Cena światowaPobieranie 269,94 Kb.
Strona1/5
Data22.12.2017
Rozmiar269,94 Kb.
  1   2   3   4   5

Przedmiot: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, rok akademicki 2005/2006

Kierunek: EKONOMIA, III semestr, studia licencjacieOpr. M. JaworskaMIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

REGULAMIN PRZEDMIOTU

 1. Zajęcia odbywają się według planów i programów nauczania obowiązujących w Akademii Rolniczej w Poznaniu.

 2. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Zajęcia prowadzone są w III semestrze na II roku studiów w wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń w semestrze.

 3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń i egzaminu końcowego.

 4. Udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych z przedmiotu jest obowiązkowy. Nieobecność powyżej 20% zajęć ćwiczeniowych (więcej niż 1 zajęcie) powoduje skreślenie z listy studentów. Prowadzący ustala termin i tryb odrabiania zaległości.

 5. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się wynik z kolokwium oraz aktywność na zajęciach. Kolokwium odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przy konsultacji ze studentami. Przy zaliczeniu kolokwium, ćwiczeń oraz egzaminu stosuje się oceny:

bardzo dobry    – 5,0 dostateczny plus    – 3,5

dobry plus   – 4,5 dostateczny    – 3,0

dobry   – 4,0 niedostateczny   – 2,0

Student zobowiązany jest do zaliczenia kolokwium w terminie określonym przez prowadzącego, zgodnie z planem zajęć w roku akademickim 2005/06. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na wyznaczonym terminie kolokwium wystawiona jest ocena niedostateczna (2,0).

 1. Wymagania warunkujące zaliczenie przedmiotu: Przedmiot międzynarodowe stosunki gospodarcze realizowany w formie ćwiczeń i wykładów i kończy się egzaminem po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin w pierwszym terminie ma formę pisemną polegającą na udzieleniu przez zdających poprawnych odpowiedzi na pytania podawane kolejno po udzieleniu odpowiedzi w ciągu dziesięciu minut na każde pytanie. Pytania egzaminacyjne formułowane są na podstawie treści prowadzonych wykładów i zalecanej literatury przedmiotu przy czym są one różne dla dwóch grup i różne dla każdego egzaminu w danym roku (przy założeniu drugiego terminu i egzaminów poprawkowych) w poszczególnych latach.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na wyznaczonym terminie egzaminu wystawiona jest ocena niedostateczna (2,0).
 1. Studentowi przysługuje jedna możliwość poprawiania egzaminu oraz tryb zaliczenia komisyjnego przewidziany Regulaminem Studiów (punkt IV §23/6 i 7).Kierownik przedmiotu

  Prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki


TREŚĆ PROGRAMOWA WYKŁADÓW:


 1. Międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej.

 2. Teoria handlu międzynarodowego i jej ewolucja. Korzyści z wymiany międzynarodowej.

 3. Ceny w handlu międzynarodowym.

 4. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji.

 5. Międzynarodowy system walutowy. Bilans płatniczy i międzynarodowa równowaga płatnicza.

 6. Wzrost gospodarczy i ewolucja handlu międzynarodowego. Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się.

 7. Integracja gospodarcza w Europie i w świecie.

 8. Polityka handlowa.

 9. Środki polityki handlowej – elementarna analiza ceł.

 10. Środki parataryfowe i pozataryfowe w polityce handlowej.

 11. Dumping i środki antydumpingowe.

 12. Rola GATT/WTO w liberalizacji współczesnego handlu międzynarodowego.

 13. Problemy globalne w gospodarce światowej. Integracja krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską a globalizacja.

 14. Integracja krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską a globalizacja

 
Literatura do wykładu


 

 1. Zdzisław W. Puślecki, System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji,, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001

 2. Zdzisław W. Puślecki, Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej, Poznań 1994 

 3. Zdzisław W. Puślecki (Red.), Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2001

 4. Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski (Red.), Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2004

 5. Zdzisław W. Puślecki (Red.), Życie gospodarcze, w: Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. Europa, Europa...,II, Redakcja naukowa Z. Drozdowicz, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 2004, s. 332-422.

 6. Zdzisław W. Puślecki (Red.), Integracja europejska, w: Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. Europa, Europa...,II, Redakcja naukowa Z. Drozdowicz, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 2004, s. 424-522.

 7. Zdzisław W. Puślecki, (Red.), Polska w Unii Europejskiej, w: Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. Europa, Europa...,II, Redakcja naukowa Z. Drozdowicz, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 2004, s. 524-568.

 8. Zdzisław W. Puślecki, Strategia rozwoju ekonomicznego Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, w: Z.Drozdowicz (Red.), Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, Wydawnictwo Fundacji  Humaniora, Poznań 2004, s. 127-153.

 9. Zdzisław W. Puślecki, Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy, Warszawa-Poznań 1996.

 10. Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki (Red.), Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Poznań 2000.

 11. Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki (Red.), Adaptacja przez transformacje, Poznań 2001.

 12. A. Budnikowski, E.Kawecka-Wyrzykowska (Red.), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 1999. 

 13. P.Bożyk, J.Misala, M.Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2001

 14. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003.

 15. E.Jantoń-Drozdowska, Regionalna integracja gospodarcza, Warszawa-Poznań 1998

 16. Współczesna gospodarka światowa, Praca zbiorowa pod red. A.B. Kisiel- Łowczyc, Gdańsk 1994

 17. P.R.Krugman, M.Obstfeld, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Tłumacz. i adapt. St. Ładyka, Warszawa 1993, tom I i Warszawa 1994 tom II.

 18. T.Rynarzewski (Red.), Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

 19. Z.Drozdowicz (Red.), Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna