Castor fiber) Na podstawie art. 26 ust ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrodyPobieranie 40,45 Kb.
Data18.05.2018
Rozmiar40,45 Kb.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

Wniosek

o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobra europejskiego (Castor fiber)
Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 t.j.), wnioskuję o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobra europejskiego.
(należy czytelnie uzupełnić wskazane informacje w sposób jak najbardziej szczegółowy, zrozumiały i precyzyjny oraz czytelnie podpisać wniosek)

 1. Imię i nazwisko poszkodowanego .....................................................................................................................

Adres do korespondencji: ..................................................................................................................................

miejscowość ............................................................................. nr ......................... kod: ......................................

poczta: .................................................. gmina: ........................................... telefon: ..........................................

 1. Miejsce wystąpienia szkody:

powiat: ................................................................... gmina: ....................................................................

miejscowość: ......................................................... nr i nazwa obrębu ewidencyjnego: ........................

nr działki: ..............................................................


 1. Poszkodowany jest: Właścicielem □ U
  W przypadku dzierżawienia gruntów:

  Właściciel działek dzierżawionych:

  Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..

  Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………...

  Nr dz. dzierżawionych na których powstała szkoda: …………………………………………..
  Zgoda właściciela działek dzierżawionych:

  Wyrażam zgodę na pobranie odszkodowania przez Panią (a) …………………………............ za szkody wyrządzone przez bobry powstałe na działkach nr …………………………………

  obręb nr ........................................... w miejscowości ........................................................ .
  …………………………………………………………………

  data i podpis Właściciela gruntów dzierżawionych


  żytkownikiem - podać formę prawną ............................
 1. Poszkodowany:
 1. prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, i/lub ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o powierzchni ................... ha

 2. prowadzi gospodarstwo leśne, na którym ciąży obowiązek podatkowy o podatku leśnym o powierzchni ................... ha,

 3. prowadzi gospodarstwo rybackie w zakresie chowu i hodowli ryb lub innych organizmach żyjących w wodzie o powierzchni ................... ha.

 4. nie prowadzi żadnego z ww. gospodarstw. *

 1. Rodzaj użytku gruntowego, na którym wystąpiła szkoda /zaznaczyć właściwe/:

□ rola (podać rodzaj uprawy rolnej) ………………………… □ pastwisko

□ łąka □ zadrzewienia, zakrzaczenia □ las

□ staw rybny □ inne (podać jakie): ..............................................................................


 1. Termin powstania szkody ..................................................................................................................................

 2. Szczegółowy opis szkody:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
Numer rachunku, na który ma zostać przekazane odszkodowanie


……………………………………………………………………………………………………………………………………Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie moich danych osobowych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie do potrzeb postępowania związanego z szacowaniem szkody i wypłatą odszkodowania.
Administratorem podanych we wniosku o odszkodowanie i w protokole szacowania szkody danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie z siedzibą: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 922) w celach postępowania związanego z szacowaniem szkody wyrządzonej przez bobry i wypłatą odszkodowania.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wypłaty odszkodowania.

………………………………………… …………………………………………… /miejscowość, data/ /czytelny podpis wnioskodawcy/Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty umożliwiające rozpatrzenie wniosku:

 • aktualny wypis z rejestru gruntów,

 • upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość należy do więcej niż jednego właściciela,

 • w przypadku dzierżawienia działek od ich właściciela lub Agencji Nieruchomości Rolnych kserokopia umowy dzierżawy,

 • fragment mapy ewidencyjnej z działką/działkami, na której/których wystąpiły szkody,

 • w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących,

 • kserokopia pełnomocnictwa, w przypadku występowania w imieniu właściciela nieruchomości.


Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 t.j.)

 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. akt P 49/11;

 3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2014 r. sygn. akt K 36/13.

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)


Pełnomocnictwo:
Zgodnie z art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego, strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 k.p.a.). W sprawach mniejszej wagi, organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do zaistnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony (art. 33 § 4 k.p.a.).
Założenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej, część IV załącznika do tej ustawy). Zwolnienia z opłaty skarbowej określone zostały w części IV, kolumnie 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Oprócz pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody, nie obejmuje utraconych korzyści.
Właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego - z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta chronione

Współdziałanie, może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.


Odszkodowanie nie przysługuje:

- osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;

- jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie lub nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;

- za szkody:

- powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,

- nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy,- w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych,


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna