Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę sprzętu specjalistycznego dla kliniki ortopedii I traumatologii narządu ruchu”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę sprzętu specjalistycznego dla kliniki ortopedii I traumatologii narządu ruchu”
Ask/dzp/pn-107/2010 oraz tytułem: „dostawa sprzętu specjalistycznego dla kliniki ortopedii I traumatologii narządu ruchu”
0,64 Mb. 3
czytać
Wojewódzki szpital specjalistycznyWojewódzki szpital specjalistyczny
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
1,35 Mb. 10
czytać
Załącznik nr 1 formularz ofertowyZałącznik nr 1 formularz ofertowy
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
18,38 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: zp 70 / 2016 ZamawiającyNr sprawy: zp 70 / 2016 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm) zwanej dalej „ustawą”) na dostawy przedmiotu zamówienia
151,25 Kb. 1
czytać
Giżycko dn. 27. 04. 2012 rGiżycko dn. 27. 04. 2012 r
Roboty budowlane w zakresie wymiana sieci centralnego ogrzewania I ciepłej wody użytkowej z rur stalowych na rury preizolowane od komory k-1 do komory k-28 I od budynku nr 7 do budynku nr 39 na terenie jednostki wojskowej 2098 w bemowie
427,69 Kb. 4
czytać
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I AutostradGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
Rozdział 3: Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
1,38 Mb. 2
czytać
Działanie 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu I wzmocnienie sektora ekonomii społecznejDziałanie 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu I wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
484,41 Kb. 5
czytać
Umowa sukcesywna wzór ez/215/154/2011Umowa sukcesywna wzór ez/215/154/2011
Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
52,87 Kb. 1
czytać
Giżycko, dn. 14. 07. 2015rGiżycko, dn. 14. 07. 2015r
Roboty budowlane w zakresie konserwacji urządzeń kotłowni na terenie kompleksów wojskowych w giżycku, mrągowie, WĘgorzewie oraz konserwacji sieci c. O na terenie jw
0,73 Mb. 6
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
0,71 Mb. 7
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
457,49 Kb. 14
czytać
Nr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzyNr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art
65,96 Kb. 1
czytać
Dyrektor ośrodka Pomocy Społecznej Miasta I Gminy w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bDyrektor ośrodka Pomocy Społecznej Miasta I Gminy w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Szkolenia realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
1 Mb. 1
czytać
Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”
0,89 Mb. 11
czytać
Zarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11AZarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
0,8 Mb. 14
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna