Cena specyfikacji …Pobieranie 193,06 Kb.
Strona1/3
Data28.03.2018
Rozmiar193,06 Kb.
  1   2   3

Ilość stron:SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ
Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby działalności MPK S.A.”
zamówienie publiczne

(zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości 207.000 euro)
Znak sprawy: FZ-281-23/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

Zamawiający:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Adres do korespondencji:

MPK S.A., ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Dział Zamówień

Telefon: (+48) 12 254-11-58
Fax.: (+48) 12 254-12-41

e – mail:zamowienia@mpk.krakow.pl


SPIS TREŚCI:

I. Opis przedmiotu zamówienia 2Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

 1. wzór formularza oferty (załącznik nr 1),

 2. wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a),

 3. wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2b),

 4. wzór formularza cenowego (załącznik nr 3),

 5. wykaz wykonanych usług tłumaczeń pisemnych (załącznik nr 4),

 6. wykaz wykonanych usług tłumaczeń ustnych symultanicznych (załącznik nr 5),

 7. wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 6),

 8. istotne postanowienia umowy (załącznik nr 7),

 9. wzór informacji dot. przynależności do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących do grupy kapitałowej (załącznik nr 8)

 1. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby działalności MPK S.A.

  1. tłumaczenia ustne z języka polskiego na język obcy: angielski lub niemiecki, oraz z języka obcego: angielskiego lub niemieckiego na język polski - podczas konferencji, seminariów, szkoleń, narad, spotkań:

   1. symultaniczne

   2. konsekutywne

  2. tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy: angielski lub niemiecki oraz z języka obcego: angielskiego lub niemieckiego na język polski:

   1. nieuwierzytelnione

   2. przysięgłe

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV

79.53.00.00 - 8 usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

79.54.00.00 - 1 usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 1. Warunki zakresu zamówienia dotyczące usług tłumaczenia ustnego symultanicznego:

  1. Jednostką rozliczeniową jest cena bloku obejmującego 240 minut pracy tłumaczy wraz z pełnym sprzętem technicznym (m.in.: mikrofony, kabiny, projektory LCD, ekrany itp.);

  2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o usłudze 1 miesiąc wcześniej wskazując w zleceniu miejsce i termin w którym ma być wykonana usługa;

  3. Koszty dojazdu i noclegu leżą po stronie wykonawcy w przypadku gdy miejscem wykonywania usługi tłumaczenia będzie Kraków, w przypadku konieczności wykonywania usługi poza Krakowem, Zamawiający będzie zwracał koszty dojazdu i noclegu na warunkach każdorazowo ustalonych z Wykonawcą w zleceniu, przy czym koszty te przypadające na jednego tłumacza nie mogą być wyższe niż koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz jednego uczestnika spotkania, w którym uczestniczy tłumacz.

  4. Wykonawca ma obowiązek imiennego wskazania (e-mailem, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wykonania usługi) tłumacza lub tłumaczy, którzy będą świadczyć usługę.

  5. Tłumacz ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu w którym będzie wykonywane tłumaczenie na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania w celu uzgodnienia szczegółów;

 2. Warunki wykonania zamówienia dotyczące usług tłumaczenia ustnego konsekutywnego:

  1. Jednostką rozliczeniową jest 60 minut pracy tłumacza;

  2. Zamawiający powiadomi o usłudze 3 dni robocze wcześniej wskazując miejsce i termin w którym ma być wykonywana usługa;

  3. Koszty dojazdu i noclegu leżą po stronie Wykonawcy w przypadku gdy miejscem wykonywania usługi tłumaczenia będzie Kraków, w przypadku konieczności wykonywania usługi poza Krakowem, Zamawiający będzie zwracał koszty dojazdu i noclegu na warunkach każdorazowo ustalonych z Wykonawcą w zleceniu przy czym koszty te przypadające na jednego tłumacza nie mogą być wyższe niż koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz jednego uczestnika spotkania, w którym uczestniczy tłumacz;

  4. Wykonawca ma obowiązek imiennego wskazania (e-mailem, na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wykonania usługi) tłumacza lub tłumaczy, którzy będą świadczyć usługę.

  5. Tłumacz ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu w którym będzie wykonywane tłumaczenie na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania w celu uzgodnienia szczegółów;

 3. Warunki wykonania zamówienia dotyczące usług tłumaczenia pisemnego:

  1. Tłumaczenia pisemne obejmować będą w szczególności tłumaczenia:

 1. tekstów i dokumentów zawierających terminologię specjalistyczną w szczególności techniczną związaną z działalnością MPK S.A. w Krakowie, w postaci tekstów, rysunków technicznych, wykresów, formularzy drukowanych, sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, pieczęci,

 2. dokumentów związanych z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,

 3. dokumentów z zakresu działalności organizacji międzynarodowych,

 4. dokumentów z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej (umowy, raporty, opracowania, analizy, dokumenty urzędowe),

 5. aktów prawnych , tekstów prawniczych i ekonomicznych;

  1. Zamawiający wymaga, aby tłumaczenia nieuwierzytelnione i przysięgłe odbywały się w zależności od potrzeb w dwóch trybach:

 1. ekspresowym,

 2. zwykłym;

  1. Zamawiający wymaga, aby tłumaczenia nieuwierzytelnione i przysięgłe w trybie ekspresowym z języka polskiego na języki obce i odwrotnie były wykonane w następujących maksymalnych terminach:

 1. do 20 stron – do 48 godzin roboczych,

 2. od 21 do 50 stron – do 3 dni roboczych,

 3. tłumaczenia w ilości powyżej 50 stron nie będą zlecane w trybie ekspresowym;

  1. Zamawiający wymaga, aby tłumaczenia nieuwierzytelnione i przysięgłe w trybie zwykłym z języka polskiego na języki obce i odwrotnie były wykonane w następujących maksymalnych terminach:

 1. od 1 do 100 stron – do 5 dni roboczych,

 2. powyżej 100 stron – do 15 dni roboczych;

  1. Przyjmuje się, że jedna strona tłumaczenia nieuwierzytelnionego zawiera 1800 znaków wraz ze spacjami, natomiast jedna strona tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków typograficznych;

  2. Cena za stronę tłumaczenia przysięgłego rozumiana jest jako cena za stronę tłumaczenia dostarczonego Zamawiającemu w wersji elektronicznej (e – mail) oraz w dwóch egzemplarzach w formie papierowej opatrzonych właściwymi pieczęciami i podpisami stosownie do ustawy z dnia 25 listopada 2004r o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2004 Nr 273 poz. 2702 ze zm.);

  3. Cena za stronę tłumaczenia nieuwierzytelnionego rozumiana jest jako cena za stronę tłumaczenia dostarczonego Zamawiającemu w wersji elektronicznej (e – mail).

  4. Przy rozliczeniu z Wykonawcą przyjmuje się, że cena ostatniej niepełnej strony przetłumaczonego tekstu jest równa cenie ryczałtowej za przetłumaczenie jednej strony tekstu;

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy oraz do niewykorzystywania ich do innych celów niż związane z zawarciem lub wykonywaniem umowy.

 3. W tłumaczonych tekstach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

  1. jednolitość i spójność zastosowanego słownictwa, terminologii specjalistycznej oraz frazeologii,

  2. stosowanie powszechnie obowiązujących i używanych w danej dziedzinie sformułowań,

  3. zgodność zastosowanego słownictwa, terminologii specjalistycznej oraz frazeologii ze słownictwem, terminologią oraz frazeologią stosowanymi w polskim systemie prawa.

 4. Wykonawca ma obowiązek zachować szatę graficzną tłumaczonych dokumentów zgodnie z oryginałem, uwzględniać w tekstach tłumaczeń wszystkie elementy, takie jak rysunki, wykresy i podpisy, poprzez ich zeskanowanie i załączenie do tekstu tłumaczenia w odpowiednim miejscu w formie obiektów graficznych, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe tych obiektów mają zostać przetłumaczone.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wewnętrznego systemu sprawdzania wszystkich tłumaczonych dokumentów pod względem ich zgodności z oryginałem, poprawności gramatyczno-leksykalnej i stylistycznej oraz spójności terminologicznej.

 6. Przetłumaczone dokumenty, przed przekazaniem Zamawiającemu, powinny być sprawdzone pod względem zgodności terminologicznej, korekty gramatycznej, fleksyjnej, stylistycznej.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wskazania osoby, która tłumaczyła dokument. Wykonawca nie może powierzyć wykonania tłumaczeń osobom niewskazanym w zawartej umowie.

 8. Warunki wykonania zamówienia:

  1. Ustala się maksymalną nominalną wartość umowy w wysokości 130.000,00 zł netto. Powyższa kwota nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej nominalnej wartości zamówienia.

  2. Umowa realizowana będzie przez okres 3 lat od daty jej zawarcia, nie dłużej jednak niż do czasu wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości umowy.

  3. W przypadku niezrealizowania w ciągu obowiązywania umowy maksymalnej nominalnej wartości zamówienia, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się przedłużyć okres obowiązywania umowy do momentu wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości zamówienia, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy.

  4. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.

  5. Ceny podane w ofercie nie podlegają negocjacjom.

  6. Podstawą rozliczenia z Wykonawcą będą zaoferowane jednostkowe ceny ryczałtowe za wykonanie poszczególnych rodzajów usług tłumaczenia.

  7. Faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych z dołu na podstawie specyfikacji usług wykonanych w danym miesiącu. Specyfikację usług przygotowuje Wykonawca i przekazuje Zamawiającemu wraz z fakturą.

  8. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

 9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 10. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca w czasie realizacji zamówienia posiadał przedstawicielstwo/ placówkę do kontaktów z Zamawiającym zlokalizowaną w odległości maksimum 30 km od granic miasta Krakowa.

 11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp i pkt. III.1 SIWZ.
 1. Termin wykonania zamówienia

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy, w oparciu o indywidualnie składane zlecenia lub do wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości umowy

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia; poprzez doświadczenie Wykonawcy rozumie się należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

   1. minimum 10 (dziesięć) usług o wartości minimum 500,00 zł netto każda, tłumaczenia pisemnego z zakresu transportu, z języka polskiego na język angielski lub niemiecki lub z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski (Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum 5 usług tłumaczenia w języku angielskim i minimum 5 usług tłumaczenia w języku niemieckim),

   2. minimum 3 (trzy) usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego z zakresu transportu, z języka polskiego na język angielski lub niemiecki lub z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski (Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum 3 usługi tłumaczenia łącznie w obu językach (angielskim i niemieckim), przy czym dla każdego z języków co najmniej jedną usługę tłumaczenia).

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia; poprzez osoby zdolne do wykonania zamówienia rozumie się dysponowanie:

   1. minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadające:

   1. wykształcenie wyższe filologiczne w zakresie języka angielskiego (minimum licencjat), lub

   2. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia:

- minimum jedna osoba w zakresie tłumaczenia pisemnego i symultanicznego w języku angielskim

- minimum jedna osoba w zakresie tłumaczenia pisemnego w języku angielskim   1. minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadające:

 1. wykształcenie wyższe filologiczne w zakresie języka niemieckiego (minimum licencjat),

lub

 1. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia:

- minimum jedna osoba w zakresie tłumaczenia pisemnego i symultanicznego w języku niemieckim,

- minimum jedna osoba w zakresie tłumaczenia pisemnego w języku niemieckim.  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Warunki udziału określone w pkt 1 mogą być spełnione przez tych wykonawców łącznie. Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej.

 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, wykonawcy usta­nawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem.

 4. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 4, uznaje się również złożenie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 5. Do wykonawców, o których mowa w pkt. 3 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.

 6. Sposób oceny spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt. 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w pkt. IV niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust 1 pkt. 1-11 ustawy pzp oraz Wykonawców, którzy:

  1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

  3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  6. nie złożyli wyjaśnień o których mowa w art. 24b ustawy pzp;

  7. nie złożyli listy, o której mowa art. 26 ust.2d ustawy pzp.

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy pzp oraz w pkt. III SIWZ.

 1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymienione dokumenty:

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ).

  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ).

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. Lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

  5. Wykaz osób, o których mowa w pkt III.1.3 SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

  6. Wykaz wykonanych głównych usług, o których mowa w punkcie III.1.2.a. SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu wykonanych usług, wartości wykonanych usług, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

Pod pojęciem „usługi wykonane” rozumie się usługi zrealizowane.

W stosunku do wykazanych głównych usług na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymaga się przedłożenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.  1. Wykaz wykonanych głównych usług, o których mowa w punkcie III.1.2.b. SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu wykonanych usług, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

Pod pojęciem „usługi wykonane” rozumie się usługi zrealizowane.

W stosunku do wykazanych głównych usług na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymaga się przedłożenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.  1. Dowody potwierdzające, że usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazach usług o których mowa w pkt. 1.6, 1.7, zostały wykonane należycie, dowodami są:

   1. poświadczenie,

   2. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa w pkt. a.

  2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. III.1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b. ustawy pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia składając dokumenty dotyczące w szczególności:

   1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

   2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

   3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

   4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W szczególności Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w art. 26 ust.2b. ustawy pzp do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 1. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w pkt. 1.3, 1.4 składa każdy z podmiotów - samodzielnie.


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna