GłÓwny instytut górnictwaGłÓwny instytut górnictwa
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
268,63 Kb. 4
czytać
Spzoz/ZP/23/2011 Bielsk Podlaski, 01. 12Spzoz/ZP/23/2011 Bielsk Podlaski, 01. 12
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro
1,93 Mb. 13
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Prawo zamówień publicznych (t jedn. Dz. U. z 010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „Ustawą pzp”, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ustawy pzp
1,58 Mb. 12
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Prawo zamówień publicznych (t jedn. Dz. U. z 010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „Ustawą pzp”, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ustawy pzp
0,92 Mb. 6
czytać
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ŁodziPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193. 000 Eur na usługę grupowego ubezpieczenia na życie I następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków I dzieci pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
0,6 Mb. 4
czytać
Ministra zdrowiaMinistra zdrowia
Na podstawie art. 0 ust ustawy z dnia listopada 2008 r o prawach pacjenta I rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 I nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje
170,63 Kb. 3
czytać
Rozporządzenie ministra zdrowia 1Rozporządzenie ministra zdrowia 1
Na podstawie art. 0 ust ustawy z dnia listopada 2008 r o prawach pacjenta I rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 I nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), zarządza się, co następuje
316,26 Kb. 2
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9
84,89 Kb. 1
czytać
Krosno, dn. 17. 05. 2010 r. Wojewódzki Szpital PodkarpackiKrosno, dn. 17. 05. 2010 r. Wojewódzki Szpital Podkarpacki
Działając na podstawie art. 2 ust ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę
28,49 Kb. 1
czytać
Siwz dostawa sprzętu komputerowego I oprogramowaniaSiwz dostawa sprzętu komputerowego I oprogramowania
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
335,31 Kb. 3
czytać
Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”
77,43 Kb. 1
czytać
Zamówienie nr wgkZamówienie nr wgk
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: Aktywna integracja, Poddziałanie
1,15 Mb. 4
czytać
Giżycko dn. 12. 04. 2013rGiżycko dn. 12. 04. 2013r
Termomodernizacja budynku nr 7 z wymianą stolarki okiennej I drzwiowej, malowanie wewnętrzne, w kompleksie wojskowym w giżycku, przy ulicy nowowiejskiej 20
0,98 Mb. 12
czytać
Rozdział I postanowienia ogólne str. 2 Rozdział II cele I zadania szkoły strRozdział I postanowienia ogólne str. 2 Rozdział II cele I zadania szkoły str
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, zwane dalej Szkołą, jest placówką publiczną
0,56 Mb. 9
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,84 Mb. 8
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna