Rzeczpospolita polska warszawa, września 2011 rRzeczpospolita polska warszawa, września 2011 r
Rady Ministrów w sprawie organizacji I funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu I trybu przetwarzania informacji niejawnych
96,68 Kb. 1
czytać
Chęciny, dnia 2013-12Chęciny, dnia 2013-12
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 0, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz
177,16 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: ea/11/2010Numer sprawy: ea/11/2010
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
234,95 Kb. 2
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318,72 Kb. 2
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3,07 Mb. 35
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników miejskich wodociąGÓw I kanalizacji spóŁka z o. O. W ostrowcu śWIĘtokrzyskim
1,43 Mb. 14
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143,08 Kb. 1
czytać
Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnychZ dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
Art. Ustawa określa uprawnienia weteranów misji pokojowych I stabilizacyjnych oraz weteranów poszkodowanych, zasady I warunki korzystania z tych uprawnień, a także tryb postępowania I właściwość organów w tych sprawach
108,22 Kb. 1
czytać
Kontrolowanie – porównywanie I ocena stanu zakładanego ze stanem faktycznymKontrolowanie – porównywanie I ocena stanu zakładanego ze stanem faktycznym
Akceptowalny poziom ryzyka – należy przez to rozumieć poziom ryzyka możliwy do zaakceptowania
139,58 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0,82 Mb. 9
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118,54 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1 Mb. 10
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1,12 Mb. 11
czytać
Ministra edukacji narodowejMinistra edukacji narodowej
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
1,76 Mb. 26
czytać
Ministra zdrowiaMinistra zdrowia
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
284,33 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna