Porządek posiedzeniaPorządek posiedzenia
W obradach udział wzięli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
41.63 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-złObjaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł
W 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł, zostały wykonane w wysokości 243. 621. 432,-zł, tj. 99,16% planu
4.82 Mb. 36
czytać
Załącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia \"Sąsiedzi\" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawneZałącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawne
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności I europejskiego Funduszu Morskiego I rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
1.89 Mb. 13
czytać
Lokalna strategia rozwojuLokalna strategia rozwoju
Obszar objęty lsr obejmuje sześć gmin: Wieluń, Mokrsko, Skomlin, Biała, Ostrówek, Czarnożyły
2.51 Mb. 3
czytać
Streszczenie wniosku o dofinansowanie operacjiStreszczenie wniosku o dofinansowanie operacji
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłasza nabór pracownika na zastępstwo na stanowisko
29.19 Kb. 1
czytać
Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym krajowej sieci obszarów wiejskich w latach 2016 2017Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym krajowej sieci obszarów wiejskich w latach 2016 2017
24.48 Kb. 1
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Przygotowanie I realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
283.88 Kb. 4
czytać
W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawneW okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne
W styczniu podpisano porozumienie o współpracy przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych polskich rolników I polskiej wsi pomiędzy Polskim Związkiem Zawodowym Rolników a Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz Podlaską Izbą Rolniczą
203.66 Kb. 2
czytać
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres odSprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres od
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj od 10. 08. 2013 r do 25. 09. 2013 r
24.18 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26.49 Kb. 1
czytać
Informacja z posiedzenia nr 62/04Informacja z posiedzenia nr 62/04
Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
123.47 Kb. 1
czytać
Regulamin pracy radyRegulamin pracy rady
Rada – oznacza organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, do wyłącznej kompetencji którego należy wybór oraz ustalanie kwot wsparcia operacji, jakie mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie lsr
121.34 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków spis TreściProcedura oceny I wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków spis Treści
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania wraz z procedurą przeprowadzania naboru wnioskóW
1.85 Mb. 4
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26.61 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do uchwałyZałącznik nr 1 do uchwały
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w 2010 roku
33.49 Kb. 1
czytać

  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu