Cele ogólne I szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacjePobieranie 0,77 Mb.
Strona1/2
Data25.06.2018
Rozmiar0,77 Mb.
  1   2

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Z/II/9/2012

Zarządu Związku Stowarzyszeń

„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

z dnia 17 lipca 2012 r.Projekt zmiany lokalnej strategii rozwoju

(Załącznik do wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)


Wszystkie proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju zostały oznaczone kolorem czerwonym.


 1. Cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje

Analiza SWOT umożliwiła sformułowanie wizji obszaru Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego w perspektywie kilkunastu lat, opartej głównie na jego atutach i szansach dla jego rozwoju, a następnie zdefiniowanie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju, których osiągnięcie umożliwi zrealizowanie tej wizji.


Wizja obszaru Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wg jego mieszkańców jest następująca:

"Obszar o bogatych walorach przyrodniczych, przyjazny dla zamieszkania i wypoczynku, dbający o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy z zachowaniem tradycji i kultury lokalnej."


Z kolei cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju nawiązują do atutów obszaru i szans dla jego rozwoju, jednocześnie mając na celu wyeliminowanie lub ograniczenie jego słabości oraz ewentualnych zewnętrznych zagrożeń.

Cele ogólne LSR są następujące:


Cel ogólny 1: Rozwój kapitału społecznego na obszarze PZZ – mierzony wzrostem kwalifikacji zawodowych społeczności lokalnej uwzględniających aktualne potrzeby rynku, poziomem świadomości ekologicznej społeczności lokalnej (ilością przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska), rozwojem edukacji ustawicznej jako warunku rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru PZZ (ilością oferowanych szkoleń i uczestniczących w nich mieszkańców), poziomem aktywności i integracji społeczności lokalnej, w tym emerytów, kobiet, młodzieży i osób niepełnosprawnych (ilością organizacji społ. i realizowanych przez nie projektów), zwiększonym poziomem bezpieczeństwa komunikacyjnego i publicznego na obszarze LGD (zmniejszeniem ilości wypadków, przestępstw i wykroczeń na obszarze);
Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości - mierzony ilością osób wykonujących tradycyjne zawody, ilością gospodarstw ekologicznych i firm przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na surowcach lokalnych i produktów regionalnych, ilością inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, rozwojem ośrodków szkoleniowych na bazie gospodarstw agroturystycznych, liczbą firm świadczących usługi dla mieszkańców, liczbą małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze nowych i ekologicznych technologii;

Cel ogólny 3: Rozwój turystyki – mierzony rozwojem markowego produktu turystycznego regionu, rozwojem publicznej infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, rozwojem agroturystyki i turystyki wiejskiej (ilością gospodarstw i firm oferujących takie usługi i osób z nich korzystających);


Cel ogólny 4: Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru PZZ – mierzony ilością inicjatyw i projektów na rzecz propagowania i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru, ochrony i rewitalizacji materialnego dziedzictwa kulturowego, zachowania i rozwoju duchowego dziedzictwa kulturowego (obyczaje, obrzędy, legendy, wspomnienia, wsparcie zespołów ludowych, stowarzyszeń).
Tak określone cele ogólne są zgodne z celem Osi 4 PROW, zdefiniowanym jako „...budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przez przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja...”

Każdemu celowi ogólnemu (CO) przypisane zostały odpowiednie cele szczegółowe. Są one następujące:


Cel ogólny 1. ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Cele szczegółowe (CS):

CS 1.1. Rozwój kwalifikacji zawodowych społeczności lokalnej uwzględniający aktualne potrzeby rynku

CS 1.2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej

CS 1.3. Rozwój edukacji ustawicznej jako warunku rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru PZZ

CS 1.4. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym emerytów, kobiet, młodzieży i osób niepełnosprawnych

CS 1.5. Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego i publicznego na obszarze LGD


Cel ogólny 2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cele szczegółowe:

CS 2.1. Rozwój tradycyjnych zawodów

CS 2.2. Wsparcie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

CS 2.3 Rozwój rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na surowcach lokalnych i produktów regionalnych

CS 2.4. Promowanie rozwoju ośrodków szkoleniowych

CS 2.5. Rozwój usług dla mieszkańców

CS 2.6. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze nowych i ekologicznych technologii

CS 2.7 Rozwój gospodarki elektronicznej i upowszechnianie technik cyfrowych


Cel ogólny 3. ROZWÓJ TURYSTYKI

Cele szczegółowe:

CS 3.1. Stworzenie markowego produktu turystycznego regionu

CS 3.2. Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej

CS 3.3. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej


Cel ogólny 4. WALORYZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH

Cele szczegółowe:

CS 4.1. Propagowanie i zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru

CS 4.2. Ochrona i rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego

CS 4.3. Zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa kulturowego (obyczaje, obrzędy, legendy, wspomnienia, wsparcie zespołów ludowych, stowarzyszeń)

CS 4.4. Wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych

CS 4.5. Propagowanie wykorzystania tradycji architektonicznej i ekologicznych technologii w urbanistyce i budownictwieZestawienie celów ogólnych, celów szczegółowych i planowanych przedsięwzięć

Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego


Cel ogólny 1. ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Cele szczegółowe:

Przedsięwzięcia realizujące cel ogólny i cele szczegółowe:

CS 1.1. Rozwój kwalifikacji zawodowych społeczności lokalnej uwzględniających aktualne potrzeby rynku
CS 1.2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej
CS 1.3. Rozwój edukacji ustawicznej jako warunku rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru PZZ
CS 1.4. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym emerytów, kobiet, młodzieży i osób niepełnosprawnych
CS 1.5. Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego i publicznego na obszarze LGD

Przedsięwzięcie 3: „Akademia Zegrzyńska”
Cel ogólny 2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cele szczegółowe:

Przedsięwzięcia realizujące cel ogólny i cele szczegółowe:

CS 2.1. Rozwój tradycyjnych zawodów
CS 2.2. Wsparcie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa
CS 2.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na surowcach lokalnych i produktów regionalnych
CS 2.4. Promowanie rozwoju ośrodków szkoleniowych
CS 2.5. Rozwój usług dla mieszkańców
CS 2.6. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze nowych i ekologicznych technologii
CS 2.7 Rozwój gospodarki elektronicznej i upowszechnianie technik cyfrowych

Przedsięwzięcie 4: „Innowacyjna gospodarka wiejska”


Przedsięwzięcie 5. „Dom nad Zalewem”
Przedsięwzięcie 10. „eZalew”
Cel ogólny 3. ROZWÓJ TURYSTYKI

Cele szczegółowe:

Przedsięwzięcia realizujące cel ogólny i cele szczegółowe:

CS 3.1. Stworzenie markowego produktu turystycznego regionu


CS 3.2. Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej
CS 3.3. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Przedsięwzięcie 1: „AORTA - Akademia Obsługi Ruchu Turystycznego”


Przedsięwzięcie 6: „Marka dla Zalewu


Cel ogólny 4. WALORYZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH

Cele szczegółowe:

Przedsięwzięcia realizujące cel ogólny i cele szczegółowe:

CS 4.1. Propagowanie i zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru
CS 4.2. Ochrona i rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego
CS 4.3. Zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa kulturowego (obyczaje, obrzędy, legendy, wspomnienia, wsparcie zespołów ludowych, stowarzyszeń)
CS 4.4. Wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych
CS 4.5. Propagowanie wykorzystania tradycji architektonicznej i ekologicznych technologii w urbanistyce i budownictwie

Przedsięwzięcie 2: „Żyję nad Zalewem”


Przedsięwzięcie 7: “Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju’.
Przedsięwzięcie 8: “Odnawialne źródła energii dla zrównoważonego rozwoju”
Przedsięwzięcie 9: “Habitat XXI”


Przedsięwzięcie 7: „Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju”
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:

● Celu ogólnego 4. “ WALORYZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH

• Celu szczegółowego 4.2. „Ochrona i rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego”.
Uzasadnienie

Zabytki sakralne stanowią bardzo istotną część materialnego dziedzictwa kulturowego Polski. Nie inaczej jest na obszarze objętym LSR LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Wynika to ze znaczenia religii dla duchowego życia Polaków, a w przeszłości – gdy Państwo Polskie formalnie nie istniało – także dla utrzymania tożsamości narodowej. W ich zachowaniu do dziś wielką rolę odegrały poszczególne Kościoły, reprezentujące różne społeczności wyznaniowe. Wbrew obowiązującej opinii o relatywnie dobrym stanie tych zabytków, wiele z nich wymaga renowacji (najbardziej znaną ilustracją tej tezy jest Cmentarz Powązkowski w Warszawie). Utrzymanie obiektów zabytkowych jest bowiem coraz kosztowniejsze wskutek wzrostu kosztów specjalistycznych usług remontowych i  konserwatorskich. Jednocześnie, mimo rosnącego (średnio) poziomu zamożności Polaków, zachodząca laicyzacja społeczeństwa sprawia, że możliwości finansowania tych prac przez gminy wyznaniowe kurczą się.


Przedsięwzięcie 7: „Kapitał dla sacrum, sacrum dla rozwoju” ma za cel wsparcie zachowania cennych historycznie i kulturowo obiektów sakralnych, mając na uwadze zarówno ich znaczenie duchowe, jak i dla rozwoju turystyki – jako składowej oferty turystycznej obszaru Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego. Oba, bowiem, te aspekty składają się na zrównoważony rozwój tego obszaru.
Grupy docelowe beneficjentów

Beneficjenci bezpośredni: Kościoły, związki wyznaniowe i organizacje pożytku publicznego, zainteresowane zachowaniem sakralnego materialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LSR.

Beneficjenci ostateczni: cała społeczność obszaru, ale wśród bezpośrednich użytkowników odnowionych obiektów dominować będą osoby starsze (w wieku 50+) oraz kobiety, gdyż, jak pokazują badania i naoczna obserwacja, taki jest profil grupy praktykujących wiernych.
Lista rekomendowanych operacji:

  • Odnowa i rozwój wsi – liczba operacji min. 5

Ogólna wartość dotacji: 900.000 zł

Preferowane będą operacje dotyczące zachowania i rewitalizacji obiektów kultury materialnej o charakterze sakralnym: kościołów, świątyń, kaplic, kapliczek, cmentarzy itp. o uznanej wartości historycznej i kulturowej.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ryzyko

(niezależne od LGD)


Wskaźniki oddziaływania

Tempo wzrostu ruchu turystycznego na obszarze LSR większe o 5 punktów % od dotychczasowegoDane GUS, operatorów turystycznych i Urzędów Gmin


Koniunktura gospodarcza nie hamuje rozwoju turystyki wynikającego ze wzrastającej atrakcyjności obszaru LGD Partnerstwo Zalewu ZegrzyńskiegoWskaźniki rezultatu

Do 2014 r. 5 zabezpieczonych przed zniszczeniem lub zrewitalizowanych obiektów kultury materialnej o charakterze sakralnymSprawozdania beneficjentów, dokumentacja fotograficzna i materiały LGD z monitoringu operacjiZamierzone prace zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem, budżetem i zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej
Wskaźniki produktu

Do 2014 r. 5 wykonanych prac zabezpieczających lub renowacyjnych obiektów kultury materialnej o charakterze sakralnym


Sprawozdania beneficjentów, dokumentacja fotograficzna i materiały LGD z monitoringu operacjiPodmioty wyznaniowe i inni beneficjenci są zainteresowani wykorzystaniem środków osi 4 PROW i posiadają odpowiednie zasoby finansowe i organizacyjne.


Przedsięwzięcie 8: “Odnawialne źródła energii dla zrównoważonego rozwoju”
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:

● Celu ogólnego 4. “ WALORYZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH

• Celu szczegółowego 4.4. Wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych

Uzasadnienie

W epoce globalnego ocieplenia, niezależnie od podsycanej przez media dyskusji na temat jego przyczyn, wykorzystanie energii w maksymalnym stopniu neutralnej dla środowiska stało się jednym z priorytetów rozwojowych świata, akceptowanych powszechnie przez wszystkie świadome podmioty i jednostki i zapisanych w szeregu dokumentów międzynarodowych i krajowych (Agenda 21, Strategia Goeteborska, Europa 2020, Strategia Rozwoju Kraju 2020). W miarę rozwoju i komercjalizacji technologii wykorzystujących naturalne odnawialne źródła energii ich stosowanie zaczyna mieć także pozytywny efekt ekonomiczny. Dlatego, mając na uwadze coraz bardziej intensywną zabudowę obszaru LSR w połączeniu z jego nieprzeciętnymi walorami przyrodniczymi, LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego postanowiła zrealizować przedsięwzięcie mające umożliwić wyposażenie obiektów o funkcjach kulturalnych i gospodarczych w instalacje wykorzystujące dla celów energetycznych energię odnawialną, np. pompy ciepła, biogaz, energię wiatru, energię słońca. Zrealizowanie przedsięwzięcia będzie służyć poprawie jakości powietrza na poziomie lokalnym oraz promocji ekologicznych źródeł energii w szerszych kręgach społeczności obszaru LSR.


Grupy docelowe beneficjentów

Beneficjenci bezpośredni: podmioty obszaru Partnerstwa prowadzące działalność kulturalną i gospodarczą, zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej dla celów energetycznych, w tym organizacje pozarządowe;.

Beneficjenci ostateczni: preferowane będą operacje adresowane do grup wiekowych 50+ i 20-, co wynika z przyjętych przez LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego kryteriów oceny operacji (wszystkich, nie tylko w ramach tego przedsięwzięcia).

Lista rekomendowanych operacji


 • Małe projekty – liczba operacji min. 24

Ogólna wartość dotacji: 500.000 zł

Współfinansowane będą operacje dotyczące instalowania urządzeń wykorzystujących energię odnawialną na obiektach kulturalnych i gospodarczych; • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – liczba operacji min. 1

Ogólna wartość dotacji: 200.000 zł

Współfinansowane będą operacje dotyczące tworzenia/rozwoju firm świadczących usługi sprzedaży i/lub montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną; • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - liczba operacji min. 2

Ogólna wartość dotacji: 100.000 zł

Współfinansowane będą operacje dotyczące podejmowania lub rozwoju działalności związanej ze sprzedażą i/lub montażem urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ryzyko

(niezależne od LGD)


Wskaźniki oddziaływania

Zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii o min. 10% w obiektach z zainstalowanymi urządzeniamiDane beneficjentów


Beneficjenci posiadają wiedzę pozwalającą efektywnie wykorzystywać nowe źródło energiiWskaźniki rezultatu

Do 2014 r.:

- 24 zainstalowane urządzenia

- 1 utworzona lub rozwinięta firma, 2 utworzone miejsca pracy

- 2 rodziny rolnicze uzyskały dodatkowe źródło przychodu

Sprawozdania beneficjentów, dokumentacja fotograficzna i materiały LGD z monitoringu operacjiPrace instalacyjne zostaną wykonane zgodnie z technologią i warunkami w obiektach
Wskaźniki produktu

Do 2014 r.:

- 24 zakupione urządzenia bądź usługi instalacyjne;

- 1 firma uzyskała wsparcie

- 2 rolników/członków rodzin uzyskało wsparcie


Sprawozdania beneficjentów, dokumentacja fotograficzna i materiały LGD z monitoringu operacji
Potencjalni beneficjenci są zainteresowani wykorzystaniem środków osi 4 PROW i posiadają odpowiednie zasoby finansowe.
Oferta odpowiada potrzebom i oczekiwaniom beneficjentów.Przedsięwzięcie 9: “Habitat XXI”
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
● Celu ogólnego 4. “ WALORYZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH

• Celu szczegółowego 4.5. „Propagowanie wykorzystania tradycji architektonicznej i ekologicznych technologii w urbanistyce i budownictwie”


Uzasadnienie
Habitat (łac. habitat - mieszka), obrazowo określany jako ‘adres ekologiczny’ – kompleks specyficznych warunków środowiska życia określonych populacji organizmów: 1) w szerokim rozumieniu może oznaczać biotop lub siedlisko, a w szczególnych przypadkach – biom, 2) w wąskim znaczeniu – warunki lub miejsca, część biotopu, w której osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki życia (za www.wikipedia.org )
Habitat XXI to określenie dla miejsca do życia (domu, miejscowości, gminy, obszaru LSR) na miarę XXI wieku, co oznacza umiejętne łączenie tradycji urbanistycznej i architektonicznej z nowymi - ekologicznymi i ekonomicznymi technologiami. Pomysł przedsięwzięcia jest odpowiedzią na powszechny problem polskich miast i wsi, negatywnie wyróżniający je na tle krajów Europy Zachodniej, a także, w wielu przypadkach, Środkowej, jakim jest brak ładu przestrzennego, zła architektura i zanieczyszczenie środowiska związane ze stosowania nieekologicznych technologii w budownictwie i gospodarce komunalnej. W tym kontekście nazwę przedsięwzięcia „Habitat XXI” można też interpretować jako „XX (extra)-I(innowacyjny) Habitat”. Obszar LSR LGD PZZ podlega bardzo silnej urbanizacji, a mieszkalnictwo wyrasta na jedną z jego głównych funkcji. Dlatego funkcjonalność i jakość szeroko pojętej substancji mieszkaniowej ma kapitalne znaczenie dla rozwoju obszaru. Cechy te są szczególnie istotne w kontekście innej ważnej funkcji obszaru jaką jest turystyka i rekreacja. Trudno sobie wyobrazić ich długofalowy rozwój w warunkach niekontrolowanej, niefunkcjonalnej, brzydkiej i szkodzącej środowisku naturalnemu zabudowy miejscowości obszaru. Stąd wielka potrzeba promowania rozwiązań w urbanistyce i architekturze wykorzystujących w maksymalnym stopniu lokalne wzorce architektoniczne i jednocześnie nowoczesne technologie dla budownictwa i gospodarki komunalnej, a przez to chroniących walory kulturowe i przyrodnicze obszaru. Zważywszy na zachodzący proces starzenia społeczeństwa, szczególny nacisk będzie kładziony na technologie i rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne ułatwiające funkcjonowanie ludzi starszych (w wieku 50+) – nie w pełni sprawnych.
Grupy docelowe beneficjentów

Beneficjenci bezpośredni: Samorządy, samorządowe podmioty w sferze gospodarki komunalnej, podmioty świadczące usługi deweloperskie i budowlane oraz handlowe w branży budowlanej, obecni i przyszli mieszkańcy obszaru, organizacje pozarządowe zainteresowane rozwojem zrównoważonym obszaru Partnerstwa, w tym rozwojem ekologicznego budownictwa.

Beneficjenci ostateczni: ogół społeczności obszaru, w tym zwłaszcza ludzie starsi. Grupa ta (50+) jest także preferowana w ramach kryteriów wyboru operacji LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.
Lista rekomendowanych operacji


 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – liczba operacji min. 2

Ogólna wartość dotacji: 400.000

Współfinansowane będą operacje dotyczące tworzenia/rozwoju firm świadczących innowacyjne usługi deweloperskie/budowlane/handlowe z wykorzystaniem ekologicznych technologii i lokalnych tradycji architektonicznych oraz firm promujących te technologie i tradycje;
 • Odnowa wsi – liczba operacji min. 2

Ogólna wartość dotacji: 400.000

Współfinansowane będą operacje dotyczące ochrony lub/i promocji tradycyjnych obiektów architektonicznych, zwłaszcza drewnianych oraz chroniące/odtwarzające tradycyjne układy urbanistyczne lub ruralistyczne.
 • Małe projekty – liczba operacji min. 4

Ogólna wartość dotacji: 100.000 zł

Współfinansowane będą operacje: szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne, opracowania, wystawy, projekty demonstracyjne itp., promujące nowoczesne, ekologiczne technologie budowlane oraz uwspółcześnione tradycyjne wzorce architektoniczne, jak również rozwiązania urbanistyczne zapewniające wysoką jakość zamieszkania (ekologia, umiejętne godzenie funkcji miejscowości) oraz usługi komunalne pełniej spełniające wymogi zrównoważonego rozwoju.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ryzyko

(niezależne od LGD)


Wskaźniki oddziaływania

- 20 zrealizowanych na obszarze LSR inwestycji z wykorzystaniem ekologicznych technologii i lokalnych tradycji architektoniczn.;

- 1 zastosowane rozwiązanie urbanistyczne zapewniające wysoką jakość zamieszkania lub 2 świadczone usługi komunalne pełniej spełniające zasady zrównoważonego rozwoju

Dane Urzędów Gmin i Starostw


Zyskana w rezultacie operacji wiedza i świadomość grup docelowych ma charakter trwały i jest wykorzystywana po zakończeniu operacjiWskaźniki rezultatu

Do 2014 r.:

- 2 utworzone lub rozwinięte firmy, 4 utworzone miejsca pracy

- 2 zachowane/promowane tradycyjne obiekty architektoniczne / odtworzone tradycyjne układy urbanistyczne lub ruralistyczne

- 200 mieszkańców/instytucji obszaru zapoznane z nowoczesnymi, ekologicznymi technologiami budowlanymi lub uwspółcześnionymi tradycyjnymi wzorcami architektonicznymi lub rozwiązaniami urbanistycznymi zapewniającymi wysoką jakość zamieszkania lub usługami komunalnymi pełniej spełniającymi zasady zrównoważonego rozwoju

Sprawozdania beneficjentów, dokumentacja fotograficzna i materiały LGD z monitoringu operacjiSytuacja ekonomiczna w otoczeniu beneficjentów pozwala na zrealizowanie operacjiWskaźniki produktu

Do 2014 r.:

- 2 firmy uzyskały wsparcie

- 2 zrealizowane operacje dotyczące ochrony lub/i promocji tradycyjnych obiektów architektonicznych / odtwarzające tradycyjne układy urbanistyczne lub ruralistyczne

- 4 zrealizowane operacje promujące nowoczesne, ekologiczne technologie budowlane lub uwspółcześnione tradycyjne wzorce architektoniczne lub rozwiązania urbanistyczne zapewniające wysoką jakość zamieszkania lub usługi komunalne pełniej spełniające zasady zrównoważonego rozwoju


Sprawozdania beneficjentów, dokumentacja fotograficzna i materiały LGD z monitoringu operacji


Na obszarze LSR są podmioty zainteresowane zagadnieniami będącymi przedmiotem Przedsięwzięcia
Potencjalni beneficjenci są zainteresowani wykorzystaniem środków osi 4 PROW i posiadają odpowiednie zasoby finansowe.
Przedsięwzięcie 10. „eZalew”
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji:
● Celu ogólnego 2. „ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

• Celu szczegółowego 2.7. „Rozwój gospodarki elektronicznej i upowszechnianie technik cyfrowych”


Uzasadnienie
Komputeryzacja i cyfryzacja nie tylko gospodarki, ale całej sfery życia stała się we współczesnym świecie faktem do tego stopnia, że młode pokolenie nie może sobie wyobrazić świata bez technologii informatycznych, a i starsze jest coraz bardziej od nich zależne. Są one w dużym stopniu warunkiem konkurencyjności ekonomicznej już dziś, a w zupełności w odniesieniu do najbliższej przyszłości. Jednocześnie, jak pokazują badania i dane statystyczne. Polska, na tle większości krajów Europy, jest państwem opóźnionym we wdrażaniu technologii cyfrowych w codzienne życie. Dotyczy to m.in. takich ważnych sfer jak administracja czy służba zdrowia, a także niektórych grup społecznych. Jeszcze bardziej zapóźnione są pod tym względem obszary wiejskie kraju. Grozi to nasileniem odpływu młodych ludzi z tych obszarów, a więc zagraża ich przyszłości. Przedsięwzięcie 7: „eZalew” pozwoli to na zwiększenie upowszechnienia technik cyfrowych i rozwój gospodarki elektronicznej na terenie LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, a więc na ograniczenie tego zagrożenia i na wzmocnienie impulsów rozwojowych obszaru.
Grupy docelowe beneficjentów

Beneficjenci bezpośredni: jednostki samorządu terytoralnego, przedsiębiorcy i organizacje społeczne, kształtujące podstawy rozwoju elektronicznej gospodarki i w niej funkcjonujące; Beneficjenci ostateczni: młodzi mieszkańcy obszaru (26-) jako grupa najbardziej zainteresowana obszarem merytorycznym Przedsięwzięcia oraz starsi mieszkańcy obszaru (50+) jako grupa, go której przede wszystkim będą adresowane działania szkoleniowe. Obie te grupy są także preferowane w ranach kryteriów wyboru operacji LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.
Lista rekomendowanych operacji


 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – liczba operacji min. 3

Ogólna wartość dotacji: 300.000 zł

Współfinansowane będą operacje dotyczące tworzenia/rozwoju firm świadczących innowacyjne usługi związane z technologiami informatycznymi;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - liczba operacji min. 2

Ogólna wartość dotacji: 100.000 zł

Współfinansowane będą operacje dotyczące podejmowania lub rozwoju działalności związanej z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • Odnowa wsi – liczba operacji min. 6

Ogólna wartość dotacji: 400.000 zł

Współfinansowane będą operacje dotyczące informatycznego wyposażenia obiektów użytku publicznego;
 • Małe projekty – liczba operacji min. 4

Ogólna wartość dotacji: 100.000 zł

Współfinansowane będą szkolenia i inne działania o charakterze edukacyjnym w obszarze technik cyfrowych, udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym – umożliwiających dostęp do internetu oraz wykorzystanie technik informatycznych w działaniach na rzecz rozwoju aktywności społeczności lokalnej i rozwoju turystyki

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Źródła weryfikacji

Założenia/ryzyko

(niezależne od LGD)


Wskaźniki oddziaływania

Grupa wykluczonych cyfrowo mieszkańców obszaru LSR zmniejszona o min. 5 punktów %


Danych Instytutu Łączności w Warszawie


Mieszkańcy obszaru korzystają z utworzonych placówek i uzyskanej wiedzyWskaźniki rezultatu

Do 2014 roku:

- 2 utworzone lub rozwinięte firmy, 4 utworzone miejsca pracy

- 2 rodziny rolnicze uzyskały dodatkowe źródło przychodu

- 6 obiektów użytku publicznego zostało wyposażonych w sprzęt informatyczny

- min. 200 mieszkańców obszaru zostało przeszkolonych informatycznie lub zyskało dostęp do urządzeń lub sprzętu komputerowego


Sprawozdania beneficjentów, dokumentacja fotograficzna i materiały LGD z monitoringu operacjiSytuacja ekonomiczna w otoczeniu beneficjentów pozwala na zrealizowanie operacjiWskaźniki produktu

Do 2014 roku:

- 2 firmy uzyskały wsparcie

- 2 rolników/członków rodzin uzyskało wsparcie

- 6 zrealizowanych inicjatyw dotyczących informatycznego wyposażenia obiektów użytku publicznego

- 4 zrealizowane inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej i upowszechnienia technik cyfrowychSprawozdania beneficjentów, dokumentacja fotograficzna i materiały LGD z monitoringu operacjiNa obszarze LSR są podmioty rozwojem gospodarki elektronicznej i upowszechnianiem technik cyfrowych


Potencjalni beneficjenci są zainteresowani wykorzystaniem środków osi 4 PROW i posiadają odpowiednie zasoby finansowe.
Mieszkańcy obszaru są zainteresowani korzystaniem z technik cyfrowych  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna