Regulamin sklepu internetowegoRegulamin sklepu internetowego
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną
98,15 Kb. 1
czytać
Instrukcja kasowaInstrukcja kasowa
Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu I została opracowana na podstawie
258,43 Kb. 1
czytać
Decyzja nr 02/2013Decyzja nr 02/2013
Oś Priorytetowa 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackie (lgr)
234,55 Kb. 4
czytać
Rozliczenia bezgotówkowe Pojęcie bankowości elektronicznejRozliczenia bezgotówkowe Pojęcie bankowości elektronicznej
Obecnie oplatają one świat coraz gęstszą siecią pozwalając na dokonanie operacji prawie w każdym miejscu na świecie, przez 24 godziny na dobę. Po bankomatach przyszła kolej na komputery I internet
141,77 Kb. 2
czytać
Departament Operacji BankowychDepartament Operacji Bankowych
Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Pieńsku, ul. Staszica 20, 59-930 Pieńsk, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu
36,17 Kb. 1
czytać
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251
Działając na podstawie art. 26 I 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej
150,72 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
1,07 Mb. 6
czytać
Wojewódzki szpital zespolonyWojewódzki szpital zespolony
Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących siwz oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami
268,92 Kb. 3
czytać
Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bilans, rachunek zysków I strat oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości I przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności
39,71 Kb. 1
czytać
Biuro rzecznika praw obywatelskichBiuro rzecznika praw obywatelskich
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
229,98 Kb. 4
czytać
Biuro rzecznika praw obywatelskichBiuro rzecznika praw obywatelskich
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
230,07 Kb. 3
czytać
Możliwości uproszczenia księgowości osób prawnych definiowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie jako organizacje pozarządoweMożliwości uproszczenia księgowości osób prawnych definiowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie jako organizacje pozarządowe
Ekspertyza została przeprowadzona w oparciu o analizę wybranych przepisów prawnych, dotyczących organizacji pozarządowych, związanych z księgowością I podatkiem dochodowym, w tym
81,12 Kb. 1
czytać
Biuro rzecznika praw obywatelskichBiuro rzecznika praw obywatelskich
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
257,96 Kb. 5
czytać
Z a r z ą d z e n I e nr 71/08Z a r z ą d z e n I e nr 71/08
Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
144,5 Kb. 2
czytać
wykaz kont syntetycznych I pomocniczych zespół – Majątek trwaływykaz kont syntetycznych I pomocniczych zespół – Majątek trwały
Konto 010 – 015 konta środków trwałych (ewidencja nieruchomości, maszyny, środki transportu). Konto 010 służy do ewidencji zwiększeń I zmniejszeń wartości początkowej własnych lub powierzonych środków trwałych służących działalności
94,49 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna