Celem pracy jest przedstawienie polityki informacyjnej rządu w kwestii negocjacji Polski z Unią EuropejskąPobieranie 441,4 Kb.
Strona1/6
Data09.04.2018
Rozmiar441,4 Kb.
  1   2   3   4   5   6WSTĘP
Celem pracy jest przedstawienie polityki informacyjnej rządu w kwestii negocjacji Polski z Unią Europejską.

Praca została podzielona na dwie części – dwa etapy.

Pierwsza część rozpoczyna się od przedstawienia podstawy prawnej, funkcjonowania oraz organizacji i trybu pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kompetencji Rzecznika Prasowego Rządu i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, czyli organów administracji rządowej odpowiedzialnych za przebieg i rezultat negocjacji oraz kreujących politykę informacyjną rządu.

Podane zostały definicje: informacji, komunikacji politycznej i negocjacji.

Następnie opisany zostanie program SLD – UP sformułowany przed wyborami parlamentarnymi w 2001 roku.

Zasadnicza część pierwszego etapu pracy obejmie okres od 25 października 2001 roku, czyli od dnia wygłoszenia przez premiera Leszka Millera expose, do dnia 13 grudnia 2002 roku, czyli do szczytu w Kopenhadze.

Druga część dotyczy akcji informowania społeczeństwa o korzyściach związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej .

Ta część rozpoczyna się od przedstawienia założeń polityki informacyjnej przed Referendum Europejskim proponowanych przez ministra Lecha Nikolskiego, a przyjętych przez rząd.

W drugim etapie podkreślone jest podpisanie traktatu akcesyjnego, które nastąpiło dnia 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Przytoczony został fragment tegoż traktatu.

Całą prace kończy referendum, które podsumowuje politykę informacyjną rządu w kwestii negocjacji Polski z Unią Europejską
CZĘŚĆ PIERWSZA
ROZDZIAŁ I

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPOWIEDZIALNYCH ZA KWESTIE NEGOCJACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
1. Podstawa prawna funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Podstawę prawną funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określa rozdział 5 ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która w ustawie zwana jest „Kancelarią” zapewnia obsługę Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesów RM, Stałych Komitetów RM oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Przez Kancelarię może być również obsługiwany pełnomocnik Rządu oraz wskazane przez PRM i inne organy pomocnicze i opiniodawczo- doradcze RM i PRM i komisje wspólne.

Kierownikiem Kancelarii jest jej szef, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Obecnie jest nim Marek Wagner.

Do zadań Kancelarii, które realizuje z upoważnienia PRM należy: kontrola realizacji zadań wskazanych przez RM i PRM oraz przedstawianie wniosków z przeprowadzonej kontroli i przekładanie propozycji doskonalenia metod tych kontroli.

Kancelaria wydaje Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej - „ Monitor Polski”.

Kancelaria koordynuje realizacje polityki kadrowej w administracji rządowej w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Obsługuje również sprawy kadrowe osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe w administracji rządowej oraz koordynacja współdziałania Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi organami.

Do jej zadań należy także obsługa informacyjna i prasowa RM i PRM oraz wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo- doradczych RM, koordynacja działań kontrolnych PRM wobec organów administracji rządowej, wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa, które określają odrębne przepisy oraz wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych przez PRM.

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 29 pkt 1.

PRM, w drodze rozporządzenia, nadaje Kancelarii statut, w którym określa szczegółowy zakres zadań i organizacji Kancelarii oraz jednostki organizacyjne nadzorowana przez Szefa Kancelarii z uwzględnieniem zasad określonych w art. 39 ust. 2-4.1


2. Kompetencje Rzecznika Rządu i Jego rola w polityce informacyjnej.
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. -Prawo prasowe zarządza się co następuje:

Rzecznicy prasowi w urzędach organów administracji rządowej, zwani dalej „rzecznikami prasowymi” wykonują zadania z zakresu polityki informacyjnej Rządu.

Do tych zadań należy w szczególności: publiczne prezentowanie działań organów administracji rządowej, organizowanie kontaktów publicznych organów administracji rządowej, realizacja z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Muszą również mieć współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

W celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1-3, rzecznicy prasowi muszą żądać informacji od kierowników komórek organizacyjnych urzędu obsługującego organ administracji rządowej.

Współdziałanie rzeczników prasowych z zakresu administracji rządowej zapewnia Rzecznik Prasowy Rządu.

Do jego zadań należy w szczególności: wyjaśnianie polityki rządu, w tym wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań Rady Ministrów, komentowanie wydarzeń krajowych i zagranicznych dotyczące polityki Rządu, udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności organów administracji rządowej oraz podporządkowanych im i nadzorowanych przez nie jednostek organizacyjnych w tym zwłaszcza krytykę i interwencje prasową, przekazywanie na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu oraz zapewnienie współdziałania służb odpowiedzialnych za realizacje zadań z zakresu polityki informacyjnej Rządu.

Rzecznika Prasowego Rządu wyznacza i odwołuje Prezes Rady Ministrów, również jemu podlega rzecznik.

Rzecznik Prasowy może łączyć swoją funkcje z wykonywaniem innych zadań służbowych.

Obsługę organizacyjną Rzeczników Prasowych zapewnia urząd obsługujący organ administracji rządowej, w której działa Rzecznik Prasowy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2

W okresie, który obejmuje ta praca Rzecznikiem Prasowym Rządu był minister Michał Tober.
3. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej działa przez Sekretariat Europejski, który służy koordynacji prac mających na celu przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

Sekretariatem kieruje minister ds. europejskich Danuta Huebner, która jako pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych, szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i sekretarz Komitetu jest odpowiedzialna za całość polityki integracyjnej.

W skład Sekretariatu Europejskiego wchodzą: podsekretarz stanu - do niedawna był nim Sławomir Wiatr, stanowisko to zostało zlikwidowane, na jego miejsce powołano Lecha Nikolskiego jako ministra ds. referendum w KPRM, pełnomocnik rządu ds. negocjacji i członkostwa RP- Jan Truszczyński;3

„ To będzie rok walki o integracje europejską. Na froncie wschodnim – w Warszawie – działaniami kieruje ona. Na froncie zachodnim- w Brukseli - on. Obydwoje mają za sobą lata doświadczeń na wysuniętych europejskich przyczółkach. Jednak batalię swojego życia zaczęli nie najlepiej. Jeśli chcą być pozytywnymi bohaterami opowieści o wchodzeniu Polski do UE, muszą w przyszłym roku nadrobić sporo zaległości.

Danuta Hubner to jedyny członek rządu, który jest ministrem do kwadratu (...). To jej zadaniem będzie dopilnować, by Sejm zmienił dziesiątki ustaw, a ministrowie przygotowali setki rozporządzeń, dzięki którym nasz kraj zmieni prawo na akceptowalne dla Piętnastki.

Jan Truszczyński, główny negocjator z UE, będzie „walczył” z brukselskimi urzędnikami. Na razie jednak amunicji mu w tej batalii nie staje. Gdy dodamy, że rosną w siłę polscy wrogowie integracji, szans europejskiego duetu Hubner – Truszczyński nie można oceniać bardzo

wysoko”4 - Newsweek z grudnia 2001 r, a więc na rok przed Szczytem w Kopenhadze. Zanim jednak do niego dojdzie w polityce informacyjnej jeszcze bardzo dużo będzie się działo. Zaś sam Szczyt nie zakończy przecież drogi Polski do Zjednoczonej Europy.

W ramach realizacji Programu Informowania Społeczeństwa UKIE powołał na terenie całego kraju 35 Regionalnych Centrum Integracji Europejskiej (RCIE). Siedziby RCIE znajdują się w obecnych i byłych miastach wojewódzkich.

Głównym zadaniem RCIE jest prowadzenie otwartego punktu, w którym odwiedzający mogą: uzyskać informacje na temat procesu integracji europejskiej i integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej, otrzymać podstawowe dokumenty, publikacje i inne materiały informacyjne (w postaci baz danych, opracowań i analiz), skorzystać z dostępu do internetu oraz z pomocy konsultantów RCIE, są także organizatorami lub uczestnikami rozmaitych przedsięwzięć regionalnych (np. szkoleń, konferencji, targów) mających na celu informowanie społeczeństwa o problematyce integracji europejskiej, procesie integracji Polski ze strukturami UE oraz korzyściach i kosztach dostosowania i przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ II

WPROWADZENIE
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna