Siwz rsip wersja do zatwierdzeniaSiwz rsip wersja do zatwierdzenia
Tabela i-a. Wykaz wymaganego wyposażenia w moduły lokalizacyjne oraz urządzenia mobilne I przeznaczonego do użytkowania przez umr, jm I sp 91
3,6 Mb. 22
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją I konfiguracją oraz udostępnienie I wdrożenie systemu do rozliczania czasu
405,9 Kb. 3
czytać
Decyzja nr wwrpo/58/W/2012Decyzja nr wwrpo/58/W/2012
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 07 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), oraz art. 41 ust pkt I art. 46 ust. 2a ustawy z dnia czerwca 1998 r o samorządzie województwa
151,08 Kb. 1
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Użyte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy mają następujące znaczenie
0,56 Mb. 7
czytać
ZamawiająCYZamawiająCY
Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul
0,79 Mb. 2
czytać
Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1,3 Mb. 7
czytać
Znak zamówienia 06/2010Znak zamówienia 06/2010
Na wykonanie usług w zakresie ochrony osób I mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) na rzecz jednostki wojskowej 3797 giżycko
0,49 Mb. 3
czytać
Giżycko dn. 12. 04. 2013rGiżycko dn. 12. 04. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
1,01 Mb. 8
czytać
Politechnika wrocławskaPolitechnika wrocławska
Usługę grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej I teatralnej im. L. Schillera w Łodzi I członków ich rodzin”
0,62 Mb. 6
czytać
Pkp energetyka s. APkp energetyka s. A
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń I dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1,09 Mb. 7
czytać
Pkp energetyka s. APkp energetyka s. A
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń I dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
0,64 Mb. 3
czytać
Pkp energetyka s. APkp energetyka s. A
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń I dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
0,59 Mb. 7
czytać
Pkp energetyka s. APkp energetyka s. A
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń I dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
460,85 Kb. 8
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
211,25 Kb. 5
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wydziale Geodezji I kartografii wraz z konwersją do tego systemu cyfrowych baz danych prowadzonych w wydziale
452,26 Kb. 7
czytać

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna