Cel szczegółowy 1Pobieranie 53 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar53 Kb.

Cel szczegółowy 1.1. Poprawa infrastruktury pełniącej funkcję publiczną, społeczno-kulturalną lub sportową


Cel szczegółowy 1.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznegoCel szczegółowy 1.3 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej


Cel szczegółowy 2.1. Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby oraz otoczenie społeczno-gospodarcze


Cel szczegółowy 2.2 Tworzenie i promocja lokalnych produktów


Cel szczegółowy 3.1. Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej

Cel szczegółowy 3.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnegoPrzedsięwzięcia

I. Budowa nowoczesnej i wielofunkcyjnej infrastruktury społecznej (1.1, 1.3)
II. Tradycja i kultura jako czynniki rozwoju turystyki i rekreacji (1.2)


III. Rozwój przedsiębiorczości (2.1, 2.2)


V. Aktywizacja j rozwój lokalnej społeczności (3.1)
VI. Internet na wsi – wieś w Internecie (3.2)


U

waga. Proponowane zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju zaznaczone są kolorem czerwonym.Tabela 2. MATRYCA LOGICZNA CELÓW LSR

Lp.

LOGIKA INTERWENCJI

 • Cele ogólne

 • Cele szczegółowe

 • przedsięwzięcia

Wskaźniki

 • oddziaływania

 • rezultatu

 • produktu

Źródła informacji

Uwagi

1.

Cel ogólny 1

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD

 • Wzrost odsetka osób deklarujących zadowolenie z komfortu życia społecznego o 20% do roku 2015 w stosunku do roku 2010

Badania sondażowe LGDCel szczegółowy 1.1

Poprawa infrastruktury pełniącej funkcję publiczną, społeczno-kulturalną lub sportową

 • Liczba osób korzystających z wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcje publiczną, społeczno-kulturalną lub sportową do 2015 r. - 6500

Dane beneficjentów realizujących projekty
Cel szczegółowy 1.2.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego • Liczba uczestników szkoleń dotyczących kultywowania obrzędów i zwyczajów do roku 2015– 87

 • Ilość występów artystycznych KGW - 10

 • Liczba uczestników imprez z udziałem grup folklorystycznych i zespołów muzycznych działających na terenie LGD - 2000

 • Liczba osób odwiedzających obiekty zabytkowe na terenie LGD - 12000

Dane beneficjentów realizujących projekty
Cel szczegółowy 1.3

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • Liczba osób korzystających z wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów związanych z turystyką , rekreacją, przyrodą i kulturą - 1200 osób

Dane beneficjentów realizujących projekty
PRZEDSIĘWZIĘCIE
 1. Budowa nowoczesnej i wielofunkcyjnej infrastruktury pełniącej funkcję publiczną, społeczno-kulturalną lub sportową

Preferowane działania:

 • Budowa , przebudowa i remont obiektów pełniących funkcje publiczną, społeczno-kulturalną lub sportową,

Planowana liczba operacji:

Odnowa i rozwój wsi – 13

Małe projekty – 12
 • Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcje publiczną, społeczno-kulturalną lub sportową do 2015 r. - 46

Dane beneficjentów realizujących projekty

(ankieta monitorująca lub dane z Gminnych Ośrodków Kultury)

II. Tradycja i kultura jako czynniki rozwoju turystyki i rekreacji

Preferowane działania: • Organizowanie szkoleń dotyczących kultywowania i zwyczajów

 • Odtworzenie i znakowanie obiektów turystycznych

 • Organizacja imprez kulturalnych

 • Działania promocyjne i informacyjne

Planowana liczba operacji:

Odnowa i rozwój wsi – 2

Małe projekty – 23

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 10

Projekty współpracy – min. 1

 • Liczba szkoleń dotyczących kultywowania obrzędów i zwyczajów do roku 2015– 5

 • Liczba imprez kulturalnych z udziałem mieszkańców LGD do 2015 r – 12

 • Liczba zakupionych elementów wyposażenia/środków trwałych związanych dziedzictwem kulturowym - 12

 • Liczba wydawnictw materiałów informacyjno- promocyjnych i publikacji dotyczących turystyki obszaru LGD do 2015 - 5

 • Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków poddanych pracom konserwatorskim i restauratorskim do roku 2015 – 22

 • Liczba oznakowanych lub wyeksponowanych obiektów zabytkowych do 2015 r. - 10

 • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych , obiektów związanych z turystyką i rekreacją do 2015 r. - 2
 • Liczba wypromowanych obiektów lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego do 2015 r. - 7
Informacje od beneficjentów,

Dane LGD- badania sondażowe2.

Cel ogólny 2

Rozwój przedsiębiorczości oraz różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD • Wzrost dochodów podatkowych gmin o min. 5% do roku 2015 w stosunku do roku 2010 (wskaźnik G)

Dane GUS lub MFCel szczegółowy 2.1

Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby oraz otoczenie społeczno-gospodarcze
 • Liczba osób, które uzyskały wiedzę nt. tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej do 2015 r. na podstawie wydanych ulotek i broszur - 2000

 • Liczba nowych lub zmodernizowanych podmiotów gospodarczych do 2015 r. - 8

 • Liczba utworzonych miejsc pracy do 2015 r. - 3

 • Liczba osób uczestniczących w szkoleniach nt. rozwoju przedsiębiorczości do 2015 r. - 91

 • Liczba złożonych wniosków do LGD w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowania działalności nierolniczej do 2015 r. - 15

 • Liczba osób, które uzyskały wiedzę nt. podmiotów agroturystycznych działających na terenie LGD, dzięki utworzonej bazie danych do 2015 r. - 200

Dane beneficjentów realizujących projekty

Dane LGD


Dane od administratora bazy danych
Cel szczegółowy 2.2

Tworzenie i promocja lokalnych produktów
 • Liczba osób kupujących lokalne produkty do roku 2015 – 50

 • Liczba uczestników/odbiorców wydarzeń promujących lokalne produkty do 2015 r. - 500

Dane beneficjentów realizujących projekty
PRZEDSIĘWZIĘCIA
III. Rozwój przedsiębiorczości

Preferowane operacje: • Promocja nowych i istniejących lokalnych produktów

 • Działania promocyjne i informacyjne dotyczące przedsiębiorczości

 • Organizacja szkoleń w zakresie przedsiębiorczości

Planowana liczba operacji:

Małe projekty - 2

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 3

Różnicowanie działalności nierolniczej - 3

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - 12
 • Ilość imprez promujących lokalne produkty do 2015 r. - 2

 • Ilość wydanych broszur , ulotek nt. tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej do 2015 r. – 2000

 • Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” do 2015 - 3

 • Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie działania „Różnicowanie działalności nierolniczej ” do 2015 - 5

 • Liczba zrealizowanych inwestycji dotyczących przedsiębiorczości w zakresie działania „Małe projekty” do 2015 - 1

 • Liczba szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości do 2015 r. - 5

 • Liczba utworzonych baz danych nt. przedsiębiorczości i agroturystyki obszaru LGD do 2015 r. - 1

Dane beneficjentów realizujących projekty

Dane LGD

3.

Cel ogólny 3

Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru LGD • Wzrost poziomu aktywności społeczności lokalnej mierzonej wzrostem liczby różnych form aktywności społecznej na terenie gmin LGD o min. 20% do 2015 r. w stosunku do roku 2010

 • Wzrost odsetka osób deklarujących poczucie więzi z lokalną społecznością o min. 10% do roku 2015 w stosunku do roku 2010
Badania sondażowe LGD lub dane z gmin LGD


P4, P5
Cel szczegółowy 3.1.

Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej • Liczba osób uczestniczących w imprezach aktywizujących społeczność lokalną – 600

 • Liczba uczestników imprez z udziałem grup folklorystycznych i zespołów muzycznych działających na terenie LGD - 6250

 • Liczba przeszkolonych lokalnych liderów do 2015 r. - 70

 • Liczba osób, które uzyskały wiedzę o działalności LGD za pośrednictwem wydawnictw promujących LGD 2015 r. - 4000

 • Ilość wniosków złożonych do LGD w ramach małych projektów do 2015 r. - 58

Dane od beneficjentów

Dane LGD
Cel szczegółowy 3.2.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego • Liczba osób korzystających z dostępu do Internetu do roku 2015 - 1200

 • Liczba osób uzyskujących wiedzę nt. LGD za pośrednictwem strony internetowej – 60 000

Dane beneficjentów realizujących projekty

Dane LGD – licznik odwiedzin strony internetowej

PRZEDSIĘWZIĘCIA
IV. Aktywizacja i rozwój lokalnej społeczności

Preferowane operacje: • Organizacja imprez aktywizujących społeczność lokalną

 • Działalność szkoleniowa

 • Działalność informacyjno promocyjna

 • Doradztwo

Planowana liczba operacji:

Małe projekty – 8

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 65
 • Liczba imprez aktywizujących lokalną społeczność do 2015 r. – 5

 • Liczba zakupionych elementów wyposażenia/środków trwałych związanych z aktywizacją - 6

 • Liczba zorganizowanych szkoleń dla lokalnych liderów z terenu LGD - 4 do 2015,

 • Liczba wydarzeń promocyjnych w tym publikacji dotyczących promocji obszaru LGD do 2015 r. - 3

 • Liczba udzielonych porad (doradztwa) w zakresie przygotowania projektów do 2015 r. - 59

Dane od beneficjentów realizujących projekty

Dane LGD

V. Internet na wsi – wieś w Internecie

Preferowane działania: • Utworzenie kafejki internetowej/centrum multimedialnego, itp.

Planowana liczba operacji:

Małe projekty – 1

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 1


 • Liczba wybudowanych , wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu do 2015 r. - 1

 • Liczba utworzonych stron internetowych dotyczących działania LGD do 2015 r. - 2
Dane beneficjentów realizujących projekty

Dane LGD

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna