Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233.5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233.06 Kb. 4
czytać
Pytania z egzaminu na doradcę podatkowego źródło: Ministerstwo FinansówPytania z egzaminu na doradcę podatkowego źródło: Ministerstwo Finansów
Które szczegółowe zasady wyceny bilansowej I pomiaru wyniku spowodują zwiększenie zysku
151.93 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowaInformacja dodatkowa
Na podstawie przepisów art. 0 ust ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
97.78 Kb. 1
czytać
Forma prawna I siedziba emitenta. Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228Forma prawna I siedziba emitenta. Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228
W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
38.88 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Przekazywane informacje zawierają dane jednostkowe za II kwartał 008 r., tj za okres od kwietnia
79.31 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowaInformacja dodatkowa
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
27.45 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Przekazywane informacje zawierają dane jednostkowe za III kwartał 008 r., tj za okres od lipca
82.44 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu oraz informacje o korektach z tytułu rezerw
184.31 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp z o o Wobec powyższego porównywalność danych zaprezentowanych w sprawozdaniu za kwartał 2002 roku z danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniu za kwartał 2001 roku ma charakter ograniczony
208.73 Kb. 1
czytać
Kogeneracja sKogeneracja s
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ampli za I półrocze 2013r
56 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalWprowadzenie do sprawozdania finansowego I porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działal
Nazwa (firmę) I siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego I numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
81.17 Kb. 1
czytać
Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bilans, rachunek zysków I strat oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości I przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności
39.71 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowego
Forma prawna I podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
78 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu oraz informacje o korektach z tytułu rezerw
215.21 Kb. 1
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu