C założeniu opatrunku i zamknięciu cewnikaPobieranie 0,97 Mb.
Strona6/9
Data25.03.2018
Rozmiar0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

a) mechaniczne uszkodzenie kory mózgowej

b) biochemiczne zaburzenie przewodnictwa neurosynaptycznego

c) uszkodzenie osłonek mielinowych włókien nerwowych

d) obniżenie perfuzji krwi w tkance nerwowej

431. Jeżeli przyczyną krótkotrwałej utraty przytomności był atak ischemiczny, to mechanizm utraty przytomności związany jest z:


a) wylewem krwi do mózgu

b) zaburzeniami metabolicznymi

c) niedokrwieniem serca

d) niedokrwieniem mózgu

432. Uszkodzenie której struktury mózgu powoduje wystąpienie choroby Parkinsona?
a) kory mózgowej

b) jąder podkorowych

c) pnia mózgu

d) móżdżku

433. Postać zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych różnicuje:
a) pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego,

b) badanie płynu mózgowo-rdzeniowego,

c) badanie ciśnienia żylnego,

d) badanie parametrów krwi obwodowej.

434. W skali Glasgow ocenia się reakcje:
a) otwierania oczu i ruchowe,

b) otwierania oczu i słowne,

c) słowne i ruchowe,

d) otwierania oczu, słowne i ruchowe.

435. Przełom cholinergiczny objawia się:
a) potami , zaburzeniami oddechowymi , wzrostem napięcia mięśniowego,

b)zaburzeniami oddechowymi , nadpobudliwością, rozszerzeniem źrenic,

c) rozszerzeniem źrenic, drgawkami , zaburzeniami przytomności,

d) zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi , biegun

436. W czasie przygotowywania i podawania leków:

a)należy umyć i zdezynfekować ręce.

b)należy postępować zgodnie z regułą "pięciu W" (właściwy lek, właściwa dawka, właściwy czas, właściwa postać leku, właściwy pacjent.

c)Sprawdzić zlecenie lekarskie

d)Prawdziwe wszystkie powyższe

437. Czynniki mające wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

a)Wpływ rytmu okołodobowego oraz cykl menstruacyjny u kobiet i ciąża

b)Zażywane leki oraz dieta i operacje, wlewy dożylne i transfuzje

c)Wysiłek fizyczny i pozycja ciała

d)Wszystkie prawdziwe

438. Czynniki wpływające na wynik posiewu krwi

a)Sposób i czas pobrania

b)Objętość pobranej krwi

c)Ilość i skład podłoża hodowlanego oraz czas i sposób hodowli

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

439. Przy pobieraniu moczu na posiew pielęgniarka musi pamiętać o:

a)umyciu krocza i pobraniu próbki moczu ze środkowego strumienia

b)pobraniu moczu do jałowego naczynia w ilości przynajmniej 10 ml.

c)natychmiast po pobraniu przesłać mocz do laboratorium lub przechowywać moczu na oddziale w temp. 30-37oC do 2h

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

440. Instruując pacjenta o sposobie pobrania moczu na posiew pielęgniarka powinna przekazać mu informację, że:

a)Mocz należy oddać rano, po nocnym wypoczynku z pierwszej porcji, ze środkowego strumienia.

b)Przed pobraniem moczu należy się dokładnie podmyć i nie należy otwierać jałowego naczynia do czasu oddania moczu do badania.

c)Kobiety w czasie krwawienia miesiączkowego nie powinny oddawać moczu do badania - ewentualnie pobiera się mocz przez cewnik

d)Wszystkie prawdziwe

441. Etapy Procesu Pielęgnowania:

a)Rozpoznanie, planowanie, realizacja, ocenianie

b)Rozpoznanie, opis przypadku, diagnoza, ocena pielęgniarska

c)Diagnoza, realizacja działań pielęgniarskich

d)Proces pielęgnowania to opis działań pielęgniarskich

442. Rozpoznanie pielęgniarskie opiera się na:

a)Obserwacji i wywiadzie,

b)Analizie dokumentów

c)Pomiarze parametrów

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

443. Pielęgniarska to:

a)ocena reakcji człowieka na aktualne lub potencjalne problemy, którymi pielęgniarki w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczanie jest w stanie się zająć

b)są to wnioski z danych o pacjencie, wskazujące na stan biopsychospołeczny człowieka wymagający ( lub niewymagający ) pielęgnowania z uwzględnieniem genezy i prognozy tego stanu.

c)rozpoznanie potrzeb pielęgnacyjnych i zdrowotnych pacjenta

d)Wszystkie powyższe są prawdziwe

445. Przed wykonaniem gastroskopii pacjent nie powinien spożywać posiłków i płynów:

a)przez co najmniej 2 godziny,

b)przez co najmniej 6 godzin,

c)przez co najmniej 12 godzin,

d)przez całą dobę.

446. Przygotowując pacjenta do kolonoskopii należy zwrócić uwagę na:

a)dokładne oczyszczenie jelita grubego z mas kałowych,

b)oddanie przez pacjenta stolca przed badaniem,

c)stosowanie głodówki przez cały dzień poprzedzający badanie,

d)wstrzymywanie gazów w czasie badania.

447. Do kolonoskopii pielęgniarka pomaga pacjentowi przyjąć pozycję:

a)leżącą na plecach lub lewym boku, z koniecznością zmiany ułożenia w czasie badania,

b)leżącą na plecach lub prawym boku, z koniecznością zmiany ułożenia w czasie badania,

c)leżącą na plecach lub na boku, bez konieczności zmiany ułożenia w czasie badania,

d)leżącą lub półsiedzącą, w zależności od życzenia pacjenta.

448. Pacjent przygotowywany do USG jamy brzusznej powinien w dniu badania:

a)nie palić papierosów i pozostawać na czczo,

b)może palić papierosy ale pozostaje na czczo,

c)nie palić papierosów i mieć wykonaną enemę,

d)pozostawać na czczo i mieć wykonaną enemę.

449. Przeciwwskazaniem względnym do wykonania badania TK jest:

a)uraz głowy,

b)guz jamy brzusznej,

c)ciąża,


d)drgawki o nieustalonej etiologii.

450. W czasie TK z zastosowaniem środka cieniującego pielęgniarka obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia:

a)objawów uczuleniowych,

b)zaburzeń w pracy serca,

c)zaburzeń oddechowych,

d)objawów niestrawności.

451. Pielęgniarka, która zaobserwowała u pacjenta następujące objawy: ból brzucha, niemożność wydalania gazów i stolca, wzdęcia i napięcie powłok brzusznych, w pierwszej kolejności powinna:

a)zastosować ciepłe okłady na powłoki brzuszne,

b)zastosować zimne okłady na powłoki brzuszne,

c)zgłosić lekarzowi dyżurnemu powyższe objawy chorego,

d)założyć suchą rurkę do odbytu.

452. Przygotowanie do badania przeglądowego jamy brzusznej polega na:

a)Podanie pacjentowi przez pielęgniarkę, na zlecenie lekarza (wieczorem, w przeddzień badania) środków farmakologicznych ułatwiających odgazowanie jelit, np. Esputicon.

b)Niepodawanie pacjentowi kolacji.

c)Wykonanie przez pielęgniarkę lewatywy lub podanie doustnych środków przeczyszczających, np. Bisacodyl.

d)W dniu badania pacjent pozostaje na czczo.

453. Przygotowanie pacjenta do badania urografii polega na:

a)Podaniu wieczorem w dniu poprzedzającym badanie do spożycie przez pacjenta lekkostrawnej kolacji i picie napojów oraz podanie choremu do ustnych środków przeczyszczających, np. Bisacodyl

b)Ustalenie, czy chory nie jest uczulony na jod oraz dokonanie przez pielęgniarkę pomiaru masy ciała pacjent w celu obliczenia dawki środka cieniującego.

c)W dniu badania pacjent powinien pozostawać na czczo, a u pacjentów odwodnionych w przeddzień lub w dniu badani podaje się dodatkowe ilości płynów w postaci kroplowych wlewów dożylnych.

d)Wszystkie powyższe prawidłowe.

454. Po endoscopii górnego odcinka przewodu pokarmowego zaleca się:

a)Niespożywanie napojów i posiłków do czasu utrzymywania się znieczulenia powrotu odruchu połykania

b)Wyjście do ubikacji w celu oddania gazów, które powodują wzdęcia jamy brzusznej

c)Umycie zębów w celu oczyszczenia jamy ustnej z resztek wydzieliny śluzowatej

d)Niespożywania posiłków do dnia następnego

455. Do założenia zgłębnika do żołądka pacjenta układamy w pozycji:

a)zawsze leżącej,

b)zawsze półwysokiej,

c)chorych nieprzytomnych na prawym boku, a przytomnych w pozycji siedzącej,

d)pozycja ciała nie odgrywa istotnej roli podczas wprowadzania zgłębnika do żołądka

456. Podstawowa temperatura ciała człowieka dorosłego mierzona pod pachą waha się:

a)w granicach 36-37 °C, w odbytnicy jest o 0,5°C, a w jamie ustnej o 0,3°C wyższa niż pod pachą.

b)w granicach 35-38 °C, w odbytnicy jest o 0,5°C, a w jamie ustnej o 0,3°C wyższa niż pod pachą.

c)w granicach 36-37 °C, w odbytnicy jest o 1,0°C, a w jamie ustnej o 0,5°C wyższa niż pod pachą.

d)w granicach mniej niż 38 °C, w odbytnicy i w jamie ustnej jest o taka sama jak pod pachą.

457. Zabieg przetaczania preparatu krwi pielęgniarka może wykonać:

a)Tylko na pisemne zlecenie lekarza i posiadając ukończony kurs przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych

b)W obecności lekarza przy rozpoczęciu przetaczania każdego kolejnego pojemnika z krwią lub jej składnikiem

c)Może dokonać przetoczenia bez zlecenia lekarza w sytuacji zagrożenia życia pacjenta i w obecności pielęgniarki posiadającej uprawnienia do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych

d)Prawdziwe a i b

458. Krew przed podłączeniem może przebywać w temperaturze pokojowej nie dłużej niż:

a)60 minut.

b)30 minut

c)45 minut

d)120 minut

459. Przed przetoczeniem krwi i po jego zakończeniu należy dokonać pomiaru i rejestracji:

a)ciepłoty ciała

b)tętna

c)ciśnienia tętniczego krwid)Wszystkie powyższe prawdziwe

460. Kończąc transfuzję pielęgniarka musi pozostawić w pojemniku około 10 ml preparatu i tak zabezpieczony jałowo pojemnik przechowywać w lodówce:

a)+2 OC do + 6 OC przez 2 dni

b)+2 OC do + 6 OC przez 3 dni

c)- 2 OC do + 2 OC przez 2 dni

d)Nie ma potrzeby przechowywania w lodówce,

461. Dezynfekcja miejsca wkłucia powinna trwać:

a)Nie krócej niż 30 sek.

b)Około 60 sekund

c)Od 1 do 2 minut

d)Miejsc wkłucia nie trzeba dezynfekować

462. Przy zakładaniu kaniuli należy unikać:

a)Okolic stawów, żył na kończynach dolnych, żył znajdujących się blisko tętnic.

b)Żył głębokich, żył podrażnionych wcześniejszą kaniulacją, żył kruchych i stwardniałych.

c)Okolic, w których występuje obrzęk chłonny lub zapalny orz zakażonych i zranionych powierzchni skóry,

d)Wszystkie prawdziwe

463. Pielęgniarka wykonująca iniekcja podskórną powinna pamiętać, że:

a)Można ją wykonywać w miejsca obfitujące w luźną tkankę podskórną

b)Ilość leku podawanego tą drogą nie powinna przekraczać 2 ml

c)Można wprowadzać wodne roztwory leków o stężeniu izotonicznym i wchłanianie leku trwa ok. 15-20 min.

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

464. Drogą wstrzyknięć domięśniowych można podawać roztwory:

a)Hipotoniczne

b)Hipertoniczne

c)Wodne, oleiste i zawiesiny w objętości do 10 ml

d)Wszystkie postacie leków

465. Próba śródskórna polega na:

a)wprowadzeniu określonej ilości substancji mogącej wywołać odczyn alergiczny zawartej w 0,1 ml rozpuszczalnika.

b)wprowadzeniu określonej ilości substancji mogącej wywołać odczyn alergiczny zawartej w 0,5 ml rozpuszczalnika.

c)Wprowadzeniu określonej substancji, której dawka zależy od stanu chorego

d)Obecnie nie wykonujemy już próby śródskórnej

466. W celu oceny reakcji na ukłucie i wprowadzenie substancji biologicznie podczas wykonywania próby śródskórnej:

a)Wykonuje się próbę kontrolną, wprowadzając 0,9% roztwór NaCl w ilości 0,1 ml w inne miejsce

b)Podaje się jeszcze raz tę sama ilość leku po 72 godz.

c)Tworzy się pęcherzyk powietrza w tkance podskórnej

d)Taka ocena w przypadku iniekcji śródskórnej jest niepotrzebna.

467. Przy podawaniu insuliny należy przestrzegać następujących zasad

a)Insulinę powinno się podawać podskórnie, nie domięśniowo i nie jest konieczne odkażanie miejsca podania insuliny, a przed wkłuciem igły niekiedy zaleca się zrobić fałd skórny

b)iniekcje wykonuje się pod kątem 45 lub 90 stopni, w zależności od stopnia nadwagi, ilości tkanki tłuszczowej w miejscu iniekcji.

c)Po zakończeniu iniekcji nie wyciągać igły przez 6–10 s

d)Wszystkie prawdziwe

468. Powikłania mogące wystąpić podczas kaniulacji żył obwodowych

a)Przekłucie i pęknięcie żyły i przetoczenie płynu poza żyłę

b)przypadkowe wkłucie dotętnicze

c)Zakrzepowe zapalenie żyły a nawet zakrzepica żylna

d)wszystkie powyższe prawdziwe

469. Nie wolno wykonywać pomiaru ciśnienia na ramieniu, na którym:

a)Założono cewnik żylny

b)U chorych dializowanych z założoną przetoką tętniczo – żylną

c)Występuje obrzęk dłoni

d)Prawidłowa A i B

470. Za prawidłowe ciśnienie tętnicze uważa się ciśnienie:

a)85-89/130-139

b)90-95/140-165

c)100/150

d)ciśnienie skurczowe powinno wynosić 100 plus wiek pacjenta, a amplituda między ciśnieniem skurczowym, a rozkurczowym powinna wynosić miedzy 30 – 50 mmHg

471. Bradykardia to tętno:

a)Poniżej 50 u/min.

b)poniżej 60 u/min.

c)powyżej 100 u/min.

d)60 – 100 u/min.

472. Za początki pielęgniarstwa zawodowego przyjmuję się rok:

a)1860

b)1892


c)1854

d)1900


473. Międzynarodowy dzień Pielęgniarki i Położnej przypada na dzień:

a)14 luty

b)1 maja

c)12 maja

d)5 lipiec

474. Pierwsza Polska szkoła pielęgniarska oparta na nowoczesnych założeniach opieki nad chorymi została otwarta w

a)Krakowie w 1911

b)Warszawie w 1866

c)Lublinie w 1954

d)Lublinie w 1925

475. Za datę powstanie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i przystąpienie do ICN przyjmuję się datę:

a)1925


b)1954

c)1899


d)1969

476. Wykonywanie zawodu pielęgniarki:

a)Polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji: zdrowia.

b)Oznacza przede wszystkim pomoc okazywaną ludziom (zarówno chorym, jak też zdrowym) w wykonywaniu czynności przyczyniających się do utrzymanie zdrowia lub jego przywracania (względnie do spokojnej śmierci), które te czynności dana osoba wykonywałaby sama, gdyby miała dość sił, motywacji czy też miała odpowiednią wiedzę. Do zadań pielęgniarki należą także działania i pomoc danemu człowiekowi, aby w jak najkrótszym czasie stał się on od tej pomocy niezależny

c)To wyuczone, a podejmowane w sposób wysoce humanistyczny i umiejętny opiekowanie się, polegające na asystowaniu ludziom z różnych kultur i z różnych warstw społecznych, a ukierunkowane na pomaganiu im kształtowaniu korzystnego dla zdrowia trybu życia, zapobiegania chorobie oraz odzyskiwania zdrowia

d)Prawdziwe wszystkie powyżej.

477. Ustawa o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych powstała:

a)1 lipca 2011

b)28 wrzesień 1993

c)1 lipiec 2002

d)2 październik 1971

478. Za datę powstania Ustawy o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej przyjmuję się:

a)15 lipiec 2011

b)21 luty 1969

c)27 września 1993

d)27 listopada 1991

479. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej został uchwalony na:

a)Konferencji naukowej Pielęgniarek i Położnych w 1999 roku w Krakowie

b)IV Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w 2003 roku.

c)Walnym Zgromadzeniu Izb Pielęgniarskich w Warszawie w 2001 roku

d)Przez Związek Zawodowy Pielęgniarki i Położnej w Krakowie w 2003 roku

480. Pielęgniarki wykonują swój zawód w oparciu o:

a)Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r o zawodach pielęgniarki i położnej oraz Ustawę z dnia 1 lipca 2011 r o samorządzie pielęgniarek i położnych

b)Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,

c)Regulaminy zakładowe, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pracy

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

481. Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego świadczeń diagnostycznych obejmujących:

a)wykonywanie EKG

b)ocenę stopnia i powierzchni oparzeń oraz podjęcie działań leczniczych
w ramach pomocy przedlekarskiej,

c)Wszystkie powyższe prawdziwe

d)Wszystkie fałszywe

482. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń, pod warunkiem:

a)Posiadania Prawa wykonywania zawodu

b)Odbycia kursu specjalistycznego,

c)Ukończenia specjalizacji pielęgniarki środowiskowej

d)Wszystkie fałszywe

483. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki to?

a)obowiązek moralny lub prawny ponoszenia konsekwencji za wykonane osobiści lub polecone innej osobie do wykonania czynności zawodowe lub za ich zaniedbanie bądź zaniechanie.

b)Opisowa nauka o moralności zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem prawidłowości rozwoju moralności w różnych okresach, grupach społecznych

c)metaetyka (logika i metodologia etyki) - zajmuje się analizą języka moralności oraz zagadnieniami prawdziwości norm i ocen.

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

484. Przy zatrzymaniu moczu u pacjenta, po cewnikowaniu pielęgniarka musi pamiętać by jednorazowo nie upuszczać więcej niż

a)600-800 ml moczu.

b)100 – 200 ml moczu

c)nie więcej niż 1500 ml

d)nie ma to znaczenia

485. W przypadku nieprzestrzegania zasad przy cewnikowaniu pacjentowi grozi:

a)wprowadzenie infekcji, uraz mechaniczny cewki moczowej,

b)uraz psychiczny, krwawienie

c)wszystkie powyższe prawidłowe

d)wszystkie powyższe fałszywe

486. Przed dokonaniem cewnikowania u pacjenta, ważne jest:

a)Dokonanie toalety krocza

b)Dezynfekcja ujścia cewki moczowej

c)Wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

487. Odleżyna to:

a)miejscowa martwica tkanek przylegających do wypukłych części układu kostnego. Powstaje w wyniku miejscowego niedokrwienia, spowodowanego zbyt długim uciskiem na naczynia tętnicze i żylne.

b)uszkodzenie skóry i tkanek leżących głębiej, które powstało pod wpływem ucisku i/lub sił ścinających zamykających lub niszczących naczynia włosowate.

c)efekt niedokrwienia, niedotlenienia i śmierci komórek.

d)Wszystkie powyższe prawidłowe

488. Czynniki pośrednie (wewnętrzne) powstawania odleżyn:

a)niedobory krwi, białka, elektrolitów, długotrwała choroba obniżająca sprawność wszystkich funkcji fizjologicznych oraz czynniki naczyniowe, np. miażdżyca, cukrzyca.

b)Nadmierny statyczny, czyli długotrwały, nie zmieniający się ucisk na tkankę wokół wystających elementów kostnych, w okolicy których powstają odleżyny.

c)Tarcie - przesuwanie ciała po podłożu, uderzenia, wstrząsy, gwałtowne ruchy powstające w chwilach zmiany pozycji ciała

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

489. Oddech Biota

a)po kilku głębokich oddechach następuje krótkotrwałe zatrzymanie oddechu

b)coraz głębsze, a następnie coraz płytsze oddechy, kończące się chwilowym bezdechem

c)bardzo głębokie, regularne oddechy z krótkimi okresami bezdechu

d)klatka piersiowa unosi się podczas wydechu.

490. Częstość oddechów u osoby dorosłej wynosi:

a)16-20

b)20-24


c)30 – 40

d)Wszystkie fałszywe

491. Żywienie enteralne polega na:

a)podawaniu substancji odżywczych dożylnie

b)podawanie płynów dożylnie

c)Wszystkie prawdziwe

d)podawaniu przez zgłębnik lub przetokę odżywczą płynnych mieszanek odżywczych dożołądkowo lub dojelitowo.

492. Żywienie parenteralne to:

a)Żywienie pozajelitowe

b)Żywienie dojelitowe

c)polega na dostarczaniu bezpośrednio do układu krążenia wszystkich substancji odżywczych

d)Prawdziwe A i B

493. Mikrojejunostomia to:

a)przetoka odżywcza wykonana pomiędzy jelitem czczym a powłokami brzusznymi.

b)Przetoka moczowa

c)Przetoka kałowa

d)Wszystkie fałszywe

494. Niedożywienie :

a)Ubytek masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy powyżej 10%

b)Poziom albumin < 3,5 g/dl

c)Całkowita liczba limfocytów we krwi obwodowej <1500/mm³ krwi.

d)Wszystkie prawdziwe

495. Etyka zawodowa Pielęgniarek i Położnych to?:

a)zespół zasad i norm określających poprawny z moralnego widzenia sposób zachowania się i postępowania przedstawicieli określonej grupy zawodowej

b)obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej szkody lub straty przez jej sprawcę

c)zobowiązanie pracownika do wykonywania zadań określonych przez pracodawcę i ponoszenie odpowiedzialności za działania w tym zakresie

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

496. Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność prawną i moralną za realizację obowiązków zawodowych tj.:

a)realizowanie opieki na możliwie najwyższym poziomie i z zastosowaniem właściwych metod,

b)ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta, informowanie pacjenta o zakresie realizowanej opieki pielęgniarskiej,

c)uzyskanie zgody pacjenta na proponowany program pielęgnowania, zapewnienie pacjentowi w czasie pielęgnowania warunków zachowania intymności, poszanowania wolności i godności osobistej, zachowanie tajemnicy zawodowej.

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

497. Przy tlenoterapii obowiązują następujące zasady:

a)Tlen jest lekiem, i tak jak każdy lek należy go stosować zgodnie ze wskazaniami i dokładnie dawkować ponieważ przedawkowanie tlenu prowadzi do wystąpienia działań toksycznych

b)Pielęgniarka może samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego doraźnie podać tlen.

c)Przy tlenoterapii obowiązuje ukończenie kursu specjalistycznego w dziedzinie pielęgniarstwa

d)Wszystkie prawdziwe

498. Przygotowanie pacjenta do inhalacji polega na:

a)Ułożenie w pozycji siedzącej wysokiej lub leżącej zależnie od stanu pacjenta.

b)Poinformowanie o konieczności przebywania w pomieszczeniu zamkniętym po zabiegu przez okres 15-30 min oraz o powstrzymaniu się od palenia tytoniu, spożywania zimnych płynów oraz głośnych rozmów przez okres 1-2 h.

c)Poinformowanie o sposobie oddychania podczas zabiegu, tzn. wykonywanie rytmicznych, powolnych i głębokich oddechów

d)Wszystkie powyższe prawdziwe

499. Ileostomia jest to:

a)Stomia wykonana na poziomie końcowego odcinka jelita cienkiego poprzez wyłonienie tego odcinka jelita na powierzchni ściany brzucha.

b)Stomia wykonana na poziomie odcinka jelita grubego i wyłonienie tego odcinka jelita na powierzchni ściany brzucha

c)Stomia gdzie ilość treść jelitowej jest znacznie więcej niż normalnie, jest płynna i działa drażniąco na skórę

d)Prawdziwe a i c

500. W celu wyliczenia odpowiedniej dawki leku, jaką należy ustawić na kroplomierzu zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych, pielęgniarka musi wiedzieć, że

a)1 ml wody = 20 kropli wody

b)1 ml wody = 30 kropli

c)1 ml wody = 10 kropli

d)Wszystkie powyższe prawdziwe, ilość kropli w 1 ml zależy od rodzaju toczonego płynu oraz od objętości

501. W 2 % Lidokaina, gdzie ampułka ma 2 ml jest:

a)20 mg leku w 1 ml

b)40 mg leku w 1 ml

c)20 mg leku w 2 ml

d)Dawka jest wyliczona w zależności od ilości rozpuszczenia leku w strzykawce

502. Zlecono podanie domięśniowe polbicyliny w dawce 600 tys. jm, Masz ampułkę o objętości 1 ml, w której znajduje się 800tys. jm Ile leku podasz?

a)0, 75 ml.

b)0,25 ml.

c)Wszystko zależy od wieku pacjenta

d)Wszystkie powyższe fałszywe

503. W celu prowadzenia bilansu płynów przyjmuję się utarte płynów z organizmu w ilości:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna