Cena specyfikacji …Pobieranie 323,32 Kb.
Strona1/7
Data08.03.2018
Rozmiar323,32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

(zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 418 000 euro)


na

,, Wykonywanie usług lakierniczych w zakresie malowania taboru tramwajowego i autobusowego i związane z nimi prace blacharskie i elektryczne oraz usługi lakiernicze w zakresie budowlanym

Znak sprawy: FZ-281-42/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 5 i 6 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164)

zwanej dalej ustawą pzp.

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Adres do korespondencji:

MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Dział Zamówień

Telefon: (+48) 12 254-11-58
Fax.: (+48) 12 254-12-41

e – mail:zamowienia@mpk.krakow.plSPIS TREŚCI:

I. Opis przedmiotu zamówienia 3

II. Termin wykonania zamówienia 7

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 7

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy pzp oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy pzp oraz w pkt. III SIWZ. 9

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 12

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 12

VII. Termin związania ofertą 13

VIII. Wymagania dotyczące wadium 13

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 14

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 16

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 17

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  celu zawarcia umowy w  sprawie zamówienia 20

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zawarciu umowy 22

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 22

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 22

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postę­powania o udzielenie zamówienia 23

XVIII. Pozostałe informacje 23

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 1. szczegółowe zakresy i technologie malowania dla poszczególnych zadań (załączniki nr 1.1 – 1.11),

 2. Wymagania dotyczące świadczenia usług lakierniczych w kabinie lakierniczej (załącznik nr 2)

 3. Wzory formularzy cenowych dla poszczególnych zadań (załączniki nr 3.1-3.4)

 4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4)

 5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5)

 6. Wzór informacji dot. przynależności do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących do grupy kapitałowej (załącznik nr 6),

 7. wzór wykazu wykonanych usług (załącznik nr 7),

 8. Wzór formularza oferty (załącznik nr 8),

 9. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 9),

 10. Wzór zobowiązania o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp ( załącznik nr 10) 1. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lakierniczych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie w zakresie:

  1. malowania taboru tramwajowego i autobusowego w Stacji Obsługi i Remontów TR, ul. Jana Brożka 7 - stanowiących zadanie 1,

  2. malowania taboru tramwajowego w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta TH, ul. Ujastek 12 - stanowiących zadanie 2,

  3. malowania taboru tramwajowego w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze TT, ul. Jana Brożka 3 - stanowiących zadanie 3,

  4. malowania taboru autobusowego w Stacji Obsługi Autobusów Płaszów TP, ul. Biskupińska 2 - stanowiących zadanie 4,

  5. związanych z malowaniem taboru prac blacharskich i elektrycznych w wybranych obiektach w - ramach zadania 3 (TT) i zadania 4 (TP) ,

  6. prac lakierniczych w zakresie budowlanym we wszystkich obiektach wskazanych powyżej w ramach poszczególnych zadań.

 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50111000

 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedno lub więcej zadań (maksymalnie cztery zadania) zgodnie z dokonanym podziałem na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 i zadanie 4.

 4. Zakres zamówienia dotyczący poszczególnych zadań:

  1. zadanie nr 1 - usługi dla Stacji Obsługi i Remontów (TR)

   L.p.

   Wyszczególnienie

   JM

   Ilość

   Nr załącznika określającego szczegółowy zakres i technologię malowania

   1

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu E1

   szt

   2

   zał. nr 1.1

   2

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu E1 (bez wózków)

   szt

   15

   zał. nr 1.1

   3

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu C3

   szt

   2

   zał. nr 1.1

   4

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu C3 (bez wózków)

   szt

   6

   zał. nr 1.1

   5

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu N8

   szt

   3

   zał. nr 1.2

   6

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu N8 (bez wózków)

   szt

   2

   zał. nr 1.2

   7

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu EU8N

   szt

   1

   zał. nr 1.3

   8

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu EU8N (bez wózków)

   szt

   22

   zał. nr 1.3

   9

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu GT8S

   szt

   1

   zał. nr 1.4

   10

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu GT8S (bez wózków)

   szt

   1

   zał. nr 1.4

   11

   Malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych typu NGT6

   szt

   15

   zał. nr 1.5

   12

   Malowanie (konserwacja) podwozi i wózków do wagonów tramwajowych

   m2

   6000

   zał. nr 1.6

   13

   Malowanie elementów wagonów tramwajowych i autobusów oraz części i elementów pozostałych

   m2

   5000

   zał. nr 1.8

   14

   Malowanie elementów wagonów tramwajowych i autobusów oraz części i elementów pozostałych - materiał Zamawiającego

   m2

   300

   zał. nr 1.8

   15

   Malowanie w zakresie budowlanym z przygotowaniem powierzchni do prac malarskich

   m2

   300

   zał. nr 1.7

  2. zadanie nr 2 - usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta (TH)
L.p.

Wyszczególnienie

JM

Ilość

Nr załącznika określającego szczegółowy zakres i technologię malowania

1

Malowanie powierzchni bocznej wagonu

m2

9600

zał. nr 1.8

2

Malowanie powierzchni dachu wagonu

m2

1800

zał. nr 1.8

3

Malowanie powierzchni wewnętrznej wagonu

m2

3000

zał. nr 1.8

4

Polerowanie powierzchni lakierowanej wagonu

m2

1400

zał. nr 1.9

5

Spawanie i klejenie elementów z tworzyw sztucznych

cm

600

zał. nr 1.10

6

Malowanie (konserwacja) podwozi i wózków do wagonów tramwajowych.

m2

1000

zał. nr 1.6

7

Malowanie w zakresie budowlanym z przygotowaniem powierzchni do prac malarskich

m2

1000

zał. nr 1.7
  1. zadanie nr 3 - usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (TT)
L.p.

Wyszczególnienie

JM

Ilość

Nr załącznika określającego szczegółowy zakres i technologię malowania

1

Malowanie powierzchni bocznej wagonu

m2

6000

zał. nr 1.8

2

Malowanie powierzchni dachu wagonu

m2

2000

zał. nr 1.8

3

Malowanie powierzchni wewnętrznej wagonu

m2

3000

zał. nr 1.8

4

Polerowanie powierzchni lakierowanej wagonu

m2

1500

zał. nr 1.9

5

Spawanie i klejenie elementów z tworzyw sztucznych

cm

600

zał. nr 1.10

6

Malowanie (konserwacja) podwozi i wózków do wagonów tramwajowych

m2

1000

zał. nr 1.6

7

Malowanie w zakresie budowlanym z przygotowaniem powierzchni do prac malarskich

m2

300

zał. nr 1.7  1. zadanie nr 4 - usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (TP)
Lp.

Nazwa pozycji

JM

Ilość
Nr załącznika określającego szczegółowy zakres i technologię malowania

1

Malowanie zewnętrznych powierzchni bocznych autobusu

m2

2 700

zał. nr 1.8

2

Malowanie uzupełniające dachów autobusów

m2

300

zał. nr 1.8

3

Malowanie uzupełniające wewnętrznych powierzchni i elementów autobusu

m2

300

zał. nr 1.8

4

Malowanie (konserwacja) podwozi autobusów

m2

900

zał. nr 1.6

5

Prace związane z demontażem do lakierowania i ponownym montażem elementów konstrukcji i wyposażenia pojazdów po lakierowaniu

rbg

2 100

zał. nr 1.11

6

Malowanie w zakresie budowlanym z przygotowaniem powierzchni do prac malarskich

m2

1 800

zał. nr 1.7
 1. Ilości podane w pkt. 4 określają szacunkowe potrzeby w okresie obowiązywania umowy i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego, ani podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę.

 2. Zamawiający w ramach maksymalnej wartości zamówienia wynikającej z oferty zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji zawartych w pkt. 4, w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

 3. Wymagania techniczne i technologiczne:

  1. Malowanie objęte zadaniem nr 1 (TR) odbywać się będzie technologią natryskową i beznatryskową zgodnie z załącznikami do SIWZ wymienionymi w tabeli w pkt. 4.1.

  2. Malowanie objęte zadaniem nr 2 (TH) odbywać się będzie technologią natryskową i beznatryskową zgodnie z załącznikami do SIWZ wymienionymi w tabeli w pkt. 4.2..

  3. Malowanie objęte zadaniem nr 3 (TT) odbywać się będzie technologią natryskową i beznatryskową zgodnie z załącznikami do SIWZ wymienionymi w tabeli w pkt. 4.3.

  4. Malowanie objęte zadaniem nr 4 (TP) odbywać się będzie technologią natryskową i beznatryskową zgodnie z załącznikami do SIWZ wymienionymi w tabeli w pkt. 4.4.

  5. Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca – oprócz:

   1. pozycji nr 14 zadania 1,

   2. pozycji nr 5 zadania 4.

  6. Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących u Zamawiającego zawiera załącznik do Istotnych Postanowień Umowy.

  7. Zamawiający wymaga, aby do wykonywania usługi w zakresie malowania taboru stosować następujące materiały: odpowiednie lakiery, papier ścierny, taśma lakiernicza, szpachlówka chemoutwardzalna zwykła, z dodatkiem pyłku aluminium i włókna.

  8. Wszystkie typy pojazdów należy lakierować zgodnie z zakresem, technologią i instrukcją oznakowania taboru obowiązującą u Zamawiającego. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy wraz z umową instrukcję oznakowania taboru po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.

  9. Wszystkie typy pojazdów należy lakierować zgodnie z wytycznymi producenta lakierów. Rodzaj każdorazowo stosowanego lakieru należy uzgadniać z Zamawiającym.

  10. Niezbędny sprzęt do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca (w przypadku szlifierek, wymagane stosowanie szlifierek z pochłaniaczami i odpylaczami).

  11. Czas realizacji procesu malowania (poszczególne operacje malowania) jest zależny i spójny z procesem technologicznym naprawy wagonów tramwajowych i autobusów.

  12. Koszty prac wskazanych w poz. 5 zadanie 4 - TP dotyczą robocizny i narzędzi (elektrody, drut spawalniczy, tarcze do cięcia i szlifowania, itp. zapewnia Wykonawca) bez materiałów dostarczanych przez Zamawiającego – blacha, elementy konstrukcyjne i wyposażenia, elementy wyposażenia elektrycznego. Określenie pracochłonności przy naprawach blacharskich i elektrycznych będzie dokonywane każdorazowo w oparciu o kalkulacje sporządzoną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  13. Wykonawca świadczący usługi będące przedmiotem zamówienia w Stacji Obsługi i Remontów (TR) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień załącznika nr 2 do SIWZ.

 4. Wymagane warunki gwarancji za wykonane usługi (do każdego zlecenia oddzielnie):

  1. Okres gwarancji: minimum 18 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, dla każdego zlecenia oddzielnie. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące – okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

  2. W razie wykrycia lub ujawnienia się w okresie gwarancji wad w wykonanej usłudze (np. odpryski lakieru, rdzewienie), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt usługi lakierniczej celem usunięcia tych wad w terminie:

   1. Zadanie 1 (TR) do 48 godzin

   2. Zadania 2 (TH), Zadanie 3 (TT), Zadanie 4 (TP) do 24 godzin

od daty złożenia reklamacji. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wydłużenie terminu usunięcia wad.

 1. Warunki realizacji zamówienia:

  1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb, w oparciu o odrębnie składane zlecenia (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną), określające zakres zlecanych usług.

  2. Transport materiałów i narzędzi do Stacji Obsług zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

  3. Do prac lakierniczo malarskich mogą być używane wyłącznie te chemikalia, dla których Wykonawca tych prac dostarczył do Zamawiającego karty charakterystyki. Karty charakterystyki muszą być zgodne z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenie Komisji (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca prac musi stosować się ściśle do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki.

  4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytwarzane odpady i zobowiązany jest wypełniać obowiązki wynikające z ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21) oraz Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013.1232. z późn. zm.).

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do Działu Zamówień najpóźniej w dniu podpisania umowy urzędową zgodę (pozwolenie) na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie musi dotyczyć wszystkich rodzajów odpadów, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, jakie mogą zostać wytworzone w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę niniejszego zamówienia.

  1. Odpady lakiernicze muszą być usuwane z terenu Zamawiającego każdego dnia po zakończeniu prac dziennych.

  2. Kopię Karty Przekazania Odpadu należy przekazać na koniec każdego miesiąca do Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury MPK S.A.

  3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (Kierownikowi obiektu, na rzecz którego wykonywana jest dana usługa) informacje o kwartalnym zużyciu ilości i rodzajów wszystkich materiałów powodujących emisje do powietrza, tj. lakierów, rozpuszczalników, szpachli i utwardzaczy itp, stosowanych do realizacji zlecanych usług na terenie danego obiektu. Informacja powinna zawierać karty charakterystyki dla materiałów wyszczególnionych w wykazie. Wykaz należy sporządzić w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację poszczególnych pozycji wykazu do właściwych kart charakterystyki.

  4. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z mediów energetycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania usług.

  5. Zamawiający na podstawie odrębnej umowy może odpłatnie udostępnić Wykonawcy (wynająć) pomieszczenia w obiektach, w których będą świadczone usługi na przechowywanie materiałów pomocniczych i narzędzi niezbędnych do wykonania usług oraz pomieszczenie socjalne.

  6. Podczas wykonywania prac obowiązuje zasada odbioru robót zanikających, z których to czynności zostaje sporządzony „Protokół robót zanikających” zatwierdzany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

  7. Wykonanie usługi każdorazowo stwierdzone będzie w formie protokołu odbioru (końcowego) podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, po wykonaniu prac, w terminie do 2 dni od ich zakończenia.

  8. Usługi uważa się za wykonane, jeżeli z treści protokołu odbioru wynika, że zostały one wykonane prawidłowo i Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. W przypadku zastrzeżeń co do wykonywanych prac, Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności i wyznaczy termin do dokonania poprawek. Wykonanie poprawek stwierdzone zostanie protokołem odbioru prac, o którym mowa w pkt. 9.12.

 1. Warunki płatności:

  1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury (za dostarczony i odebrany bez zastrzeżeń Zamawiającego przedmiot zamówienia). Na fakturze należy podać numer umowy Zamawiającego.

 2. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy, przedłożyć Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości i na warunkach określonych w pkt. XIII 11 SIWZ.

 3. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.

 4. Miejsce wykonywania zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, Stacje Obsług wg lokalizacji wskazanych w pkt.1.

 5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp i pkt. III.1 SIWZ.

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna