Decyzja komisjiDecyzja komisji
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art
0,74 Mb. 6
czytać
Rada unii europejskiej pl c/08/169Rada unii europejskiej pl c/08/169
Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, a także w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu
212,15 Kb. 2
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynku winaRozporządzenie rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynku wina
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności zaś jego art. 36 I 37
0,86 Mb. 25
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 366/2001Rozporządzenie komisji (WE) nr 366/2001
Rady (WE) nr 792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r ustawiające szczegółowe zasady I uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa1, w szczególności jego art ust I art
235,89 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 1260/1999Rozporządzenie rady (WE) nr 1260/1999
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ebi) oraz innych istniejących instrumentów finansowych
315,86 Kb. 7
czytać
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr pois 1/1/2016 wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturęZałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr pois 1/1/2016 wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę
Działanie 7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej
1,14 Mb. 14
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2729/2000Rozporządzenie komisji (WE) nr 2729/2000
Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r w sprawie wspólnej organizacji rynku wina1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1622/20002, w szczególności jego art. 72, ust
169,87 Kb. 1
czytać
Załącznik nr … do umowy przyznania pomocy technicznej w ramach prow 2007 – 2013Załącznik nr … do umowy przyznania pomocy technicznej w ramach prow 2007 – 2013
Niniejszy dokument zawiera zasady korzystania z pomocy technicznej prow 2007 – 2013, w szczególności w zakresie racjonalności ponoszonych kosztów
0,53 Mb. 6
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy NrUmowa o przyznaniu pomocy Nr
203,81 Kb. 3
czytać
I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) rozporządzenie rady (WE) nr 1/2005I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) rozporządzenie rady (WE) nr 1/2005
Protokół w sprawie ochrony I dobrostanu zwierząt załączony do Traktatu wymaga, aby podczas tworzenia I realizacji polityki rolnej I transportowej, Wspólnota I państwa Członkowskie uwzględniały wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt
0,84 Mb. 8
czytać
Wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę/inwestycje produkcyjne program operacyjny infrastruktura I środowisko 2014-2020 priorytet: numer I nazwa priorytetu działanie: numer I nazwa działania poddziałanieWzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę/inwestycje produkcyjne program operacyjny infrastruktura I środowisko 2014-2020 priorytet: numer I nazwa priorytetu działanie: numer I nazwa działania poddziałanie
Społecznego, Funduszu Spójności I europejskiego Funduszu Morskiego I rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Ue L 347/320 z 20. 12
1,13 Mb. 14
czytać
Rada unii europejskiej pl c/08/254Rada unii europejskiej pl c/08/254
Projekt przewiduje zagwarantowanie równego traktowania pracownikom tymczasowym, uznanie agencji pracy tymczasowej za pracodawców oraz wykorzystanie pracy tymczasowej do tworzenia miejsc pracy I do rozwoju elastyczniejszych form
104,18 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia o Służbie Celnej Rozdział 1 Przepisy ogólne ArtUstawa z dnia o Służbie Celnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
Wspólnoty Europejskiej oraz wywozu towarów z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych
0,52 Mb. 8
czytać
Statystyka śmieciStatystyka śmieci
Ocena zgodności z zasadą zapobiegania powstawaniu odpadów I określenie związku między danymi dotyczącymi wytwarzania odpadów a globalnymi
0,74 Mb. 9
czytać
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (ewg) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 rZgodnie z rozporządzeniem Rady (ewg) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r
Na podstawie przedstawionych danych funkcjonariusz ustala, czy kierowca przestrzega przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przerwach w pracy I okresach dziennego odpoczynku. Okresy
25,89 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna