Statut zespołu szkóŁ specjalnych nr 38 w Zabrzu ul. Ks. K. Damrota 33 Podstawa prawnaStatut zespołu szkóŁ specjalnych nr 38 w Zabrzu ul. Ks. K. Damrota 33 Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001 r.) z późniejszymi zmianami
0,97 Mb. 6
czytać
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3Zarządzenie wewnętrzne Nr 3
Na podstawie § 4 Statutu Urzędu Skarbowego Zarządzenia Nr 86 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r w sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
301,07 Kb. 2
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, kod. 38-480 Rymanów; nip 684-10-03-313; regon 000531157 zwanym w dalszej części protokołu „ Urzędem„
0,96 Mb. 8
czytać
Rozdział I podstawy prawne działania instytutuRozdział I podstawy prawne działania instytutu
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof dra med. Jerzego Nofera, zwanej dalej „Instytutem”, działa na podstawie
98,74 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe nr 1/07. 01. 02/Rpwp/akme/mgops/2018 (rozeznanie rynku) w związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację”Zapytanie ofertowe nr 1/07. 01. 02/Rpwp/akme/mgops/2018 (rozeznanie rynku) w związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację”
Włączenie Społeczne; Działanie aktywna integracja; Poddziałanie Aktywna integracja – projekty konkursowe, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
186,81 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 1/2003Zarządzenie Nr 1/2003
Na podstawie §10 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo (Uchwała Nr xxiv/184/00 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29. 11. 2000r.) zarządza się następuje
28,58 Kb. 1
czytać
Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w KrakowieKrakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji I uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 I 2
0,64 Mb. 3
czytać
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PhareWładza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
Funduszu. Bripf stanowi elastyczne podejście do finansowania działań o małej skali; w szczególności małych projektów infrastrukturalnych określanych na podstawie potrzeb lokalnych I regionalnych I posiadających silny wpływ transgraniczny w dziedzinie
182,36 Kb. 1
czytać
Komitet audytuKomitet audytu
Komitety audytu zaczęto tworzyć w ramach rad nadzorczych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, ale nie były one obowiązkowe. Ich tworzenie wynikało bardziej z dobrej woli akcjonariuszy
171,6 Kb. 3
czytać
Regulamin organizacyjny urzędu gminy dorohusk rozdział I postanowienia ogólne. § 1Regulamin organizacyjny urzędu gminy dorohusk rozdział I postanowienia ogólne. § 1
Statutem Gminy, uchwałami Rady Gminy Dorohusk oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone na gminę mocą przepisów ogólnie obowiązujących
254,16 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4- zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości
120,71 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Nazwa postępowania – dostawa materiałów opatrunkowych I leków cytostatycznych oraz kontrastów dla sp zoz kraśnik.]
0,8 Mb. 5
czytać
Załącznik do Zarządzenia w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Pimbp w RybnikuZałącznik do Zarządzenia w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Pimbp w Rybniku
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, zwanej dalej „Biblioteką”, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych I samodzielnych
0,62 Mb. 1
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
0,51 Mb. 3
czytać
AktualizacjaAktualizacja
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15) produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia oraz ze względu na właściwości fizykochemiczne
136,03 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna