Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 207. 000,- euro
0,63 Mb. 10
czytać
Ethan FromeEthan Frome
Utrzymanie działania systemu „zielona linia” na potrzeby działania centrum informacyjno-konsultacyjnego słUŻb zatrudnienia
1,41 Mb. 14
czytać
Polska agencja prasowaPolska agencja prasowa
Warszawa, ul. Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000067663, nip 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego
1,39 Mb. 13
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0,79 Mb. 2
czytać
Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia rZatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wz ppłk Tomasz zimolużYŃski dnia r
Dz. U. z 015 r poz. 2164, zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z art. 10 ust ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości 135 000 euro
337,7 Kb. 8
czytać
Spzoz/ZP/22/2015 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użycia dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotychSpzoz/ZP/22/2015 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użycia dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 8 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.) wyjaśnia
368,3 Kb. 2
czytać
Komisja ds. Zamówień PublicznychKomisja ds. Zamówień Publicznych
Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
92,93 Kb. 1
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie”
0,88 Mb. 8
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Zakup z dostawą endoprotez I materiałÓw ortopedycznych wraz z dzierżAWĄ instrumentarium, osprzęt do ercp oraz uzupełnienie lekóW
1,72 Mb. 19
czytać
Załącznik nr 1 do siwzZałącznik nr 1 do siwz
Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego ncn preludium 4
107,56 Kb. 1
czytać
Spzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
3,46 Mb. 1
czytać
Katowice, dnia 22Katowice, dnia 22
Nr konta bankowego: Bank Gospodarki Żywnościowej bnp paribas S. A. Oddział w Katowicach
1,44 Mb. 14
czytać
Zp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia
374,22 Kb. 3
czytać
Giżycko dn. 27. 04. 2012 rGiżycko dn. 27. 04. 2012 r
Roboty budowlane w zakresie wymiana sieci centralnego ogrzewania I ciepłej wody użytkowej z rur stalowych na rury preizolowane od komory k-1 do komory k-28 I od budynku nr 7 do budynku nr 39 na terenie jednostki wojskowej 2098 w bemowie
427,69 Kb. 4
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych kwp w Katowicach może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 30-15. 30 na numer podany wyżej
218,46 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna