Cele konkursuPobieranie 155.07 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar155.07 Kb.

KONKURS Z MATEMATYKI - SZKOŁA PODSTAWOWA

Cele konkursu:


 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,

 • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej,

 • wykorzystanie umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania zadań problemowych,

 • planowanie i organizowanie własnej nauki i przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,

 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach,

 • wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.

Do każdego etapu konkursu obowiązują treści nauczania, umiejętności i osiągnięcia wynikające z podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008 r. kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny) w zakresie matematyki.

ETAP SZKOLNY
Zakres wiedzy:

 • Liczby naturalne i ich własności, dzielniki i wielokrotności liczb, liczby pierwsze i złożone, cechy podzielności liczb, rzymski sposób zapisywania liczb.

 • Średnia arytmetyczna.

 • Szacowanie i porównywanie wyników działań . Porównywanie różnicowe i ilorazowe.

 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych..

 • Czas i kalendarz.

 • Odczytywanie danych z tekstu źródłowego, tabeli, diagramu, wykresu, planu

i mapy.

 • Własności figur płaskich i podstawowe pojęcia geometryczne.

 • Pola i obwody trójkątów i czworokątów.

 • Prostopadłościany- siatki, obliczanie pola i objętości.

 • Jednostki długości, powierzchni, masy, objętości, czasu, temperatury. Jednostki monetarne.


Umiejętności:


 • Dobieranie do zadania odpowiedniego modelu matematycznego.

 • Interpretowanie i przetwarzanie informacji zawartej w zadaniu.

 • Poprawne zapisywanie i interpretowanie wyników zadań.

 • Sprawne wykonywanie rachunków w zakresie liczb naturalnych, wymiernych i szacowanie wyników działań.

 • Odczytywanie i przetwarzanie informacji z diagramów, map, rysunków, tabel, wykresów.

 • Posługiwanie się jednostkami i ich zamiana.

 • Przeprowadzanie prostych rozumowań.

 • Rozwiązywanie zadań różnymi metodami.

 • Umiejętność wyciągania wniosków z kilku informacji podanych w różnej postaci.

 • Wykorzystanie wiedzy matematycznej (arytmetycznej, algebraicznej i geometrycznej) w rozwiązywaniu zadań przedstawiających sytuację praktyczną.


ETAP REJONOWY
Na tym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności takie jak na etapie szkolnym poszerzone o treści:

 • Pojęcie procentu i obliczanie procentu danej liczby.

 • Równania z jedną niewiadomą i wyrażenia algebraiczne.

 • Prędkość, droga i czas. Jednostki prędkości.

 • Skala na mapie i planie..

 • Cechy podzielności liczb przez 4 i 6.


Umiejętności:

 • Zastosowanie obliczeń procentowych w sytuacjach praktycznych.

 • Zapisywanie treści zadań w postaci równań, interpretacja rozwiązania.

 • Zapisywanie obwodów i pól figur płaskich w postaci wyrażeń algebraicznych.

 • Obliczanie prędkości, drogi i czasu. Posługiwanie się jednostkami prędkości i ich zamiana.

 • Obliczanie odległości z wykorzystaniem skali.

 • Stosowanie cech podzielności liczb, przeprowadzanie prostych rozumowań.

 • Analizowanie wyniku zadania, ocena jego sensowności, sprawdzanie wyniku z warunkami zadania.

 • Stosowanie języka matematycznego przy zapisywaniu rozwiązań zadań otwartych.

 • Umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania.


ETAP WOJEWÓDZKI
Na tym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności ujęte w poprzednich etapach ale o podwyższonym stopniu trudności i wymagające umiejętności:

 • Dokonywania uogólnień i uzasadniania.

 • Rozwiązywania zadań logicznych, dostrzegania prawidłowości i uzasadniania swojego postępowania (wyboru).

 • Stosowanie języka matematycznego przy zapisywaniu rozwiązań zadań otwartych krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi i uzasadniania postępowania.

 • Formułowania wniosków na podstawie analizy podanego tekstu matematycznego.

 • Rozwiązywania zadań problemowych z wykorzystaniem równań, obliczeń procentowych oraz umiejętność prezentacji rozwiązania (np. próby, stopy).

 • Dokonywania i uzasadniania uogólnień na podstawie własności figur geometrycznych.

 • Dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich i sprawdzanie na przykładach.

 • Zauważanie problemów, badanie ich w konkretnych przypadkach, przeprowadzanie prostych dowodów.


FORMA ZADAŃ
Na każdym z trzech etapów konkursu arkusz będzie zawierać różne typy zadań: zamknięte i otwarte

Ilość zadań otwartych będzie zwiększana na każdym z etapów.


Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora. Na każdym etapie obowiązują podstawowe przybory do wykonywania rysunków.

WYKAZ LITERATURY POLECANEJ UCZESTNIKOM KONKURSU

 1. Podręczniki, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń z matematyki zatwierdzone przez MEN i zgodne z NPP.

 2. Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Liga Zadaniowa – zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką, Aksjomat, Toruń, 2004

 3. Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Liga Zadaniowa – XX lat – Zadania wybrane; Aksjomat, Toruń, 2007

 4. Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Koło matematyczne w szkole podstawowej; Aksjomat, Toruń, 2008

 5. M. Rosół, Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej: Aksjomat, Toruń, 2010,

 6. A. Żurek, P. Jędrzejewicz, Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej; GWO, Gdańsk, 2004

 7. Materiały dostępne w księgarniach w formie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej oraz w formie sprawdzianu po szkole podstawowej.

 8. Przykładowe arkusze egzaminacyjne sprawdzianu na stronie internetowej OKE w Krakowie (www.oke.krakow.pl) oraz CKE (www.cke.edu.pl).

 9. Materiały zawarte na stronach internetowych zawierające przykładowe zestawy zadań matematycznych.

 10. Strony internetowe wydawnictw, stowarzyszeń i towarzystw naukowych zajmujących się popularyzacją matematyki.

KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO - SZKOŁA PODSTAWOWA

Motyw przewodni konkursu:

Nasze sprawy

Uczestnicy przystępujący do konkursu powinni posiadać wysokie kompetencje czytelnicze, umiejętność wnikliwej interpretacji utworów, a także umiejętność samodzielnego wnioskowania i poprawnego wypowiadania się w różnych formach. Zadania konkursowe sprawdzają wybrane zagadnienia z zakresu czytanych książek, wiedzy i umiejętności objętych zapisami aktualnie obowiązującej Podstawy Programowej (PP) z języka polskiego oraz treści poszerzające ww zagadnienia, m. in.: • rozpoznawanie i czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, także niebędących fragmentami lektur konkursowych, w tym: tekstów literackich, użytkowych, popularno­naukowych, publicystycznych; przekazów ikonicznych; źródeł i tekstów historycznych.

 • odczytywanie danych, np.: z map, tabel wykresów, schematów, itp.

 • rozpoznawanie charakterystycznych cech czytanego utworu, dostrzeganie znaczeń dosłownych i sensów przenośnych, odróżnianie fikcji literackiej od rzeczywistości; dostrzeganie i rozumienie symbolicznych i uniwersalnych wartości wpisanych w teksty kultury.

 • posługiwanie się terminami służącymi do opisu omawianych dzieł literackich (m.in. pojęcia: metafora, symbol, epitet, porównanie, apostrofa, wykrzyknienie, pytanie retoryczne, onomatopeja, inwersja, narracja, itp.) i innych tekstów kultury (przekazów ikonicznych, malarstwa, prasy, filmu)

 • rozróżnianie podstawowych rodzajów i gatunków literackich (w tym odnoszących się do czytanych lektur), wierszy i rymów oraz ich rodzajów.

 • formułowanie wniosków, opinii, ocenianie faktów i wydarzeń, rozpoznawanie i formułowanie intencji wypowiedzi.

 • formułowanie uzasadnienia własnych postaw i poglądów, w tym redagowanie tekstu o charakterze argumentacyjnym (rozprawki).

 • redagowanie tekstów, m.in.: opisu (miejsca, postaci, przedmiotu, sytuacji, przeżyć, krajobrazu, itp.), wzbogaconego kompozycyjnie opowiadania, listu (w tym oficjalnego), mowy, charakterystyki, sprawozdania, recenzji, reklamy, ogłoszenia, zawiadomienia, zaproszenia, dialogu, różnych form notatek (np. encyklopedycznej, informacji prasowej), instrukcji, przepisu, regulaminu, kodeksu, kartki pocztowej, tekstów adresatywnych typu dedykacja (podziękowanie, gratulacje, itp.), biogramu, wywiadu, fragmentu pamiętnika, dziennika, planu (twórczego i odtwórczego) oraz innych przewidzianych w PP.

 • redagowanie twórczych tekstów, np. opowiadania, z obrazowym ujmowaniem epizodów, postaci, scenek, z uwzględnieniem dialogu, opisu, elementów charakterystyki postaci, opowiadanie w roli.

 • formułowanie innych wypowiedzi w formie pisemnej w zależności od adresata, roli, celu, inspirowanych rysunkiem, cytatem, itp.

 • dokonywanie celowych operacji na tekście, np. streszczanie, przekształcanie stylistyczne, przekształcanie mowy niezależnej na zależną.

 • stosowanie środków językowych wzbogacających styl wypowiedzi, rozpoznanie ich i nazywanie.

 • rozumienie i przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych na poziomie wyrazu, zdania, akapitu.

 • stosowanie i wyjaśnianie znaczeń synonimów, antonimów, homonimów, zjawiska stylizacji językowej, polisemii. Znajomość leksyki i frazeologii związanej z tematyką konkursu.

 • ujmowanie treści w związkach przyczynowo-skutkowych.

 • posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: sytuowanie ich w przestrzeni, umieszczanie dat w przedziałach czasowych, nazywanie epok historyczno - literackich, porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej z wykorzystaniem w tym celu mapy, tabeli, wykresu.

 • znajomość pojęć, wydarzeń i postaci stanowiących kontekst, np. biograficzny, plastyczny, historyczny dla obowiązujących na danym etapie lektur konkursowych.

 • wskazywanie źródeł informacji, posługiwanie się nimi, porządkowanie i selekcjonowanie ich.

 • integrowanie wiedzy uzyskanej z analizowanych źródeł; wyciąganie wniosków z ich porównywania.

 • wykazanie się funkcjonalną i teoretyczną wiedzą w zakresie podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu gramatyki języka polskiego np. wszystkie części mowy, części zdania, rodzaje wypowiedzeń, rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie oraz zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej PP (czyt. PP: Świadomość językowa uczniów).

Uwaga!

 • Uczestnicy etapu szkolnego i rejonowego powinni znać teksty literackie wskazane w spisie lektur dla odpowiedniej części konkursu. W etapie wojewódzkim obowiązuje znajomość wszystkich lektur.

Lektury

ETAP I:

  • F. Hudson Burnett, Tajemniczy ogród

  • L. Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

ETAP II

  • M. Witcher, Dziewczynka z szóstego księżyca

  • J. Olech, Dynastia Miziołków

  • M. Musierowicz, Kwiat kalafiora

  • T. Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków

  • K. Makuszyński, Szatan z siódmej klasy

ETAP III

  • K. Paterson, Most do Therabithii,

  • I. Jurgielewiczowa, Ten obcy, Inna

KONKURS Z PRZYRODY - SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Celem Konkursu Przyrodniczego jest:
 • podnoszenie poziomu nauczania przyrody poprzez popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych,

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem oraz uwrażliwianie na problemy związane z ochroną środowiska

 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i rozszerzania wiedzy przyrodniczej oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia,

 • zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

 • stwarzanie dzieciom możliwości współzawodnictwa,

 • promowanie osiągnięć uczniów i wyłanianie talentów,

 • motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym,


ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU
Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym, wraz z treściami rozszerzającymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).
Forma zadań
Na każdym etapie konkursu, arkusz zawierać będzie różne typy zadań zamkniętych i otwartych. Ważnym elementem konkursu będzie praca z tekstem popularnonaukowym. Dotyczy to zagadnień, które wykraczają poza podstawę programową. Uczestnicy powinni zwrócić uwagę na rozwijanie umiejętności rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy.

I etap – szkolny - czas trwania 60 minut
Na tym etapie konkursu obowiązują następujące treści:


 1. Sposoby poznawania przyrody. Źródła wiedzy o przyrodzie.

 2. Przyrodnicze i antropogeniczne składniki krajobrazu.

 3. Rola zmysłów w poznawaniu przyrody.

 4. Orientacja w terenie - wyznaczanie pory dnia, pory roku, kierunków geograficznych wg Słońca. Sposoby wyznaczania kierunków w terenie.

 5. Obraz terenu - mapa, znaki graficzne na mapie, rodzaje map, plan, orientacja mapy, skala planu i mapy, rodzaje map.

 6. Odległości i wysokości w terenie.

 7. Formy terenu i ich wysokości na mapie.

 8. Stany skupienia wody (topnienie, krzepnięcie, wrzenie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja). Obieg wody w przyrodzie.

 9. Powietrze – skład, właściwości, znaczenie, procesy utleniania, spalania.

 10. Pogoda i jej składniki, sposoby ich pomiaru – klimat, obserwacje meteorologiczne. Pogoda w różnych porach roku. Czytanie mapy synoptycznej.

 11. Polska w Europie: sąsiedzi Polski, stolice państw sąsiadujących, kraje Unii Europejskiej.

 12. Krajobraz i jego składniki.

 13. Krajobrazy Polski: pas pobrzeży, pojezierny, nizinny, wyżynny, gór niskich, średnich i wysokich, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy (położenie, cechy charakterystyczne krajobrazów, występowanie organizmów żywych).

 14. Walory turystyczne największych miast Polski – Warszawy, Krakowa, Gdańska.

 15. Zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka.

 16. Parki narodowe wyżyn, kotlin podkarpackich i gór polskich.

 17. Organizm człowieka: budowa i funkcje układu pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, rozrodczego, ruchu, oko i ucho jako narządy zmysłów, etapy rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania biologicznego, zasady zdrowego stylu życia, higieny, bezpieczeństwo w domu i szkole, pierwsza pomoc przedmedyczna.

 18. Negatywny wpływ wybranych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i wirusów na zdrowie człowieka. Zachowania zapobiegające chorobom przenoszonym i wywoływanym przez nie.

 19. Zachowania i sytuacje, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka (np. niewybuchy i niewypały, pożar, wypadek drogowy, jazda na łyżwach lub kąpiel w niedozwolonych miejscach).

 20. Wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka.

 21. Pozytywny i negatywny wpływ środowiska na zdrowie człowieka.


II etap – rejonowy - czas trwania 90 minut
Na tym etapie konkursu obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w etapie szkolnym oraz następujące treści:


 1. Czynniki warunkujące życie na lądzie.

 2. Gleby w Polsce: rodzaje i ogólna charakterystyka gleb.

 3. Lasy w Polsce - czynniki warunkujące życie w lesie, rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, przystosowanie ich budowy zewnętrznej i czynności życiowych do środowiska życia. Typy lasów występujących w Polsce. Las jako ekosystem. Ochrona lasów. Praca leśnika.

 4. Rośliny i zwierzęta łąk, pól uprawnych i sadów. Czynniki środowiska warunkujące życie organizmów w/w biocenozach oraz ich znaczenie dla przyrody i człowieka.

 5. Rośliny i zwierzęta hodowane przez człowieka, w tym w pracowni przyrodniczej. Podstawowe zasady opieki nad nimi. Rozpoznawanie roślin (w tym doniczkowych) zawierających substancje trujące lub szkodliwe dla człowieka. Zasady postępowania z nimi.

 6. Rodzaje wód powierzchniowych i ich znaczenie.

 7. Woda jako środowisko życia – właściwości wody, czynniki warunkujące życie w wodzie, przystosowanie charakterystycznych roślin i zwierząt do życia w jeziorze, w rzece, w morzu i w oceanie.

 8. Zagrożenia i ochrona wód w Polsce.

 9. Zależności pokarmowe pomiędzy organizmami żyjącymi w środowisku wodnym i lądowym (pojęcia: producent, konsument, reducent (destruent), łańcuch pokarmowy), konkurencja, drapieżnictwo, symbioza, współzależności między czynnikami abiotycznymi i organizmami żywymi.

 10. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej – funkcje podstawowych składników.

 11. Budowa i podstawowe czynności życiowe organizmów: komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm, odżywianie (samożywność i cudzożywność), oddychanie, rozmnażanie, ruch, wydalanie, wzrost i rozwój, reakcje na bodźce.

 12. Królestwo bezjądrowych: rodzaje bakterii, budowa komórki bakteryjnej, czynności życiowe, bakterie chorobotwórcze i pożyteczne dla człowieka.

 13. Królestwo protistów: budowa komórki, czynności życiowe, przykłady organizmów i ich znaczenie dla człowieka.

 14. Królestwo roślin: mchy, paprocie, rośliny nasienne: budowa, czynności życiowe, funkcje i modyfikacje liści, łodyg, korzenia, przystosowania do środowiska życia, zioła i rośliny trujące.

 15. Królestwo grzybów: budowa i różnorodność, znaczenie grzybów dla przyrody i człowieka.

 16. Królestwo zwierząt: przystosowanie bezkręgowców i kręgowców do środowiska ich życia.

 17. Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin zielnych, drzew, krzewów i zwierząt bezkręgowych i kręgowych występujących w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

 18. Prawne formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Obiekty polskiej przyrody wpisane na światową listę dziedzictwa przyrodniczego.


III etap – wojewódzki - czas trwania 90 minut
Na tym etapie konkursu obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w etapie szkolnym i rejonowym oraz następujące treści:


 1. Miejsce Ziemi we Wszechświecie. Podstawowe gwiazdozbiory na niebie, ich nazwy, ciała niebieskie w Układzie Słonecznym, fazy Księżyca.

 2. Kształt i rozmiary Ziemi.

 3. Określanie współrzędnych geograficznych.

 4. Budowa Układu Słonecznego, teoria heliocentryczna Kopernika, ruch obrotowy i obiegowy Ziemi, i ich następstwa. Różnice czasu na Ziemi - obliczanie czasu słonecznego, strefy czasowe.

 5. Kontynenty i oceany na Ziemi. Warunki geograficzne kontynentów (położenie względem równika, ukształtowanie powierzchni, klimat). Linia brzegowa kontynentów.

 6. Strefy krajobrazowe Ziemi - położenie, klimat, świat roślin i zwierząt, zajęcia ludności, znaczenie gospodarcze następujących stref: wilgotnego lasu równikowego, sawann, pustyń, stepów, tajgi, tundry, pustyń lodowych, krajobrazu śródziemnomorskiego i alpejskiego.

 7. Współzależności między klimatem a rozmieszczeniem roślin i zwierząt.

 8. Właściwości ciał stałych, ciekłych i gazowych.

 9. Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, cieczy i gazów, zastosowanie w codziennym życiu.

 10. Substancje proste i złożone, mieszaniny substancji, sposoby rozdzielania mieszanin. Właściwości roztworów wodnych. Przemiany chemiczne.

 11. Zjawiska mechaniczne (ruch i jego prędkość, siły w przyrodzie, tarcie i opór powietrza).

 12. Zjawiska elektryczne w przyrodzie (elektryczność statyczna, prąd elektryczny, jego źródła i przepływ w obwodzie, obwód elektryczny. Przewodniki i izolatory.

 13. Zjawiska magnetyczne (właściwości magnesów i ich wzajemne oddziaływanie, pole magnetyczne Ziemi, działanie kompasu).

 14. Zjawiska świetlne w przyrodzie ((prostoliniowe rozchodzenie się światła – camera obscura, odbicie, załamanie, rozpraszanie, rozszczepianie światła, barwy w przyrodzie, prędkość światła).

 15. Zjawiska akustyczne (dźwięk jako fala, prędkość rozchodzenia się dźwięków w różnych ośrodkach, amplituda i częstotliwość dźwięku, ultradźwięki, infradźwięki).

 16. Podróże i odkrycia geograficzne oraz ich znaczenie.

 17. Współczesne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

 18. Współpraca międzynarodowa w celu ochrony przyrody.W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczeń powinien wykazać się następującymi umiejętnościami:


 1. stosowanie poznanych terminów przyrodniczych do opisywania środowiska przyrodniczego

 2. czytanie i interpretowanie tekstów popularnonaukowych, diagramów, tabel, wykresów, map, orientacji na planie i mapie

 3. identyfikowanie różnorodnych substancji i procesów chemicznych w najbliższym otoczeniu

 4. wyjaśnianie związku budowy ciał stałych, cieczy i gazów z ich właściwościami

 5. charakteryzowanie czynników środowiskowych warunkujących życie organizmów na lądzie i w wodzie.

 6. dostrzeganie związku przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów do środowiska ich życia

 7. rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin, zwierząt, grzybów, protistów znajdujących się w najbliższym otoczeniu człowieka

 8. dostrzeganie zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka

 9. opisanie czynności życiowych człowieka ze wskazaniem elementów budowy ciała człowieka biorących w nich udział

 10. rozumienie potrzeby stosowania zasad higieny, bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia

 11. wskazywanie zależności między ruchem obrotowym Ziemi a zmianą dnia i nocy oraz

ruchem obiegowym a zmianą pór roku

 1. określanie położenia dowolnego punktu na kuli ziemskiej względem równika i południka zerowego, obliczanie czasu słonecznego

 2. rozpoznawanie na mapie świata kontynentów, linii brzegowej, wyżyn, nizin, rzek, jezior, mórz, największych pasm górskich, państw, stref krajobrazowych

 3. charakteryzowanie warunków geograficznych i przyrodniczych krajobrazów występujących na kuli ziemskiej

 4. znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych

 5. określanie znaczenia osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego

 6. wyjaśnianie pozytywnych i negatywnych skutków wpływu człowieka na środowisko

 7. rozumienie konieczności ochrony środowiska, by ocalić go dla przyszłych pokoleń

 8. wykonywanie prostych obliczeń niezbędnych w życiu codziennym człowieka (długości, powierzchni, temperatury, pieniędzy)


IV. WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW KONKURSU: 1. Podręczniki, zeszyty ćwiczeń do przyrody dla uczniów szkół podstawowych dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem zadań i pytań o charakterze problemowym i twórczym.

 2. Atlasy do przyrody dla szkół podstawowych.

 3. Gołębiowska Agnieszka, Nasz Świat Ciało człowieka, wyd. Twoje Książki

 4. Kokurewicz Dorota Ekologia, Atlas ilustrowany, wyd. EUROPA, Wrocław 2009

 5. Encyklopedia edukacyjna tom 4 , Krajobrazy Ziemi, Ochrona Środowiska, Polskie Media Amer. Com. SA, 2007, OXFORD

 6. Jefimow M. , Sęktas M. , Puls życia ,podręcznik do biologii dla gimnazjum, wyd. Nowa Era, Warszawa 2012 cz. 1 i cz. 2

Niezbędne wiadomości dotyczące zagadnień objętych zakresem konkursu uczestnicy mogą znaleźć w innej popularnej literaturze przyrodniczej oraz na stronach internetowych.KONKURS Z HISTORII - SZKOŁA PODSTAWOWA

"Świat, Europa i Polska w początkach epoki nowożytnej"

Cele i umiejętności:

 popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży,

 zachęcanie do poznawania przeszłości Polski, Europy i świata,

 zachowanie pamięci o dokonaniach najważniejszych postaci związanych z tematem konkursu,

 kształtowanie i umacnianie postaw patriotyzmu, tolerancji i poszanowania dla innych

narodów,


 promowanie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego,

 rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów i promowanie ponadprzeciętnej wiedzy,

 doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi,

 kształtowanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą historyczną do lepszego zrozumienia współczesnych wydarzeń i relacji międzynarodowych,

 rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

 ćwiczenie umiejętności odczytywania i wykorzystywania róznych rodzajów źródeł

historycznych (map, diagramów, wykresów, tabel, dzieł sztuki) do interpretacji faktów i ich oceny,

 przygotowanie uczniów do nauki przedmiotu w gimnazjum oraz zaznajomienie uczniów z

różnymi rodzajami pytań (wymagań) występujących w sprawdzianach na zakończenie szkoły

podstawowej oraz egzaminach gimnazjalnych.

Problematyka i wymagania konkursu obejmują i poszerzają treści podstawy programowej z historii do szkoły podstawowej zgodnie z podanym tematem. Zakres chronologiczny konkursu zawiera się w okresie obejmującym wydarzenia od początków odkryć geograficznych i narodzin renesansu włoskiego do końca XVII w.

Większość pytań konkursowych związanych będzie z historią Polski, ale uczestnicy powinni również wykazać się znajomością najważniejszych wydarzeń i postaci z zakresu historii powszechnej związanych z tematami podanych zagadnień.

Na każdym etapie test sprawdzający wiedzę i umiejętności zawierać będzie różne typy zadań zamkniętych i otwartych. Uczestników kolejnych etapów konkursu obowiązują również zagadnienia z etapów wcześniejszych.

Zagadnienia do etapu I:

1) Odkrycia geograficzne.


- cywilizacje amerykańskie przed Kolumbem,
- przyczyny, przebieg i skutki wielkich odkryć geograficznych,
- polityczne następstwa wielkich odkryć, powstanie mocarstw kolonialnych.
2) Humanizm i odrodzenie w Europie.
- literatura, sztuka i architektura epoki renesansu,
- najwybitniejsi twórcy europejskiego renesansu.
3) Rozwój reformacji w Europie zachodniej.
- główne wyznania reformacyjne i ich twórcy,
- wojny religijne w Europie (we Francji i Niemczech) i ich skutki.
4) Kontrreformacja.
- Kościół katolicki wobec reformacji (sobór trydencki i jego postanowienia).
5) Renesans w Polsce.
- kultura, nauka, sztuka i architektura polskiego renesansu,
- czołowi przedstawiciele polskiej literatury, nauki i sztuki renesansowej.
6) Reformacja w Polsce.
-główne wyznania reformacyjne w Polsce,
- Polska krajem tolerancji religijnej.
7) Demokracja szlachecka w Polsce.
- ukształtowanie się parlamentaryzmu polskiego.
- "Złota wolność szlachecka", rozwój przywilejów szlacheckich.
Zagadnienia dodatkowe do etapu II i III:

1) Rządy ostatnich Jagiellonów na tronie polskim.


- polityka wewnętrzna i zagraniczna (rozwiązanie problemu krzyżackiego, polityka morska Zygmunta Augusta),
- gospodarka Polski "złotego wieku",
- Unia Lubelska i powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów (obszar, ludność i organizacja państwa).
2) Rzeczpospolita pod rządami pierwszych królów elekcyjnych.
- pierwsze wolne elekcje i ich konsekwencje (Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza).
3) Wojny Rzeczpospolitej w XVII w.
- wojny z Rosją, Szwecją i Turcją,
- powstanie Chmielnickiego na Ukrainie,
- wielcy hetmani Rzeczpospolitej,
- siły zbrojne Rzeczpospolitej w XVII w.
- skutki gospodarcze, polityczne i społeczne wojen.
4) Początki rządów oligarchii magnackiej w Polsce.
- kryzys ustroju demokracji szlacheckiej i wzrost znaczenia magnaterii.
- próby reform ustrojowych.
5) Kultura europejskiego baroku.
- cechy charakterystyczne epoki,
- najważniejsze dokonania w dziedzinie kultury, architektury i sztuki i ich autorzy.
6) Barok w Polsce.
- ideologia polskiego baroku - sarmatyzm,
- literatura, architektura i sztuka barokowa w Polsce.
Zalecana literatura do I, II i III etapu:

1. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6 szkół podstawowych "Dzień dobry historio", Nowa Era, Warszawa 2011 r.

2. Ilustrowany atlas historii Polski, Wydawnictwo DEMART, Warszawa 2006 r.

3. Atlas Historyczny. Od starożytności do współczesności, Wydawnictwo PPWK 2000 r.

4. Encyklopedia szkolna. Historia, WSiP, Warszawa 2005 r.

5. J. Pilikowski, Szkolny Słownik Historii Polski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2001 r.

6. B. Snoch, Słownik Szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, WSiP, Warszawa 1990 r.

7. R. Antosik, E. Pustuła, Historia. Vademecum. Egzamin Gimnazjalny 2012, Operon 2011 r.

W wyżej wymienionych wydawnictwach encyklopedycznych obowiązują tylko hasła (pojęcia i postacie) związane z tematyką konkursu.

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - SZKOŁA PODSTAWOWA

ETAP I

Zagadnienia leksykalne:


 • informacje o sobie – podawanie podstawowych danych; rodzina – członkowie,

 • najbliższe otoczenie; mój dzień – rozkład dnia, podstawowe obowiązki, formy spędzania wolnego czasu;

 • szkoła – przedmioty szkolne, nauczyciele, plan lekcji, przybory szkolne ucznia;

klasa i jej wyposażenie;

 • dom, mieszkanie - nazwy domów, nazwy pokoi, wyposażenie, otoczenie;

 • ubranie – nazwy części garderoby, style ubierania się;

 • opis osób - podstawowe dane dotyczące wyglądu zewnętrznego, podstawowe cechy

charakteru;

 • świat przyrody: nazwy roślin i zwierząt; gatunki zagrożone; elementy ochrony

środowiska;

 • kalendarz - daty, dni tygodnia, miesiące, pory roku, dni szczególne (np. urodziny,

Dzień Matki), święta (szczególnie Boże Narodzenie, Wielkanoc);

 • żywienie - produkty żywnościowe, napoje, owoce, warzywa, nazwy posiłków; miejsca spożywania posiłków;

 • pogoda – rodzaje zjawisk, przymiotniki określające jej stan;

 • zainteresowania – hobby, dyscypliny sportowe;

 • zegar – podawanie czasu i pytanie o godzinę;

 • praca – nazwy zawodów;

 • zdrowie - nazwy podstawowych chorób i dolegliwości;

 • człowiek - nazwy części ciała;

 • podróżowanie - nazwy miejsc spędzania wakacji, środki transportu, sposoby spędzania wolnego czasu;

 • nauka i technika - nazwy części komputera, telefon komórkowy, aparat fotograficzny;

 • opis przedmiotów;

 • podstawowe wiadomości geograficzne, społeczne i polityczne o obszarze nauczanego języka;

Zagadnienia gramatyczne:

 • · zdania oznajmujące, pytające, przeczące, rozkazujące:

- końcówki pytające typu „question tags”

- zdania złożone zawierające zdania przydawkowe – „relative clauses” i relative pronouns

(who, which, when, why, where)

- zdania złożone zawierające zdania okolicznikowe czasu - „time clauses”.

- konstrukcja „there+ be”.

- czasy - Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past

Continuous, Future Simple.

- konstrukcja „be going to”. • · odmiana czasowników: „to be” , „to have”,

 • · czasowniki nieregularne,

 • · czasowniki modalne (w formach teraźniejszej, przeszłej, 2nd conditional): „can”,

„must”, „have to”, „ will”,

 • · tryb rozkazujący – rozkaz, zakaz;

 • · rzeczowniki złożone (compound nouns),

 • · rodzajnik określony i nieokreślony,

 • · przymiotnik - stopniowanie przymiotnika: regularne, nieregularne i opisowe,

 • · przymiotniki – kolejność w opisie przedmiotów;

 • · zaimek osobowy,

 • · zaimek dzierżawczy, przymiotniki dzierżawcze,

 • · zaimek osobowy w funkcji dopełnienia- „object pronoun”,

 • · przyimki z określeniami miejsca, czasu, położenia, ruchu,

 • · zaimki pytające,

 • · liczebniki główne i porządkowe;

 • · przysłówek i odmiana przysłówków,

 • · - „ing form” po czasownikach

 • · „ing form” jako podmiot

 • · konstrukcje „verb+object + infinitive“, „verb+ infinitive“, „verb+ing form“

Umiej_ętno_ści__Ucze_ń_w_formie_pisemnej'>Umiejętności

Uczeń w formie pisemnej:

 • formułuje pytania;

 • udziela odpowiedzi;

 • znajduje określone szczegółowe informacje w tekście ciągłym, fabularyzowanym

lub w dialogu;

 • wypełnia diagram, tabelę, schemat;

 • wykazuje wiedzę leksykalno-gramatyczną w ćwiczeniach typu: zdania prawdziwe -

fałszywe, ćwiczenia wyboru informacji,;

 • uzupełnia tekst wypełniając luki;

 • układa wyrazy rozsypane w porządku, pod względem gramatycznym i stylistycznym;

 • prawidłowo stosuje struktury leksykalno-gramatyczne;

 • prawidłowo rozpoznaje, wyodrębnia i używa określonych elementów języka, by

napisać proste sytuacje komunikacyjne (np. obowiązek, powinność, zaproszenie, prośbę, podziękowanie, chęć posiadania czegoś, polecenie, itp,);

 • ustala kolejność wydarzeń;

 • uzupełnia lub redaguje prosty dialog;

 • umie połączyć zdania lub poszczególne wyrazy z pokazanymi na obrazku przedmiotami, osobami lub czynnościami;

 • wypełnia prostą krzyżówkę lub tekst z lukami;

 • buduje i uczestniczy w prostym dialogu;

Uczeń potrafi:

 • zredagować email, w którym zamieści: zaproszenie, przeprosiny, prośbę o podanie

 • informacji, opis zgubionej/zapomnianej rzeczy, itp;

 • napisać list, kartkę z wakacji, ogłoszenie (np. o zgubionej książce), instrukcję (np.

 • jak wykonać sałatkę owocową);

 • napisać dialog na temat życia codziennego;

 • wyrazić zadowolenie, krytykę, prośbę, zezwolenie, przymus, akceptację, chęć umówienia się, zakaz, ostrzeżenie, nakaz, polecenie, upodobanie, preferencje, zdolności i możliwości (wykorzystując znajomość czasowników modalnych), własną opinię stosując poznane funkcje językowe.

 • wykazuje się pełną znajomością ortografii;

ETAP II wojewódzki

Obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapów wcześniejszych, a ponadto:Zagadnienia leksykalne:

 • żywienie: sposoby przygotowania posiłków, podstawowe przyrządy;

 • człowiek: opis wyglądu zewnętrznego, cechy charakteru z podaniem uzasadnienia;

 • świat przyrody: sposoby ratowania środowiska naturalnego;

 • sport: nazwy sprzętu wykorzystywanego w danej dziedzinie sportu, nazwy osób

uczestniczących w danej dyscyplinie sportu;

 • elementy historii, kultury i spraw społeczno-politycznych krajów obszaru języka angielskiego;

 • nauka i technika – wynalazki/wynalazcy;

Umiejętności:

Uczeń potrafi:

- zrozumieć ze słuchu prosty tekst z życia codziennego;

- wypełnić podstawowe ćwiczenia związane z wysłuchanym tekstem;

- zrozumieć ogólny sens prostego tekstu;

- wyszukać proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;

- zrozumieć intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody

lub braku zgody, artowanie);

-rozpoznać rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na

dworcu, w szkole).

Uczeń rozumie:

- krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:

-rozumie ogólny sens tekstu;

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;

-rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie,

zaproszenie, kartka pocztowa

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

2) opowiada o czynnościach życia codziennego;

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

2) opisuje czynności dnia codziennego;

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.ZAGADNIENIA KULTUROWE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH (ETAP WOJEWÓDZKI)

 1. Nazewnictwo i insygnia – flagi, symbole

 2. Popularne tradycje i zwyczaje

 3. Geografia i ważniejsze atrakcje turystyczne

 4. Historia – ważniejsze wydarzenia

 5. Polityka – słynni królowie, prezydenci, instytucje

 6. Sztuka: film, teatr, aktorzy, Oskary, muzycy

 7. Sport: dyscypliny, mistrzostwa, sportowcy

 8. Literatura: najsłynniejsi pisarze

 9. Ciekawostki z życia codziennego

LITERATURA:

1. Podręczniki do nauczania języka angielskiego dla szkół podstawowych dopuszczone przez MENiS.

2. Obrazkowe słowniki tematyczne.


 1. Repetytoria tematyczno-leksykalne.

 2. S. Jervis – Grammar Time, wydawnictwo Longman ,

 3. M. Matysek – Gramatyka dla szkół podstawowych, wydawnictwo Altravox Press,

 4. M. McCarthy, F. O’Dell – English Vocabulary In Use, wydawnictwo Cambridge,

W celu ułatwienia Państwu przygotowania uczniów postanowiliśmy ograniczyć listę zalecanej literatury do kilku pozycji z popularnej i łatwo dostępnej Serii do kopiowania wydawnictwa MARY GLASGOW. Po kliknięciu na tytuł zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę internetową wydawcy z opisem danej pozycji.

Pytania w testach konkursowych będą przygotowane na podstawie podanych pozycji i aktualnych źródeł internetowych.

1.    Junior English Timesaver: Minibook Maker. British Life and Customs »

2.    Timesaver: Customs & Lifestyle in the English-Speaking World (+ Audio CD) »

3.    Timesaver: Customs & Lifestyle in the UK & Ireland »

4.    Timesaver: Festivals and Special Days in Britain »

5.    Timesaver: Holidays and Special Days in the USA »

6.  Timesaver: London! (+ free map) »

7.    Timesaver: New York »

8.  Timesaver: For Real! English in Everyday Situations (+ Audio CD) »

9.    Timesaver: British History Highlights »Przykładowe źródła internetowe:

 • http://www.ego4u.com/en/read-on/countries

 • http://www.anglik.net/discover.htm

 • http://www.bugbog.com/english_speaking_countries/english_speaking_countries.html

 • http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/britain/england_facts.htm

 • http://projectbritain.com/

 • http://quickfacts.census.gov/qfd/index.html

 • http://www.aj.cz/testquiz.htm (knowledge tests)


Pobieranie 155.07 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna