Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” składanego za pośrednictwem
95,51 Kb. 1
czytać
Nazwa Konkursu w ramach prow 2014 -2020 w ramach Wdrażania lsrNazwa Konkursu w ramach prow 2014 -2020 w ramach Wdrażania lsr
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez pracownika biura lgd lub jego kopię poświadczoną za zgodność przez pracownika lgd. Zaświadczenie wydaje się Wnioskodawcy który korzystał z doradztwa bezpośrednio
31,34 Kb. 1
czytać
Nazwa I status prawny lgd oraz data jej rejestracji I numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”Nazwa I status prawny lgd oraz data jej rejestracji I numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
Iała na podstawie ustawy z dnia kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01. 79. 855), ustawy z marca 2007 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków efrrow oraz statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna
0,96 Mb. 10
czytać
Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej w resorcie sprawSprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej w resorcie spraw
Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 oraz rozporządzenie Ministra Pracy I polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy
0,89 Mb. 19
czytać
Przyjęto na wzc, dnia. 04. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel Wykorzystanie Przyjęto na wzc, dnia. 04. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel Wykorzystanie
Cel 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru I poprawy warunków życia
298,25 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017
Numer Identyfikacyjny 1
123,08 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgdUzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgd
43,74 Kb. 1
czytać
Iw-1 321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej objętego prow na lata 2007-2013Iw-1 321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej objętego prow na lata 2007-2013
Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn zm.) oraz niniejszą Instrukcją
198,2 Kb. 3
czytać
Działania inwestycyjne prow 2007-2013Działania inwestycyjne prow 2007-2013
Ii filaru Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanym z udziałem środków Unii Europejskiej. Program ten obejmuje 23 działania, dla których arimr pełni funkcję agencji płatniczej
283,7 Kb. 4
czytać
Nowa karta oceny zgodności operacji z lsrNowa karta oceny zgodności operacji z lsr
Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą opartą na wykorzystaniu zasobów lokalnych;  tak  nie
27,79 Kb. 1
czytać
Najczęściej występujące problemy związane z odrębną ewidencjąNajczęściej występujące problemy związane z odrębną ewidencją
Odrębna ewidencja – katalog problemów najczęściej zgłaszanych przez Beneficjentów działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej I leśnej” prow 2007-2013
11,08 Kb. 1
czytać
Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowieWewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowie
Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty obwieszczenie Marszałka Sejmu
2,02 Mb. 24
czytać
Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowieWewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowie
Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty obwieszczenie Marszałka Sejmu
2,58 Mb. 30
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy NrUmowa o przyznaniu pomocy Nr
186,58 Kb. 3
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Przed wypełnieniem wniosku o płatność w ramach działania Podstawowe usługi I odnowa wsi na obszarach wiejskich, zwanego dalej „wnioskiem”, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
196,66 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna