Celem ustalenia wysokości opłaty skarbowejPobieranie 13,43 Kb.
Data26.12.2017
Rozmiar13,43 Kb.

……………………………….………….

(pieczęć wnioskodawcy)


O Ś W I A D C Z E N I E

celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej
Celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej oświadczam, iż wnioskodawca prowadzi/ nie prowadzi* działalność gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorcę/ małego przedsiębiorcę/ średniego przedsiębiorcę* - w rozumieniu przepisów z art. 104,
art. 105, art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 584 ze zm.).
Oświadczenie powyższe składam pouczony /-a/ o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zagrożonej karą pozbawienia wolności do lat 3, na podstawie
art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)
w związku z art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

...................………………………………………..(podpis osoby uprawniona do reprezentacji podmiotu )
* - niepotrzebne skreślić


Pouczenie

 1. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego podlegają opłacie skarbowej. Od pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach opłata skarbowa wynosi:

 1. od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą – 2 011,00 zł,

 2. od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł,

 3. od pozostałych pozwoleń – 506,00 zł.

(część III pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

 1. W rozumieniu przepisów z art. 104, art. 105, art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.):

 • za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 • za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna