Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3.8 Mb. 23
czytać
Instrukcja wypełnieniaInstrukcja wypełnienia
Biznes plan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznes planie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne
87.47 Kb. 1
czytać
Dostać dotację I przeżyć – dokumentacja działańDostać dotację I przeżyć – dokumentacja działań
Najważniejsze zasady rozliczania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych finansowanych (współfinansowanych) przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
42.64 Kb. 1
czytać
Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatnośĆInstrukcja do wniosku beneficjenta o płatnośĆ
Beneficjenci są zobowiązani do składania wniosku o płatność w jednym egzemplarzu
239.25 Kb. 4
czytać
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1 Stanowi on kompendium zasad, praw I obowiązków spoczywających na Beneficjencie projektu. Ilekroć w dokumencie mowa jest o obowiązkach dotyczących Beneficjenta należy przez to rozumieć również
316.17 Kb. 4
czytać
ZałĄczniki do wnioskuZałĄczniki do wniosku
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku aplikacyjnego, należy uważnie zapoznać się co najmniej
435.71 Kb. 1
czytać
Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatnośĆInstrukcja do wniosku beneficjenta o płatnośĆ
Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Al. Cieplińskiego 4,/ Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, u. Towarnickiego 1A
284.29 Kb. 4
czytać
Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3.72 Mb. 23
czytać
Zasady projektowania, implementacji I dokumentowaniaZasady projektowania, implementacji I dokumentowania
Sformułowanie zadania projektowego: podanie przedmiotu projektowania, jego celów, przeglądu zadań, specyfiki I uwarunkowań
15.6 Kb. 1
czytać
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PhareWładza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
Funduszu. Bripf stanowi elastyczne podejście do finansowania działań o małej skali; w szczególności małych projektów infrastrukturalnych określanych na podstawie potrzeb lokalnych I regionalnych I posiadających silny wpływ transgraniczny w dziedzinie
182.36 Kb. 1
czytać
Zasady ogólne wypełniania biznes planuZasady ogólne wypełniania biznes planu
Biznes plan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznes planie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne
118.75 Kb. 3
czytać
Sprawozdanie w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektuSprawozdanie w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu
Oraz Priorytetu 10, a zatem z konieczności przygotowania niniejszego dokumentu zwolnieni są Beneficjenci realizujący projekty dotyczące: instrumentów inżynierii finansowej, udziału w targach krajowych lub zagranicznych, szkoleń, wydarzeń
270.43 Kb. 1
czytać
Zasady ogólne wypełniania biznes planuZasady ogólne wypełniania biznes planu
Biznes plan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznes planie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne
138.5 Kb. 1
czytać
Umowa na realizację projektu „Doposażenie Jednostki osp zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno – środowiskowego” podpisanaUmowa na realizację projektu „Doposażenie Jednostki osp zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno – środowiskowego” podpisana
Zalewie pomiędzy Gminą Zalewo, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 8, 14-230 Zalewo, nip 744-166-08-12, regon 510743634
228.68 Kb. 2
czytać
Umowa nr dzpz/ 333/ 14/ 2012 (Projekt) zawarta w dniu rUmowa nr dzpz/ 333/ 14/ 2012 (Projekt) zawarta w dniu r
Nip: regon: wpisaną do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje
140 Kb. 1
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu